Kezdőlap

Werner Rezső,

jogi doktor és nyug. egyetemi jogtanár, szül. 1838. júl. 12. Kalocsán (Pestm.); a gymnasium négy osztályát Kalocsán, az V. és VI. osztályt Baján, a VII. és VIII. osztályt mint kalocsai papnövendék Pécsett végezte, azután két évet töltött a theologián a kalocsai papnevelőben; innét kilépvén, utólag letette az érettségi vizsgálatot és 1859. joghallgató lett a budapesti egyetemen. 1865. az akkor újólag megnyílt pécsi püspöki joglyceumhoz segédtanárrá neveztetett ki, egyúttal a harmadik szigorlatot is letevén, jogi doktorrá avattatott. 1866. rendkívüli, 1869. rendes tanárrá neveztetett a bölcseleti és jogtudományok előadására. 1873. a kassai kir. jogakadémiához lett ugyanazon tanszakok tanárává kinevezve; innét ment Kolozsvárra a jogbölcselet egyetemi tanárának. 1905-ben nyugalomba vonult Budapestre, hol zárkózott különcz életet élt és 1907. ápr. 15 meghalt.

Czikkei a szaklapokban, így a M. Igazságügyben, a Büntetőjog Tárában, a Jogtudományi KözIönyben sat. jelentek meg.

Munkái:

1. A természetjog, vagy bölcseleti jogtudomány kézi könyve, összehasonlító tekintettel a tételesjog intézkedéseire. Írta Schilling Frigyes Adolf, ford... Pest, 1869. (2. kiadás. Bpest, 1874. 3. kiadás. Pest, 1880.)

2. A bölcsészeti jogtudomány történelme, kiegészítésül Schilling természetjogi művéhez. Bpest, 1875. (2. jav. kiadás. Bpest, 1881. 3. jav. k. 1892., 4. k. 1900., 5. k. 1903. Bpest.)

3. A dolus és culpa jelentősége a büntetőjogban. Bpest, 1879. (Különny. a M. Igazságügyből.)

4. A magyar büntetőjog általános elvei. Az 1878. V. és 1879. LX., t.-cz. alapján. Bpest, 1881.

5. A bűntettek, vétségek, kihágások. A magyar büntetőtörvénykönyvek (1878. 5. és 1879. 40. t.-cz.) iskolai használatra. Bpest, 1882.

6. Véleményes jelentése dr. Somló Bódog habilitálási értekezése tárgyában. Kolozsvár, 1899.

7. Dr. Oberschall Pál Visszaesés cz. művére vonatkozólag. (Magántanárrá képesítése czéljából.) Kolozsvár, 1901.

Petrik Könyvészete és M. Könyvészet 1886-1900.

Kiszlingstein Könyvészete.

Budapesti Hirlap 1907. 92., 94. sz.

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok.