Kezdőlap

Zimmermann Jakab,

tanár, paedagogiai író, szül. 1808. febr. 6. Váczon. Atyja Z. Lőrincz szerény viszonyok közt élő iparos volt. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában bevégezvén, 1826. a kegyestanítórendbe lépett. 1827. Privigyén, 1828. Tatán, 1830-1. Kolozsvárt tanított s tanult. 1831. az egyetemen bölcsészetdoktori oklevelet nyert. 1831-9. a budai főgymnasiumban működött, 1840-5. pedig a bécsi Theresianumban a magyar nemes ifjak nevelője és a magyar nyelv és irodalom tanára volt. 1846. kilépvén a kegyestanítórendből, a nagyváradi egyházmegye papjai közé vétette fel magát s még ugyanazon évben kinevezték a pesti fiú-tanítóképezde tanárává, hol 1856-ig működött. Ez idő alatt két évig az egyetemen mint rendkívüli tanár széptant és nyelvészetet adott elő. A pesti tanítóképző feloszlatása után egy évig mint magánzó csak irodalommal foglalkozott, azután a kecskeméti r. kath. elemi iskolák igazgatója lett, hol 1860-72. működött, majd 1873-78. a kecskeméti állami főreáliskolának volt a tanára. Meghalt 1878. jún. 5.

Munkái:

1. Populäre Erzichungskunde für Eltern, Erzieher und Lehrer (van de Kamp után). Pest, 1835. (2. k. 1856).

2. Öröm vers Főméltóságú és Főt. Herczeg Kopácsy József úrnak...üdvözlésére. Buda, 1839.

3. Ode honoribus III ac. Rev. Dni Antonii Ocskay de Eadem episcopi Cassoviensis...Pest, 1839.

4. Daguerre képei elkészítése módjának leírása. Bécs, 1840.

5. Ifjúságot képző ismeretek tára. Négy kötet (Nagy Mártonnal együtt). Bécs, 1840.

6. Magyar irodalom. Bécs, 1843. (2. k. Budán, 1845).

7. Kikérdő vallástan (Koczányi Ferenczczel együtt). Pest, 1844.

8. Egészség s rögtöni esetek gyógytana. Pest, 1845.

9. Vallási szokások és szertartások magyarázata. Buda, 1845. (1856-ig 3 kiadást ért.)

10. Magyar nyelvtan kisebb tanulók használatára. Pest, 1850. (2. k. 1852).

11. Ungarische Sprachlehre zum Gebrauche für kleinere Zöglinge. Pest, 1850. (1857-ig 4 kiadást ért).

12. Magyar nyelvtan az elemi és reáliskolák használatára. Pest, 1852. (3. kiadás, 1870-ig számos kiadást ért).

13. Anleitung zu schriftlichen Aufsätzen für Elementar u. Real-Schulen, 1860. (1856-ig 4 kiadást ért).

14. Iratok feltevése elemi és reáliskolák használatára. Pest, 1851 (1856-ig 5 kiadást ért).

15. Irálytan. Gymnasiumi ifjúság használatára. Pest, 1851. (2. k. 1855.)

16. Aufsatz-Lehre für untere gymnasialklassen. Pest, 1852.

17. Deutsche Sprachlehre für Elementar u. Realschulen. Pest, 1852. (1857-ig 4 kiadást ért).

18. Német nyelvtan elemi és reáliskolák használatára. Pest, 1852. (1855-ig 3 kiadást ért).

19. Lehr- und Lesebuch für Elementar und Realschulen. Pest, 1852.

20. Népiskolák könyve (Márki Józseffel együtt). I. és II. rész. Pest, 1853. (az I. r. 2. kiadása 1860).

21. Képes Kis katekizmus. Pest, 1854.

22. Népszerű nevetéstan szülők, nevelők és tanítók azámára (Van de Kamp után). Pest, 1855. (2. kiad. 1856).

23. Kirchliche Glebräuche und Ceremonien. Pest, 1855. (2. kiad. 1856).

24. Egyházi szokások és szertartások. A nép- és vasárnapi iskolák számára. Pest, 1856. (2. kíad. 1857., 3. kiad. 1858., 4. kiad. 1866).

25. Nyelvgyakorlatok. Zweites Sprach- und Lesebuch cz. elemiiskola-könyvből fordítá. Pest, 1856.

26. Sprachübungen aus dem Első nyelvgyakorló s olvasókönyv betitelten Elementar-Schulbuche. Pest, 1856.

27. Populäre Viehzucht für Volks- und Sonntagsschulen. Pest, 1856.

28. Népszerű barmászat nép ‐ és vasárnapi iskolák számára. Pest, 1856.

29. Populäre Gesundheitslehre für Volks- u. Sonntagsschulen. Pest, 1856.

30. Népszerű egészségtan nép- és vasárnapi iskolák számára. Pest, 1856.

31. Egyházi szokások és szertartások magyarázata, kisebb tanulók számára. Kecskemét, 1860. (1866-ig 4 kiadást ért).

32. ABC- és olvasókönyv a kath. elemi iskolák számára. Pest, év n.

33 Ima és énekkönyv elemi iskolák számára. Kecskemét, 1861.

34. Természetrajz az elemi ifjúság számára. Kecskemét, 1861.

35. Magyar történelem elemi iskolák számára. Kecskemét, 1861.

36. Földrajz kisebb tanulók számára. Kecskemét. 1863. (1878-ig 9 kiadást ért).

37. Természettan kisebb tanulók számára. Kecskemét, 1863.

38. Népiskolák könyve Budapest, I. 1860., II. 1868., III. 1872., IV., V. 1873. (mindenik kötet több kiadást ért). 39. Magyar nyelvtan. Ipar- és népiskolák számára. Pest, 1871.

40. Irati föltevények. Ipar- s népiskolák számára Kecskemét, 1871.

41. Magyar olvasókönyv a népiskolák számára. Pest. I 1871., II. 1871., III. 1871.

42. Egészségtan népiskolák számára. Pest, 1872. (2. kiad.).

43. Szavaló. Ipar- és népiskolák számára. Két rész. Pest, 1872.

44. Természettan, Ipar-, nép- és ismétlőiskolák számára. Kecskemét, 1872 (1876-ig 5 kiadást ért).

45. A magyar királyság földrajza. Gymnasium, és reálisk. számára. Pest, 1872.

46 Magyar történelem ipar-, nép- és ismétlőiskolák számára. Kecskemét. (1881-ig 10 kiadást ért).

47. Természetrajz ipar-, nép- és ismétlőiskolák számára. Kecskemét. (1884-ig 8 kiadást ért).

Ferenczy-Danielik, M. Irók. 1856., 1858.

Figyelő, 1877. 245.

Kiss Áron, M. Népisk. Tan. Tört. 1881.

Hprnyik, Kecskeméti Irók. 25.

Verédy, Paed. Encycl. 956.

Petrik Bibliographiája és Könyvészete.

Kiszlingstein Könyvészete.

Dr. Dekány Ráfael fő reáliskolai igazgató közlése.

Wurzbach, Biogr. Lexikon. LX. 118. l.