A teljes bibliográfia kinyomtatható (kb. 74 oldal)

Deák Ferenc
Bibliográfia
1817–1990


Összeállította:
Hernádi László Mihály

Györgyi Alajos: Deák Ferenc - A Körmöczi Katalin által szerkesztett 1992-es kötet címlapja


Címlap
Impresszum
Előszó
A bibliográfiáról
Forrásmunkák
Évkereső
Ugrás a bibliográfiához
Ugrás a névmutatóhoz


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 1992, 2006
()

Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2006. március 22.
http://www.lib.pte.hu


Előszó

      A bibliográfia első ízben Deák Ferenc halálának 100. évfordulójára jelent meg a Zalai Gyűjtemény 5. kötetének 379–447. lapjain. Maga a kötet: Tanulmányok Deák Ferencről. (Szerk. Baranyai György, Degré Alajos stb.) (Kiad. a Zala megyei Levéltár.) Zalaegerszeg 1976, (Zala m. ny.) 451 p., ill. Ez a munkám 1817-től 1976-ig tartalmazza a Deák-tételek leírásait. Dr. Körmöczi Katalin, a Magyar Nemzeti Múzeum osztályvezetője 1991-ben felajánlotta, hogy készülő Deák-kiadványukban a relikviák és az ikonográfiai rész mellett szerepelhetne a bibliográfia is. A Magyar Nemzeti Múzeum ajánlatát nagy megtiszteltetésnek vettem. Egyben kötelességemnek éreztem, hogy az 1976–1990 között eltelt időszak leírásaival kibővítsem eredeti munkámat. A javított és bővített bibliográfia a következő kötetben található: „... a mi megmarad, fordítsa jó czélokra”. Deák Ferenc hagyatéka. (Szerk. Körmöczi Katalin.) Budapest 1992, Magyar Nemzeti Múzeum. 478 p. – Deák Ferenc. Bibliográfia. 1817–1990. 359–441. p. Az azóta tudomásomra jutott egyetlen pótlandó tételt a 874/a. számon vettem föl.

      Pécs, 2003. július 3.

Dr. Hernádi László Mihály
A bibliográfiáról

      A Deák Ferencről szóló irodalom köréből csak azokat a műveket vettük fel bibliográfiánkba, amelyeknek vagy jól elhatárolható része (pl. egy könyv fejezete), vagy terjedelmük túlnyomó része Deák Ferenccel foglalkozik. Ezért nem térhettünk ki bővebben például a kiegyezés irodalmára sem. Bibliográfiánk tartalmazza az alább felsorolt, forrásmunkaként megjelölt bibliográfiák és repertóriumok Deák Ferenccel kapcsolatos összes tételét – kivéve Wurzbach életrajzi lexikonát.

      Wurzbach Deák Ferencre vonatkozó tételeivel azért tettünk kivételt, mert azok nagyrészt olyan külföldi folyóiratok és napilapok cikkeit tartalmazzák, amelyeket föllelhetőségük hiányában nem tudtuk volna pontosabban leírni, egyszerű másolásukat pedig fölöslegesnek tartottuk.

      A leírás az általunk el nem érhető öt tételtől (107., 202., 235., 501., 872.) eltekintve a művek kézbevételével készült, így alkalmunk nyílt a forrásmunkákban esetleg előforduló hibák kiküszöbölésére.

      Az idegen nyelvű folyóiratok és napilapok tételeinek leírásánál – az egyöntetűség kedvéért – a magyar nyelvű tételeknek megfelelő elnevezéseket és adatsorrendet alkalmaztuk.

      A bibliográfia szerkezete időrendi. A tételeket az évenkénti tagoláson belül a következőképpen csoportosítottuk:

 • Deák Ferenc könyvei
 • Deák Ferenc cikkei
 • Deák Ferencről szóló könyvek
 • Deák Ferencről szóló cikkek
      A névmutató a szerzőkön kívül a címben szereplő személyekre is utal.

      Hálás köszönet illeti meg az Országos Széchényi Könyvtár, az Országgyűlési Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár kedves munkatársait, akik bibliográfiánk teljesebbé és jobbá tétele érdekében igen hasznos tanácsot adtak és fáradoztak.

*     *     *

      A bibliográfia első kiadása a „Tanulmányok Deák Ferencről” című kötetben jelent meg 1976-ban (Zalai Gyűjtemény 5.), a Zala Megyei Levéltár gondozásában. Dr. Degré Alajos megbízása a terjedelmi korlátozás és az idő rövidsége miatt kezdetben teljesíthetetlennek tűnt; Deák Ferenc művei és csak a róla szóló legfontosabb irodalom. Mindössze három hetes határidővel. A munka előrehaladtával az ijesztően szűk határidőből fél év lett – terjedelmi korlátozás nélkül. Könyvek, folyóiratok, heti- és napilapok százait kellett átnézni, hogy a korábbi lexikonok, bibliográfiák és repertóriumok tételeiből, vagy az egyes munkákban található hivatkozásokból egységes bibliográfiát állíthassunk össze. Teljességre törekedve ugyan, de belátva annak reménytelen voltát.

      Az első kiadás lezárásáig a bibliográfia további 44 tétellel bővült, majd 1976-tól 1990-ig az összes általunk elérhető leírást tartalmazza.

      Reméljük, hogy a bibliográfia jó segédeszköz lesz a kutatók és minden érdeklődő számára.Forrásmunkák

 1. Budapest történetének bibliográfiája. Bibliographia historiae civitatis Budapestinensis. 1–7. köt. [Összeáll. a Budapest,] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye. Főszerk. Zoltán József. Budapest 1967–1974, Franklin ny., Zrínyi ny.
 2. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Megindította id. Szinnyei József. Új Sorozat. 1–6. köt. Budapest 1939–1944, Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete.
 3. [Iványi Ede] Panyák Ede: A magyarországi középiskolákban 1850–1885-ig megjelent összes programértekezéseknek repertóriuma. Budapest 1887, Franklin. XIII+183 p.
 4. Kemény G. Gábor: Az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezés és az 1861–68. évi magyarországi nemzetiségi kérdés bibliográfiája. Budapest 1968, [Kézirat.] 256 p.
 5. Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. 1. [köt.] 1. Általános rész. 1–2. Budapest 1970, Tankönyvkiadó. 889 p.
 6. Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. 1–3. köt. Budapest 1951–1958, Közokt. K. – Művelt nép – Bibliotheca.
 7. Kozocsa Sándor: Irodalomtörténeti repertórium 1928–1943. Szerk. – –. = Irodalomtörténeti Közlemények 1929–1945.
 8. Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája 1945–1949– . Összeáll. – –. Budapest 1950– , Közokt. K. – Művelt Nép – Gondolat.
 9. Magyar Folyóiratok Repertóriuma. Repertorium bibliographicum periodicorum hungaricorum. A Magyar Nemzeti Bibliográfia melléklete. Budapest 1946– , OSZK.
 10. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. 1–2. köt. Szerk. Vargha Kálmán, V. Windisch Éva. [Kiad. a] Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet. Budapest 1972–1975, Akadémiai K.
 11. Magyar Könyvészet 1860–1970. Hiányzó évfolyamok.
 12. Magyar Nemzeti Bibliográfia. – Bibliographia Hungarica. Budapest, 1946- , OSZK.
 13. A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája 1945–1958. [Összeáll. az] MTA Történettudományi Intézetének munkaközössége. Budapest 1971, Akadémiai K. 855+1 p.
 14. Nyugat repertórium. Összeáll. Galambos Ferenc. Függelék: Magyar Géniusz (1902–1903), Figyelő (1905), Szerda (1906), Magyar Csillag (1941–1944) repertóriuma. (Összeáll. Pók Lajos, Galambos Ferenc. [Kiad. a] Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete. Budapest 1959, Akadémiai K. 571 p., 1 t.
 15. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1–14. köt. Budapest 1891–1914. Hornyánszky.
 16. I. Tóth Zoltán: Magyar történeti bibliográfia 1825–1867. 1–3. köt. Szerk. a Történettudományi Intézet munkaközössége – – vezetésével. Budapest 1950–1952, Akadémiai K.
 17. Wurzbach, Constant von Tannenberg: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Osterreich. 1–60. köt. Wien 1856–1891. K. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
       – Deák Ferencről szóló művek:
            3. köt. 1858. 185–187. p.
            11. köt. 1864. 389–391. p.
            24. köt. 1872. 385–386. p.Évkereső

[1817]   [1833]   [1840]   [1842]   [1843]   [1844]   [1845]   [1848]   [1851]   [1852]   [1853]   [1854]   [1858]   [1861]   [1862]   [1863]   [1864]   [1865]   [1866]   [1867]   [1868]   [1869]   [1870]   [1871]   [1872]   [1873]   [1874]   [1875]   [1876]   [1877]   [1878]   [1879]   [1880]   [1881]   [1882]   [1883]   [1884]   [1886]   [1887]   [1888]   [1889]   [1890]   [1891]   [1892]   [1894]   [1895]   [1896]   [1897]   [1898]   [1899]   [1900]   [1901]   [1902]   [1903]   [1904]   [1905]   [1906]   [1907]   [1908]   [1909]   [1910]   [1911]   [1912]   [1913]   [1914]   [1915]   [1916]   [1918]   [1923]   [1924]   [1925]   [1926]   [1927]   [1928]   [1929]   [1930]   [1931]   [1932]   [1933]   [1934]   [1935]   [1936]   [1937]   [1938]   [1939]   [1940]   [1941]   [1942]   [1943]   [1944]   [1945]   [1951]   [1952]   [1954]   [1955]   [1957]   [1958]   [1961]   [1962]   [1965]   [1966]   [1967]   [1970]   [1971]   [1972]   [1973]   [1974]   [1975]   [1976]   [1977]   [1978]   [1979]   [1980]   [1981]   [1982]   [1983]   [1984]   [1985]   [1986]   [1987]   [1988]   [1989]   [1990]

Bibliográfia


1817
 1. Nagy Kanisárul. [Deák Ferenc színpadi szereplése.] = Hazai ’s Külföldi Tudósítások 1817. Mind-Szent Hava 25-ik napján.; 2. köt. 34. sz. 266–267. p.
 2. Nagy Kanisán... [Deák Ferenc színpadi szereplése.] = Magyar Kurír 1817. okt. 31.; 2. köt. 38. sz. 303–304. p.


1833
 1. Tek. Zala Megye Deák Antal Úr helyett, ... = Magyar Kurír 1833. ápr. 30.; 1. köt. 35. sz. 282. p.
 2. Magyar Ország és Erdély. = Hazai ’s Külföldi Tudósítások 1833. Pünkösd hava 1-ső napján.; 35. sz. 273. p.


1840
 1. Magyarország és Erdély. Zala-Egerszeg, júl. 29. = Hírnök 1840. aug. 6.; 4. évf. 83. sz. 1. p.


1842
 1. Deák Ferencz – Hertelendy Károly: Követjelentés az 1839–40-ki országgyűlésről. Pest 1842, Landerer – Heckenast. 80 p.
 2. Gyászhír. [Deák Antal haláláról.] = Pesti Hírlap 1842. jún. 23.; 154. sz. 441. p.
 3. Deák Ferencz és Szepes megye. = Pesti Hírlap 1842. jún. 26.; 155. sz. 450. p.


1843
 1. Magyarország és Erdély. Zala-Egerszeg, ápr. 7. = Hírnök 1843. ápr. 13.; 7. évf. 30. sz. 1. p.
 2. Magyarország és Erdély. Zala-Egerszeg, ápr. 9-én. = Hírnök 1843. ápr. 20.; 7. évf. 31. sz. 1. p.
 3. Magyarország. Zala-Egerszeg, ápr. 24. = Hírnök 1843. máj. 1.; 7. évf. 34. sz. 1. p.
 4. Megyei dolgok. Zala. = Pesti Hírlap 1843. szept. 3.; 279. sz. 599. p.
 5. Megyei dolgok. Zalából. = Pesti Hírlap 1843. szept.7.; 280. sz. 609. p.
 6. Magyarország és Erdély. A zalai esemény. = Pesti Hírlap 1843. szept. 10.; 281. sz. 613–615. p.
 7. Magyarország. Zala-Egerszeg, sept. 4-kén. = Hírnök 1843. szept. 14.; 7. évf. 73. sz. 130–131. p.


1844
 1. Neue Croquis aus Ungarn. 1–2. köt. Leipzig 1844, Hirschfeld. – Zalader Comitat. 2. köt. 199–212. p.
 2. Megyei tudósítások Zalából. = Hírnök 1844. febr. 1.; 8. évf. 9. sz. 52. p.


1845
 1. Kuthy Lajos: Jelentés a gyáralapító részvénytársaság április 13-kán tartott közgyűléséről. = Hírnök 1845. ápr. 25.; 9. évf. 33. sz. 127–128. p.
 2. Deák und Széchenyi über des Schutzverein. 1–30. = Pester Zeitung 1845. jún. – szept.; 1. évf. 37–98. sz.


1848
 1. Bogáthi Ferencz: Pest, april 16kán. A budapesti... = Nemzeti Újság 1848. ápr. 18.; 42. évf. 680. sz. 1228–1229. p.


1851
 1. Csengery Antal: Magyar szónokok és statusférfiak. (Politikai jellemrajzok.) Pest 1851, Heckenast. 561 p.
       – Tóth Lőrincz: Deák Ferencz. 27–46. p.
 2. R[eisinger], [Ferenc József] F[ranz]: Ungarns politische Charaktere. Gezeichnet von – –. Mainz 1851, Wirth. IV+223 p.
       – Franz Deák. 146–152. p.


1852
 1. Csengery, [Antal] Anton: Ungarn’s Redner und Staatsmänner. 1–2. köt. Aus dem Ungarischen übersetzt. Leipzig–Wien 1852, Mainz. VI+394+2 p.; VI+415 p.
       – Tóth L[őrincz]: Franz Deák. 1. köt. 294–319. p.
 2. Újabb Kori Ismeretek Tára. 1–6. köt. Pest 1850–1855, Heckenast.
       – T[óth Lőrincz]: Deák Ferencz. 2. köt. 1852. 331–336. p.


1853
 1. Magyarország és Erdély képekben. Kiad. és szerk. Kubinyi Ferencz, Vahot Imre. 1–4. köt. Pest 1853–1854, Emich ny. (A 2–4. köt. Magyar- és Erdélyország képekben címmel jelent meg.)
       – Tóth Lőrincz: Deák Ferencz. 3. köt. 1854. 88–91. p.


1854
 1. Deák Ferencz. = Vasárnapi Újság 1854. dec. 24.; [1. évf.] 43. sz. 389. p.


1858
 1. Deák Ferencz [arcképe]. = Hazánk 1858.; 1. évf. 1. t.
 2. Török János: Deák Ferencz. Emlékirat. = Hazánk 1858.; 1. évf. 62–71. p.


1861
 1. Deák’s Adressentwurf und das Staatsrecht Oesterreichs. Mai 1861. (Enthält übersetzt den Adressentwurf.) Wien 1861, Gerold. 80 p.
 2. Deák’s Adressentwurf und das Staatsrecht Oesterreichs. Mai 1861. (Enthält übersetzt den Adressentwurf.) 2. Aufl. Wien 1861, Gerold. IV+80 p.
 3. Deák Ferencz beszéde a képviselőház 1861-ik évi május hó 13-kán tartott ülésében és Teleki László utolsó műve. Pest 1861, Müller. 39 p.
 4. Deák Ferencz beszéde a képviselőház május 13-kán tartott ülésében. Kolozsvár 1861, Stein. 19 p.
       /Melléklet a Kolozsvári Közlönyhöz./
 5. Deák Ferencz beszéde május 13-án. Pest 1861, Emich. 54 p.
 6. Deák Ferencznek az 1861-dik év május 13-án, az országos képviselője asztalára letett fölírási javaslata. Pest 1861, Bucsánszky ny. 24 p.
 7. Deák Ferencz: Magyarország alkotmányos joga. A képviselőház ülésében előadá máj. 13-án. Debreczen 1861, Telegdi. 16 p.
 8. Deák Ferencz május 13-án tartott beszéde. Pest 1861, Wodianer. 36 p.
 9. Reč Františka Deáka, ktorú pri priložitosti navrhnutia adresy v zasadnuti zástupcov l’udu dňa 13. Mája držal. Pest 1861, Poldini – Noseda. 41+1 p.
 10. Deák’s Rede. Aus dem Ungarischen übersetzt. Wien 1861, Förster. 8 p.
 11. Deák’s Rede in der Adressdebatte. Von Adolf Dobrowsky. Wien 1861, Typ.lit.-art. Anstalt. 130 p.
 12. Deák’s Rede vom 13 Mai. Aus dem Ungarischen übersetzt. Pest 1861, Lampel. 32 p.
 13. Deák’s Rede, gehalten in der Unterhaussitzung vom Mai 1861. Nebst dem von ihm empfohlenen Adressentwurf. Aus dem Ungarischen übersetzt. Pest 1861, Engel – Mandello. 32 p.
 14. Die Debatte über Deák’s Adresse, 16 Mai. Aus dem Ungarischen übersetzt. Pest 1861, Müller. 38 p.
 15. Die Debatte über Deák’s Antrag. Erste und zweite Unterhaussitzung, 16., 17., 18. Mai. Pest 1861, Kilian. 102 p.
 16. Deák Ferencz: Magyarországnak országgyűlésileg egybegyűlt főrendei és képviselőinek július hó 6-ról költ fölirata Ő Fölségéhez. Pest 1861, Pfeifer. 31 p.
 17. Adresse-Entwurf von Franz von Deák auf das königl. Rescript vom 21. Juli 1861. Einstimmig angenommen in der Pester Unterhaussitzung vom 8. August, und im Oberhause am 10. August 1861. Kronstadt 1861, Gött. 48 p.
       /A Kronstädter Zeitung melléklete./
 18. Deák’s Adressentwurf, als Beantwortung des königl. Rescriptes vom 21. Juli 1861; einstimmig angenommen in der Unterhaussitzung vom 8. August und im Oberhause am 10. August 1861. Pest 1861, Kilian. 46 p.
 19. Deák’s Adressentwurf, als Beantwortung des königl. Rescriptes vom 21. Juli 1861; einstimmig angenommen in der Unterhaussitzung vom 8. August und im Oberhause am 10. August 1861. Hermanstadt 1861, Steinhauser. 72 p.
 20. Deák’s Adressentwurf, als Beantwortung des königl. Rescriptes vom 21. Juli 1861; einstimmig angenommen in der Unterhaussitzung vom 8. August 1861. Aus dem Ungarischen übersetzt. Pest 1861, Engel – Mandello. 48 p.
 21. Deák Ferencznek az 1861. évi július 21-ki leiratra vonatkozó felírási javaslata, mely a képviselőházban f. évi aug. 8-án felolvasás után egyhangúlag elfogadtatott. Arad 1861, Réthy ny. 67 p.
 22. [Deák Ferenc]: A f. év július 21-én kelt 1. f. leiratra a képviselőház által augusztus 8-án Deák Ferencz indítványára egyhangúlag elfogadott fölírás. Pest 1861, Landerer – Heckenast. 24 p.
 23. [Deák Ferenc]: A f. év július 21-én kelt 1. f. leiratra a képviselőház által augusztus 8-án Deák Ferencz indítványára egyhangúlag elfogadott fölírás. Pest 1861, Engel – Mandello. 47 p.
 24. [Deák Ferenc]: Fölírás, melyet Deák Ferencz indítványára a képviselőház augusztus 8-án egyhangúlag elfogadott. Szeged 1861, Burger ny. 61–84. p. (Klny.: Országgyűlési Közlemények.)
 25. Deák Ferencz fölírási javaslata, melyet 1861. évi augusztus hó 8-kán a nemzeti képviselő házban előadott. Pest 1861, Wodianer ny. 63 p.
 26. Deák Ferencz fölírási javaslata, mely 1861. évi augusztus hó 8- és 9-én a nemzeti képviselő és a felső házban egyhangúlag elfogadtatott. 2. kiad. Pest 1861, Wodianer ny. 63 p.
 27. Deák Ferencz: Denkschrift über das Verhältniss zwischzen Ungarn und Kroatien. Aus dem Ungarischen übersetzt. Wien 1861, Sommer. 31 p.
 28. Deák Ferencz: Zágrábmegye körleve és az egyesülés. = Pesti Napló 1861. márc. 24.; 12. évf. 70-3336. sz. 1–3. p.
       – = Pesti Hírnök 1861. márc. 27.; 2. évf. 71. sz. rendk. mell. (Ld. még: 149.)
 29. Országgyűlés. [Deák Ferenc 1861. május 13-i beszéde.] = Magyarország 1861. máj. 15; 1. évf. 113. sz. 1–4. p.
 30. Franz Deák’s Rede. = Pester Lloyd 1861. máj. 16.; 116. sz. 2. p.
 31. Deák Ferencz beszéde jún. 4-én. 1–2. = Magyarország 1861. jún.; 1. évf. 131–132. sz. (Klny. is.)
 32. Deák Ferencz beszéde. (1861. jún. 4.) 1–2. = Pesti Napló 1861. jún.; 12. évf. 128-3394. – 129-3395. sz.
 33. Deák Ferencz beszéde. (Jún. 12-én.) = Pesti Napló 1861. jún. 14.; 12. évf. 135-3401. sz. 1. p.
 34. [Deák Ferenc]: A képviselőház fölirata. = Magyarország 1861. jún. 15.; 1. évf. 139. sz. 1–2. p. (Klny. is.)
 35. [Deák Ferenc]: Országgyűlés. – Fölírási javaslat. – Felirat. 1–2. = Magyarország 1861. aug. 9.; 1. évf. 185. sz., 185. sz. e. k.
 36. Le discours de M. Deák et 1’état de la Hongrie. Bruxelles – Leipzig – Gand 1861, Muquardt. 16 p.
 37. [Ludvig János]: La Hongrie et le droit public autrichien a propos du Projet d’adresse de M. Deak Juin 1861. Bruxelles – Leipzig 1861, Flatau. 90 p.
 38. Hunfalvy Pál: Deák Ferencz felirati javaslata mellett. Pest 1861, Emich ny. 24 p.
 39. Ludvigh J[ános]: L’Autriche et la diete de Hongrie contenant 1’adresse de M. Deak. Bruxelles – Leipzig – Paris 1861, Lacroix – Verboeckhoven. 192 p.
 40. Majláth, [Kálmán gróf] Koloman graf: An Franz Schuselka. Eine Antwort auf die Brochüre: „An Franz Deák von Franz Schuselka”. Pest 1861, Lampel. 21 p.
 41. Schmitt, Franz: Die Rechtsverhältnisse Ungarn’s zu den übrigen Ländern der österreichischen Monarchie als Entgegnung auf Deák’s Adress-Antrag. Wien 1861, Lechner. 39 p.
 42. Schuselka, Franz von: An Franz Deák. Wien 1861, Förster. 47 p.
 43. Warrens, Eduard: Ueber Deák’s Rede. Wien 1861, Zamarski – Dittmarsch. 39 p.
 44. Franz Deák. 1–2. = Die Gegenwart 1861. jan.; 1. évf. 6–7. sz.
 45. Követválasztás. = Sürgöny 1861. márc. 12.; 1. évf. 59. sz. 1. p.
 46. A horvát kérdés. = Pesti Hírnök 1861. márc. 27.; 2. évf. 71. sz. 1. p.
 47. Franz Deák über das Verhältniss Kroatiens zu Ungarn. = Die Gegenwart 1861. márc. 30.; 1. évf. 25. sz. 103. p.
 48. Deák Ferencz. = Anyák Hetilapja 1861. ápr. 6.; 1. sz. 8. p.
 49. Beszeda Deakova na drazsvnom szaboru ungarszkom 1. [13.] Maja. 1–2. = Vidov Dan 1861. máj.; 1. évf. 10–11. sz.
 50. [Deák Ferenc 1861 május 13-i képviselőházi beszéde.] = Pesti Napló 1861. máj. 14. ; 12. évf. 110-3376. sz. 1–3. p. (Klny. is.)
 51. [Zichy Antal] Z. A.: Pest, május 14. = Pesti Napló 1861. máj. 15.; 12. évf. 111-3377. sz. 1. p.
 52. Deákov návrh adressy. = Petbudinske Vedemosti 1861. máj. 21.; 1. évf. 19. sz. 2–3. p.
 53. A kit mindenki tisztel. = Vasárnapi Újság 1861. jún. 16.; 8. évf. 24. sz. 277–278. p.
 54. a.: Franz Deák. = Zeitbilder 1861. jún. 16.; 1. évf. 1. sz. 7–8. p.
 55. Franz Deák und das Pester st&228;dt. Waisenhaus. = Pester Lloyd 1861. júl. 17.; 8. évf. 166. sz. 2. p.
 56. Deák und Minister Bach. = Pest-Ofner Zeitung 1861. júl. 26.; 171. sz. 3. p.
 57. Deák Ferencz fölírási javaslata. 1–2. = Pesti Napló 1861. aug.; 12. évf. 182-3448. – 183–3449. sz.
 58. Egy magán levél Deák Ferencztől. = Pesti Napló 1861. okt. 24.; 12. évf. 245-3511. sz. 1. p.
 59. Deák Ferencz levele az irodalom pártolása ügyében. = Nővilág 1861. nov. 1.; 5. évf. 21. sz. 334–335. p.


