Kezdőlap

Wolkenberg Alajos,

theologiai doktor, egyetemi tanár, szül. 1871 jún. 17. Szatmárt; 1893. decz. 11. áldozópap és a növendékpapok igazgatója lett; 1894. paedagogiai tanár a lyceumban, 1896. theologiai doktor, 1900. kanonok és bölcseleti tanár a lyceumban, 1901. theol. tanár u. ott, 1904. szentszéki ülnök, 1907. zsinati vizsgáló Szatmárt. 1912. jún. kinevezték a budapesti egyetemhez a hitszónoksággal kapcsolatos hitszónoklati tanszék rendkívüli tanárának.

Sok czikket írt a helyi és fővárosi hirlapokba és szakfolyóiratokba.

Munkái:

1. A szatmári papnevelő-intézet története. Szatmár, 1896.

2. A szatmári papnevelő-intézet tanulmányi rendjének története, statisztikai adatai sat. Szatmár, év n.

3. A spiritizmus. A budapesti egyetem hittudományi karától a Horváth-féle díjjal jutalmazott pályamunka. Szatmár, 1899.

4. Emlékbeszéd Lengyel Geiza dr. nyug. honvéd törzsorvos felett 1902. jún. 1. Szatmár, 1902.

5. Nagyböjti szent beszédek. Szatmár, 1903.

6. Colombiere Kolos S. J. élete és lelki naplója. Szatmár, 1904.

7. Jézus szíve a kegyelmek napja. Szatmár, 1904.

8. Gyászbeszéd... meszleni Meszlényi Gyula püspök emlékére. Szatmár, 1905.

9. Egyházi beszéd, melyet a Szatmár-Németiben épült Szent János templom megáldása ünnepén 1906. nov. 1. mondott Szatmár, 1906.

10. Bölcseleti szabadság a szónoklatban. Bpest, 1910. (Különny. a Hittud. Folyóiratból).

Schematismus Szatmariensis 1909. 20. 104. l.

Magyarország Vármegyéi. Szatmárvármegye. Bpest, 1908. 144. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

M. Könyvészet 1903.

Az Est, 1912. 132. sz.

Pesti Hirlap 1912. 150. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár pé1dányáról.