Kezdőlap

Wimmer Gottlieb Ágost,

evang. lelkész, szül. 1793. aug. 20. Bécsben, a hol iskoláit kezdte. Mint árva, szegény fiú továbbb tanult Selmeczbányán, 1805-től Osgyánban, 1809-től Eperjesen, 1811-től Beszterczebányán s 1812-től Sopronban. 1813. a gyönki gymnasium segédtanára lett, de egy év mulva tanulmányai befejezése végett visszament Sopronba. Kevés idei nevelősködés után 1816 őszén külföldre ment és a jenai egyetem hallgatója volt 1817 tavaszáig. Hosszas utazása után újra Magyarországba jött és 1818. jan. káplán, okt. lelkész lett Felső-Lövőn. 1833 őszén Modorba ment papnak, de két év mulva visszatért Felső-Lövőre, honnét a szabadságharcz alatti hazafiassága miatt 1849 végén menekülni volt kénytelen. A felső-lövői intézeteket alapította; azonban az egyházi felsőséggel gyakran keveredett viszályba. Egy ideig Angolországban és Amerikában tartózkodott, majd Brémában lelkészi állásra tett szert. Később (1862) Bécsben telepedett le, hol 1863. máj. 12. meghalt.

Munkái:

1. Liturgie für die ev. Kirche. Leipzig, 1829.

2. Ueber die Barmherzigkeit Gottes... welche sich im Leben und im Tode Franz I. geoffenbaret hat... Zwei Kanzelreden, gehalten vor der ev. Gemeinde in Modern. Güns, 1835.

3. Hausaltar christlicher Andacht. Ein Gebet-und Erbauungsbuch... Güns, 1835. Aczélm. (2. kiadása. Güns, 1845. 3. k. Güns, 1847.)

Többi munkáit, melyek mind külföldön jelentek meg, felsorolja Petrik.

Házi Kincstár 1863. 175. h. (Nekr.)

Kiss Áron, Nevelés Története 270. l., Adalékok 92. és Népiskolai Tanítás Története 195. l.

Magyarország Vármegyéi. Vasvármegye. Bpest, év n. 320., 325., 342. l.

Paedagogiai Plutarch I. 1886. fénynyom. arczk. (Ebenspanger.)

Wurzbach, Biogr. Lexikon LVI. 809. l.

Petrik Bibliogr.

Kuncz Sámuel, Wimmer Gottlieb Ágost. Bpest, 1895.

Zoványi, Theologiai Ismeretek Tára III. 405. l.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 813. l. és gyászjelentés.