Kezdőlap

Wissnyey Gyula,

gazdász Csegődön (Biharm.); külföldi tanulmányútját 1892. őszén tette meg Francziaországban és a vele szomszédos országokban; Párisban nov. 1-től öt hónapot töltött.

Munkája: A nm. földmívelésügyi m. kir. miniszter úrhoz intézett hódolatteljes Jelentése ösztöndíjjal kiküldött végzett gazdásznak külföldi tanulmányútjáról. Bpest, 1895.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.