1862
 1. [Kertbeny Károly Mária]: Ungarns Männer der Zeit. Biographien und Karakteristiken hervorragendster Persönlichkeiten. Erzhälende Skizzen. Aus der Feder eines Unabhängigen. Prag 1862, Steinhauser. XII+451 p.
       – Franz von Deák. 16–45. p.
 2. [Kertbeny Károly Mária]: Ungarns Männer der Zeit. Biographien und Karakteristiken hervorragendster Persönlichkeiten. 1. Heft. Aus der Feder eines Unabhängigen. Leipzig 1862, Schaefer. XII+451 p.
       – Franz von Deák. 16–45. p.
 3. Vachot Sándorné: Adomák Deák Ferencz magán életéből. = Szünórák 1862.; 1. évf. 1. füz. 44–47. p.
 4. Deák Ferencz [arcképe]. = Az Ország Tükre 1862. febr. 1.; 3. sz. 40. p.
 5. A. L.: Igénytelen vélemény Deák akadémiai indítványáról. = Kritikai Lapok 1862. ápr. 1.; 1. évf. 1. köt. 3. sz. 66–68. p.


1863
 1. A Pannónia szobor. = Az Ország Tükre 1863. febr. 1.; 2. évf. 4. sz. 39. p.


1864
 1. Alföldiek segélyalbuma. Szerk. Reviczky Szever és Zilahy Károly. Pest 1864, Pfeifer. IV+332+4 p., 1 t.
       – Deák Ferenc. 1. t. és ajánlás.


1865
 1. Franz von Deák: Ein Beitrag zum ungarischen Staatsrecht. Bemerkungen über Wenzel Lustkandl’s „Ungarisch-österreiches Staatsrecht”. Aus dem Ungarischen übersetzt. Pest 1865, Emich. 234 p.
 2. Deák Ferencz: Észrevételek Lustkandl Venczel íly czímű munkájára: „Das ungarisch-österreichische Staatsrecht”. A magyar közjog történelmének szempontjából. = Budapesti Szemle U. F. 1865.; 1. köt. 1. füz. 3–170. p. (Klny. is.)
 3. Deák Ferencz: A horvát ügy. = Magyar Sajtó 1865. márc. 3. ; 11. évf. 51. sz. 217. p.
 4. Deák Ferencz: Pest, mart. 2. 1865. A prágai „Politik” 1865. febr. 28-i cikkének cáfolata. = Pesti Napló 1865. márc. 3.; 16. évf. 51-4063. sz. 1. p.
 5. [Deák Ferenc]: Zur Verfassungsfrage. = Pester Lloyd 1865. márc. 5.; 12. évf. 53. sz. 2. p.
 6. [Deák Ferenc]: Még néhány szó a „Botschafter”-nek april 9-iki czikkére. = Pesti Napló 1865. ápr. 16.; 16. évf. 88-5000. sz. 1. p.
 7. [Deák Ferenc]: Zur Verfassungsfrage. = Pester Lloyd 1865. júl. 7.; 12. évf. 154. sz. 2. p.
 8. Bethlen, [Miklós gróf] Nicolaus, graf: Ein Wort an Deák. Wien 1865, Verfasser. 15 p.
 9. Unu Romanu dreptcrediuciosu. Dechiaratiunea lui Dek. = Telegraful Roman 1865. jan. 24. (febr. 5.); 13. évf. 7. sz. 25–26. p.
 10. A magyar kérdés az angol lapokban. = Magyar Sajtó 1865. febr. 10.; 11. évf. 33. sz. 139. p.
 11. A magyar-horvát kérdéshez. = Arad 1865. márc. 5.; 3. évf. 28. sz. 1. p.
 12. Deák munkája Mexikóban. = Magyar Sajtó 1865. márc. 7.; 11. évf. 54. sz. 233. p.
 13. Lustkandl si Deák despre legile din 1848. = Gazeta Transilvaniei 1865. márc. 8.; 28. évf. 15. sz.
 14. M. H.: Deák Ferencz mellszobra. Kugler F. szobrásztól. = Az Ország Tükre 1865. márc. 30.; 4. évf. 13. sz. 127–128. p.
 15. Eine Stimme des „Napló”. = Pester Bote 1865. ápr. 19.; 2. évf. 107. sz. 2. p.
 16. A „Vidovdan” Deák cikkéről. = Bécsi Híradó 1865, máj. 2.; 1. évf. 100. sz. 2. p.
 17. [A belgrádi Vidov Dan Deák Ferenc húsvéti cikkét méltató közleményéről.] = Arad 1865. máj. 5.; 3. évf. 54. sz. 1. p.
 18. Der Artikel der „Presse”. = Die Debatte und Wiener Lloyd 1865. máj. 13.; 2. évf. 131. sz. 1. p.
 19. [Kvassay Ede] Tankréd.: Deák Ferenc Balaton-Füreden. = Hazánk s a Külföld 1865. aug. 6.; 1. évf. 2. köt. 32. sz. 509–510. p.
 20. Lehoczky Tivadar: Nevezetes névaláírások. 3. [Deák Ferenc aláírása 1848-ból.] = Hazánk s a Külföld 1865. dec. 17.; 1. évf. 2. köt. 51. sz. 816. p.
 21. Tóth Kálmán: Deák Ferenc születéshelye, (Söjtörön, Zalamegyében.) = Hazánk s a Külföld 1865. dec. 24.; 1. évf. 2. köt. 52. sz. 817–818. p.


1866
 1. Deák Ferencz felirati javaslata ő felsége trónbeszédére. Felolvastatott 1866. február 8-kán. Pest 1866, Heckenast. 16 p.
 2. [Deák Ferenc]: Der Adressentwurf. 1–2. = Pester Lloyd 1866. febr.; 13. évf. 33., 35. sz.
 3. Indítványa, Deák Ferencz pest-belvárosi képviselőnek a közös viszonyok iránti javaslat kidolgozására megválasztandó bizottságra nézve. [1866. febr. 28.] = Képviselőházi Irományok 1865–8. 1. köt. 15. sz. 43–44. p.
 4. Indítványa Deák Ferencz pest-belvárosi képviselőnek f. évi november 17-kén kiadott legmagasabb királyi leiratra készítendő felirat tárgyában. [1866. nov. 29.] = Képviselőházi Irományok 1865–8. 2. köt. 47. sz. 18. p.
 5. [Deák Ferenc beszéde az 1866. december 6-i képviselőházi válaszfelirati vitában.] = Képviselőházi Napló 1865–8. 3. köt. 123–128. p.
 6. Deák Ferenc beszéde a képviselőház december 15-i ülésében. = Idők Tanúja 1866. dec. 18.; 7. évf. 287-2079. sz. 1158–1159. p.
 7. [Kertbeny Károly Mária]: Briefe über die ungarische Frage. 1. Heft. „Rückblicke” (Aus der Berliner Nationalzeitung.) „Franz von Deák” (Aus der Elberfelder Zeitung.) Elberfeld 1866, Reinhardt. 48 p.
       – Franz von Deák. 35–48. p.
 8. [Kertbeny Károly Mária]: Briefe über die ungarische Frage. 1. Heft. „Rückblicke” (Aus der Berliner Nationalzeitung.) „Franz von Deák” (Aus der Elberfelder Zeitung.) 2. Aufl. Brüssel – Leipzig 1866, Reinhardt. 48 p.
       – Franz von Deák. 35–48. p.
 9. [Kertbeny Károly Mária]: Briefe über die ungarische Frage. 1. Heft. „Rückblicke” (Aus der Berliner Nationalzeitung.) „Franz von Deák” (Aus der Elberfelder Zeitung.) 3. Aufl. Elberfelder 1866, Reinhardt. XI+48 p.
       – Fanz von Deák. 35–48. p.
 10. [Medve Imre]: Franz Deák der Landesweise. Pest 1866, Bucsánszky ny. 4 sztl. p.
 11. [Medve Imre] Tatár Péter: A haza bölcse Deák Ferencz. Pest 1866, Bucsánszky ny. 4 sztl. p.
 12. Országgyűlési Emlékkönyv. 1866. Pest 1866, Heckenast. 652 p.
       – Deák Ferencz. 42–51., 104–113., 215–231., 274–275., 355–359., 413–423., 519–520., 566–578. p.
 13. Vereby Soma: Honpolgárok könyve. 1-13. füz. Szerk. – –. Rajzok: Barabás Miklós. Budapest 1866-1878, Poldini ny.
       – Deák Ferencz arczképe. 1866. 1. füz. 1. p.
 14. Deák Ferencz. = Hazánk s a Külföld 1866. jan. 7.; 2. évf. 3. köt. 1. sz. 1–2. p.
 15. -v.-: (Szent-László, Deák Ferencz nyári tartózkodási helyének) ... = Hazánk s a Külföld 1866. ápr. 15.; 2. évf. 3. köt. 15. sz. 228., 229., 240. p.
 16. Szász Károly: Deák Ferenczhez. [Vers.] = Székely Néplap 1886. 1. évf. 2. sz. 9. p.
 17. [Pállfy Albert] (-rt.): Deák Ferencz. = Vasárnapi Újság 1866. jan. 7.; 13. évf. 1. sz. 1–2. p.
 18. Die Bürgerschaft von Temesvár... = Pester Lloyd 1866. ápr. 1.; 13. évf. 77. sz. 3–4. p.
 19. Franz Deák. = Die Gartenlaube 1866. 23. sz. 367–368. p.


1867
 1. Deák Ferencz beszéde az alsóház novemb. 6-iki ülésében. H. n. [1867], ny. n. 24 p.
 2. Deák’s Rede über das Elaborat der 65-er Comission gehalten in der Unterhaussitzung vom 28. März 1867. [Wien 1867], Gans. 20 p.
 3. Deák Ferencz: Indítvány a védrendszerre s illetőleg a hadsereg kiegészítésére nézve most legközelebb kiadott felsőbb rendelet ellen ő felségéhez intézendő felirat tárgyában. [1867. jan. 12.] = Képviselőházi Irományok 1865–8. 2. köt. 51. sz. 36. p.
 4. Deák Ferencz: Fölirati javaslata védelemre s illetőleg a hadsereg kiegészítésére nézve most közelebb kiadott alkotmányellenes felsőbb rendelet tárgyában. [1867. jan. 12.] = Képviselőházi Irományok 1865–8. 2. köt. 51. sz. mell. 37–39. p.
 5. Deák’s Adressentwurf. = Temesvarer Zeitung 1867. jan. 15.; 16. évf. 12. sz. 1. p.
 6. [Deák Ferenc beszéde a közösügyi törvényjavaslat 1867. márc. 28-i képviselőházi általános vitájában.] = Képviselőházi Napló 1865–8. 4. köt. 108–118. p.
 7. Deák Ferencz beszéde a képviselőház martius 28-dikán tartott ülésében. = Pesti Napló 1867. márc. 30.; 18. évf. 74-5082. sz. 1–3. p.
 8. Deák Ferencz: Határozati javaslat a horvát ügyben kiküldött országos küldöttség javaslata folytán előleg megállapítandókra nézve. [1867. ápr. 8.] = Képviselőházi Irományok. 1865–8. 2. köt. 84. sz. 128–129. p.
 9. Deák Ferencz: Pest, május 29 1867. [Deák Ferenc nyilatkozata Kossuth Lajos nyílt levelével kapcsolatban.] = Pesti Napló 1867. máj. 30.; 18. évf. 125-5133. sz. 1. p.
 10. [Deák Ferenc válasza Kossuth Lajos nyílt levelére.] = Heti Posta 1867. jún. 2.; 1. évf. 10. sz. 77–78. p.
 11. Pest, május 30. [Deák Ferenc válasza Kossuth Lajos nyílt levelére.] 1–2. = Magyar Újság 1867. jún.; 1. évf. 51–52. sz.
 12. Áldor Imre: Országgyűlési Arcképcsarnok. Szerk. – –. 1. köt. Pest 1867, Deutsch.
       – Deák Ferencz. 1. t., 2–5. p.
 13. Herczeghy Mór: Deák Ferenc mint államférfi, mint szónok, mint honpolgár. Életrajz. Pest 1867, Pfeifer. 31 p.
 14. Herczeghy, [Mór] Moriz: Franz Deák als Staatsmann, als Redner und als Mensch. Ein Lebensbild. Pest 1867, Pfeifer. 32 p.
 15. A kiegyenlítés okmánytáras története. 1. füz. Pest 1867, Lauffer. 354+2 p.
       – A jelszó. 84–92. p. (Ld. még: 56.)
 16. Deák Ferencz. = Magyarország Képekben 1867. 1. köt. 1–7. p.
 17. [Szász Károly] (sz. k.): Deák Ferencz. = Vasárnapi Újság 1867. febr. 24.; 14. évf. 8. sz. 85–86. p.
 18. Kossuth Lajos: Nyílt levél Deák Ferenczhez. = Magyar Újság 1867. máj. 26.; 1. évf. 47. sz. 1–2. p.
 19. Kossuth Lajos: Nyílt levél Deák Ferenczhez. = Pesti Napló 1867. máj. 28.; 18. évf. 123-5131. sz. 2–3. p.
 20. Der Brief Kossuth’s. = Pester Lloyd 1867. máj. 28.; 14. évf. 126. sz. 2–3. p.
 21. Kemény Zsigmond: Nyílt válasz Kossuth nyílt levelére. 1–7. = Pesti Napló 1867. máj. – jún.; 18. évf. 123-5131. – 128-5136. sz.
 22. Herczeghy Mór: Egy látogatás Deák Ferencznél. = Heti Posta 1867. jún. 2.; 1. évf. 10. sz. 78–79. p.
 23. Pulszky Ferenc: Válasz Kossuth Lajos nyílt levelére. = Heti Posta 1867. jún. 2.; 1. évf. 10. sz. 78–80. p.
 24. Kemény Zsigmond: Válasz Kossuth Lajos nyílt levelére = Heti Posta 1867. jún. 2.; 1. évf. 10. sz. 80. p.
 25. Somssich Pál: Válasz Kossuth Lajos párisi levelére. = Pesti Napló 1867. jún. 2.; 18. évf. 127-5135. sz. 1–3. p.
 26. Scrisóra lui Kossuth cătră Deák. 1–2. = Gazeta Transilvaniei 1867. jún.; 30. évf. 39–40. sz.
 27. (A „Times” Deákról.) = Vasárnapi Újság 1867. júl. 14.; 14. évf. 28. sz. 351–352. p.
 28. [Fésüs György] XXX.: Kossuth és a Deák-párt. = Pesti Napló 1867. szept. 29.; 18. évf. 225-5233. sz. 1–2. p.


1868
 1. Papp Mór, jász-Ladányi választó-kerület országos képviselőjének az 1868. oct. 9-diki országos ülésében tartott beszéde. A jász-kunok rhedemtionalis összegének az ország által leendő visszafizetése tárgyában. – Deák Ferencz ezen ügyben ugyanakkor tartott beszéde, és ennek folytán az october 12-ki ülésben Papp Mór, Szász Károly és Szilády Áron képviselőknek indítványozott határozati javaslata. Pest 1868, Athenaeum ny. 14+1 p.
 2. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. [1868. nov. 4.] = Képviselőházi Irományok 1865–8. 7. köt. 11–15. p.; = Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. I. 1867–1892. Budapest 1952, Tankönyvkiadó. 125–129. p.
 3. [Deák Ferenc beszéde és külön indítványa a nemzeti törvényjavaslat általános tárgyalásakor 1868. nov. 24-én.] = Képviselőházi Napló 1865–8. 11. köt. 6–8. p.
 4. [Kertbeny Károly Mária]: Franz von Deák. Biographische Karakterskizze des ungarischen Staatsmannes. 5., umgearbeitete und ergänzte Ausgabe. Leipzig 1868, Pardubitz. 46 p., 1 t.
 5. Pap Dénes: Deák Ferencz Klauzál Gáborhoz 1843. szeptember 3. 1–2. = Győri Közlöny 1868. ápr. – máj.; 12. évf. 35–36. sz.
 6. Laveleye, Émile de: L’Allemagne depuis la guerre de 1866. 8. : Deák Ferencz. = Revue des Deux Mondes 1868. nov. 1.; 38. évf. 2. sz. 5–40. p.


1869
 1. Deák Ferencz beszéde, melyet Pestváros polgáraihoz az országgyűlés berekesztése alkalmából tartott. – Andrássy Gyula, gróf beszéde, melyet S[átor]-A[lja]Újhelyben választói előtt tartott. Pest 1869, Athenaeum ny. 24 p.
 2. Reči Deák Ferenca a Gr. Andrássy Juliusa ku voličom svojim 17-ho dec. 1868 a 14-ho jan. 1869 držanie. Pest 1869, Athenaeum ny. 22+1 p.
       – [Deák Ferenc beszéde választóihoz.] 1–9. p.
 3. [Kecskeméthy Aurél]: Kákay Aranyos politikai társadalmi tragico-humoristicus krónikája. 1–4. füz. Pest 1869, Ráth.
       – Deák Ferenc. 3. és 4. (utolsó) füz. 199–234. p.
 4. Laveleye, Émil de: Deák Ferencz. Ford. és kiigazító jegyzetekkel kísérte Szász Károly. Pest 1869, Ráth. IV+73 p.
 5. Nagy Antal: Igaz-e, hogy Deák Ferencz eladta a hazát? Beszéd... a tatai Deák-kör alakító gyűlésén... Pest 1869, Első magyar egyesületi könyvnyomda. 16 p.


1870
 1. [Kertbeny Károly Mária]: Ungarns Staatsmänner, Partheiführer und Publizisten der nationalen und staatlichen Wiedergeburt, 1825–1870. Geschildert für deutsche Leser vom Verfasser der Werke: Moderne Imperatoren, Franz Deák usw. 1. Berlin 1870, Eichler. XXVII+52 p.
 2. [Taray Andor]: Magyarország európai hivatása és Deák Ferencz. Pest 1870, Rosenberg. 186+2 p.
 3. [Taray Andor]: Die europäische Mission Ungarns und Franz Deák. Aus dem Ungarischen übersetzt. Pest 1870, Kertész. 173 p.
 4. [Taray Andor]: Magyarország európai hivatása és Deák Ferencz. 2. kiad. Pest 1870, Rosenberg. VIII+201 p.
 5. Deák Ferenc levele Kölcsey Ferenchez. = Vasárnapi Újság 1870. jan. 2.; 17. évf. 1. sz. 3. p.


1871
 1. Deák Ferencz-adomák. Pest 1871, Rosenberg. 157 p.
 2. Wyatt, Captain Walter James: Hungarian celebrities. London 1871, Longmans – Green. 296+XXXII p.
       – Franz von Deák. 124–135. p.
 3. Szemere, [Mária] Maria: Weibliche Stenographen. = Pestet Lloyd 1871. jan. 22.; 18. évf. 18. sz. 2–3. p.


1872
 1. Herzfelder, Bernhard: Rechts oder Links? Parallele zwischen der Politik der Deák- und Oppositionspartei, als zeitgemässes Wort an Siebenbürgens Wähler. [Pest] 1872, Pester Buchdruckerei. 16 p.
 2. Deák Ferencz mint költő. = Budapesti Közlöny 1872. aug. 11.; 183. sz. 1461. p.


1873
 1. Deák Ferencz programbeszéde a képviselőház 1873 június 28-iki ülésében. Budapest 1873, Athenaeum ny. 16 p.
 2. Asbóth János: Három nemzedék. Széchenyi és Vörösmarty. – Kossuth és Petőfi. – Deák és Arany. Budapest 1873, Franklin. 47 p.
 3. Millaud, Albert: Voyages d’un fantaisiste. Vienne – Le Danube – Constantinople. Paris 1873, Lévy. 2+367 p.
       – Albert Millaud beszélgetése Deák Ferenccel. 128–164. p.
 4. Ország-Világ Naptár. Kiad. és ny. Bartalits Imre. Pest 1873.
       – Deák Ferencz. 17–18. p.
 5. A haza bölcse. 1–3. = Szombati Lapok 1873. márc.; 2. évf. 11–13. sz. (Klny. is.)
 6. Dapsy László: Deák Ferencz. 1833. május 1. – 1873. május 1. = Reform 1873. máj. 1.; 4. évf. 119. sz. 1–2. p.
 7. Deák Ferencz. – Politikai pályája 40 éves fordulójának alkalmából. 1833–1873. = Magyarország és a Nagyvilág 1873. máj. 11.; 9. évf. 19. sz. 222–224. p.
 8. [Hevesi Lajos]: Ein Pariser über Buda-Pest. = Pester Lloyd 1873. júl. 19.; 20. évf. 165. sz. 2. p.
 9. Bayer József: Zala 1843-ban. (Szomorú fejezet Deák Ferenc életéből.) 1–2. = Fővárosi Lapok 1873. szept.; 10. évf. 207–208. sz.


1874
 1. Gresits [Miksa] Massimiliano; Francesco Deák sua vita e carreiera politica. Fiume 1874, Mohovich. 26 p.
 2. [Medve Imre] Tatár Péter: A király Deák Ferencznél vagy a kormány-válság befejezése. [Verses elbeszélés.] Budapest 1874, Bartalits. 16 p.
 3. [Medve Imre] Tatár Péter: Új aranytrombita. 2. sz. (Erzsébet király asszonyunk álma. – Deák Ferencz.) [Verses elbeszélések.] Budapest 1874, Bartalits. [8] p.
 4. Deák Ferencz levele. = Történeti Lapok 1874. ápr. 2.; 1. évf. 1. sz. 12–13. p.
 5. Deák levele. = Történeti Lapok 1874. ápr. 9.; 1. évf. 2. sz. 30. p.
 6. Deák Ferencz levelei br. Wesselényi Miklóshoz. 1–13. = Történeti Lapok 1874. 1. évf. 5– 10. sz.
 7. Gyulai Pál: Deák Ferencz levelei b. Wesselényi Miklóshoz. = Pesti Napló 1874. jún. 14.; 25. évf. 135. sz. r. k. 1. p.
 8. Gyulai Pál: Deák Ferencz levelei b. Wesselényi Miklóshoz. = Pesti Napló 1874. jún. 23.; 25. évf. 142. sz. r. k. 1. p.
 9. K. Papp Miklós: Válaszul Gyulai Pál úrnak Deák Ferencz leveleinek közlése ügyében. = Történeti Lapok 1874. 1. évf. 12. sz. 191–192. p.
 10. Brace, L.: [?]. = New-York-Times 1874. szept. 30.
 11. Deákról a „New-York-Times”. = Budapesti Közlöny 1874. okt. 22.; 241. sz. 1939. p.
 12. Vajda Viktor: Kölcsey kiadatlan műveiből. = Athenaeum 1874.; 2. évf. 6. köt. 15. sz. 928–932. h.


1875
 1. K. Papp Miklós: Adalék a Lovassyék és Kossuth elfogatása és pöréhez 1837ben. [Deák Ferenc: Zalavármegye közönségének felírat.] = Történeti Lapok 1875. jan. 31.; 1. évf. 44. sz. 700–703. p.
 2. Szinnyei József: Öregeink fiatal korából. = Vasárnapi Újság 1875. márc. 7.; 22. évf. 10. sz. 153. p.
 3. Deák Ferencz ifjú korára... = Vasárnapi Újság 1875. márc. 21.; 22. évf. 12. sz. 189. p.
 4. A Pest-belváros kerület nevében... = Igazmondó 1875. júl. 11. ; 9. évf. 28. sz. 223. p.


