Kezdőlap

Wolafka Nándor,

theologiai doktor, czímzetes püspök, szül. 1852. okt. 2. Temesvárt, középiskoláit u. ott, a theologiát Bécsben végezte. Pappá szenteltetése után 1814. a bécsi Augustineumban folytatta theologiai tanulmányait, hol 1876. theologiai doktor lett. Ezután a csanádi papnevelő-intézetben hit- és bölcselettanár, székesegyházi hitszónok volt. 1882. márcz. a budapesti központi papnevelőintézetben tanulmányi felügyelő lett. E mellett különféle társulatok alelnöke, titkára, pénztárosa stb. 1889. miniszteri tanácsos, röviddel utána czímzetes apát és már előbb pápai udvari káplán. 1890. elnyerte a nagyváradi litterarium stallumot. 1892 elején czímzetes püspök és váradi kisprépost és ez év nov. 17. debreczeni plébános lett. Debreczenben nagy gondot fordított a kath. egyleti életre: és nőzárdát létesített; valamint a róm. kath. főgymnasium alapításában sikeresen működött. Irodalmi munkásságának elismeréséül a Szt. István-társulat tudományos és irodalmi osztálya megalakulásakor tagjául választotta. Titkára volt a Szent László-társulatnak, tagja a római Arcadiai-körnek stb. Kiváló hitszónok volt. 1899. okt. 9. a középszolnoki főesperességre való fokozatos előléptetését a király jóváhagyta. Meghalt 1906. máj. 22. Budapesten a vöröskereszt kórházban.

Rendes és állandó munkatársa volt évekig a következő szakközlönyöknek és folyóiratoknak: Landbote (1870-től), M. Állam, M. Korona, Kath. Társadalom, Új Kath. Társadalom, Kath. Hetilap, Tájékozó, Religio, Kath. Szemle, Csanád, Havi Közlöny, melyekben több százra menő dogmatikai, bölcseleti, egyházjogi és történelmi értekezéseket és könyvismertetéseket írt.

Munkái:

1. Reflexiók XIII. Leo pápa ő szentsége 1879. aug. 4. kibocsátott «Aeterni patris» apostoli körlevelére. Bölcseleti tanulmány. Bpest, 1882.

2. A hazafiság erénye a kath. egyházban, kiváló tekintettel Aqu. Sz. Tamásra. Bpest, 1883. (Különny. a Kath. Theol. Folyóiratból.)

3. Két Szent Istvánnapi Beszéde Bécsben 1886., 1887.

Szerkesztette a Landbotet (Polit. Wochenblatt) 1877-79-ig Temesvárt.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XVl. 1068. l. XVIII. 815. l.

Berkeszi István, A temesvári könyvnyomdászat és hirlapirodalom története. Temesvár, 1900. 88. l.

1808: Vasárnapi Ujság 82. sz., M. Állam 118., 121. sz., Budapesti Hirlap 140. sz. és a m. n. müzeumi könyvtár példányairól.