Kezdőlap

Wetzel Gyula,

jogi doktor, a m. kir. szabadalmi hivatal elnöke, szül. 1846. jan. 1. Isztiméren (Fehérm.); középiskoláit Székesfejérvárt a czisztercziták gymnasiumában végezte. 1871-ben joggyakornok lett a pesti váltótörvényszéknél. Ez időtájt Wekerle Sándorral és Schmidt Józseffel hosszabb tanulmányútat tett Lombardiában, Svájczban és Bajorországban. 1874. megszerezte a doktori és ügyvédi oklevelét. 1877. a budapesti I-III. ker. kir. járásbirósághoz albiróvá, 1887. a budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszékhez, 1894. pedig a budapesti kir. ítélőtáblához biróvá nevezték ki s a kereskedelmi szaktanácsnak volt

tagja. Ugyanezen időtől fogva tagja volt a budapesti ügyvédvizsgáló bizottságnak. 1896. az ugyanakkor felállított m. kir. szabadalmi hivatal alelnökévé neveztetvén ki; minthogy e hivatal elnöke, Schmidt József, az erdélyi kiállítás igazgatói teendőivel volt megbízva, W. szervezte és vezette a hivatalt. 1896. tanulmányútat tett Németországban és Hollandiában. 1888 végén a szabadalmi hivatal elnökévé nevezték ki. Meghalt 1910. nov. 14. Budapesten.

Munkája: A találmányi szabadalmakról szóló 1895. XXXVII. törvényczikk, valamint az ennek életbeléptetésére vonatkozó rendeletek magyarázata és a találmányi szabadalmakra vonatkozó összes törvények és rendeletek egybeállítása. Bpest, 1898.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 812. l.

Budapesti Hirlap 1910. 271. sz.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.