Kezdőlap

Wollanka József,

bölcseleti doktor, az országos képtár segédőre Budapesten, szül. 1874. aug. 19. Rozsnyón (Brassóm.); a főgymnasiumot a brassói róm. kath. intézetben végezte. Még a középiskolában kiváló kedvvel foglalkozott a világirodalommal, a művészettörténettel és aesthetikával. 1893. okt. 2. beiratkozott a budapesti egyetemre magyar, német és részben classica philologiai tanulmányokra, de igyekezett az összes művészetek történetében is jártasságot szerezni. Elnyerte a bölcseletdoktori fokot és az országos képtár segédőri állását.

Czikkei a Budapesti Szemlében (94. k. 1898. Domenico Ghirlandajának újabban felfedezett falképe Florenczben, 1900., 1901. Andrea del Sarto, A disputa és transfiguratio, 1905. Raffael falképei a Heliodorus-teremben.)

Munkái:

1. Alxinger János élete és művei... Bpest, 1897. (Különny. az Egyet. Philol. Közlönyből.)

2. Rafael, 107 szövegképpel, 13 meIléklettel. Bpest, 1906. (Művészeti Könyvtár. Ism. Vasárnapi Könyvtár 10. sz., Budapesti Szemle, 134. k. 1908.)

M. Könyvészet 1905.

Petrik M. Könyvészet 1886-1900. és önéletrajzi adatok.