1876
 1. Acta Reg[iae] Scient[iarum] Universitatis Claudiopolitanae anni 1875–6. Fasc. 3. Kolozsvár 1876, Stein ny.
       – Szász Béla: Deák Ferencz emlékezete. Beszéd, melyet a Kolozsvári Kir. Tud.-Egyetem Deák Ferencz emlék-ünnepélyén 1876 márczius 19-én mondott – –. 1–36. p.
 2. Áldor Imre: A haza bölcse. Emlékkönyv. Szerk. – –. Budapest 1876, Franklin. 253 p.
 3. Asbóth János: Irodalmi és politikai arczképek. Budapest 1876, Légrády. IV+ 254+2 p.
       – Három nemzedék. Széchenyi és Vörösmarty. Kossuth és Petőfi. Deák és Arany.
       – Deák Ferencz koporsójánál. 51–62. p.
 4. Bátorfi Lajos: Adalék Zalamegye történetéhez. 1-5. köt. Szerk. – –. Nagy-Kanizsa 1876–1878, Wajdits ny. 5. köt.:
       – Deák Ferencz. 3–105. p.
       – Knauz Boldizsár: Deák Ferencz életrajzához. 344–345. p.
       – Jenvay Géza: Deák Ferencz levele Erdély hölgyeihez. 346–347. p.
 5. Béki Sámuel: Ima Deák Ferencz gyászünnepélyén. Kassa 1876, Pannnonia ny. 6 p.
 6. Blind, Karl: The life and labours of Francis Deak. London 1876, Spottiswoode ny. 14 p. (Klny.: Fraser’s Magazin.)
 7. Értesítvény a Pécsi Magyar Királyi Állami Főreáltanoda 1875–76-ik tanévéről. Közli Vész Albert. Pécs 1876, Madarász ny.
       – Bokor Ferencz: Emlékbeszéd... Deák Ferencz emlékezetére márczius hó 10-én rendezett gyászünnepély alkalmával... 1–14. p.
 8. Deák-Album. Emlékkönyv. Budapest 1876, Franklin. VI+112. p., 1 t.
 9. Deák Ferencz élet- és jellemrajza. Budapest 1876, Athenaeum ny. 52 p., 1 t.
 10. Deák-Emlék. Szerk. és kiad. a magyarországi 2. egyetemes tanítógyűlés 50-es bizottságának közp. albizottsága. Budapest 1876, Wodianer ny. 48 p.
 11. Deák Ferencz emlékezete. Két beszéd és egy költemény, ... Kolozsvár 1876, Stein ny. 23 p.
 12. Erődi Dániel: Emlékbeszéd Deák Ferenc fölött. Győr 1876, Czéh ny. 20 p.
 13. Észrevételek az „Apotheosis” jeligével ellátott pályatervhez. [Budapest 1876], ny. n. 7 p.
 14. Filó Lajos: Ima és Emlékbeszéd. Tartotta Deák Ferencz gyászünnepélyén 1876. év február 8-án a nagykőrösi református templomban – –. Budapest 1876, Petrik. 17+1 p.
 15. Géressy Kálmán: Emlékbeszéd, melyet a debreczeni helv. hitv. főiskola által Deák Ferencz emlékére tartott ünnepélyen márczius 8ik napján 1876 elmondott – –. Debreczen 1876, Városi ny. 20 p.
 16. Gyulyás Lajos: Ima Deák Ferencz gyászünnepélyén. Írta és elmondta Nagybányán 1876. év február hó 5-én – – ref. lelkész. Nagybánya 1876, Casinoegylet. 14+1 p.
 17. Jeskó Lajos: Emlékbeszéd, melyet Deák Ferencz gyászünnepélyén 1876-ik évi február 13-án tartott – –. Pécs 1876, Taizs ny. 16 p.
 18. Koronka Antal: Kehidai Deák Ferencznek a haza bölcsének emlékére tartott egyházi gyász-beszéd. Toroczkón, az unitáriusok templomában April 9-én 1876 mondotta – –. Kolozsvár 1876, Gámán ny. 30 p.
 19. Kozma Ferencz: Deák Ferencz emléke. Az udvarhelyszék alvidéke által 1876. febr. 7. Székely-Keresztúron rendezett polgári gyászünnepélyen elmondta – –. Székely-Udvarhely 1876, Beczek ny. 15 p.
 20. Lenhossék József: Deák Ferencz koponyáján tett mérések és ezekből vont következtetések. Budapest 1876, Akadémia. 15 p.
       /A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei XIV. 8./
 21. Majthényi László, báró: Emlékbeszéd, melyet Deák Ferencz arczképének, Hontmegye termében történt leleplezése alkalmával, Ipolyságon 1876. évi november hó 16-án tartott – –. Budapest 1876, Athenaeum ny. 10 p.
 22. Margalits Ede: Emlékbeszéd Deák Ferenc felett. Baja 1876, Paul ny. 27 p.
 23. Margalits Ede: Emlékbeszéd Deák Ferenc felett. 2. kiad. Zombor 1876, Bittermann ny. 15 p.
 24. Mockovcsák János: Deák Ferenc emléke! Gyászbeszéd és imák... Besztercebánya 1876, Machold ny. 12 p.
 25. Nedeczky István: Deák. A képviseleti alkotmány megalapítása. Budapest 1876, Tettey. IX+454 p.
 26. Nedeczky István: Deák. A képviseleti alkotmány megalapítása. 2. kiad. Budapest 1876, Tettey. IX+454 p.
       /Magyar Kor- és Életrajzok Cabinetkönyvtára 1./
 27. Deák Ferencz. Arad 1876, Gyulai. 16 p.
       /Népirodalom 12./
 28. Ney Ferenc: Deák Ferenc emlékünnepélye a budapesti IV. kerületi községi nyilvános főreáltanodában 1876-ik évi március hó 25-én. Budapest 1876, Hornyánszky ny. 20 p.
 29. Pappfy Jusztin: Emlékbeszéd ... Deák Ferencz felett... Nagyvárad 1876, Hollósy ny. 24 p.
 30. Pereszlényi János: Emlékbeszéd, melyet Deák Ferencz gyászünnepélyén 1876-ik évi február hó 13-án a nagy-győri reform. gyülekezet templomában elmondott – –. Győr 1876, Czéh ny. 17 p.
 31. Pulszky Ferencz: Deák Ferencz. Jellemrajz. Budapest 1876, Franklin. 45 p.
 32. Pulszky, [Ferenc] Franz: Franz Deák. Eine Charakterskizze. Aus dem Ungarischen v. Ladislaus Neugebauer [László]. Leipzig 1876, Wigand. 59 p.
 33. Simon Péter: Emlékbeszéd Deák Ferencz halála fölött. Nagy-Szeben 1876, Steinhaussen ny. 16 p.
 34. Simon Péter: Emlékbeszéd Deák Ferencz halála fölött. 2. kiad. Nagy-Szeben 1876, Steinhaussen ny. 20 p.
 35. Simon, [Péter] Peter: Gedächnissrede über Franz Deák’s Tod. Für die deutsche Jugend. Aus dem Ungarischen übersetzt von Demselben. Hermannstadt 1876, Steinhaussen ny. 25 p.
 36. Singer Ábrahám: Gyászbeszéd b. e. Deák Ferencz emlékéért. Tartotta a várpalotai izr. templomban 1876. febr. 13. – –. Székes-Fehérvár 1876, Számmer ny. 15 p.
 37. Stier József: Emlékbeszéd Deák Ferencz felett. – (Worte der Erinnerung an Franz Deák.) Szombathely 1876, Bertalanffy ny. 14, 13 p.
 38. (Szász Béla – Sámi László – Hegedüs István): Deák Ferencz emlékezete. Két beszéd és egy költemény, melyek a Kolozsvári Tudományegyetem... és a Kolozsvári Ev. Ref. Főtanoda által... tartott emlék-ünnepélyeken elmondattak. Kolozsvár 1876, Stein ny. 23 p.
 39. Szász Gerő: Deák Ferencz emlékezete. Az erdélyi ev. ref. egyházk. igazg. tanácsa által elrendelt Deák-gyászünnepélyen, april 2-án, 1876-ban, a kolozsvári belsőfarkasutcai templomban elmondotta – –. Kolozsvár 1876, Stein ny. 19+1 p.
 40. Thomay József: A gyászoló nemzet geniusa. Egyházi beszéd, melyet Deák Ferenc emlékére a szegedi ágost. hitv. evang. egyház imaházában 1876. február 20-án tartott – –. Szeged 1876, Burger ny. 2+9 p.
 41. Török Pál: Emlékbeszéd, melyet Deák Ferencz halotti gyászünnepélyén, a budapesti ev. reform. egyház kálvintéri templomában Márczius 12-én, 1876, tartott – –. Budapest 1876, Kocsi ny. 19 p.
 42. Törs Kálmán: Deák Ferencz emlékezete. Szerk. – –. Budapest 1876, Deutsch. 236 p., 14 t.
 43. Vincze Ambró: Emlékbeszéd, melyet az egri kath. főgymnasiumi Deák-gyászünnepélyen tartott – –. Eger 1876, Érsek-lyceumi ny. 13 p.
 44. Vörös Eszter: Hogyan fogadták Deák Ferenczet a mennyben. Népmese. Budapest 1876, Franklin ny. I6 p.
 45. Deák Ferencz elhunyta. – 1876. Január 28-án esti 10 óra és 35 perczkor. Emlékirat. Budapest (1876), Bartalits. 8 p.
 46. Deák Ferencz, a magyar haza legnagyobb fiának és bölcsének életírása és halála. Született 1803. okt. 17., meghalt 1876. jan. 28. Budapest 1876, Bucsánszky. 16 p.
 47. Zoltsák János: Deák Ferenc emlékezete. Ungvár 1876, Pollácsek ny. 33 p.
 48. Abafi Lajos: Deák Ferencz levele Török Jánoshoz. = Figyelő 1876.; 1. köt. 53. p.
 49. Wührl Jákó: Deák Ferencznek egy német levele. = Figyelő 1876.; 1. köt. 187–188. p.
 50. Deák Ferenc egészségi állapota ... = Ellenőr 1876. jan. 27.; 8. évf. 26. sz. 3. p.
 51. Deák Ferencz állapotáról. = A Hon 1876. jan. 28.; 14. évf. 22. sz. e. k. 1. p.
 52. [Deák Ferenc haláltusája.] = Ellenőr 1876. jan. 29.; 8. évf. 28. sz. 1. p.
 53. [Deák Ferenc haláláról és az emlékezetére kitűzött ódai pályázatokról.] = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1876.; 10. évf. 31–33., 54., 101., 155/b., 163/b–165., 204–205. p.
 54. Telegdi László: Széchenyi, Kossuth s Deák és korszakaik. 1–10. = Alföldi Lapok 1876.; 1 –10. füz.
 55. [Pulszky Ferencz: Deák Ferencz emlékezete.] = Századak 1876.; 10. évf. 4. füz. 240–246. p.
 56. Rogge, Walter: Franz Deák. = Unsere Zeit 1876.; Ú. F. 12. évf. 1. köt. 7. sz. 481–503. p.
 57. Deák Ferencz élete 1803 október 17. – 1876 január 28. = Ellenőr 1876. jan. 29.; 8. évf. 28. sz. 1. p.
 58. Nincs többé! Deák Ferencz meghalt. = Ellenőr 1876. jan. 29.; 8. évf. 28. sz. 1. p.
 59. Deák Ferenc. Szül. Kehidán 1803-ban, † Budapesten, 1876. január 28-án. = Fővárosi Lapok 1876. jan. 29.; 13. évf. 23. sz. 105–106. p.
 60. Deák Ferencz elhunyt. = A Hon 1876. jan. 29.; 14. évf. 23. sz. r. k. 1. p.
 61. Deák Ferencz utolsó órái. = A Hon 1876. jan. 29.; 14. évf. 23. sz. r. k. 1. p.
 62. Deák Ferencz nincs többé. = A Hon 1876. jan. 29.; 14. évf. 23. sz. r. k. 3. p.
 63. Deák Ferenczről. = A Hon 1876. jan. 29.; 14. évf. 23. sz. e. k. 1. p.
 64. A nagy halottról. 1–3. = A Hon 1876. jan. – febr.; 14. évf. 24–26. sz.
 65. Franz Deák – todt! = Pester Lloyd 1876. jan. 29.; 23. évf. 23. sz. 2. p.
 66. Deák Ferencz. = Pesti Napló 1876. jan. 29.; 27. évf. 23. sz. r. k. 1. p.
 67. Deák Ferencz meghalt. = Pesti Napló 1876. jan. 29.; 27. évf. 23. sz. r. k. 1. p.
 68. Deák Ferencz. = Pesti Napló 1876. jan. 29.; 27. évf. 23. sz. e. k. 1. p.
 69. Deák Ferencz élete. (1803–1876.) 1–5. = Pesti Napló 1876. jan. – febr.; 27. évf. 23–27. sz.
 70. Deák Ferencz halálára. – Gyászban. = Ellenőr 1876. jan. 30.; 8. évf. 29. sz. 1–3. p.
 71. Deák Ferencz végóráiról. = Fővárosi Lapok 1876. jan. 30.; 13. évf. 24. sz. 111. p.
 72. Deák és Európa. = A Hon 1876. jan. 30.; 14. évf. 24. sz. r. k. 1. p.
 73. A nemzetnek halottja van. Meghalt Deák Ferencz! = Győri Közlöny 1876. jan. 30.; 20. évf. 9. sz. 1. p.
 74. Szász Károly: Deák Ferencz halálával... = Pesti Napló 1876. jan. 30.; 27. évf. 24. sz. r. k. 1. p.
 75. A törvénycikk Deákról. = Pesti Napló 1876. jan. 30.; 27. évf. 24. sz. r. k. 1. p.
 76. Deák utolsó napjai. = Pesti Napló 1876. jan. 30.; 27. évf. 24. sz. r. k. 1–2. p.
 77. A m. t. Akadémia rendkívüli ülése. = Pesti Napló 1876. jan. 30.; 27. évf. 24. sz. r. k. 2. p.
 78. Budapest főváros rendkívüli közgyűlése. = Pesti Napló 1876. jan. 30.; 27. évf. 24. sz. r. k. 2–3. p.
 79. [Deák Ferenc ravatala. Temetésének előkészületei.] = Ellenőr 1876. jan. 31. ; 8. évf. 30. sz. 1–2. p.
 80. Deák Ferencz. = Pesti Napló 1876. jan. 31.; 27. évf. 24. sz. [esti!] r. k. 1. p. [A „r. k.” nyomás az újságban téves, valójában e. k.]
 81. Deák Ferencz. = Erdészeti Lapok 1876. febr.; 15. évf. 2. füz. 57–63. p.
 82. Erzsébet királyné Deák ravatalánál. = Ellenőr 1876. febr. 1.; 8. évf. 31. sz. 1. p.
 83. A külföld részvéte. = Ellenőr 1876. febr. 1.; 8. évf. 31. sz. 2. p.
 84. Komócsy József: 1876. január 28. = Fővárosi Lapok 1876. febr. 1.; 13. évf. 25. sz. 115. p.
 85. [Török Miklós Mihály] (K.): Apróságok a nagy emberről. = Fővárosi Lapok 1870. febr. 1.; 13. évf. 25. sz. 116–119. p.
 86. Deák két utolsó beszéde. = A Hon 1876. febr. l.; 14. évf. 25. sz. r. k. 1. p.
 87. Magyarország Királynéja Deák Ferencz ravatalánál. = Pesti Napló 1876. febr. 1.; 27. évf. 25. sz. r. k. 1. p.
 88. A nemzet gyásza. 1–8. = Pesti Napló 1876. febr.; 27. évf. 25–30., 37–38. sz.
 89. Az utolsó nap. – Deák emlékezete az osztrák képviselőházban. – A ravatalnál. = Ellenőr 1876. febr. 2.; 8. évf. 32. sz. 1–2. p.
 90. A lapok gyásza. = Ellenőr 1876. febr. 2.; 8. évf. 32. sz. 2–3. p.
 91. Zichy Géza, gróf: Deák Ferenc halálára. = Fővárosi Lapok 1876. febr. 2.; 13. évf. 26. sz. 121. p.
 92. [Török Miklós Mihály] (K.): Apróságok a nagy emberről. = Fővárosi Lapok 1876. febr. 2.; 13. évf. 26. sz. 122. p.
 93. Jókai Mór: Deák Ferencz temetése előtt. = A Hon 1876. febr. 2.; 14. évf. 26. sz. r. k. 1. p.
 94. Salamon Ferencz: [Búcsú Deák Ferenctől.] = Pesti Napló 1876. febr. 2.; 27. évf. 26. sz. r. k. 1. p.
 95. Szilágyi Sándor: 1456. 1606. 1876. = Pesti Napló 1876. febr. 2.; 27. évf. 26. sz. r. k. 1–2. p.
 96. Csepreghy Ferencz: Deák Ferencz halálára. = Pesti Napló 1876. febr. 2.; 27. évf. 26. sz. r. k. 2. p.
 97. Timkó József: Deák Ferencz. = Abaúj-Kassai Közlöny 1876. febr. 3.; 5. évf. 5. sz. 1. p.
 98. -i: Deák Ferencz adomák. = Békésmegyei Közlöny 1876. febr. 3.; 3. évf. 10. sz. 1–2. p.
 99. De profundis. – A temetés. = Ellenőr 1876. febr. 3.; 8. évf. 33. sz. 1–3. p.
 100. Deák Ferencz életrajza. = Győri Közlöny 1876. febr. 3.; 20. évf. 10. sz. 1. p.
 101. Deák Ferencz és Győrmegye. = Győri Közlöny 1876. febr. 3.; 20. évf. 10. sz. 1. p.
 102. Deák Ferencz ravatalára. = Győri Közlöny 1876. febr. 3.; 20. évf. 10. sz. 1. p.
 103. Temetés előtt. = A Hon 1876. febr. 3.; 14. évf. 26. sz. e. k. 1–2. p.
 104. A temetés. 1–2. = A Hon 1876. febr.; 14. évf. 26. sz. e. k., 27. sz. r. k.
 105. Deák Ferencz. = Pesti Napló 1876. febr. 3.; 27. évf. 26. sz. e. k. 1–2. p.
 106. „N. H.”: Deák Ferencz a társaságban. = Torontál 1876. febr. 3.; 5. évf. 5. sz. 3. p.
 107. Ghyczy Kálmán: Deák felett. = Ellenőr 1876. febr. 4.; 8. évf. 34. sz. 1. p.
 108. Deák Ferencz temetése. – Február 3-dikán. – = Fővárosi Lapok 1876. febr. 4.; 13. évf. 27. sz. 126–128. p.
 109. Deák temetése után. = A Hon 1876. febr. 4.; 14. évf. 27. sz. e. k. 1. p.
 110. Budapest, február 3. = Pesti Napló 1876. febr. 4.; 27. évf. 27. sz. r. k. 1–3. p.
 111. Bizek Kornél: Deák Ferencz élettörténete s jellemrajza. 1–2. = Torontál 1876. febr.; 5. évf. 6., 8. sz.
 112. Deák Ferenc requieme. = Fővárosi Lapok 1876. febr. 5.; 13. évf. 28. sz. 131. p.
 113. Poor Imre: Deák Ferenc. = Gyógyászat 1876. febr. 5.; 16. évf. 6. sz. 86–90. p.
 114. A nemzet gyásza. 1–4. = A Hon 1876. febr.; 14. évf. 28–30., 36. sz. r. k.
 115. Deák emlékezete. = Ellenőr 1876. febr. 6.; 8. évf. 36. sz. 2–3. p.
 116. [Ábrányi Emil]: Deák Ferenc. = Figyelő 1876. febr. 6.; 6. évf. 6. sz. 61. p.
 117. Ábrányi Emil: Deák Ferenc ravatalánál. = Figyelő 1876. febr. 6.; 6. évf. 6. sz. 69–70. p.
 118. Ábrányi Kornél: Deák Ferenc halála. = Fővárosi Lapok 1876. febr. 6.; 13. évf. 29. sz. 133. p.
 119. Deák Ferenc requieme. – Február 5-dikén. – = Fővárosi Lapok 1876. febr. 6.; 13. évf. 29. sz. 134. p.
 120. Deák társadalmi működése. = Fővárosi Lapok 1876. febr. 6.; 13. évf. 29. sz. mell. 135. p.
 121. Deák Ferencz temetése. = Gyári Közlöny 1876. febr. 6.; 20. évf. 11. sz. 1. p.
 122. Deák Ferencz. 1803–1876. = Kecskeméti Lapok 1876. febr. 6.; 9. évf. 6. sz. 1–3. p.
 123. Deák Ferencz aranytanácsai. = Kecskeméti Lapok 1876. febr. 6.; 9. évf. 6. sz. 2. p.
 124. Deák Ferencz Debreczenben. = Kecskeméti Lapok 1876. febr. 6.; 9. évf. 6. sz. 2–3. p.
 125. Wenkheim-ház Budapesten, Deák Ferencz utolsó lakhelye. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 6.; 13. évf. 6. sz. 81. p.
 126. Greguss Ágost: Deák Ferenczhez. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 6.; 13. évf. 6. sz. 82. p.
 127. Deák Ferencz. 1803–1876. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 6.; 13. évf. 6. sz. 82–95. p.
 128. Szilágyi Sándor: A Deák-album. = Pesti Napló 1876. febr. 6.; 27. évf. 29. sz. r. k. 1. p.
 129. [Ágai Adolf] Porzó: Deák Ferenczről. (Apró vonások.) = Pesti Napló 1876. febr. 6.; 27. évf. 29. sz. r. k. 1–2. p.
 130. A gyász napján. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 81–82. p.
 131. Vörösmarty Deákról. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 82. p.
 132. [Szász Károly] - á - r -: Deák Ferencz. (1803–1876.) = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 82–85. p.
 133. Eötvös Károly: Kehida. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 85–86. p.
 134. Eötvös Károly: Deák Ferencz mint tanuló. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 86–87. p.
 135. Deák életéből. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 87–88. p.
 136. A nemzeti gyász hete. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 89–90. p.
 137. A temetés. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 90–91. p.
 138. Az általános gyász. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 6.; 23. évf. 6. sz. 91–93. p.
 139. Deák Ferencz életéből. = A Hon 1876. febr. 7.; 14. évf. 29. sz. e. k. 1. p.
 140. Zichy Antal: Deák Ferenc halálára. = Fővárosi Lapok 1876. febr. 8.; 13. évf. 30. sz. 139. p.
 141. Deák Ferencz életéhez. = A Hon 1876. febr. 8.; 14. évf. 30. sz. r. k. 2. p.
 142. Zichy Antal: Deák Ferencz halálára. = Pesti Napló 1876. febr. 8.; 27. évf. 30. sz. r. k. 1. p.
 143. Hedry Bódog: Reflexiók. = Abaúj-Kassai Közlöny 1876. febr. 10.; 5. évf. 6. sz. 1. p.
 144. Farkas Sándor: Deák Ferencz halálára. = Győri Közlöny 1876. febr. 10.; 20. évf. 12. sz. 2. p.
 145. Deák Ferencz. = Családi Kör 1876. febr. 13.; 17. évf. 7. sz. 145–150. h.
 146. Deák Ferencz a ravatalon. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 13.; 13. évf. 7. sz. 97. p.
 147. A királyné Deák Ferencz ravatalánál. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 13.; 13. évf. 7. sz. 100. p.
 148. Koszorúk Deák Ferencz koporsójáról. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 13.; 13. évf. 7. sz. 101. p.
 149. Deák Ferencz halottas szobája. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 13.; 13. évf. 7. sz. 104. p.
 150. Deák Ferencz temetése. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 13.; 13. évf. 7. sz. 109–111. p.
 151. Deák lakószobája, a melyben meghalt. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 13.; 23. évf. 7. sz. 97. p.
 152. [Szász Károly] - á - r -: Deák utolsó szobái. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 13.; 23. évf. 7. sz. 98. p.
 153. Deák Ferencz 1842-iki arczképe. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 13.; 23. évf. 7. sz. 100., 102. p.
 154. Erzsébet királyné Deák ravatalánál. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 13.; 23. évf. 7. sz. 101–102. p.
 155. Deák életéből. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 13.; 23. évf. 7. sz. 105–106. p.
 156. A kegyelet hetéről. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 13.; 23. évf. 7. sz. 106–107. p.
 157. Deák Ferencz emlékezetének... = Vasárnapi Újság 1876. febr. 13.; 23. évf. 7. sz. 108. p.
 158. [Winkler Lajos] r. 1.: Deák emlékezete. = Ellenőr 1876. febr. 14.; 8. évf. 44. sz. 1. p.
 159. Gy. I.: Deák Ferencz. Született 1803. okt. 17-én Söjtörön Zalamegyében, meghalt Budapesen 1876. január 28-án. = Néptanítók Lapja 1876. febr. 15.; 9. évf. 3. sz. 33–34. p.
 160. Deák Ferencz és a fővárosi árvaházak. = Pesti Napló 1876. febr. 16.; 27. évf. 37. sz. r. k. 3. p.
 161. Adomák Deák Ferenczről. = Győri Közlöny 1876. febr. 17.; 20. évf. 14. sz. 2. p.
 162. Eötvös Károly: Deák Ferencz mint tanuló. = Győri Közlöny 1876. febr. 17.; 20. évf. 14. sz. 1–2. p.
 163. Deák Ferencz hagyatéka. = Ellenőr 1876. febr. 18.; 8. évf. 48. sz. 3. p.
 164. [Chernel Ignác] -1.-: Deák Ferencz életéből. – Elbeszéli Deák egy iskolatársa. = Pesti Napló 1876. febr. 19.; 27. évf. 40. sz. r. k. 1. p.
 165. Bihari István: Deák Ferencz emléke. 1–2. = Békésmegyei Közlöny 1876. febr.; 3. évf. 15–16. sz.
 166. Deák emlékszobrára. = Ellenőr 1876. febr. 20.; 8. évf. 50. sz. 3. p.
 167. Deák Ferencz szobája az „Angol királyné” vendéglőben. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 20.; 13. évf. 8. sz. 116. p.
 168. Deák Ferencz temetési gyászmenete. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 20.; 13. évf. 8. sz. 117. p.
 169. Deák Ferencz ideiglenes sírja a fővárosi köztemetőben. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. febr. 20.; 13. évf. 8. sz. 120. p.
 170. [Szász Károly] - á - r -: Deák Rátóton. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 20.; 23. évf. 8. sz. 114. p.
 171. Deák temetése. Február 3-án. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 20.; 23. évf. 8. sz. 116–118. p.
 172. A Deák-család. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 20.; 23. évf. 8. sz. 122. p.
 173. Deák Ferencz hagyatéka. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 20.; 23. évf. 8. sz. 124. p.
 174. Deák és Kossuth. = Vasárnapi Újság 1876. febr. 20.; 23. évf. 124. p.
 175. Theagenes, Livadas: Deák Ferencz, az államférfiú mintaképe. 1–2. Ford. Télfy Iván. = Ellenőr 1876. febr.; 8. évf. 54–55. sz.
 176. Kossuth Lajos Deák Ferenczről. = Egyetértés 1876. febr. 27.; 10. évf. 47. sz. 1–2. p.
 177. Kossuth levele. = Egyetértés 1876. febr. 29.; 10. évf. 48. sz. 1. p.
 178. Pulszky Ferencz: Deák Ferencz jellemrajza. = Kelet Népe 1876. márc. 3.; 2. évf. 62. sz. 1–2. p.
 179. Pulszky Ferencz: Deák Ferenczről. = Pesti Napló 1876. márc. 3.; 27. évf. 52. sz. r. k. 1–2. p.
 180. Deák Ferencz nyári lakhelye a városligetben. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. márc. 5.; 13. évf. 10. sz. 155. p.
 181. Géressy Kálmán főiskolai tanár emlékbeszéde Deák Ferencz felett. 1–3. = Debreczeni Ellenőr 1876. márc.; 3. évf. 48–50. sz.
 182. Jakab Elek: B. Wesselényi Miklós hűtlenségi bűnpere. 2. Felperesi oklevelek. [Deák Ferenc levele Kossuth Lajoshoz.] 1–2. = Történeti Lapok 1876. márc.; 3. évf. 12–13. sz.
 183. Két levél Deák Ferencztől. 1–2. = Pesti Napló 1876. márc.; 27. évf. 59. sz. r. k., 60. sz. r. k.
 184. Az adomázó „öreg úr”. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. márc. 12.; 13. évf. 11. sz. 161. p.
 185. Deák Ferencz levele Kossuth Lajoshoz. = Vasárnapi Újság 1876. márc. 12.; 23. évf. 11. sz. 170–171. p.
 186. Abafi Lajos: Deák Ferencz és Kazinczy Gábor. = Pesti Napló 1876. márc. 23.; 27. évf. 69. sz. r. k. 1–2. p.
 187. Újabb levelek Deák Ferencztől. = Pesti Napló 1876. márc. 25.; 27. évf. 71. sz. r. k. 1–2. p.
 188. Bihari Sándor: Deák Ferencz emléke. 1–10. = Erdély 1876. márc. – jún.; 6. évf. 13–22. sz.
 189. Sinkay János: Deák Ferenczről egy tanuló- és egy 1848-49. évi képviselőtársa. 1–12. = Torontál 1876. márc. – jún.; 5. évf. 13–17., 19–25. sz.
 190. [Márkus István] Kósza Lélek: Irodalmi és politikai arczképek. (Fotografírozta és régi albumaiból egy újba dugdosta – Asbóth János.) = Pesti Napló 1876. ápr. 2.; 27. évf. 77. sz. r. k. 1–2. p.
 191. Hegedűs István: Deák Ferencz halálára. – Meghalt 1876 jan. 28-án. – = Erdély 1876. ápr. 7.; 6. évf. 14. sz. 110–111. p.
 192. Deák Ferencz halála dalt fakasztott költőink... keblében... = Figyelő 1976. ápr. 9.; 6. évf. 15. sz. 173–175. p.
 193. Deák koporsója a sírkápolnában. = Vasárnapi Újság 1876. ápr. 9.; 23. évf. 15. sz. 225–226. p.
 194. (HJ): Rogge, Walter: Deák Ferencz. 1–8. Ford.: – –. = Kecskeméti Lapok 1876. máj. – júl.; 9. évf. 20–29. sz.
 195. Kossuth nyílt levele Deák Ferenczhez. = Heti Posta 1876. jún. 2.; 1 évf. 10. sz. 75. p.
 196. A „Deák Ferencz emlékszobra” tárgyában... = Kecskeméti Lapok 1876. júl. 23.; 9. évf. 30. sz. 1. p.
 197. Deák Ferencz emlékszobra. = Vasárnapi Újság 1876. júl. 23.; 23. évf. 30. sz. 473. p.
 198. K. Papp Miklós: Deák Ferencz és Hertelendi országgyűlési jelentése 1836-ból. 1–6. = Történeti Lapok 1876. júl. - aug.; 3. évf. 28–33. sz.
 199. K. Papp Miklós: Egy érdekes levél Deák Ferencztől. = Hölgyfutár 1865. szept. 28.; 1. évf. 1. sz. 5–6. p.
 200. Deák életéből. = Ellenőr 1876. okt. 25.; 8. évf. 295. sz. 1–2. p.
 201. Nedeczky műve Deákról. = A Hon 1876. okt. 25.; 14. évf. 256. sz. r. k. 1. p.
 202. Kemény Lajos: A nemzet gyásza. = Magyarország és a Nagyvilág 1876. nov. 5.; 13. évf. 45. sz. 702. p.
 203. Deák Ferencz síremléke. [Gerster Kálmán terve.] = Magyarország és a Nagyvilág 1876. nov. 5.; 13. évf. 45. sz. 704. p.
 204. Deák Ferencz síremléke. [Schickedanz Albert terve.] = Magyarország és a Nagyvilág 1876. nov. 5.; 13. évf. 45. sz. 705. p.
 205. A Deák-síremlék tervezetei. = Vasárnapi Újság 1876. nov. 5.; 23. évf. 45. sz. 705–706., 708. p.
 206. [Molnár Sándor] M. S.: A Deák Ferencz-irodalom 1876-ban. = Pesti Napló 1876. dec. 29.; 27. évf. 315. sz. r. k. 1–2. p.


