Kezdőlap

Wirth Gyula,

főgymnasiumi tanár, szül. 1862. Brezoviczán (Verőczem.); 1887-ben tett tanári vizsgát a latinból és görögből; tanári működését mint segédtanár a nagybecskereki főgymnasiumnál kezdte meg, 1888-tól pedig a beszterczebányai kir. kath. főgymnasiumnál folytatta; rendes tanári kineveztetését 1890. aug. 14. nyerte. Jelenleg a budapesti I. ker. állami főgymnasium tanára; tanítja a latint és a görögöt.

Czikke a nagybecskereki főgymnasium Értesítőjében (1888. Nehány szó Catullus születési évéről).

Munkái:

1. Egy hang a Lesbiakérdés jelen állásához. Doctori értekezés. Nagy-Becskerek, 1886.

2. Cornelii Nepotis Vitae. Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Alcibiades, Thrasybulus. Magyarázta. Budapest, 1900. (Latin és görög classikusokhoz való Praeparatio 47., 49., 51., 53., 58.)

3. Cornelius Tacitus Julius Agricolának életéről és erkölcseiről. Ford., bevezette és jegyzetekkel ellátta. Budapest, 1900. (M. Könyvtár 346.)

4. Szemelvények P. Vergilius Maro Aeneiséből. Bevezette és jegyzetekkel ellátta. Budapest, 1904. (Görög és latin remekírók jegyzetes iskolai gyűjteménye.)

5. Stilusgyakorlatok Liviushoz és Vergiliushoz. Bpest, 1906. (Másokkal.)

6. Stilusgyakorlatok Sallustiushoz, Cicerohoz és Vergiliushoz. A gymnasiumok VII. oszt. számára. Bpest, 1908. (Többekkel.)

A besztercebányai kath. főgymnasium Értesítője 1896. 275. l.

M. Könyvészet 1906.

Kalmár Elek Tanári Névkönyve. Lőcse, 1907 21. l.