Kezdőlap

Wenrich János György,

prot, theol. tanár Bécsben, szül. 1787. okt. 13. Segesvárt, hol a gymnasiumban tanult; 1805-1807. bölcseleti és theologiai hallgatója volt a nagyszebeni ev. gymnasiumnak és a latin nyelv elemeinek tanítását u. ott vállalta el. Ezen állását egy év mulva elhagyta és 1809. Bécsbe költözött, hol a keleti nyelvek tanulására adta magát. 1812-ben a latin, görög és héber nyelvek tanítására hívták meg a nagy-szebeni gymnasiumhoz, hol később a bölcseletet és mathematikát tanította; ezeket majd a theologiával és a történelemmel is egybekapcsolta, midőn a gymnasium igazgatójának is megválasztották. 1821. jan. 4. meghívták Bécsbe az ottani prot. theologiai intézethez a bibliai irodalom előadására. Ő volt az első, ki Bécsben a sanskrit nyelvről rendkívüli előadásokat tartott. A londoni bibliai-társaság az ő felügyeletével adta ki a zsidó-bibliáját, a bécsi tudom. Akadémia pedig alakulásakor tagjai közé választotta. Azonban mielőtt az újonnan alakult Akadémia alapszabályait (1847. máj. 17.) megerősítették volna, azon év máj. 15. meghalt Bécsben.

Munkatársa volt a bécsi Jahrbücher der Literaturnak (1818-tól).

Munkáit, melyek mind külföldön jelentek meg, felsorolja Trausch és Petrik.

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 495-499. l. IV. 495.

Petrik Bibliogr.