1877
 1. Csengery Antal: Deák Ferencz emlékezete. Budapest 1877, Franklin. 110 p.
 2. Csengery, [Antal] Anton: Fanz Deák. Übers. von Gustav Heinrich [Gusztáv]. Leipzig 1877, Duncker – Humblot. VI+190 p.
 3. Deák Ferencz Naptár. Az ... évre szerk. Áldor Imre. Budapest 1877–1879, Franklin.
 4. [Dobra Péter] Dobránszky Péter: Deák Ferencz. Kor- és jellemrajz. Budapest 1877, Rigler ny. 65. p.
 5. István bácsi Naptára. 1856–1919. Alapítá Majer István. Budapest 1856–1919, Franklin. 1877. 22. évf. Szerk. Kőhalmi Klimstein József.
       – K.: Deák Ferencz. 56–60. p.
 6. Nagyváradi Kir. Jog- és Államtudományi Kar Almanachja 1876/7-ről. 3. évf. Nagyvárad 1877, Hügel ny.
       – Kürthy János Deák Ferencz gyászünnepélyén 1876. évi november hó 22-én Nagyváradon tartott emlékbeszéde. 19–27. p.
 7. Luby Zsigmond: Emlék-beszéd Deák Ferencz felett Szatmármegye bizottmányi ülésén... Nagy-Károly 1877, Gőnyey ny. 33 p.
 8. A Magyar Tudományos Akadémia által... Deák Ferencz... emlékezetére tartott ünnepélyes közülés tárgyai. Csengery Antal: Deák Ferencz emlékezete. Bev. Lónyay Menyhért. Tóth Kálmán és Szász Károly versével. Budapest 1877, M. T. Akad. 88 p.
       /A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei XV. 3./
 9. Nashér, S[imon]: Franz Deák. Gedächtnissrede. Berlin 1877, Weber. 12 p. (Klny.: Norddeutsche Allgemeine Zeitung 1877. 18.)
 10. Deák Ferencz levele. 1–6. = Vasmegyei Lapok 1877. jan.; 11. évf. 1–6. sz.
 11. Pétery Károly: Pár vonás Deák Ferenczről. = Egyetértés 1877. jan. 6.; 11. évf. 5. sz. 2. p.
 12. K. Papp Miklós: Deák Ferencznek egy emlékirata. 1–4. = Magyar Polgár 1877. jan. – febr.; 11. évf. 23–26. sz.
 13. Tóth Kálmán: Deák Ferencz emlékezete. = Magyar Polgár 1877. jan. 28.; 11. évf. 23. sz. 1. p.
 14. Visszaemlékezések Deák Ferenczre. = Magyar Polgár 1877. jan. 28.; 11. évf. 23. sz. 1–2. p.
 15. A Deák-ünnepély. = Pesti Napló 1877. jan. 29.; 28. évf. 27. sz. r. k. 1. p.
 16. Gr. Lónyai Menyhért beszéde a jan. 28-diki akadémiai Deák-ünnepélyen. = Pesti Napló 1877. jan. 29.; 28. évf. 27. sz. r. k. 1. p.
 17. Szász Károly: Óda Deák Ferencz emlékezetére. = Pesti Napló 1877. jan. 29.; 28. évf. 27. sz. r. k. 1. p.
 18. Tóth Kálmán: Deák Ferencz emlékezete. = Pesti Napló 1877. jan. 29.; 28. évf. 27. sz. r. k. 1. p.
 19. Csengery Antal: Deák Ferencz emlékezete. 1–3. = Pesti Napló 1877. jan.; 28. évf. 27–28. sz. r. k.
 20. Szász Károly: Óda Deák Ferencz emlékezetére. = Fővárosi Lapok 1877. jan. 30.; 14. évf. 23, sz. 115. p.
 21. Szász Károly: Óda Deák Ferencz emlékezetére. = Vasárnapi Újság 1877. febr. 4.; 24. évf. 5. sz. 66–67. p.
 22. Tóth Kálmán: Deák Ferenc emlékezete. = Fővárosi Lapok 1877. jan. 30.; 14. évf. 23. sz. 115. p.
 23. Tóth Kálmán: Deák Ferencz emlékezete. = Vasárnapi Újság 1877. febr. 4.; 24. évf. 5. sz. 67. p.
 24. [Török Miklós Mihály] (K.): Az Akadémia Deák-ünnepe. (Január 28-án.) = Fővárosi Lapok 1877. jan. 30.; 14. évf. 23. sz. 116–118. p.
 25. [Deutsch Jakob] D-tsch, J.: Bei Michael Zichy. = Pester Lloyd 1877. júl. 22.; 24. évf. 201. sz. mell. 6. p.
 26. Herman Ottó: Zichy Mihály képe előtt. (Erzsébet királyné a Deák ravatalánál.) = Fővárosi Lapok 1877. szept. 2.; 14. évf. 200. sz. 962–963. p.


1878
 1. Deák Ferencz: Vörösmarty Mihálynak. – Kehida, 1852. – = Zalai Közlöny 1878. szept. 12.; 17. évf. 73. sz. 1. p.
 2. Áldor Imre: Deák Ferencz élete. Budapest 1878, Franklin. 120 p.
       /Történelmi Könyvtár 58./
 3. Sántha Mihály: Deák Ferencz emlékezete 1876. Gyászköltemény. Balassagyarmat 1878, ny. n. 4 p.
 4. Művészeti Hírek. Zichy Mihály... = Hölgyfutár 1878. jan. 17.; 3. évf. 3. sz. 24. p.
 5. Keleti Gusztáv: Deák szobráról. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1878. 12. évf. 7. sz. 151–152. p.
 6. Csengery Antal: Deák békekövetsége Windischgraetznél. = Budapesti Szemle 1878. szept. – okt.; 18. köt. 36. sz. 386–395. p.
 7. [Zichy Antal] Z. A.: A Deák-szoborról. = Fővárosi Lapok 1878. dec. 5.; 15. évf. 280. sz. mell. 1353. p.
 8. Keleti Gusztáv: A Deák-szobor ügyében. = Fővárosi Lapok 1878. dec. 6.; 15. évf. 281. sz. 1359. p.


1879
 1. Sántha Mihály: Harmincz év után. Egyházi és hazafiúi költemények. Vácz 1879, Karcsu. XVI+232 p., 1 t.
 2. Horváth Mihály: Deák Ferencz álma. Közli – –. = Budapesti Szemle 1879. máj. – jún.; 20. köt. 39. sz. 203–209. p.
 3. [Eötvös Károly] Carolus: Az ifjú Deák Ferencz. = Egyetértés 1879. aug. 31.; 30. évf. 240. sz. 1–2. p.
 4. [Eötvös Károly] Carolus: Deák Ferencz a körben. = Pesti Napló 1879. aug. 31.; 30. évf. 210. sz. r. k. 1–2. p.
 5. A zalai Deák-ünnepély. 1–2. = Pesti Napló 1879. szept. 1.; 30. évf. 210. sz. e. k. 1. p.
 6. Szekrényessy Kálmán: A zala-egerszegi Deák Ferencz szobor. = Vasárnapi Újság 1879. szept. 7.; 26. évf. 36. sz. 577–578. p.
 7. Feszty Árpád: A „zala-egerszegi Deák-ünnepély”-ről. = Vasárnapi Újság 1879. szept 14.; 26. évf. 37. sz. 593–594. p.


1880
 1. Arnold-Forster, Florence: Francis Deák. Hungarian statesman. A memoir. Pref. by Mounstuart E. Grant Duff. London 1880, Macmillan. XXIV+322 p., 1 t.
 2. Pulszky Ferencz: Életem és korom. 1–4. köt. Budapest 1880–1882, Ráth.
       – Levelezés Deákkal. 3. köt. 281–294. p.
 3. Szártorisz Ferencz: Emlékbeszéd Deák Ferencz tiszteletére. Selmecz 1880, Joerges ny. 17 p.
 4. Kiss Rezső: Adalékok Deák Ferencz életrajzához. 1–2. = Magyarország és a Nagyvilág 1880. ápr.; 17. évf. 14–15. sz.
 5. Seper Lászlóné Nagy Kornélia: Deák bácsi a pusztán. (Leánykori emlékek.) 1–7. = Fővárosi Lapok 1880.; 17. évf. 89., 90., 92., 94., 98., 102., 109. sz.
 6. Pulszky Ferencz: Egy angol könyv Deák Ferenczről. = Pesti Napló 1880. máj. 2.; 31. évf. 109. sz. r. k. 1–2. p.
 7. Bártfayné emlékkönyvéből. (Egy magyar irodalmi szalon emlékezete.) = Pesti Hírlap 1880. dec. 24.; 2. évf. 355.(705.) sz. mell. 13. p.


1881
 1. Arnold-Forster, Florence: Deák Ferencz. Életrajz. Ford. Pulszky Ágost. Budapest 1881, Franklin. 317 p.
 2. Arnold-Forster, Florence: Deák Ferencz. Életrajz. Ford. Pulszky Ágost. 2. kiad. Budapest, 1881, Franklin. 317+3 p.
       /Olcsó Könyvtár. Új olcsóbb kiadás 333–337./
 3. Arnold-Forster, Florence: Deák Ferencz. Életrajz. Ford. Pulszky Ágost. 3. kiad. Budapest 1881, Franklin. 317 p.
 4. Hiador Művei. 1–27. Szabadka 1880–1883, Tettey biz. Budapest.
       – Deák Ferenc. 6. köt. 47–57. p.
       – Emlékbeszéd Deák Ferenc felett. 6. köt. 57–69. p.
 5. Roth Ferencz: Emlékbeszéd Deák Ferencz tiszteletére. Selmeczbánya 1881, Joerges ny. 8 p.
 6. Keleti Gusztáv: A Deák-szoborügy válsága. 1–2. = Fővárosi Lapok 1881. márc.; 18. évf. 53–54. sz. (Klny. is.)
 7. Beksics Gusztáv: Deák Ferencz beszédei 1829–1847. Összegyűjtötte Kónyi Manó. 1–2. = Ellenőr 1881. okt.; 545–546. sz.
 8. „Deák Ferencz beszédei”. 1829–1847. (Összegyűjtötte Kónyi Manó. Budapest. Franklin-társulat.) – Mutatványok. – 1–5. = Pesti Napló 1881. okt. 29.; 32. évf. 297. sz. e. k. 2–3. p.
 9. Deák Ferencz beszédei. 1829–1847. (Összegyűjtötte Kónyi Manó. Budapest. Franklin-társulat 1882.) = A Hon 1881. okt. 30.; 19. évf. 298. sz. r. k. mell. 5–6. p.
 10. Kónyi Manó: Deák Ferencz beszédei. – 1829-től 1847-ig. – = Magyarország 1881. okt. 30.; 3. évf. 298. sz. 1–2. p.
 11. Beksics Gusztáv: Deák Ferencz beszédei. = Pesti Hírlap 1881. okt. 30.; 3. évf. 299. (1020.) sz. 1. mell. 9–10. p.
 12. Mikor választatott Deák Ferenc először országgyűlési követnek? = Pesti Hírlap 1881. okt. 30.; 3. évf. 299. (1020.) sz. 1. mell. 10–11. p.
 13. Deák Ferencz beszédei. 1829–1847. = Vasárnapi Újság 1881. okt. 30.; 28. évf. 44. sz. 701. p.
 14. Törs Kálmán: Deák Ferencz beszédei. 1829–1847. 1–2. = Egyetértés 1881. okt. – nov.; 15. évf. 299. sz. 2. mell., 301. sz. 2. mell.
 15. Zichy Antal: Deák Ferencz beszédei. 1829–1847. Összegyűjtötte Kónyi Manó. 1–5. = Pesti Napló 1881. okt. – nov.; 32. évf. 297. sz. e. k., 300. sz. r. k., 302. sz. r. k., 308. sz. r. k.
 16. Heinrich Gusztáv: Deák Ferenc beszédei, 1829–1847. 1–2. = Fővárosi Lapok 1881. nov.; 18. évf. 249–250. sz.
 17. Deák Ferencz beszédei 1829–1847. Összegyűjtötte Kónyi Manó. Tartalom. = Magyarország 1881. nov. 10.; 3. évf. 308. sz. 4. p.
 18. Neményi A[mbrus]: Franz Deák’s gesammelte Reden. = Ungarische Revue 1881.; 1. évf. 12. füz. 913–938. p.


1882
 1. Deák Ferencz beszédei. Összegyűjt. Kónyi Manó. 1–6. köt. Budapest 1882–1898, Franklin.
       1. köt. 1829–1847. 1882. 628 p.
       2. köt. 1848–1861. 1886. 406 p.
       3. köt. 1861–1866. 1889. 616 p.
       4. köt. 1866–1867. 1897. 518 p.
       5. köt. 1867–1868. 1898. 479 p.
       6. köt. 1868–1873. 1898. 437 p.
 2. Beksics Gusztáv: A magyar doctrinairek. Budapest 1882, Abafi. VIII+168 p.
       – Deák Ferencz. 26–45. p.
 3. Dobozy Miklós emlékbeszéde Biharmegye közönségének 1882 nov. 15-én tartott közgyűlésében Deák Ferencz és Beöthy Ödön arczképeinek bemutatása alkalmából. Nagyvárad 1882, Hügel ny. 11 p.
 4. Szathmáry György: A szabadelvű kör. = Fővárosi Lapok 1882. márc. 18.; 19. évf. 64. sz. 406–407. p.
 5. (K. V. D.): Deák Ferenc gyermekkorából. = Fővárosi Lapok 1882. máj. 11.; 19. évf. 108. sz. 681. p.
 6. Deák Ferencz levele. = Egyetértés 1882. jún. 1.; 16. évf. 149. sz. 2. p.
 7. Deák levele. = Pesti Napló 1882. jún. 14.; 33. évf. 162. sz. r. k. 2. p.
 8. Deák Ferencz a Vörösmarty árvák ügyében. = A Hon 1882. jún. 21.; 20. évf. 169. sz. e. k. 3. p.
 9. [Deák Ferenc két ismeretlen levele.] = Ellenőr 1882. aug. 14.; 14. évf. 408. sz. 2. p.
 10. Fenyvessy Adolf: Deák Ferencz nemzetgazdasági nézetei. = Budapesti Szemle 1882. okt.; 32. köt. 70. sz. 1–26. p.


1883
 1. Deák Ferenc és a kezdő írók. = Fővárosi Lapok 1883. jan. 4.; 20. évf. 3. sz. 16. p.
 2. Ábrányi Kornél, ifj.: Deák Ferencznek egy kézirata. = Pesti Napló 1883. jún. 17.; 34. évf. 165. sz. r. k. 1–2. p.


1884
 1. Csengery Antal: Deák Ferenc. Történetírók és a történetírás. 2. kiad. Budapest 1884, Kilian. VI+411+1 p.
       /Csengery Antal összegyűjtött munkái 3./
       – Deák Ferencz emlékezete. 1–126. p.
       – Deák békekövetsége Windischgraetznél. 127–142. p.
 2. Magyar Helikon. Jeles magyar államférfiak életrajzgyűjteménye. II. osztály 1. köt. Pozsony – Budapest 1884, Stampfel.
       – Deák Farkas: Deák Ferencz. 169–192. p. (Klny. is.)
 3. Pulszky Ferencz: Életem és korom. 1–2. köt. 2. kiad. Budapest 1884, Franklin.
       – Levelezés Deákkal. 2. köt. 219–229. p.
 4. Tóth Gáspár: Ünnepi beszéd Deák Ferencz emlékezetére. Elmondotta – –. Selmeczbánya 1884, Selmeczbányai Híradó ny. 12 p.
 5. [Deák Ferenc levele Falk Miksához.] = Pesti Napló 1884. ápr. 7.; 35. évf. 97. sz. r. k. 2. p.
 6. Kossuth, Széchenyi, Deák, Kölcsey levelei Borsodmegyéhez 1836-ban. [Közli Kerékgyártó Elek.] = Vasárnapi Újság 1884. dec.; 31. évf. 52. sz. 840–841. p.


