Kezdőlap

Wolff János,

ev. főgymnasiumi igazgató, majd lelkész, szül. 1844. jan. 12. Malomkeréken (Nagyküküllőm.); a segesvári főgymnasiumban tanult 1865-ig. Ezután nélkülözésekkel küzdve félévet tölthetett Bécsben theologiai tanulmányokkal foglalkozva; innét a fakultás 50 forint segélyével Tübingenbe ment, hol másfél évet töltött és az ev. theologián kívül bölcseleti, aeszthetikai és germanistikai előadásokat is hallgatott. 1867. okt. a lipcsei egyetemre iratkozott be. 1868 nyarán tért vissza hazájába, hol házitanítóságot vállalt. 1870. jan. 9. a szászsebesi algymnasiumban kapott tanári alkalmazást, hol 1874. igazgató lett. Betegeskedése miatt lemondott tanári állásáról, és ekkor Péterfalva hívta meg lelkészének, hová 1893. decz. költözött, azonban ott még ugyanazon hónap 30. meghalt.

Külföldről hazatérésétől fogva szünet nélkül foglalkozott az irodalommal. Nagy érdemeket szerzett az erdélyi szász szótár készítése körül (1876), melyhez körülbelül 10,000 czédulája volt. Sokat írt az erdélyi szász hirlapokba és folyóiratokba; ezen czikkeit felsorolja Schuller.

Trausch-Schuller, Schriftsteller Lexikon IV. 514-520. l.