Kezdőlap

Wlassics Tibor,

jogi doktor, m. kir. földművelésügyi miniszteriumi fogalmazó; előbbinek testvér-bátyja, szül. 1883. jan. 17. Budapesten, hol gymnasiumi tanulmányait a tanárképzőintézet gyakorló főgymnasiumában végezte, majd 1900. a budapesti egyetemen a jogi kar hallgatója lett. Mint 1 éves hallgató Vécsey Tamás felkérésére római jogi előadást tartott «Desumius végrendeletéről». Élénk részt vett az egyetemi ifjúság beléletében; elnöke volt a szabadelvű gondolkozású diákság akkortájt alakult pártjának, az egyetemi reformpártnak, továbbá másodelnöke volt a «Joghallgatók tudományos Egyesületé»-nek stb. 1906-ban a jogtudományok doktorává avattatott és ugyanazon évben állami szolgálatba lépett; kineveztetett a m. kir. földmivelésügyi miniszteriumhoz segédfogalmazóvá; 1910 óta ugyanott miniszteri fogalmazó; itt a vízjogi és szakoktatásügyi osztályokban működik.

1902. márcz. 9-től főszerkesztője volt az «Erő» cz. egyetemi hetilapnak; e lapba, mely az és végén megszűnt, a vezető czikkeket írta Tibor diák és (W.) jelzésekkel. Az egyetemi élet kérdéseiről czikkeket irt neve alatt a Jövendőbe (1902.), a Pester Lloydba (1903.), a Budapesti Hirlapba, Esti Ujságba, Magyar Szóba, a Kolozsvári Egyetem cz. folyóiratba (1903. ápr.) és a Deák életbe. Egyéb irodalmi czikkek jelentek meg tőle a Jövendőben, a Virágfakadásban, Szabolcsban (1905. ápr. 29. Furcsaságok országa), a Liptóban; a büntetőjog körébe tartozó czikket írt az Esti Ujságba; Jókai Mórnak két hozzá intézett kiadatlan levele tárgyában (Az Ujság cz. napilapban 1904. máj. 15.); a Czél cz. folyóiratban (1913. márcz. 20. Guillelmus II. I. R.); a Virágfakadás cz. szépirodalmi lapban; a Gaudeamus cz. ifjúsági lapban és a M. Nemzet cz. politikai napilapban. Legújabban a Budapesti Hirlapban jelennek meg czikkei (1913. 3. sz. Mi Herbertek.)

Budapesti Hirlap 1919. 5. sz. és önéletrajzi adatok.