1886
 1. Deák Ferencz ... Hausordnung. Budapest 1886, Löbl ny. 2+23+1 p.
 2. Áldor Imre: Deák Ferencz élete. Emlékkönyv. 2. kiad. Budapest [1886 és 1900 között], Franklin. 253 p., 5 t.
 3. Históriák 73. Szerk. Méhner Vilmos. Budapest [1886 és 1900 között].
       – Ki volt Deák Ferenc? Elbeszéli egy igaz magyar hazafi. 8 p., 1 t.
 4. Deák Ferencz beszédei. = Egyetértés 1886. ápr. 10.; 20. évf. 100. sz. 1–2. p.
 5. Deák Ferencz és a király. = Nemzet 1886. ápr. 10.; 5. évf. 1297(100.) sz. e. k. 2–3. p.
 6. [Rákosi Jenő] -ő: Deák Ferenc. = Budapesti Hírlap 1886. ápr. 11.; 6. évf. 101. sz. 1–3. p.
 7. Eötvös Károly: Deák Ferencz beszédei 2. köt. Összegyűjtötte Kónyi Manó. = Egyetértés 1886. ápr. 11.; 20. évf. 101. sz. 1. p.
 8. „Deák Ferenc beszédei 1848–1861.” = Fővárosi Lapok 1886. ápr. 11.; 23. évf. 101. sz. 730–731. p.
 9. (Deák Ferenc beszédei.) = Pesti Hírlap 1886. ápr. 11.; 8. évf. 101(2618.) sz. 5–6. p.
 10. Deák Ferencz 1848–1861. = Pesti Napló 1886. ápr. 11.; 37. évf. 101. sz. r. k. 1. p.
 11. Deák Ferencz beszédeiből. = Pesti Napló 1886. ápr. 11.; 37. évf. 101. sz. r. k. 1–2. p.
 12. Deák Ferencz beszédei. 1848–1861. = Vasárnapi Újság 1886. ápr. 11.; 33. évf. 15. sz. 237–238. p.
 13. Deák Ferencz első találkozása Ferencz József császárral. = Vasárnapi Újság 1886. ápr. 11.; 33. évf. 15. sz. 238. p.
 14. Eötvös Károly: Deák Ferencz beszédei 2. köt. Összegyűjt. Kónyi Manó. = Egyetértés 1886. ápr. 13.; 20. évf. 103. sz. 1. p.
 15. Deák Ferencz beszédei. 1–2. = Magyar Állam 1886. ápr.; 27. évf. 106-8052. – 107-8053. sz.
 16. Zichy Antal: Deák Ferencz beszédei 1848–1861. Összegyűjtötte Kónyi Manó. 1–3. = Nemzet 1886. ápr.; 5. évf. 1298.(101.) sz. r. k. mell., 1300. (103.) sz. r. k. mell., 1302.(105.) sz. r. k. mell.
 17. Székely József: Néhány vonás Deák Ferencz életéből. = Egyetértés 1886. máj. 14.; 20. évf. 133. sz. 1. p.
 18. Bay Ferencz: Hogyan fejlett ki Deák Ferencz szellemi ereje? = Győri Közlöny 1886. szept. 26.; 30. évf. 77. sz. 2. p.
 19. [Kazinczy Gábor]: Deák Ferenc diákéletéből. = Budapesti Hírlap 1886. szept. 27.; 6. évf. 268. sz. 3–4. p.
 20. Balogh Gyula: A főispánokról. – Deák Ferenc egy kiadatlan beszéde. = Pesti Hírlap 1886. okt. 20.; 8. évf. 291.(2808.) sz. 1–4. p.
 21. [Török Miklós Mihály] (K.): Deák Ferenc mint keresztapa. (Egy ismeretlen levél.) = Fővárosi Lapok 1886. okt. 20.; 23. évf. 291. sz. 2119. p.
 22. Jakab Elek: Deák Ferenc két levele. = Pesti Hírlap 1886. dec. 1.; 8. évf. 332. (2849.) sz. 1– 2. p.


1887
 1. Csengery Antal: Deák Ferencz emlékezete. 2. kiad. Budapest 1887, Franklin. 155+5 p.
       /Olcsó Könyvtár 227./
 2. Csengery Antal: Deák Ferencz emlékezete. 3. kiad. Budapest 1887, Franklin. 155 p.
       /Olcsó Könvyvtár 569–570./
 3. Podmaniczky Frigyes, báró: Naplótöredékek 1824–1887. 1–4. köt. Budapest 1887–1888, Grill.
       – [Az 1861. évi országgyűlés, valamint Deák Ferenc halála és temetése.] 3. köt. 112–128. p.
       – [Deák Ferenc 1863-ban mondott beszéde a Deák-album átnyújtásakor.] 3. köt. 201–202. p.
 4. Csengery Antal: Deák és Beust találkozása. = Budapesti Szemle 1887. jan.; 49. köt. 121. sz. 1–8. p.
 5. Csengery, [Antal] Anton: Die Begegnung Deák’s und Beust’s. = Ungarische Revue 1887.; 7. évf. 3. sz. 161–167. p.
 6. Száva Farkas: Deák Ferenc két levele. = Fővárosi Lapok 1887. febr. 6.; 24. évf. 36. sz. 255. p.
 7. Kónyi Manó: Hogyan revideálta Deák Ferencz az ő beszédeit. = Nemzet 1887. ápr. 10.; 6. évf. 1657.(99.) sz. r. k. mell. 9–11. p.
 8. A Deák-mauzóleum a Kerepesi úti temetőben. Tervezte és építette Gerster Kálmán budapesti műépítő. = Ország-Világ 1887. máj. 14.; 8. évf. 20. sz. 320. p.
 9. A díszkoporsó a Deák-mauzóleumban. – Stróbl Alajos műve. = Ország-Világ 1887. máj. 14.; 8. évf. 20. sz. 321. p.
 10. Deák Ferenczről. – Visszaemlékezés – = Pápai Lapok 1887. máj. 29.; 14. évf. 22. sz. 88–89. p.
 11. Deák Ferenc virágok között. = Budapesti Hírlap 1887. szept. 24.; 7. évf. 263. sz. 1. p.
 12. Deák Ferenc élő rokonai. = Budapesti Hírlap 1887. szept. 24.; 7. évf. 263. sz. 9. p.
 13. [Bihari István] B. I.: Minek koszorú Deáknak? = Budapesti Hírlap 1887. szept. 25.; 7. évf. 264. sz. mell. 9. p.
 14. Deák Ferenc élő rokonai. = Budapesti Hírlap 1887. szept. 25.; 7. évf. 264. sz. mell. 9. p.
 15. Deák Ferencz. = Egyetértés 1887. szept. 29.; 21. évf. 267. sz. 1–2. p.
 16. Rónay Jáczint: Deák Ferencz az élet véghatárán. = Nemzet 1887. szept. 29.; 6. évf. 1825. (267.) sz. r. k. 1. p.
 17. Beksics Gusztáv: Deák Ferencz. = Nemzet 1887. szept. 29.; 6. évf. 1825.(267.) sz. r. k. 1– 2. p.
 18. Sonnenfeld Zsigmond: A Deákszoborról. = Nemzet 1887. szept. 29.; 6. évf. 1825.(267.) sz. r. k. 1–3. p.
 19. Csengery Antal: Deák és a kiegyezés. = Nemzet 1887. szept. 29.; 6. évf. 1825.(267.) sz. r. k. mell. 5. p.
 20. A Deák szobor leleplezése. = Nemzet 1887. szept. 29.; 6. évf. 1825.(267.) sz. e. k. 1–2. p.
 21. Sonnenfeld Zsigmond: Deák Ferencz szobra. = Nemzet 1887. szept. 30.; 6. évf. 1826.(268.) sz. r. k. 1. p.
 22. A Deák-szobor leleplezése. = Nemzet 1887. szept. 30.; 6. évf. 1826.(268.) sz. r. k. mell. 5. p.
 23. Eötvös Károly: Deák Ferenc betegsége. = Pesti Hírlap 1887. szept. 30.; 9. évf. 268.(3146.) sz. 1–2. p.
 24. Deák Ferenczről. Szobrának leleplezése napján. = Hazánk 1887.; 8. köt. 319. p.
 25. -1-s.: Deák Ferencz szobra. = Ország-Világ 1887. okt. 1.; 8. évf. 40. sz. 647–649. p.
 26. Erzsébet királynénk sajátkezű levele Deák Ferenczhez. = Magyar Salon 1887. okt. 1.; 5. évf. 8. köt. 1. sz. 66. p.
 27. Pulszky Ferencz: Deák Ferenczről. = Magyar Salon 1887. okt. 1.; 5. évf. 8. köt. l.sz. 67– 68. p. (Klny. is, „Emléklap Deák Ferencz szobrának leleplezése alkalmára” címmel.)
 28. K.: Deák Ferencz rokonai. = Ország-Világ 1887. okt. 8.; 8, évf. 41. sz. 660–662. p.
 29. Aus Baron Friedrich Podmaniczky’s Tagebüchern. = Pester Lloyd 1887. nov. 5.; 34. évf. 304. sz. 2. mell. 9. p.
 30. Karácson János: Deák Ferenczről. = Veszprém 1887. nov. 20.; 13. évf. 47. sz. 1. p.


1888
 1. Erődi Dániel: Emlékbeszéd Deák Ferencz fölött. 2. kiad. Budapest 1888, Lampel. 19 p.
 2. Pulszky Ferencz: Ábránd és valóság. 1–3. köt. Budapest [1888], Aigner.
       – Deák Ferencz. 2. köt. Jellemrajzok. 85–132. p.
 3. Pulszky Ferencz: Ábránd és valóság. 1–3. köt. Budapest [1888], Aigner.
       /Nemzeti Könyvtár 40./
       – Deák Ferencz. 2. köt. Jellemrajzok. 85–132. p.
 4. Pulszky Ferencz: Jellemrajzok. Eötvös, Széchenyi, Deák, Dessewffy Aurél. Budapest [1888], Aigner. 132 p.
       /Magyar Könyvesház 148–150./
       – Deák Ferencz. 85–132. p.
 5. Steinbach, [Gusztáv] Gustav: Franz Deák. Wien 1888, Mainz. 78 p.
 6. [Gauss (Garády) Viktor] G. V.: Deák Ferencz leveleiből. 1–2. = Pesti Napló 1888. jan.; 39. évf. 28. sz. r. k., 29. sz. r. k.
 7. A personál unió és Deák Ferencz. = Pesti Napló 1888. márc. 3.; 39. évf. 63. sz. r. k. 1. p.
 8. Silberstein, Adolf: Baron Podmaniczky’s Memoiren. = Pester Lloyd 1888. ápr. 7.; 35. évf. 97. sz. 7. p.
 9. Silberstein, Adolf: Baron Podmaniczky’s Memoiren. – Schlussband. = Pester Lloyd 1888. máj. 25.; 35. évf. 144. sz. mell. 5. p.
 10. Romme: Egy magyar honleány életéből. – Deák Ferencz levele és I. Ferencz József kiáltványa. – 1–3. = Zombor és Vidéke 1888. máj. – jún.; 7. évf. 44–46. sz.
 11. Deák Ferenc német levele. = Fővárosi Lapok 1888. jún. 8.; 25. évf. 158. sz. 1160. p.
 12. Deák Ferencz egy levelének... = Pesti Napló 1888. jún. 8.; 39. évf. 158. sz. r. k. 2. p.
 13. Deák Ferenc. = Budapesti Hírlap 1888. okt. 27.; 8. évf. 297. sz. 1. p.
 14. (ei. ő.): Deák Ferencz összegyűjtött beszédei. = Egyetértés 1888. okt. 27.; 22. évf. 297. sz. 1. p.
 15. Deák Ferencz beszédei 1861–1866. = Egyetértés 1888. okt. 27.; 22. évf. 297. sz. 2–4. p.
 16. Deák Ferenc beszédei (3. köt. 583 lap. Szerkesztette Kónyi Manó.) = Fővárosi Lapok 1888. okt. 27.; 25. évf. 297. sz. 2181–2184. p.
 17. Deák Ferencz beszédei. 1861–1866. Összegyűjtötte Kónyi Manó. = Nemzet 1888. okt. 27.; 7. évf. 2214.(297.) sz. r. k. mell. 5–7. p.
 18. (ei. ő.): Deák Ferencz összegyűjtött beszédei. 2. = Egyetértés 1888. okt. 28.; 22. évf. 298. sz. 1–2. p.
 19. Láng Lajos: Deák Ferencz 1861–1866. = Nemzet 1888. okt. 28.; 7. évf. 2215.(298.) sz. r. k. 1. p.
 20. Adalékok az 1867-iki kiegyezés történetéhez. = Vasárnapi Újság 1888. okt. 28.; 35. évf. 44. sz. 716–717. p.
 21. (ei. ő.): Deák Ferencz összegyűjtött beszédei. 3. = Egyetértés 1888. okt. 30.; 22. évf. 300. sz. 1–2. p.
 22. Úrváry Lajos: Deák Ferencznél. = Budapesti Szemle 1888. okt.; 56. köt. 142. sz. 138–144. p.
 23. Deák Ferencz és a kiegyezés. 1861–1866. 1–2. = Vasárnapi Újság 1888. okt. – nov.; 35. évf. 44–45. sz.
 24. Deák egy kiadatlan levele. = Fővárosi Lapok 1888. nov. 15.; 25. évf. 316. sz. 2321. p.
 25. Deák egy kiadatlan levele. = Pesti Napló 1888. nov. 15.; 39. évf. 316. sz. 2. p.
 26. Deák-mausoleum föliratainak ügye. 1–3. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1888.; 22. évf. 6. sz. 171–172., 176., 195. p.
 27. [Jókai Mór] J. M.: Vialis levelek. Egy Deák Ferencz adoma a regáléról. = Nemzet 1888. nov. 25.; 7. évf. 2243.(326.) sz. r. k. 1. p.


1889
 1. Deák Ferencz miért nem ment el az 1843-diki országgyűlésre? Közli Kónyi Manó. „Deák Ferencz beszédei” 1. kötetéből. Budapest 1889, Franklin. 105+7 p.
       /Olcsó Könyvtár 665–666./
 2. Szemelvények Deák Ferenc beszédeiből. Budapest 1889, Lampel. 79 p.
       /Tanulók olvasótábora 2. évf. 8./
       /Nagy magyar szónokok 18./
 3. Deák Ferenc emlékezete. 1–2. köt. Összegyűjt. és jegyz. ell. Váczy János. Budapest 1889 –1890, Ráth.
       1. köt. Gondolatok 1833–1873. 1889. 520 p.
       2. köt. Levelek 1822–1875. 1890. IV+392 p.
 4. Deák Ferenc a göcseji nyelvjárásról. = Magyar Nyelvőr 1889. márc. 15.; 18. köt. 3. füz. 126–129. p.
 5. [Szüry Dénes] y - s.: Deák Ferencz levelei. – Deák emlékezete. Levelek. Kiad Ráth Mór 1889/90. – = Nemzet 1889. nov. 16.; 8. évf. 2594.(316.) sz. r. k. mell. 5–6. p.
 6. Deák Ferencz és báró Eötvös József akadémiai tagságra ajánlóinak kézirati hasonmása. = Vasárnapi Újság 1889. nov.; 36. évf. 44. sz. 720. p.
 7. Vargyas Endre: Veszprémmegye ünnepe. [Deák Ferenc és Széchenyi István arcképének (Vastagh György alkotása) leleplezése a megyeház dísztermében.] = Vasárnapi Újság 1889. dec.; 36. évf. 51. sz. 841–842. p.


1890
 1. Deák Ferencznek az 1861-dik évi országgyűléstől elfogadott két fölirata. Közli Kónyi Manó. Budapest 1890, Franklin. 159 p.
       /Olcsó Könyvtár 269./
 2. Deák Ferencznek az 1861-dik évi országgyűléstől elfogadott két fölirata. 2. kiad. Közli Kónyi Manó. Budapest 1890, Franklin. 159 p.
       /Olcsó Könyvtár [Ú. S.] 703–704./
 3. Deák Ferencznek az 1861–dik évi országgyűléstől elfogadott két fölirata. 2. kiad. Közli Kónyi Manó. Budapest [1890 körül], Franklin. 159 p.
       /Olcsó Könyvtár 1738–1741./
 4. Fenyvessy Ferencz: Széchenyiről és Deákról. Ünnepi beszéd. Budapest 1890, Pallas ny. 15 p.
 5. Szádeczky Lajos: Deák Ferencz emlékezete. Levelek 1822–1875. Budapest 1890, Ráth. IV+392 p.
       – Ism. = Századok 1890.; 24. évf. 1. füz. 78–81. p.
 6. Váczy János: Deák Ferenc, mint levélíró. = Fővárosi Lapok 1890. szept. 21.; 27. évf. 260. sz. 1909–1912. p.


1891
 1. A sopronyi magyar kir. állami főreáliskola 16-ik évi Értesítője 1890-91. Közli Salamin Leo. Soprony 1891, Litfass ny. 47 p.
       – Tóth Márton: Emlékezés Deák Ferenczre. 3–10. p.
 2. Feleki József: Deák Ferencz és Magyarország. = Nemzet 1891. jan. 28.; 10. évf. 3023. (28.) sz. 1–2. p.
 3. Deák Ferencz Erdély Uniójáról. = Nemzet 1891. jan. 31.; 10. évf. 3026.(31.) sz. r. k. 1–2. p.


1892
 1. Asbóth János: Jellemrajzok és tanulmányok korunk történetéhez. Budapest 1892, Athenaeum. XII+635+1 p.
       – Három korszak. 69–95. p.
       – Deák. 151–157. p.
 2. Sebesztha Károly: Deák Ferencz, a haza bölcse. Győr [1892], Gross. 55 p.
       /Egyetemes Könyvtár 46./
 3. Szabad órákra. A katholikus ifjúságnak ajánlja a Szent-István Társulat. Budapest 1892, Szent-István Társulat. 263+1 p., 5 t.
       – Füssy Tamás: Deák Ferencz gyermek- és ifjúsági életéből. 91–115. p. (Klny. is.)
 4. Keményfy Dániel: Deák Ferenc a barátságban. 1–2. = Esztergom és Vidéke 1892. márc.; 14. évf. 26–27. sz.


1894
 1. Böngérfi János: A három legnagyobb magyar: Kossuth Lajos, Deák Ferencz és gróf Széchenyi István életrajza, valamint a legújabb kor történetete. Budapest 1894, Rózsa. 43 p., ill.
       /[Böngérfi János: A magyar nemzet históriája] 22./
       – Deák Ferencz. 28–33. p.
 2. -r.: Egy interview Deákkal. = Nemzet 1894. febr. 8.; 13. évf. 4114.(39.) sz. r. k. 1. p.
 3. Griesbach Ágost: Deák Ferencz kiadatlan levelei. = Hazánk 1894. dec 25.; 1. évf. 363. sz. 25–28. p.


1895
 1. Sebesztha Károly: Deák Ferencz, a haza bölcse. Győr [1895 körül], Gross. 55 p.
       /Egyetemes Könyvtár 78–79./
 2. Deák Ferencz, mint író. (1803–1876.) = Magyar Állam 1895. júl. 7.; 36. évf. 153–10891. sz. mell. 6–7. p.


1896
 1. Deák Ferencz életbölcsességre oktató levele gyámleányához. Budapest 1896, Nagy ny. 12+2 p.
 2. Tolnai Lajos: A nagyvilág szónokai. 1–15. Kossuth, Deák, Apponyi. 12–15.
       – [Deák Ferenc. 14. = Magyar Szemle 1896. júl. 12.; 8. évf. 28. sz. 326–327. p.
 3. Deák Ferenc levele gyámleányához. = Budapesti Szemle 1896. szept.; 87. köt. 237. sz. 321–328. p.


1897
 1. Frans Deák’s in kirje Ilona Vörösmartylle. Suomenuos Unkarin kielestä. Helsinki 1897, Suom. Kirj Seura. 23 p.
 2. Buday József: Deák Ferencz szobrának leírása és története. Budapest 1897, Pesti Könyvny. XX+256 p., bibliogr.
       /Budapest székes főváros közterein álló szobroknak és emlékműveknek törzskönyve 5./
 3. Skublics Jenő: Emlékbeszéd, amelyet Deák Ferencz szülőházának enléktáblával való megjelölési ünnepélyén 1897. évi augusztus hó 8-án Söjtörön tartott – –. Zala-Egerszeg 1897, Unger. 13 p.
 4. Deák egy kiadatlan levele. = Új Idők 1897. jan. 1.; 3. évf. 1. sz. 7. p.
 5. Részlet Deák Ferenc leveléből. = Új Idők 1897. jan. 1.; 3. évf. 1. sz. 26. p.
 6. Berta Ilona: Deák Ferencz gyámleányához. = Nemzeti Nőnevelés 1897. jan. – febr.; 18. évf. 1–2. füz. 1–22. p. (Klny. is.)
 7. Bodnár Zsigmond: Deák Ferencz. = Hazánk 1897. márc. 7.; 4. évf. 64. sz. 17–18. p.
 8. Deák Ferenc síremléke. = Új Idők 1897. okt. 31.; 3. évf. 45. sz. 374. p.


1898
 1. Deák Ferencz 1861-iki első felirati beszéde. Budapest [1898], Lampel. 39+1 p.
       /Magyar Könyvtár 26./
 2. (Palkovics Ede): A kiegyezés szülőháza. Deák Ferenc emlékének szentelve. – Das Geburtshaus des Ausgleichs. Dem Andenken Franz Deák’s gewidmet. Budapest (1898), Luksch. 107 p.
 3. Deák Ferenc emlékezete. = Pesti Napló 1898. jan. 15.; 49. évf. 15. sz. 1–2. p.
 4. [Kiss Béla, zilahi] Junius: Deák Ferenc beszédei. = Budapesti Hírlap 1898. jan. 16.; 18. évf. 16. sz. 25. p.


1899
 1. Czékus László: Deák Ferencz két levele. = Irodalomtörténeti Közlemények 1899. 9. évf. 1. sz. 113. p.
 2. Szinnyei József: Nagyjaink fiatal korából. = Tanulók Lapja 1899. ápr. 2.; 6. évf. 14. sz. 214–215. p.


1900
 1. Berta Ilona: Deák Ferencz levele Vörösmarty Ilonához. 2. kiad. Módszertanilag tárgyalja – –. Budapest 1900, Hornyánszky ny. 30 p. (Klny.: = Nemzeti Nőnevelés 1897. 1–2. füz. 1–22. p.)
 2. Gaal Mózes: Deák Ferencz. Élet- és jellemrajz. Budapest 1900, Franklin. 139 p.
 3. Gaal Mózes: Deák Ferencz. Élet- és jellemrajz. 2. kiad. Budapest [190?], Franklin. 139 p.
 4. Pulszky Ferencz. Jellemrajzok. Eötvös, Széchenyi, Deák, Dessewffy Aurél. 2. kiad. Budapest [1900 körül], Aigner. 132 p.
       /Pulszky Ferencz Munkái 1./
       /Nemzeti Könyvtár./
       – Deák Ferencz. 85–132. p.
 5. Ferenczi Zoltán: Deák két levele s a szláv kérdés 1842–43-ban. = Budapesti Szemle 1900. ápr.; 102. köt. 280. sz. 30–46. p.
 6. Deák Ferencznek egy ismeretlen levele. = Vasárnapi Újság 1900. jú1. 22.; 47. évf. 29. sz. 481–482. p.
 7. Szily Kálmán: Deák Ferencz egy ismeretlen levele. = Jogtudományi Közlöny 1900. szept. 21.; 35. évf. 38. sz. 261. p.
 8. [Deák Ferenc levelei Vörösmarty Mihályhoz.] = Vasárnapi Újság 1900. dec. 2.; 47. évf. 48. sz. 798–799. p.
 9. Deák Ferencz levele Vörösmarty Mihálynéhoz. = Vasárnapi Újság 1900. dec. 2.; 47. évf. 48. sz. 801. p.


1901
 1. Deák Ferencz emlékezete. = Pesti Napló 1901. jan. 29.; 52. évf. 29. sz. 1–2. p.
 2. Rexa Dezső: Deák Ferencz levele a Vörösmarty árvák érdekében. = Irodalomtörténeti Közlemények 1901.; 11. évf. 2. füz. 200–202. p.
 3. Eötvös Károly Deák Ferenczről. Előadás a Vörösmarty körben. 1-2. = Székesfehérvár és Vidéke 1901. márc.; 29. évf. 37–38. sz.
 4. Csoór Gáspár: Deák Ferenc otthon. = Új Idők 1901. okt. 6.; 7. évf. 41. sz. 310–312. p.


