Kezdőlap

Wutz Albert,

bölcseleti doktor, főreáliskolai tanár volt a bpesti zergeutczai VIII. ker. községi főreáliskolánál, szül. 1858. nov. 28. Kalksburgban (Alsó-Ausztria) és ott töltötte gyermekéveit; a gymnasiumot már Pesten, majd Kecskeméten végezvén, a budapesti egyetemen bölcseleti, paedagogiai és irodalmi előadásokat hallgatott. 1882-ben tett tanári vizsgát a bölcseletből és magyar nyelvből és irodalomból, s ekkor a budapesti egyetem könyvtáránál, mint díjnok nyert néhány hónapig alkalmazást. 1883-ban a bpesti VIII. ker. főreáliskolához került helyettes tanárnak. Miután a német nyelvből is tett tanári vizsgálatot, 1885-ben választotta meg őt Bpest székesfőváros tanácsa ugyanoda a magyar és német nyelv rendes tanárává (egyszersmind a budapesti László Mihály nyilvános főgymnasiumában 1891-től 1893-ig tanította a német nyelvet és bölcseletet). 1904. Wutz családi nevét Vermesre változtatta. 1906-ban súlyos idegbaja miatt nyugalomba lépett. Meghalt 1908. jan. 26. Budapesten.

Czikkei a Petőfi-Társaság Lapjában (1878. II. Shakespeare franczia alakban, Lafayette Mária, Moratin Leander, 1878. II. Pope Sándor), a Prot. Néptanítóban (Család és Iskola); a Magyarországban (1879. 67. szám Shakespeare és az ó-angol színjáték).

Munkái:

1. A római nevelés és oktatásügy. A legrégibb kortól kezdve Augustusig (754-30 K. e.). Budapest, 1881. (Ism. Ált. Tanügyi Közlöny. Arad, 1881. 21. sz.)

2. A régi Róma oktatásügye. Arad, 1885. (Különny. a budapesti VIII. ker. főreáliskola Értesítőjéből. Ism. Egyet. Philol. Közlöny.)

3. Néhány szó a szülékhez. Arad, 1887. (Különny. ugyanabból.)

4. A magyarországi fő- és középiskolák Névkönyve. VII. évf. 1887. Arad.

5. Nehány őszinte szó a szülőkhöz. Arad, év n.

6. Az iskola fegyelme. Arad, 1890. (Különnyomat a Polgári Iskolából.)

7. Gróf Bethlen Miklós és önéletírása. Arad, 1891.· (Különny. a Prot. Néptanítóból.)

8. A szülők befolyása az erkölcsi nevelés sikerére. Arad, 1892. (Különnyomat a dr. László-féle főgymnasium Értesítőjéből.)

Álneve: Szentesi Albert.

Kiszlingstein Könyvészete.

Vajda Emil Tanári Névkönyv. Györ, 1900. 72. l.

Petrik M. Könyvészet 1886-1900.

A budapesti VIII. ker. föreáliskola Értesítője 1904. 12., 13. l., 1908. 1-3. l. (Dr. Kopp Lajos).

László Mihály nyilvános főgymnasiuma és a nevelőintézete. Bpest, 1892. 38. l., 1893. 48. l., 1894. 32. l.