Kezdőlap

Weiszkircher Károly,

a Pester Lloyd szerkesztője, szül. 1821. decz. 12. Segesvárt, hol atyja W. Károly városi tanácsos volt; szülővárosában az ev. gymnasiumban tanult, 1841-42-ben Kolozsvárt a Tunyogi József jogi előadásait hallgatta; azután a marosvásárhelyi kir. táblánál gyakornokoskodott; majd Pestre jött, hol a szabadságharcz után a hazai iparegyesületnél hivataloskodott és hirlapirással foglalkozott. 1854 elejétől a Pester Lloyd-társulat titkára és a Pester Lloyd politikai napilap szerkesztője volt; később az Ungarischer LIoyd melléklapjait a «Landwirth»-et és a Gewerbe-Zeitungot is szerkesztette 1869. jan. 5-től. Kilépvén a Pester Lloyd szerkesztőségéből (1868?) alapította az Ungarischer Lloydot, melyet 1879-ben eladott és nyugalomba vonult. Az utóbbi időkben az északmagyarországi kőszénbánya és iparvállalat részvénytársulat főhivatalnoka volt. Meghalt 1883. júl. 6. Budapesten.

Szerkesztette még az említetteken kívül a Pesti Lloyd Évkönyvét 1856-ra (Pest, 1857) és a Pester Lloyd-Kalendert 1861-re.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 490. l. IV. 494. l.

Vasárnapi Ujság 1856. 26. sz.

Fővárosi Lapok 1883. 158. sz. (Nekr.)

Wurzbach, Biogr. Lexikon LIV. 184. l. és gyászjelentés.