1902
 1. Gaal Mózes: A haza bölcse. Történeti rajz. Pozsony – Budapest [1902], Stampfel. 35 p.
       /Hazafias Könyvtár 43./
 2. Jalava, Antti: Frans Deák. Helsinki (1902), Kansanvalistus Seura. 180 p., 1 t.
       /Elämäkertoja 8./
 3. Kiss Ernő: Vörösmarty levelezése Deákkal és Wesselényivel. = Szolnok-Doboka 1902. febr. 23.; 27. évf. 8. sz. 1–3. p.
 4. Csoór Gáspár: Kossuth és Deák. = Új Idők 1902. szept. 21.; 8. évf. 39. sz. 262–263. p.


1903
 1. Deák Ferencz beszédei. 1829–1873. Összegyűjt. Kónyi Manó. 1–6. köt. 2. kiad., 1–3. köt. 2. bőv. kiad. Budapest 1903, Franklin.
       1. köt. 1829–1841. 582+1 p.
       2. köt. 1842–1861. 643 p.
       3. köt. 1861–1866. 802 p.
       4. köt. 1866–1867. 518 p.
       5. köt. 1867–1868. 479 p.
       6. köt. 1868–1873. 434 p.
 2. Deák Ferencz levele Vörösmarty Ilonához. Emlékfüzet. Újvidék 1903, Újvidéki Állami Polgári Leányiskola. 15 p.
 3. Andor Károly: Deák Ferenc emlékezete. Sátoraljaújhely 1903, Zemplén ny. 19 p.
 4. [Bausznern] Baussnern, Guido E. von: Der Statsrechtliche Ausgleichsvertrag vom Jahre 1867. Eröffnungsrede des Obergespans des fogarascher Komitates in der zum Andenken an Franz Deak am 17. okt. 1903 abgehaltenen feierlichen Festsitzung dieses Komitates. Aus dem ungarischen Übersetzung. Hermannstadt 1903, Drotleff. 7 p.
 5. Deák Ferenc emlékezete. 1803. okt. 17. – 1903. okt. 17. ... Budapest 1903, Lampel. 16 p.
 6. Deák Ferencz könyve. Budapest 1903, Stephaneum ny. 38+4 p.
 7. Eöttevényi Nagy Olivér: Emlékbeszéd Deák Ferenczről. Eperjes 1903, Kósch ny. 30 p.
 8. Groszmann Gyula: Emlékbeszéd. Deák Ferencz születésének 100-ik évfordulója alkalmából tartotta Ipolyságon, 1903. október 17-én – –. Ipolyság 1903, Neumann ny. 7 p.
 9. Győr sz. kir. város törvényhatósági bizottsága által II. Rákóczi Ferenc emlékezetére 1903 évi szeptember hó 27-én és Deák Ferenc születésének százados évfordulóján 1903 évi október hó 17-én rendezett díszközgyűlések jegyzőkönyvei. Győr 1903, Pannonia ny. 37 p.
       – [Deák Ferenc.] 19–37. p.
 10. Halmos János Budapest Székesfőváros polgármesterének beszéde, melyet Deák Ferencz születése századik évfordulóján 1903 október 17-én a Székesfőváros által rendezett ünnepélyen elmondott. Budapest [1903], Székesfőv. háziny. 23 p.
 11. Hollósy Béla: Emlékbeszéd, melyet Deák Ferenc születésének száz éves évfordulóján az ifjúsághoz intézett – –. Tata 1903, Eugländer ny. 16 p.
 12. Hulényi Győző: Deák Ferenc emlékezete. Esztergom 1903, Hunnia ny. 29 p.
 13. Imre Lőrincz: Emlékbeszéd. Kassa 1903, Werfer ny. 7 p.
 14. Jalava, Antti: Frans Deák och Ungerns kamp för sin rätt. Helsingfors (I903), Söderström. 32 p. (Kivonatos kiadás a szerző hasonló c. művéből.)
 15. Kassa sz. kir. város törvényhatósági bizottsága részéről a „haza bölcse” Deák Ferencz születésének századik évfordulója alkalmából 1903. évi október hó 17-én megtartott rendkívüli ünneplő díszközgyűlésnek a jegyzőkönyve. Kassa 1903, Werfer ny. 14+2 p.
 16. Kautz Gyula: Emlékbeszéd Deák Ferencz fölött. Születésének századik évfordulója alkalmából 1903 október 16-án tartotta – –. Budapest 1903, Langer. 17 p.
 17. Kenedi Géza: Deák Ferencz emlékezete. Budapest 1903, [Magyar Jogászegylet.] 29 p.
       /Magyar Jogászegyleti Értekezések 28. köt. 5. füz. 228. sz./
 18. Kolozsvári szabad királyi város törvényhatósági bizottságának Deák Ferencz születésének 100-ik évfordulója alkalmából 1903. évi október hó 18-án, a Vigadó nagytermében tartott ünnepi dísz-közgyűléséről felvett jegyzőkönyv. Kolozsvár 1903, Kolozsvár szabad királyi város közönsége. 22 p.
 19. Lampérth Géza: Deák Ferencz emlékezete születésének századik évfordulóján... Óda. Budapest 1903, Székesfővárosi háziny. 10 p.
 20. Lőw Immánuel: Deák Ferenc. Emlékbeszéd. Szeged 1903, Traub ny. 14+2 p.
 21. Miklós Ödön: Ünnepi beszéd Deák Ferencz születésének századik évfordulója alkalmából. Miskolcz 1903, Forster – Klein – Ludvig ny. 16 p.
 22. Nagy Gizella: Deák Ferenc emlékezete. Ünnepi beszéd. Győr 1903, Pannonia ny. 13 p.
 23. Oberschall Pál: Deák Ferencz emlékezete. Ünnepi beszéd. Pozsony 1903, Eder ny. 10 p.
 24. Ruschek Antal: Emlékezés Deák Ferencről. Beszéd ... 1903. okt. 17-én. Győr 1903, Pannonia ny. 16 p.
 25. Szalay József: Deák Ferenc emlékezete. Hódmező-Vásárhely 1903, Révész ny. 38 p., 1 t.
 26. Szalay József: Deák Ferenc emlékezete. 2. kiad. Hódmezővásárhely 1903, Grossmann. 38 p., 1 t.
 27. Tuba János: Ünnepi beszéd... Deák Ferencz születése századik évfordulója alkalmából... 1903. okt. 17-én... Komárom 1903, Spitzer ny. 18 p.
 28. Vimmer Imre: Emlékbeszéd Deák Ferenc születésének 100-ik évfordulója alkalmából. Esztergom 1903, Laiszky ny. 10 p.
 29. Volkovszky Miklós: Emlékbeszéd: Deák Ferencz élet- és jellemrajza. Munkács 1903, Grünstein ny. 26 p.
 30. [Vikár Béla] V. B.: Egy nevezetes halotti jelentés. = Vasárnapi Újság 1903. jan. 25.; 50. évf. 4. sz. 58. p.
 31. Loge „Deák Ferencz”. = Orient 1903. jan. 31.; 15. (28.) évf. 1. sz. 12. p.
 32. Aus der Loge „Deák Ferencz”. = Orient 1903. febr. 28.; 15. (28.) évf. 2. sz. 47. p.
 33. Ábrányi Kornél, ifj.: Deák Ferenc mint laptudósító. 1–2. = Pesti Napló 1903. febr. – márc.; 54. évf. 58., 65. sz.
 34. Deák Ferencz kiadatlan levele. = Vasárnapi Újság 1903. márc. 8.; 50. évf. 10. sz. 154. p.
 35. Vikár Béla: Jalava, Antti: Frans Deák. = Századok 1903. márc. 15.; 37. évf. 3. füz. 256–257. p.
 36. Schwesternabend der Loge „Deák Ferencz”. = Orient 1903. márc. 31.; 15. (28.) évf. 3. sz. 73–74. p.
 37. Eötvös Károly: A húsvéti cikk. = Egyetértés 1903. ápr. 12.; 37. évf. 101. sz. 1–3. p.
 38. Ecséry László: A kehidai földesúr. = Magyar Hírlap 1903. ápr. 12.; 13. évf. 101. sz. mell. 17–20. p.
 39. Ecséry László: Deák Ferenc és a nők. = Magyar Hírlap 1903. júl. 18.; 13. évf. 194. sz. 2–3. p.
 40. Loósz István: Deák Ferenc és a katonaság kérdése. 1–2. = Pesti Napló 1903. szept.; 54. évf. 259–260. sz.
 41. Kemény Ferenc: Deák Ferenc mint nevelő. 1–2. = Magyar Paedagogia 1903. szept. – okt.; 12. évf. 9–10. sz.
 42. Lándor Tivadar: Deák Ferenc beszédei. = Pesti Napló 1903. okt. 10.; 54. évf. 277. sz. 1–2. p.
 43. Vargyas Endre: Deák Ferenc rokonsága. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 11.; 23. évf. 279. sz. 6–7. p.
 44. Huszár Imre: Deák Ferencről. = Jövendő 1903. okt. 11.; 1. évf. 35. sz. 22–26. p.
 45. Deák Ferenc. = Tanulók Lapja 1903. okt. 11.; 11. évf. 1. félév 2. sz. 17. p.
 46. Deák Ferenc emlékezete. = Tanulók Lapja 1903. okt. 11.; 11. évf. 1. félév 2. sz. 18. p.
 47. Gaal Mózes: Deák Ferenc szelleméhez. = Tanulók Lapja 1903. okt. 11.; 11. évf. 1. félév 2. sz. 18–20. p.
 48. Deák Ferenc élete. = Tanulók Lapja 1903. okt. 11.; 11. évf. 1. félév 2. sz. 20–26. p.
 49. Deák Ferenc jellemzése. = Tanulók Lapja 1903. okt. 11.; 11. évf. 1. félév 2. sz. 26–29. p.
 50. Vértes József: Deák Ferenc mint író. = Tanulók Lapja 1903. okt. 11.; 11. évf. 1. félév. 2. sz. 29–31. p.
 51. [Gyárfás Oszkár] gy-.: Deák Ferencz. = Honi Ipar 1903. okt. 15.; 4. évf. 20. sz. 6–8. p.
 52. F. E.: Deák Ferencz. = Jogtudományi Közlöny 1903. okt. 16.; 38. évf. 42. sz. 345–347. p.
 53. Szladits Károly: Deák Ferencz és a mai magánjogunk. = Jogtudományi Közlöny 1903. okt. 16.; 38. évf. 42. sz. 348–351. p.
 54. Deák Ferenc emlékezete. = Pesti Napló 1903. okt. 16.; 54. évf. 283. sz. 5–6. p.
 55. (Dr. N.): Deák Ferenc. = Alkotmány 1903. okt. 17.; 8. évf. 246. sz. 1. p.
 56. Fejér Gerő: Deák emlékezete. = Alkotmány 1903. okt. 17.; 8. évf. 246. sz. 1. p.
 57. [Túri Béla] Túri: Deák jelleme. = Alkotmány 1903. okt. 17.; 8. évf. 246. sz. 2–4. p.
 58. Naményi Lajos: Deák és Wesselényi. = Alkotmány 1903. okt. 17.; 8. évf. 246. sz. 4–5. p.
 59. Deák Ferenc emlékezete. = Alkotmány 1903. okt. 17.; 8. évf. 246. sz. 6–7. p.
 60. Kara Győző: Deák Ferenc. = Aradi Közlöny 1903. okt. 17.; 243. sz. 1. p.
 61. Deák Ferencről. = Aradi Közlöny 1903. okt. 17.; 243. sz. 2–4. p.
 62. Deák Ferenc. = Budapesti Hírlap I903. okt. 17.; 23. évf. 285. sz. 1–2. p.
 63. Eötvös Károly: Deák Ferenc P.-Szt.-Lászlón. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 17.; 23. évf. 285. sz. 2–3. p.
 64. A Deák-ünnep. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 17.; 23. évf. 285. sz. 5–8. p.
 65. Deák Ferenc és a szegény legények. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 17.; 23. évf. 285. sz. 19. p.
 66. Horváth Ede: Emlékezés Deák Ferenczre. = Délmagyarországi Közlöny 1903. okt. 17.; 32. évf. 236. sz. 1–2. p.
 67. Osztie Andor: Deák Ferencz és Temesmegye. = Délmagyarországi Közlöny 1903. okt. 17.; 32. évf. 236. sz. 1–3. p.
 68. Deák-ünnepélyek Temesvárott. = Délmagyarországi Közlöny 1903. okt. 17.; 32. évf. 236. sz. 3–4. p.
 69. Deák Ferencz és Temes vármegye. = Délmagyarországi Közlöny 1903. okt. 17.; 32. évf. 236. sz. 4. p.
 70. Eötvös Károly: Az emlékezés napján. = Egyetértés 1903. okt. 17.; 37. évf. 284. sz. 1. p.
 71. Eötvös Károly: Utolsó találkozásom Deák Ferenczczel. = Egyetértés 1903. okt. 17.; 37. évf. 284. sz. 1. p.
 72. Kossuth Ferencz: Deák. = Egyetértés 1903. okt. 17.; 37. évf. 284. sz. 1. p.
 73. Mezei Ernő: Az ő szelleme. = Egyetértés 1903. okt. 17.; 37. évf. 284. sz. 1–2. p.
 74. Kossuth Ferencz – Deákhoz. = Egyetértés 1903. okt. 17.; 37. évf. 284. sz. 2. p.
 75. [Deák Ferenc ünneplése.] = Egyetértés I903. okt. 17.; 37. évf. 284. sz. 3–4. p.
 76. Telekes Béla: Deák Ferencz emlékezetére. = Egyetértés 1903. okt. 17.; 37. évf. 284. sz. 5. p.
 77. Széll Kálmán: Deák Ferencz 1803–1903. = Magyar Hírlap 1903. okt. 17.; 13. évf. 284. sz. 1. p.
 78. Deák Ferencz életéből. = Magyar Hírlap 1903. okt. 17.; 13. évf. 284. sz. 2–5. p.
 79. Ignotus [Hugó]: A haza bölcse. = Magyar Hírlap 1903. okt. 17.; 13. évf. 284. sz. 3–5. p.
 80. Deák Ferencz emléke. = Magyar Hírlap 1903. okt. 17.; 13. évf. 284. sz. 5–7. p.
 81. Jókai Mór: Deák Ferencz szelleméhez. = Magyar Nemzet 1903. okt. 17.; 22. évf. 248. sz. 1. p.
 82. Lipcsey Ádám: A bölcs. = Magyar Nemzet 1903. okt. 17.; 22. évf. 248. sz. 1–2. p.
 83. Kenedi Géza: Deák. = Magyar Nemzet 1903. okt. 17.; 22. évf. 248. sz. 1–3. p.
 84. Deák emlékezete. = Magyar Nemzet 1903. okt. 17.; 22. évf. 284. sz. 4–7. p.
 85. Der hunderste Geburstag Franz Deaks. = Neue Freie Presse 1903. okt. 17.; 14059. sz. e. k. 3. p.
 86. Bánnffy Dezső, báró: A húsvéti cikk. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 1–2. p.
 87. Mikszáth Kálmán: Deák Ferenczről. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 1–2. p.
 88. Londesz Elek: Deák Ferenc és a Pesti Napló. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 2–5. p.
 89. Kortársak Deák Ferencről. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 3–6. p.
 90. Salamon Ferenc: Hogyan keletkezett a húsvéti cikk. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 6–7. p.
 91. Toldy István: A király és a húsvéti cikk. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 7. p.
 92. Görgei és a húsvéti cikk. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 7–8. p.
 93. Eötvös Károly: Deák Ferenc hálótársai. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 8. p.
 94. [Gerő Ödön] Viharos: Mire megvénültek. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 8–9. p.
 95. Szomaházy István: 1865 – 1903. = Pesti Napló 1903. okt. 17.; 54. évf. 284. sz. 15. p.
 96. [Túri Béla] Túri: Deák, alkotmányunk őre. = Alkotmány 1903. okt. 18.; 8. évf. 247. sz. 3–4. p.
 97. Deák Ferenc emlékezete. = Alkotmány 1903. okt. 18.; 8. évf. 247. sz. 5–7. p.
 98. Deák Ferenc napján. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 18.; 23. évf. 286. sz. 1. p.
 99. A Deák-ünnep. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 18.; 23. évf. 286. sz. 5–9. p.
 100. Deák Ferenc a királyi párnál. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 18.; 23. évf. 286. sz. 11. p.
 101. Vargyas Endre: Deák Ferenc életéből. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 18.; 23. évf. 286. sz. 36–39. p.
 102. Szentgyörgyi Ödön: Deák Ferenc mint szónok. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 18.; 23. évf. 286. sz. 41–43. p.
 103. Deák emlékezete Temesvárott. = Délmagyarországi Közlöny 1903. okt. 18.; 32. évf. 237. sz. 2–4. p.
 104. Deák Ferencz emléke. = Egyetértés 1903. okt. 18.; 37. évf. 285. sz. 2–3. p.
 105. Lampérth Géza: Deák emlékére. = Egyetértés 1903. okt. 18.; 37. évf. 285. sz. 9. p.
 106. Deák. = Jövendő 1903. okt. 18.; 1. évf. 36. sz. 1–4. p.
 107. Az ország ünnepe. – Deák Ferencz emlékezete. = Magyar Nemzet 1903. okt. 18.; 22. évf. 249. sz. 2–10. p.
 108. Az Öreg Úr. = Új Idők 1903. okt. 18.; 9. évf. 43. sz. 357. p.
 109. Hegedüs Sándor: Deákról. = Új Idők 1903. okt. 18.; 9. évf. 43. sz. 258–360. p.
 110. Naményi Lajos: Deák és Kossuth barátsága. Levelek nyomán. = Új Idők 1903. okt. 18.; 9. évf. 43. sz. 361–363. p.
 111. Deák Ferenc rablókalandja. Levél Kemény Zsigmond báróhoz. = Új Idők 1903. okt. 18.; 9. évf. 43. sz. 363–364. p.
 112. Mikszáth Kálmán: A Deák szemöldöke. = Új Idők 1903. okt. 18.; 9. évf. 43. sz. 365–367. p.
 113. Részlet Deák Ferencz 1861-iki felirati javaslatából. = Vasárnap 1903. okt. 18.; 3. évf. 42. sz. 329–330. p.
 114. Göőz József: Mikor olyan sokáig nem sütött a nap hazánk egén. – Emlékezés Deák Ferenczre. = Vasárnap 1903. okt. 18.; 3. évf. 42. sz. 330–332. p.
 115. Újvári Béla: Deák Ferencz. [Vers.] = Vasárnap 1903. okt. 18.; 3. évf. 42. sz. 332–333. p.
 116. Bartók György, ifj.: Deák Ferencz bölcs mondásai. = Vasárnap 1903. okt. 18.; 3. évf. 42. sz. 334–335. p.
 117. Mikszáth Kálmán: Deák Ferenczről. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 18.; 50. évf. 42. sz. 690 –693. p.
 118. Lampérth Géza: Deák Ferencz emlékezete. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 18.; 50. évf. 42. sz. 697–698. p.
 119. Halász Imre: Deák Ferencz emlékezete. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 18.; 50. évf. 42. sz. 699–700. p.
 120. Széllné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenczről. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 18.; 50. évf. 42. sz. 701–702. p.
 121. Képeinkhez. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 18.; 50. évf. 42. sz. 702–703. p.
 122. [Nyáry Sándor] Dr. Ny. S.: Deák Ferencz emléktáblája Nagy-Kanizsán. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 18.; 50. évf. 42. sz. 703. p.
 123. Deák Ferenc emlékezete. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 19.; 23. évf. 287. sz. 3. p.
 124. A kehidai Deák-ünnep. = Budapesti Hírlap 1903. okt. 20.; 23. évf. 288. sz. 4–5. p.
 125. Deák-ünnepélyek a vidéken. = Délmagyarországi Közlöny 1903. okt. 20.; 32. évf. 238. sz. 4. p.
 126. Hoitsy Pál: Deák szerelme. = Egyetértés 1903. okt. 20.; 37. évf. 287. sz. 1. p.
 127. Deák Ferencz emlékezete. = Magyar Nemzet 1903. okt. 20.; 22. évf. 250. sz. 3–5. p.
 128. Deák Ferencz emlékezete. = Magyar Nemzet 1903. okt. 21.; 22. évf. 251. sz. 5. p.
 129. Pestmegye Deák-ünnepe. = Magyar Nemzet 1903. okt. 22.; 22. évf. 252. sz. 3–5. p.
 130. Deák Ferencz emlékezete. = Magyar Nemzet 1903. okt. 23.; 22. évf. 253. sz. 2–3. p.
 131. Vikár Béla: Deák Ferencznek egy ismeretlen levele. = Magyar Nemzet 1903. okt. 25.; 22. évf. 255. sz. 3–4. p.
 132. Eötvös Károly: Deák Ferencz szülőföldjéről. 1–4. = Vasárnapi Újság 1903. okt.; 50. évf. 42–43. sz.
 133. A Deák-ünnep Budapesten. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 25.; 50. évf. 43. sz. 709–710. p.
 134. Vachott Sándorné: A házasság Isten rendelése. Deák Ferencz elbeszélése után. 1–2. = Vasárnapi Újság 1903. okt. – nov.; 50. évf. 43–44. sz.
 135. Vikár Béla: Deák Ferenc egy ismeretlen levele. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 25.; 50. évf. 43. sz. 714–715. p.
 136. Ferenczi Zoltán: Deák és a magyar nyelv ügye 1843-ban. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 25.; 50. évf. 43. sz. 715. p.
 137. Baráth Ferencz: Deák Ferencznek egy nyugtája 1852-ből. = Vasárnapi Újság 1903. okt. 25.; 50. évf. 43. sz. 716. p.
 138. Franz Deák Erinnerungsfeier. = Orient 1903. okt. 31.; 15. (28.) évf. 10. sz. 224. p.
 139. Tavassy Mária: Deák Ferenc. = Nemzeti Nőnevelés 1903. okt. – nov.; 24. évf. 8–9. füz. 361–380. p. (Klny. is.)
 140. Deák-ünnepélyek. = Nemzeti Nőnevelés 1903. okt. – nov.; 24. évf. 8–9. füz. 417–419. p.
 141. Balogh Jenő: Deák Ferencz emlékezete. = Jogállam. Jog- és Államtudományi Szemle 1903. nov. 1.; 2. évf. 9. füz. 525–528. p.
 142. Kenedi Géza: Deák Ferencz emlékezete. = Jogtudományi Közlöny 1903. nov. 13.; 38. évf. 46. sz. 381–388. p.
 143. Deák Ferencz levele Kossuth „Pesti Hírlap”-járól. = Vasárnapi Újság 1903. nov. 15.; 50. évf. 46. sz. 760–762. p.
 144. Franz Deák-Feier. = Orient 1903. nov. 30.; 15. (28.) évf. 11. sz. 260–268. p.
 145. Die Loge „Deák Ferencz”. = Orient 1903. nov. 30.; 15. (28.) évf. 11. sz. 277. p.
 146. Szalay Károly: Ode anlässlich der Franz Deák-Feier am 31. October 1903 verfasst und vorgetragen von – –, in’s Deutsche übersetzt von Jonas Zerkowitz. = Orient 1903. dec. 31.; 15. (28.) évf. 12. sz. 321–323. p.


