Kezdőlap

Weszely Ödön,

bölcseleti doktor, főigazgató a budapesti IV. ker főreáliskolában, hol 1898-tól a magyar és német nyelv tanára volt, szül. 1867. Budapesten és 1889-ben nyert tanári oklevelet.

Költeményeket írt a Képes Családi Lapokba (1892.) és a Kecskemétbe (1887. 18. sz. Bürger után).

Munkái:

1. Nikolits Sándor életrajza. Adalék a magyar zene történetéhez. Bpest, 1895. arczképpel.

2. Stilisztika polgári iskolák és felsőbb leányiskolák számára. Bpest, 1893. (2. kiadás 1897., 3. jav. k. 1899., 4. jav. k, 1901., 5. k. 1904. középiskoláknak, 6. k. 1905., 7. k. 1909. Bpest.)

3. Módszeres magyar nyelvtan mondattani alapon. Mártonfy Márton nyomán. 2. kiadás. Bpest, 1896. (3. jav. k. 1900., 4. jav. k. 1901. I. és II. oszt. számára, 5. és 6. jav. k. 1904., 7. jav. k. 1906. köz-, polgári és felső leányiskolák számára. Bpest.)

4. Rendszeres magyar nyelvtan. A nemzeti vers és a polgári ügyiratok rövid elméletével. Középiskolák és polgári fiúiskolák III. oszt. számára, valamint a tanító- és tanítónőképző-intézetek használatára. Bpest, 1898. (2. jav. k. 1901., 3. jav. k. 1905., 3. átdolg. k. 2. lenyomata 1909. Bpest.)

5. Az írásbeli dolgozatok psychologiája. Bpest. 1902.

6. Fénelon és a nővevelés. Bpest, 1903.

7. Rendszeres magyar nyelvtan tanító-és tanítónőképző-intézetek számára. 3. átdolgozott kiadás. Bpest, 1905.

8. A magyar irodalom ismertetése. Költészettannal és olvasmányokkal. Polgári és más középfokú iskolák számára, olvasmánynyal és 56 illusztráczióval. Bpest, 1904. (2. jav. k. 1907. Bpest.)

9. A socialpaedagogia fogalma. Bpest, 1904.

10. Népiskolai neveléstan, tanítástan és módszertan. Tanító- és tanítónőképző-intézetek számára. (1. füzet. Neveléstan. Bpest, 1904., 2. füzet. Tanítástan: 1905., 2. kiadás. 1909. Bpest.)

11. Magyar olvasókönyv a polgári fiúiskolák I-III. oszt. számára. Bpest, 1904-1906. Három kötet (Ullreich Gyulával. I. és II. 2. jav. k. 1910. Bpest.).

12. Poetika, retorika és olvasókönyv a tanító- és tanítónőképző-intézetek II., III. oszt. számára. Bpest, 1905. (Bánóczi Józseffel. Ism. M. Tanítóképző 1905. 2. kiadás. Bpest, 1909.)

13. A grammatika szerepe a paedagogiában Bpest, 1905.

14. Pedagogia. (Nevelés és tanítástan.) Bpest, 1905. (Stampfel-féle Tudományos Zsebkönyvtár 171-172.)

15. Magyar nyelvi gyakorlókönyv. A fővárosi elemi népiskolák II-VI. oszt. számára. Bpest, 1906. Négy kötet. (IV-VI. Bpest, 1908.)

16. A magyar irodalom története iskolai használatra. Bpest, 1907.

17. Stilisztika és olvasókönyv. A tanító- és tanítónőképző-intézetek számára. 2. ja v kiadás. Bpest, 1906. (Bánóczi Józseffel. 3. jav. k. I. oszt. számára. 1909. Bpest.)

18. A magyar nyelvi oktatás módszeréről. Szabad előadás... Bpest, 1908.

19. A modern paedagogia utjain. Tanulmányok. Bpest, 1909.

20. A magyar nemzeti irodalom áttekintése, tanító- és tanítónőképző-intézetek számára. Olvasókönyvvel. Bpest, 1910. (Bánóczi Józseffel.)

21. A rajztanítás módszere. «Neveléstan, tanítástan- és módszertan» cz. könyvéből. Bpest, 1909.

22. Payot, Az akarat nevelése. Francziából ford. Bpest, 1912. Két kötet. 1. és 2. jav. kiadás. (Ism. Vasárnapi Ujság 1912. 9. 22. sz.)

Szerkesztette a Népmívelés cz. havi folyóiratot Bárczy Istvánnal 1906-ban Budapesten és szerkeszti a Polgári leányiskolai Tankönyvek Tárát 1908 óta.

M. Könyvészet 1902-1909.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Budapesti Hirlap 1911. 72. sz.

Esti Ujság 1912. 59. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.