Kezdőlap

Winkler Lajos,

polgáriskolai igazgató, szül. 1846. febr. 5. Sopronban, hol az ev. lyceumot és a seminariumot végezte. 1863-ban néptanítónak képesíttetett és azon évben a nagyváradi ág. hitv. ev. egyház elemi iskolájához tanítóul alkaImaztatott, mely állásban 1871-ig működött; ekkor nagyobb külföldi útra indult, mely évben még a nagyváradi községi iskolaszék a polgári iskolához tanárnak meghívta, hol a magyar és német nyelvet tanítja. A biharmegyei nőegyletnek és a népnevelési egyesületnek titkárává és hivatalos közlönyének, a «Népnevelési Közlöny»-nek szerkesztőjévé választatott. (Megjelenik 1885. máj. 15-től havonként kétszer.) Főtitkára volt a Szigligeti-Társaságnak. Meghalt 1912. június 30. Sátoralja-Ujhelyben.

Munkatársa volt a Zenészeti Lapoknak (1868); 1868-70-ig a Nagyváradi Lapoknak volt belmunkatársa. Külföldi utazásáról írt leveleket és utirajzokat a Biharba (1871-72), mely lapnak megszüntéig (1884. júl. 1.) állandó munkatársa volt; a Biharmegyei Közlöny cz. napilapnak megindultától (1871 őszétől) belmunkatársa lett. Többnyire paedagogiai czikkeket írt és fordított a helyi lapokba és a Néptanodába, a Tanügyi Füzetekbe; 1876-tól nagyváradi levelezője volt a Pesti Naplónak Szögi álnév alatt. 1886-tól a Nagyvárad cz. politikai napilap főmunkatársa és az Apollo cz. zenemű folyóiratnak egyik szövegírója volt Sincau álnév alatt.

Munkája: Spitzer Henrik (orvosdoktor), Törökországi élményeim. Nagyvárad, 1878. (Kéziratból németből fordította.)

Szerkesztette a Bihar cz politikai napilapot 1890-ben, háromnegyed évig a kiadó felelőssége mellett; a nagyváradi dalárda első Évkönyvét 1874-ben, melyben megírta a dal-egyesület történetét; szerkesztette a községi iskolaszék által évenként kiadott Iskolai Értesítőket, melyekbe több czikket írt névtelenül; a Népnevelési Közlönyt 1885. máj.-tól.

Álnevei és jegyei az említetteken kívül; Pinter, Veritas, W. L., r. l., x. y. z. és (r.).

Budapesti Hirlap 1912. 159. sz.

Vasárnapi Ujság 1912. 28. sz. (Nekr.)

Otthonunk 1912. 200. sz. és önéletrajzi adatok.