1904
 1. Deák Ferencz és Hertelendy Károly két követjelentése az 1832/36 és 1839/40-iki országgyűlésről. Bev. és jegyz. ell. Ferenczi Zoltán. Budapest 1904, Franklin. II+166+2 p.
 2. Deák Ferencz második felirati beszéde. Bevezetésül Beöthy Zsolt emlékbeszéde, Deák Ferencz születése századik évfordulójának egyetemi ünnepén. Budapest [1904], Lampel. 85 p.
       /Magyar Könyvtár 380./
 3. Acta Universitatis Litterarum Regiae Hungaricae Francisco-Josephinae Kolozsváriensis anni 1903–4. Fasc. 2. Kolozsvár 1904, Ajtai ny.
       – A Kolozsvári Tudományegyetem Deákünnepe, melyet a Kolozsvári Tudományegyetem tanítótestülete és tanuló ifjúsága Deák Ferencz születésének századik évfordulója alkalmából 1903. október hó 25.-én az egyetem aulájában együttesen ült. 3–5. p.
       – Apáthy István: Rectori megnyitó a Kolozsvári Tudományegyetem Deákünnepén. 7–13. p.
       – Makoldy Győző: Ifjúsági elnöki megnyitó a Kolozsvári Tudományegyetem Deák-ünnepén. 15–20. p.
       – Nagy Ernő: Deák Ferencz a mgyar közjogban. 21–46. p.
       – Kun Béla: Deák Ferencz születésének századik évfordulóján. 47–55. p.
       – Bartók György: Emlékbeszéd Deák Ferencz fölött. 57–73. p.
 4. Bökényi Dániel: Az államnyelv, vagy „nyelvében él a nemzet.” – Deák, Kossuth, Eötvös. Beszéd. Máramarossziget [1904], Berger ny. 40 p.
       – Deák. 29–40. p.
 5. Ferenczi Zoltán: Deák élete. 1–3. köt. Budapest 1904, Akadémia. XV+463, XII+433, XI+445 p.
       /A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadóvállalata Ú. F. 58–60./
 6. Jászi Viktor: Deák Ferencz emlékezete. [Debrecen 1904, Városi ny.] 12 p.
 7. Szabadka sz. k. város községi főgimnáziumának értesítője az 1903/4. tanévről. Szabadka 1904, Krausz – Fischer ny.
       – Loósz István: Deák Ferenc emlékezete. 1803. okt. 17. – 1876. jan. 29. Fölolvastatott a szabadkai közs. főgimnázium 1903. okt. 17-én tartott Deákünnepélyén. 1–27. p.
 8. A verseczi Magy. Kir. Állami Főreáliskola Értesítője az 1903–4. tanévről. (Szerk. Várhelyi Ferenc.) Versecz 1904, Küchner. 106 p.
       – Takács Gyula: Deák Ferenc születésének 100 éves évfordulóján 1903. évi október hó 17-én. 5–20. p.
 9. Mindszenty Terézia: Emlékbeszéd Deák Ferencz születésének századik évfordulójára. [Budapest 1904], Deutsch ny. 8 p.
 10. A Kolozsvári M. Kir. Állami Polgári Leányiskola ... Értesítője az 1903–1904. iskolai évről. 8. évf. Kolozsvár 1904, Ellenzék ny.
       – Pallós Albert: Deák Ferencz emlékezete. 1–12. p.
 11. Pulszky Ferencz: Deák Ferencz. Jellemrajz. 2. kiad. Budapest 1904, Franklin. 56 p.
       /Olcsó Könyvtár [Ú. F.] 1312–1313./
 12. Szártorisz Ferenc: Emlékbeszéd Deák Ferencz tiszteletére. 2. kiad. Selmeczbánya 1904, Joerges ny. 17 p., 1 t.
 13. [Deák Ferenc mellszobrának leleplezése.] = Akadémiai Értesítő 1904.; 15. köt. 187. p.
 14. Eötvös Loránd, báró: Elnöki megnyitó beszéd. = Akadémiai Értesítő 1904.; 15. köt. 253– 254. p.
 15. Gyulai Pál: Emlékezés Deák Ferenczre. = Akadémiai Értesítő 1904.; 15. köt. 254–266. p. (Klny. is.)
 16. Balogh Jenő: Deák Ferencz mint büntetőjogász. = Akadémiai Értesítő 1904.; 15. köt. 267– 279. p.
 17. Szily Kálmán: Deák Ferencz és a M. Tud. Akadémia. = Akadémiai Értesítő 1904.; 15. köt. 280–290. p.
 18. Ferenczy Zoltán: Deák Ferencz mint tanuló a győri akadémián. = Akadémiai Értesítő 1904.; 15. köt. 485–497. p.
 19. Angyal Dávid: Deák Ferencz emléke és a katonai kérdés. = Budapesti Szemle 1904. jan.; 117. köt. 325. sz. 13–52. p. (Klny. is.)
 20. [Pázmándy Dénes] P. D.: Deák Ferencz és Vörösmarty kolozsvári látogatásáról. = Erdélyi Múzeum 1904. jan. 15.; 21. köt. 1. füz. 45. p.
 21. A Mensa Academica Deák-ünnepe. = Az Újság 1904. jan. 30.; 2. évf. 30. sz. 6–7. p.
 22. Pulszky Ferenc: Deák Ferenc élet- és jellemrajza. = Erdélyi Múzeum 1904. febr. 15.; 21. köt. 2. füz. 93. p.
 23. Ferenczi Zoltán: B. Wesselényi Miklós levelei Deák Ferenczhez. 1841–1850. 1–2. = Történelmi Tár 1904.; 5. Ú. F. 2–3. füz. 292–355. p. (Klny. is.)
 24. Baracs Marcel: Deák Ferencz. Emlékbeszéd. = Ügyvédek Lapja 1904. ápr. 2.; 21. évf. 14. sz. 1–3. p.
 25. Gyulai Pál: Emlékezés Deák Ferencre. Születése századik évfordulóján. = Budapesti Szemle 1904. jún.; 118. köt. 330. sz. 321–335. p.
 26. Dudek János: Széchenyi, Deák, Kossuth. 1–2. = Alkotmány 1904. jún.; 9. évf. 133., 137. sz.
 27. Loósz István: Deák Ferencz és a magyar nyelv ügye. = Erdélyi Múzeum 1904. jún. 15.; 21. köt. 6. füz. 293–319. p.
 28. Deák Ferencz emlékezete. = Az Újság 1904. okt. 17.; 2. évf. 287. sz. 1–2. p.
 29. Deák szelleme. = Az Újság 1904. okt. 18.; 2. évf. 288. sz. 1–3. p.
 30. A miniszterelnök a házszabályok módosításáról. – A Terézvárosi Kaszinó Deák-lakomája. = Az Újság 1904. okt. 18.; 2. évf. 288. sz. 8–10. p.
 31. Angyal Dávid: Deák és a házszabályrevízió. = Az Újság 1904. nov. 12.; 2. évf. 313. sz. 1– 2. p.
 32. Ferenczi Zoltán: Deák követi működése 1833–36-ban. = Budapesti Szemle 1904. nov.; 120. köt. 335. sz. 161–176. p.


1905
 1. Deák Ferencz válogatott munkái. Kiad., bev. és jegyz. ell. Ferenczi Zoltán. Budapest 1905, Lampel. XXXI+363 p., 12 t.
       /Remekírók Képes Könyvtára./
 2. Eötvös Károly: Deák Ferencz és családja. 1–2. köt. Budapest 1905, Révai. 313, 312 p.
       /Eötvös Károly Munkái 13–14./
 3. Ferenczi Zoltán: Deák Ferencz. Budapest 1905, Athenaeum ny. 10 p.
       /Népszerű Főiskolai Tanfolyam 7. sor. 36. syll. 1905/6. 1./
 4. Kaksi suurta miestä Tapani Széchenyi ja Frans Deák. Lehti Unkarin historiasta. Helsinki 1905, Suom. Kirjall Seuran Kirjap. 15+1 p.
       /Kansavalistus-seura Lehtisiä 77./
 5. Eötvös Károly: Miért írtam könyvet Deákról? 1–2. = Pesti Hírlap 1905. jan.; 27. évf. 3. (9371.) – 4.(9372.) sz.
 6. Seress László: Deák élete. = Pesti Napló 1905. jan. 11.; 56. évf. 11. sz. 2–4. p.
 7. Ghyczy Béla: Nyílt levél dr. Ferenczy Zoltán úrhoz. = Budapesti Szemle 1905. febr.; 121. köt. 338. sz. 316–317. p.
 8. Ferenczi Zoltán: Nyílt levél Ghyczy Béla altábornagy úrhoz. = Budapesti Szemle 1905. márc.; 121. köt. 339. sz. 478–479. p.
 9. Deák Ferenc levele 1848-ból. = Budapesti Hírlap 1905. márc. 2.; 25. évf. 61. sz. 19. p.
 10. Fodor Jenő: Deák Ferenc bécsi útja. = Budapesti Hírlap 1905. márc. 11.; 25. évf. 70. sz. 1–3. p.
 11. Angyal Dávid: Deák Ferencz új életrajza. = Budapesti Szemle 1905. ápr.; 122. köt. 340. sz. 114–121. p.
 12. Lengyel Miklós: Ferenczi Zoltán: Deák élete. = Erdélyi Múzeum 1905. ápr. 15.; 22. köt. 4. füz. 221–224. p.
 13. [Túri Béla] Túri: Deák élete. = Alkotmány 1905. ápr. 23.; 10. évf. 98. sz. 19–20. p.
 14. Jelentés a gróf Andrássy Gyula r. tag adományából – „Deák Ferencz élet- és jellemrajzára” hirdetett pályázatról. 1–2. = Akadémiai Értesítő 1905. máj., jún. – júl.; 16. köt. 185. füz. 241. p., 186–187. füz. 344. p.
 15. Eötvös Károly: Miért írtam könyvet Deákról? = Magyar Nemzet 1905. máj. 19.; 24. évf. 121. sz. 1–5. p.
 16. Váczy János: Ferenczi Zoltán: Deák élete. = Századok 1905. szept. 5.; 39. évf. 7. füz. 660– 666. p.
 17. Concha Győző: Ferenczi Zoltán: Deák élete. = Egyetemes Philológiai Közlöny 1905. 29. évf. 495–498. p.
 18. Concha Győző: Jelentés a „Deák F. élet- és jellemrajza” cz. megbízásról. = Akadémiai Értesítő 1905. nov.; 16. köt. 191. füz. 569–571. p.
 19. Magasházy Béla: Deák Ferencz levele Pálóczy Lászlóhoz. 1843 július 12. = Régi Okiratok és Levelek Tára 1905. dec. 15.; 1. évf. 3. füz. 56–58. p., 1 t.
 20. Wlassics Gyula, báró: Deák Ferenc, mint vezér. = Budapesti Hírlap 1905. dec. 24.; 25. évf. 355. sz. 31–33. p.
 21. Wlassics Gyula, báró: Deák mint államférfiú. = Egyetértés 1905. dec. 24.; 40. évf. 355. sz. 9 –10. p.


1906
 1. Deák Ferenc munkáiból. Sajtó alá rend. és bev. Wlassics Gyula, báró. 1–2. köt. Budapest 1906, Franklin. 374, 360 p.
       /Magyar Remekírók 18–19./
 2. Deák Ferenc válogatott munkái. Sajtó alá rend. és bev. Wlassics Gyula, báró. 1–2. köt. Budapest [1906 körül], Franklin. 374, 360 p.
 3. A nagyszebeni m. kir. állami főgimnázium Értesítője az 1905–906. iskolai évről. Nagyszeben 1906, Roth ny.
       – Ferenczy István: Deák Ferenc emlékezete a nagyszebeni m. kir. áll. főgimnáziumban. 5–35. p.
 4. Gyulai Pál: Emlékezés Deák Ferencre. Budapest 1906, Franklin. 38+2 p.
       /Olcsó Könyvtár [Ú. F.] 1451./
 5. Kardos Samu: Deák Ferenc levelei gróf Széchenyi Istvánhoz. = Régi Okiratok és Levelek Tára 1906. jan. 15.; 2. évf. 1.(4.) füz. 69. p.
 6. -a.: Ferenczi Zoltán: Deák élete. = Uránia 1906. febr.; 7. évf. 2. sz. 91–95. p.
 7. Gráner Ernő: Deák Ferenc levele sógorához Osterhuber (Tarányi) Lászlóhoz. 1833. = Régi Okiratok és Levelek Tára 1906. febr. 15.; 2. évf. 2.(5.) füz. 52–57. p.
 8. Wlassics Gyula, báró: Deák politikája. = Budapesti Hírlap 1906. ápr. 6.; 26. évf. 95. sz. 2–3. p.
 9. Deák Ferenc és Hertelendy Károly két követjelentése az 1832/36. és 1839/40-iki országgyűlésről. [Ismertetés.] = Egyházi Közlöny 1906. ápr. 6.; 18. évf. 14. sz. 221–222. p.
 10. Kardos Samu: Deák Ferencz – Újfalvy Sándorhoz. Br. Wesselényi Miklós árvái ügyében. = Régi Okiratok és Levelek Tára 1906. ápr. 15.; 2. évf. 4.(7.) füz. 89–90. p.
 11. Kardos Samu: Deák Ferencz levele Újfalvy Sándorhoz a Wesselényi Miklós árvái dolgában. = Régi Okiratok és Levelek Tára 1906. szept. – okt.; 2. évf. 7–8. (10–11.) füz. 115–116. p.
 12. Szirtes Lajos: Deák és Andrássy. = Független Magyarország 1906. nov. 30.; 6. évf. 1690. sz. 1–2. p.
 13. Viszota Gyula: Széchenyi, Deák és Eötvös, Kossuth „Pesti Hírlap”-járól. = Vasárnapi Újság 1906. dec. 30.; 53. évf. 52. sz. 846–847. p.


1907
 1. Deák Ferenc levele gyámleányához. Maros-vásárhely 1907, Adi ny. 14 p.
 2. Széchenyi Emil, gróf: Bács-Bodrogh-Vármegye székházának közgyűlési termében 1906. évi deczember hó 20-án, Deák Ferencz arczképének leleplezése alkalmával tartott beszéde. Budapest 1907, Stephaneum ny. 9 p.
 3. Kovács Sándor: Deák Ferencz és a vallásszabadság. = Protestáns Szemle 1907. jan.; 19. évf. 1. füz. 5–16. p.
 4. Eötvös Károly: A nagy húsvéti cikk. = Pesti Napló 1907. márc. 31.; 58. évf. 78. sz. 1–3. p.
 5. .F. I.: Hol volt Deák Ferenc a koronázás alatt? = Budapesti Hírlap 1907. júl. 28.; 27. évf. 179. sz. 13–14. p.
 6. Csoór Gáspár: Deák-relikviák. 1–5. = Magyar Hírlap 1907. nov. – dec.; 17. évf. 265., 280., 309. sz. (1–2., 4–5. Téves számozás miatt 3. rész nincs.)


1908
 1. Eötvös Károly: Deák Ferencz és családja. 1–2. köt. 2. kiad. Budapest 1908, Révai. 313, 312 p.
       /Eötvös Károly Munkái 13–14./
 2. Vörösmarty Mihály levelezéséből. = Temesvári Hírlap 1908. máj. 28.; 6. évf. 123. sz. 1–2. p.
 3. Csoór Gáspár: Deák Ferenc pongyolában. 1–2. = Új Idők 1908. aug.; 14. évf. 34–35. sz.


1909
 1. Tarányi Ferenc: Emlékezés Deákról. Budapest 1909, Budapesti Hírlap ny. 13 p.
 2. Csengery Antal: Deák Ferencz emlékezete. 4. kiad. Budapest [1909 után], Franklin. 160 p.
 3. Tarányi Ferenc: Emlékezés Deákról. = Budapesti Hírlap 1909. ápr. 11.; 29. évf. 86. sz. 63– 65. p.


1910
 1. Wlassics, [Gyula, báró] Jules de: François Deák. 1–4. = Revue de Hongrie 1910. 1–4. sz.
 2. Deák Ferenc mellszobra. Jánosi József szoborművei. = Ország-Világ 1910. jan. 9.; 31. évf. 2. sz. 36. p.
 3. Antal Benedek: Nagy emberek – tanítóikról. 3. Deák Ferenc. = Magyar Középiskola 1910. jan. 15.; 3. évf. 1. sz. 20–23. p.
 4. Halász Imre: „A dualizmus tragikuma.” = Nyugat 1910. ápr. – jún.; 3. évf. 1. köt. 11. sz. 765–767. p.
 5. Halász Imre: Bocskaytól – Deák Ferencig. (1606–1867.) = Nyugat. 1910. ápr. – jún.; 3. évf. 1. köt. 12. sz. 793–813. p.
 6. Halász Imre: Deák Ferenc. 1–5. = Nyugat 1910. okt. – dec.; 3. évf. 2. köt. 24. sz. 1803– 1819. p., 1911. jan. – márc.; 4. évf. 1. köt. 1., 2., 3., 5. sz. 62–82., 140–151., 259–272., 427–444. p.


1911
 1. Halász Imre: Egy letűnt nemzedék. Emlékezések a magyar állam kialakulásának újabb korszakából. Budapest 1911, Nyugat. 528 p.
       – Deák Ferenc. 137–218. p
 2. Hellebrandt Árpád: Deák Ferencz két levele Budenz Józsefhez. = Akadémiai Értesítő 1911.; 22. köt. 87–88. p.
 3. Futó Ferenc: Deák Ferenc mint gyám. = Budapesti Hírlap 1911. jan. 1.; 31. évf. 1. sz. 32–34. p.


1912
 1. Wlassics Gyula, báró: Deák Ferenc. Budapet 1912, Lampel. 74 p.
       /Magyar Könyvtár 663–664./
 2. Zalamegyei Almanach 1912. évre. 3. évf. Szerk. Czobor Mátyás. Keszthely 1912, Mérei ny.
       – Darnay Kálmán: Apróságok Zalavármegye három legnagyobb fiának: Deák Ferenc, Kisfaludy Sándor és gróf Festetics Györgynek életéből. 150–158. p.
 3. Deák Ferenc levele br. Kemény Zsigmondhoz. Pusztaszentlászló 1863. máj. 24. = Kolozsvári Hírlap 1912. máj.; 13. évf. 109. sz.
 4. Deák Ferenc. = Budapesti Hírlap 1912. júl. 4.; 32. évf. 156. sz. 1–3. p.


1913
 1. Gaal Mózes: A haza bölcse. Történeti rajz. Juszkó Béla képeivel. [Új lenyomat.] Budapest [1913], Stampfel. 35 p.
       /Hazafias Könyvtár 43./
874/a. Idősb Szögyény-Marich László országbíró emlékiratai. 1–3. köt. Budapest 1913–1918.
               – [Szögyény-Marich László gróf tanácsot kér Deák Ferenctől.] 1. köt. 30–31. p.
               – [Deák Ferenc válasza.] 1. köt. 227–228. p.
 1. [Nagy Olivér, eöttevényi] E.: Deák Ferenc első kiegyezési akciója. = Magyar Figyelő 1913. ápr. 16.; 3. évf. 2. köt. 8. sz. 149–151. p.
 2. Gálos Rezső: A mennyei boldogság. = Ethnographia 1913. ápr.; (Ú. F. 9.) 24. évf. 3. füz. 178. p.
 3. Vértes István: Deák Ferenc és a mai uralkodó politika. = Pesti Hírlap 1913. jún. 18.; 35. évf. 143.(12.073.) sz. 2–3. p.


1914
 1. Mező Ferenc: Deák Ferenc viszonya Zalaszentgróthoz. Zalaszentgrót 1914, Nagy ny. 18 p.
 2. Nyáry Albert, báró: A Deák Ferenc gyűrűje. = A Cél 1914. febr. 20.; 5. évf. 2. sz. 102– 107. p.
 3. Londesz Elek: Salamon Ferenc és a „Húsvéti cikk”. – A „Pesti Napló” történetéből. – = Pesti Napló 1914. ápr. 12.; 65. évf. 88. sz. 35–36. p.
 4. Lábán Antal: Deák Ferenc a panszlavizmusról 1843-ban. = Magyar Figyelő 1914. júl. 1.; 4. évf. 13. sz. 22–27. p.
 5. Vértes István: Deák Ferenc és a vármegye. = Pesti Hírlap 1914. júl. 2.; 36. évf. 154. (12.394.) sz. 34–35. p.


1915
 1. A húsvéti cikk. = Pesti Napló 1915. ápr. 4.; 66. évf. 94. sz. 2–3. p.
 2. Deák Ferenc húsvéti cikke. = Pesti Napló 1915. ápr. 4.; 66. évf. 94. sz. 33–34. p.
 3. Görgei és a húsvéti cikk. = Pesti Napló 1915. ápr. 4.; 66. évf. 94. sz. 34. p.
 4. Toldy István: A király és a húsvéti cikk. = Pesti Napló 1915. ápr. 4.; 66. évf. 94. sz. 34. p.


1916
 1. Deák Ferencz húsvéti czikke és a kiegyezést védő beszéde. Bev. Fayer Gyula. Budapest 1916, Lampel. 61+3 p.
       /Magyar Könyvtár 829./
 2. Balogh, [Pál] Paul: Franz Deák in der Wiener Hofburg. = Pester Lloyd 1916. júl. 30.; 63. évf. 210. sz. 1–3. p.


1918
 1. Ein bischer unbekannter Brief Franz Deáks. = Pester Lloyd 1918. aug. 25.; 65. évf. 198. sz. 13. p.


1923
 1. Deák Ferenc munkáiból. Sajtó alá rend. és bev. Wlassics Gyula, báró. 1–2. köt. 2. kiad. Budapest [1923?], Franklin. 374, 360 p.
 2. Wlassics Gyula, báró: Deák Ferenc. 2. kiad. Budapest 1923, Franklin ny. 169+1 p.
       /A Magyar Jogászegylet Deák Ferenc Irodalmi Bizottságának Kiadványai 1. évf. 1./
 3. Futó Gyula: Deák Ferenc és a Vörösmarty-árvák. = Budapesti Hírlap 1923. márc. 25.; 43. évf. 69. sz. 4. p.
 4. Wertheimer, [Ede] Eduard von: Neues zum Österartikel Deák vom Jahre 1865. = Pester Lloyd 1923. ápr. 28.; 70. évf. 97. sz. e. k. 4–5. p.
 5. Marczali, [Henrik] Heinrich: Franz Deák. = Pesten Lloyd 1923. nov. 21.; 70. évf. 263. sz. 1–2. p.


1924
 1. Balogh Jenő: Báró Wlassics Gyula Deák Ferencről. = Budapesti Szemle 1924. jan.; 195. köt. 561. sz. 20–24. p.
 2. Szekfű Gyula: Báró Wlassics Gyula: Deák Ferenc. = Napkelet 1924. márc.; 2. évf. 3. sz. 263–264. p.
 3. Tolnai Vilmos: Halhatatlan magyar nyelv. = Magyar Nyelv 1924. 20. köt. 4–6. sz. 50–59. p.
       – [Deák Ferenc szókincsének arányszáma levelei alapján.] 57. p.
 4. Nagy Lajos: Híres nagykanizsai diákok. 8. Deák Ferenc. = Zalai Közlöny 1924. jún. 15.; 63. évf. 136. sz. 2. p.


1925
 1. (Palóczi Edgár): Egy budapesti kis antikváriumban megtalálták Deák Ferenc kehidai könyvtárát. = Magyarság 1925. júl 5.; 6. évf. 148. (1326.) sz. 11. p.
 2. Vaska Géza: Deák Ferenc könyvtárának egy része a parlamentben van. = Magyarság 1925. júl. 15.; 6. évf. 156. (1334.) sz. 2. p.
 3. [Kozocsa Sándor] Ks.: Deák Ferenc könyvtára. = Magyar Bibliofil Szemle 1925. júl. – szept.; 2. évf. 3. sz. 173. p.
 4. Apor Péter: Mire jó a Zeneakadémia? – Deák Ferenc adomája. = Pásztortűz 1925.] 11. évf. 15. sz. 339–340. p.
 5. Berzeviczy Albert: Deák Ferenc miskolci szobra előtt. = Budapesti Szemle 1925. dec.; 201. köt. 580. sz. 321–328. p.


1926
 1. Apponyi Albert, gróf: Deák Ferenc és a jogfolytonosság. Budapest 1926, Nemzeti Összetartás Társasköre. 16 p.
 2. Széll Kálmánné, Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéből. Budapest [1926], Pallas. 152 p., 1 t.
 3. Berzeviczy Albert: ... elnöki megnyitó beszéde... Deák Ferenc halálának félszázados évfordulója alkalmából. = Akadémiai Értesítő 1926. 37. köt. 18–19. p.
 4. Altenburger Gyula: A haza bölcse. Halálának ötvenedik évfordulójára. = A Cél 1926. jan.; 16. évf. 1. sz. 1–14. p.
 5. Szabó Aladár, borosjenői: Egykorú följegyzés Vörösmarty és Deák apagyi látogatásáról. = Magyarság 1926. jan. 17.; 7. évf. 13.(1486.) sz. mell. 29. p.
 6. Deák Ferenc emlékezete az Akadémiában. = Budapesti Hírlap 1926. jan. 26.; 46. évf. 20. sz. 5–6. p.
 7. K. Kováts Gyula: Deák Ferenc. = Budapesti Hírlap 1926. jan. 28.; 46. évf. 22. sz. 1. p.
 8. Deák Ferenc sírjánál. = Budapesti Hírlap 1926. jan. 29.; 46. évf. 23. sz. 6. p.
 9. Hoitsy Pál: Deák Ferenc szerelme. Halálánk ötvenedik évfordulóján. = Pesti Hírlap 1926. jan. 29.; 48. évf. 23.(15.900.) sz. 8. p.
 10. Deák Ferenc emlékezete. = Budapesti Hírlap 1926. jan. 30.; 46. évf. 24. sz. 4. p.
 11. Apponyi Albert, gróf: Deák Ferenc a jogfolytonosság elvének klasszikusa. = Budapesti Hírlap 1926. febr. 12.; 46. évf. 34. sz. 3. p.
 12. Ferenczi Zoltán: Deák egy ismeretlen felirata. = Budapesti Szemle 1926. jún.; 202. köt. 586. sz. 326–344. p.
 13. Szira Béla: Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéből. = Irodalomtörténet 1926. jún.; 15, évf. 6. sz. 258. p.
 14. [Dóczy Jenő] -y.: Vörösmarty leánya Deák Ferencről. = Magyarság 1926. júl. 18.; 7. évf. 160. (1633.) sz. „Vasárnap” c. mell. 28. p.
 15. [Baros Gyula] B. Gy.: Vörösmarty leánya – Deák Ferencről. = Napkelet 1926. júl. – aug.; 4. évf. 7-8. sz. 661–662. p.
 16. Mihályi Ernő: Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéből. = Pannonhalmi Szemle 1926. aug. 15.; 1. évf. 3. sz. 284. p.
 17. Ferdinandy László: Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéből. = Magyar Kultúra 1926. szept.; 13. évf. 9. sz. 476. p.
 18. Hamvas József: Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéből. = Protestáns Szemle 1926. szept.; 35. évf. 7. sz. 457. p.
 19. Szinnyei Ferenc: Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéből. = Katholikus Szemle 1926. szept. 1.; 4. köt. 7. füz. 445–446. p.
 20. [Zsinka Ferenc] Zs.: Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéből. = Élet 1926. szept. 5.; 17. évf. 18. sz. 372. p.


1927
 1. A levéltár titka. – Deák Ferenc díszpolgári oklevele. – = Budapesti Hírlap 1927. febr. 16.; 47. évf. 37. sz. 7. p.
 2. Kozocsa Sándor: Deák Ferenc humora. = Bácskai Élet 1927.; 2. évf. 6. sz. 259. p.
 3. Mező Ferenc: Adatok Deák Ferenc életéhez. = Zalai Közlöny 1927. dec. 25.; 67. évf. 293. sz. Karácsonyi mell. 2. p.


1928
 1. Zalai évkönyv 1928. évre. (Zalamegyei Almanach.) 4. évf. Szerk. Szabó Gyula. Zalaegerszeg 1928, Kultúra ny.
       – Éltető József: A kehidai gazdaképző. 413–415. p.
 2. Kemény Ferenc: Deák- és Kossuth-relikviák a Parlamenti Múzeumban. = Pesti Hírlap 1928. jan. 1.; 50. évf. 1. (16.474) sz. 35–36. p.
 3. Takáts Sándor: Deák Ferenc nevenapja 1839-ben. = Budapesti Hírlap 1928. máj. 26.; 48. évf. 119. sz. 1–2. p.
 4. Deák Ferenc magánélete. = Magyar Helikon 1928. ápr.; 5. évf. 3. sz. 215–216. p.
 5. Deák Ferenc sétabotja a parlamenti múzeumban. = 8 Órai Újság 1928. nov. 23.; 14. évf. 266. sz. 9. p.


1929
 1. A csurgói ref. Csokonai Vítéz Mihály reálgimnázium értesítője az 1928–29. iskolai évről. (85.) 47. évf. Közli Bene Kálmán. Csurgó 1929, Oszeszly ny.
       – Bodó Jenő: Iskolánk leveles ládájából. 7–29. p.
 2. Takáts Sándor: Emlékezzünk eleinkről. [Budapest 1929], Genius. 594, [2] p.
       – Deák Ferenc és a titkosrendőrség. 523–553. p.
       – Deák Ferenc névnapja 1839-ben. 555–564. p.
 3. Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. 1–4. köt. Budpest 1929–1940, Eggenberger.
       /A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 121–122., 128., 168./
       – [Kovács Sebestyén Endre]: Deák Ferenc boncjegyzőkönyve. 1. köt. 367–368. p.
 4. Ignotus, Hugo: Der Hut Deáks. = Pester Lloyd 1929. jan. 27.; 76. évf. 23. sz. 5–6. p.
 5. Takáts Sándor: Politikai konventikulumok. = Budapesti Hírlap 1929. márc. 13.; 49. évf. 60. sz. 1–2. p.


1930
 1. Lukinich Imre: Magyar történelem életrajzokban. Budapest [1930], Sopron vármegye közönsége. 254 p.
       – Deák Ferenc. 210–226. p.
 2. Szatmári Mór: Deák Ferenc és a címek. = Újság 1930. febr. 16.; 6. évf. 39. sz. 33. p.
 3. [Nagy Sándor] N. S.: Bodó Jenő: Iskolánk leveles ládájából. = Irodalomtörténet 1930. márc. – ápr.; 19. évf. 3–4. sz. 106. p.
 4. Deák Ferenc igaza. = Új nemzedék 1930. júl. 19.; 12. évf. 162. (3194.) sz. 1–2. p.


1931
 1. Weiss-Tihanyi, [Ferenc] Franz: Zum Todestage Franz Deák’s. = Pester Lloyd 1931. jan. 23.; 78. évf. 18. sz. e. k. 5. p.
 2. Csatkai, [András], Andreas: Aus dem Briefwechsel Franz Bizonfys. (Brief von Georg und Emma Herwegh und von Franz Deák.) = Deutsch-Ungarische Heimatsblätter 1931.; 3. évf. 3–4. sz. 326–331. p.
 3. [Sebestyén Károly] s. k.: Deák Ferenc húsvéti cikket diktál. A nagy Salamon Ferenc, mint íródeák. = Budapesti Hírlap 1931. ápr. 3.; 51. évf. 76. sz. 5. p.
 4. Berzeviczy Albert: Deák Ferenc. = Budapesti Szemle 1931. szept.; 222. köt. 646. sz. 321–334. p.
 5. Deák Ferenc mandátuma. = Magyar Hírlap 1931. dec. 25.; 41. évf. 293. sz. 32. p.


1932
 1. Eötvös Károly: Deák Ferenc és családja. 1–2. köt. 3. kiad. Budapest 1932, Révai. 313, 312 p.
 2. Polner Ödön: Deák Ferenc egyházpolitikája és a vegyesházasságok. Budapest [1932], Magyar Protestáns Irodalmi Társaság. 23 p.
 3. Kristóf György: Deák Ferenc két levele gróf Mikó Imréhez a Vörösmarty-árvák segélyezése érdekében. = Irodalomtörténeti Közlemények 1932.; 42. évf. 2. füz. 184–186. p.
 4. Incze István: Polner Ödön: Deák Ferenc egyházpolitikája és a vegyesházasságok. = Magyar Kultúra 1932. júl. 5.; 19. évf. 13–14. sz. 65–66. p.


1933
 1. Nadányi Emil: Deák és a revízió. = Budapesti Hírlap 1933. márc. 12.; 53. évf. 59. sz. 1. p.


1934
 1. Deák Ferenc műveiből. Bev. Berzeviczy Albert. Budapest [1934], Franklin XX+235+1 p., 1 t.
       /Élő Könyvek. Magyar Klasszikusok 56./
 2. Nyíry László: Deák Ferenc húsvéti cikke. = A Sajtó 1934.; 8. évf. 3. sz. 13–15. p.
 3. Balázs Béla: Deák Ferenc ismeretlen levele, melyben támogatást kér Vörösmarty Mihály nyomorgó családja számára. = Függetlenség 1934. ápr. 22.; 2. évf. 90. sz. 18. p.


1935
 1. Hegyaljai Kiss Géza: Deák Ferenc Kehidára hívja Kossuth Lajost. Deák eredeti levele 1840 június 27-ről. = Pesti Hírlap 1935. aug. 25.; 57. évf. 192.(18.733.) sz. 11. p.
 2. Ágai Adolf [Béla]: Deák és Eötvös József az olvasmányaik tükrében. = Literatura 1935. szept. 1.; 10. évf. 266. p.
 3. Juhász József: Deák Ferenc napjainkban. = Országút 1935. okt.; 1. évf. 1. sz. 11–12. p.
 4. Ferdinandy László: Az élő Deák Ferenc. = Országút 1935. nov.; 1. évf. 2. sz. 15–17. p.
 5. Juhász József: Deák Ferenc és a nemzeti kisebbségek. = Országút 1935. dec.; 1. évf. 3. sz. 30–32. p.


1936
 1. Mai magyarok régi magyarokról. (Összeáll. Fejtő Ferenc.) [Budapest 1936], Szép Szó – Cserépfalvi. 215 p.
       – Ignotus [Hugó]: Deák Ferenc. 187–203. p.
 2. [Zalai Masa] Sydney Carton: Hajnalka. = Literatura 1936. jan. 1.; 11. évf. 81–84. p.
 3. Berzeviczy Albert: Deák Ferenc és a jelenkor. = Pesti Napló 1936. febr. I2.; 87. évf. 35. sz. 1. p.
 4. Lukács György: Deák Ferenc díszpolgárságai. A levéltárak homályából. = Országút 1936. febr.; 2. évf. 2. sz. 7–8. p.
 5. A Deák Ferenc Társaság – Deák Ferenc sírjánál. Kegyeletes ünnepség a haza bölcse halálának 60. évfordulóján. = Országút 1936. febr.; 2. évf. 2. sz. 32–33. p.
 6. Pukánszky Béla: Deák Ferenc kiadatlan levelei. = Irodalomtörténeti Közlemények 1936.; 46. évf. 3. füz. 305–318. p.
 7. Thewrewk-Pallaghy Attila: Deák Ferencről. = Országút 1936. márc.; 2. évf. 3. sz. 23–26. p.
 8. Ignotus [Hugó]: Deák Ferenc. = Szép Szó 1936. jún.; 2. köt. 4–5. sz. 187–203. p.
 9. Medvigy Gábor: A magyar alkotmányfejlődés és a magyar ügyvéd. (Kossuth – Kölcsey – Deák.) 1–2. = Országút 1936. szept. – okt.; 2. évf. 8. sz. 24–28. p., nov.; 9. sz. 34–38. p. (Klny. is.)
 10. Egyed István: Emlékbeszéd Deák Ferencről. = Országút 1936. nov.; 2. évf. 9. sz. 2–4. p.
 11. (K. J. dr.): Deák Ferenc és Lengyelország. = Országút 1936. nov.; 2. évf. 9. sz. 26. p.


1937
 1. Gogolák Lajos: Deák Ferenc. = Az Ország Útja 1937. ápr.; 1. évf. 2. sz. 1–11. p.
 2. Zoltán József: Deák Ferenc, a civiljogász. = Jogállam. Jog- és Államtudományi Szemle 1937. nov. – dec.; 36. évf. 9–10. füz. 369–378. p. (Klny. is.)
 3. [Babits Mihály] B. M.: Kossuth, Deák és Aldous Huxley. = Nyugat 1937. dec.; 3. évf. 12. sz. 475–476. p.


1938
 1. Gombos Lili: A Revue des Deux Mondes (1829–1937) és Magyarország. (Adalékok a magyarság franciaországi megítéléséhez.) Pécs 1938, Pécsi Irod. és Könyvny. 100+1 p.
       – [Az 1861-i országgyűlés.] 21. p.
       – [Deák Ferenc és a nemzetiségi politika.] 40. p.
       – Deák Ferenc. 50–52. p.
 2. Vértes István: Deák Ferenc és az újságírás. 1–2. = A Sajtó 1938.; 12. évf. 1–4. sz.
 3. [A Franklin-Társulat Landerer és Heckenast-Emlékkiállítása.] = Literatura 1938. márc. 14.; 13. évf. [Borítólap belső oldalán.]
 4. Medvigy Gábor: Néhány büntetőjogi reformkérdés a hazai jogfejlődés szemléletében. (Csemegi és Deák.) = Magyar Jogászegyleti Értekezések 1938.; 6. évf. 4. sz. 416–430. p.
 5. Panka Károly: Deák Ferenc könyvtáráról. = Magyar Könyvszemle 1938. júl. – szept.; 62. évf. 3. folyam 3. füz. 288–293. p. (Klny. is.)
 6. Preszly Elemér: Kölcsey és Deák. = Pesti Hírlap 1938. szept. 8.; 60. évf. 202. (19.635) sz. 4. p.


1939
 1. Paál Ferenc: A szabadság útján. Széchenyi, Kossuth és Deák Magyarországa. Budapest 1939, Nagy. 244 p.
 2. Masterman, Neville: Francis Deák, guardian of hungarian nationalism. = The Hungarian Quarterly 1939.; 5. köt. 1. sz. 108–115. p.
 3. [Nyíri László] Ny. L.: Deák Ferenc és a lengyel szabadság. = Pesti Napló 1939. aug. 6.; 90. évf. 178. sz. 34. p.


1940
 1. [Marsovszky Mihály] Szegváry Mihály: Döng a csákány az Angol Királyné-szálló szobáiban, ahol Deák Ferenc lakott... = Magyarság 1940. jan. 10.; 21. évf. 6(5480.) sz. 7. p.
 2. Baráth Ferenc: Magtár lett a szobából, amelyben Deák Ferenc született. Látogatás Söjtörön és környékén. = Magyarország 1940. júl. 16.; 47. évf. 160. sz. r. k. 8. p.


1941
 1. Dányi Károly: Kossuth és a Deák-párt hírlapi vitája 1867-ben. Kolozsvár 1941, (Minerva.) 136 p.
 2. Egry Irén: Deák Ferenc. Történeti arckép. Budapest (1941), Singer – Wolfner. 279+1 p.
       /A Magyar Irodalom Jelesei./
 3. Török Pál: Deák Ferenc levele Vörösmartyhoz a göcseji nyelvjárásról. = Magyar Nyelv 1941. febr.; 37. évf. 1.(354.) sz. 52–54. p.
 4. Balla Antal: Deák Ferenc – Egry Irén könyve –. = Új Idők 1941. júl. 13.; 47. évf. 28. sz. 38. p.
 5. Incze Lajos, parajdi: Egry Irén: Deák Ferencz. = Erdélyi Helikon 1941. júl.; 11. évf. 7. sz. 478–479. p.
 6. [Küchár Flóris Ferenc] -rf-: Egry Irén: Deák Ferenc. = Katolikus Szemle 1941. júl.; 55. évf. 7. sz. 251. p.
 7. [Erdősi Károly] E. K.: Egry Irén: Deák Ferenc. = Élet 1941. aug. 10.; 32. évf. 32. sz. 666. p.
 8. Balogh Jenő: Új könyv Deák Ferencről. = Budapesti Szemle 1941. szept.; 261. köt. 766. sz. 223–235. p.
 9. Kósa János: Egry Irén: Deák Ferenc. = Diárium 1941. nov.; 2.(11.) évf. 11. sz. 263–264. p.
 10. Siklóssy László: Deák Ferenc és az ifjúság a száz év előtti Pesten. = Pesti Hírlap 1941. nov. 28.; 63. évf. 272. sz. 7. p.


1942
 1. Vértes István: Deák Ferenc sajtópolitikája. 1–10. = A Sajtó 1942.; 16. évf. 1–10. sz.
 2. Halász Ernő: Így született 1865 nagyszombatján Deák Ferenc húsvéti cikke. = Újság 1942. ápr. 3.; 18. évf. 76. sz. 5. p.
 3. Baráth Ferenc: Magtár lett a szobából, amelyben a „haza bölcse” született. = Új Idők 1942. aug. 29.; 48. évf. 35. sz. 261. p.


1943
 1. Vértes István: Az elfelejtett Deák Ferenc. Budapest 1943, „A Sajtó”. 65 p.
 2. K. Török Miklós: Az elfelejtett Deák Ferenc. = Nemzeti Újság 1943. jan. 31.; 25. évf. 25. sz. 18. p.
 3. Petz Aladár, felpéczi: Deák Ferenc győri vonatkozású családi levelei. = Győri Szemle 1943.; 14. évf. 4. sz. 241–273. p.
 4. Auer György: A húsvéti cikk. = Magyar Nemzet 1943. ápr. 25.; 6. évf. 93. sz. 6. p.
 5. Vértes István: Deák Ferenc. = Jelenkor 1943. 5. évf. 24. sz. 6–7. p. [Az OSZK mikrofilmjén jelenleg – tévesen – az 1944. 6. évf. 1. számán belül található!]


1944
 1. [Völlick Brunó] V. B.: Szarvaskendi Sibrik Erzsébet. (Deák Ferenc édes anyjának életrajzi adatai.) Budapest 1944, Barcza ny. 2+8 p., 1 t.
 2. Koppány István: Deák Ferenc és az 1843-i országgyűlés. Emlékezés „a haza bölcse” születésének 140. évfordulójára. = Forrás 1944.; 2. évf. 1. sz. 53–56. p.
 3. Smidt Lajos: Deák Ferenc kiadatlan levele. = Dunántúli Szemle 1944. febr. 1.; 11. évf. 1–2. sz. 64–65. p.
 4. Mikó Imre: Eötvös és Deák nemzetiségi politikája. = Hitel 1944.; 9. évf. 3. sz. 143–148. p.
 5. Hegyaljai Kiss Géza: Deák Ferenc arany ábécéje. [Beszédeiből, leveleiből.] = Magyar Lélek 1944. 6. évf. 7. sz. 319–324. p.
 6. Östör József: Széchenyi és Deák. = Magyar Múzsa 1944. dec.; 12. sz. 377–384. p.


1945
 1. Kozocsa Sándor: Deák Ferenc levelei – a Vörösmarty-kultusz szolgálatában. = Irodalomtörténet 1945.; 34. évf. 1-4. sz. 50–51. p.


1951
 1. Kossuth Lajos összes munkái. 1–15. köt. Budapest 1948–1955, Akadémia.; 11. köt. Sajtó alá rend. és bev. tanulmányt írta Barta István. Budapest 1951, Akadémia. 772 p.
       – Ellenzéki nyilatkozat. Pest 1847 június 7. Az ellenzéki nyilatkozat Deák Ferenc által összefoglalt végleges szövege. 152–157. p.


1952
 1. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. [1868. nov. 4.] = Képviselőházi Irományok 1865–8.; 7. köt. 11–15. p., In: Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. I. 1867–1892. Budapest 1952, Tankönyvkiadó. 125–129. p.


1954
 1. Szabó Imre: 1848–1849 állam- és jogbölcselete. = Jogtudományi Közlöny 1954. nov. – dec.; 9. Új évf. 11–12. sz. 421–439. p.


1955
 1. Budapest szobrai. (Szerk. Gábor Endre.) Bev. tanulmány: Lyka Károly. (A fényképfelvételeket készítették: Petrás István, Borsos Imre.) Budapest 1955, Képzőművészeti Alap. 147 p.
       – Deák Ferenc budapesti szobrának [Huszár Adolf alkotása] leírása. 33. p. és a 4. képtábla verzója.


1957
 1. (Hatvany Lajos – Belia György): Magyarok beszélnek. Szemelvények emlékiratokból. Vál. – –. Budapest 1957, Szépirodalmi. 638 p., 16 t.
       – Ágai Adolf: Az öregúr. 92–96. p.
       – Madarász József és Deák Ferenc találkozása. 450–452. p.
       – Madarász József: Deák Ferenc a maga politikájáról. 460–463. p.


1958
 1. Pulszky Ferencz: Életem és korom. 1–2. köt. 3. kiad. (Sajtó alá rend., [bev.] és jegyz. [ell.] Oltványi Ambrus.) Budapest 1958, Szépirodalmi.
       – Levelezés Deákkal. 2. köt. 219–229. p.
 2. Faludy György: A történelem, Deák és minden. = Irodalmi Újság 1958. ápr. 15.; 9. évf. 8. sz. 5. p.


1961
 1. Gyulai Pál: Bírálatok, cikkek, tanulmányok. Sajtó alá rend. és jegyz. ell. Bisztray Gyula és Komlós Aladár. Budapest 1961, Akadémia.
       /A Magyar irodalomtörténetírás forrásai. Fontes ad historiam literariam Hungariae spectantes 5./
       – Gyulai Pál: Deák Ferenc levelei B. Wesselényi Miklóshoz. 188–190. p.
       – Gyulai Pál: Emlékezések Deák Ferencre. 252–261. p.
       – Csengery Antal: Deák békekövetsége Windischgraetznél. 578. p.
       – Horváth Mihály: Deák Ferenc álma. 578. p.
       – Deák Ferenc levelei b. Wesselényi Miklóshoz. 645–646. p.
       – Emlékezés Deák Ferencre. (1904.) Jegyzetek. 650. p.
 2. Hanák Péter: A 67-es polémia. = Történelemtanítás 1961.; 6. évf. 2. sz. 1–7. p.


1962
 1. Smidt Lajos: Deák Ferenc két levele. = Vasi Szemle 1962. 2. köt. 78–80. p.


1965
 1. Gerencsér Miklós: Színes asszonytól Deák Ferenc panaszáig. = Népszabadság 1965. ápr. 21.; 23 évf. 93. sz. 8. p.


1966
 1. Die Freiheitsrechte und die Statstheorien im Zeitalter des Dualismus. Materialen der 7. Ungarisch – tschechoslowakischen Rechtshistorikerkonferenz in Pécs (23–25 September 1965). Red. Andor Csizmadia. Budapest 1966, Tankönyvkiadó. 158 p.
       – Sarlós Márton: Der Bürgerliche Fortschritt, das Bauernlegen und Franz Deák nach dem Ausgleich. 97–101. p.
 2. Jogtörténeti tanulmányok. 1–3. köt. (Szerk. Csizmadia Andor, Pecze Ferenc.) Budapest 1966 –1974. Közgazdasági és Jogi.
       – Sarlós Márton: Deák Ferenc és az úrbéri földtulajdon az 1832/1836-i országgyűlésen. 1. köt. 1966. 193–212. p. (Sarlós Márton ... „Deák Ferenc, a zalai követ” címmel tartott előadásának egy része, kiegészítésekkel.)
 3. Fülöp István: Vörösmarty és Deák barátsága. = Életünk 1966.; 2. köt. 115–122. p.


1967
 1. Antall József: Az 1867-i kiegyezés. Deák – Eötvös – Kossuth. = Élet és Tudomány 1967. febr. 17.; 22. évf. 7. sz. 291–294. p.
 2. Liszt Ferenc: Magyar történelmi arcképek. [a–1.] Széchenyi István. – [a–2.] Eötvös József. – [a–3.] Vörösmarty Mihály. – [a–4.] Teleki László. – [a–5.] Deák Ferenc. – [a– 6.] Petőfi Sándor. [b–1.] Mosonyi Mihály. [R 112.] Szegedi Ernő (zongora). [Budapest 1967], Qualiton [MHV]. LPX 1304/a MMX 267 p. – 33/min. – 30 cm.
       /Liszt Ferenc: Késői zongoraművek 1./


1970
 1. Sarlós Béla: Deák és Vukovics. Két igazságügy-miniszter. Budapest 1970, Akadémia. 107 p.
       /Értekezés a történeti tudományok köréből. Ú. S. 54./
       Ism.: Király Béla, K. = Südost-Forschungen 1973. 32. köt. 385–386. p.
 2. Király, Béla K.: The Young Ferenc Deák and the Problem of the Serfs 1824–1836. = Südost-Forschungen 1970. 29. köt. 91–127. p.


1971
 1. Mérei Gyula: A magyar polgári pártok programjai (1867–1918.) Összeáll. és sajtó alá rend. – –. Budapest 1971, Akadémia. 383 p.
       – Deák Ferenc pártprogramot helyettesítő nézetei. 13–28. p.
 2. Király Béla: Az ismeretlen Deák Ferenc. [Sarlós Márton könyvéhez.] = Irodalmi Újság 1971. márc. 15.; 22. évf. 3. sz. 3. p.


1972
 1. Horánszky Nándor: Deák Ferenc lelki alkatának és betegségének befolyása pályájára. = Orvostörténeti Közlemények 64–65. 1972. 13–32. p.


1973
 1. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis. Tom 5– . (Szerk. Frisnyák Sándor.) Nyíregyháza 1973– , Alföldi ny.
       – Takács Péter: A Deák Ferenc történelmi szerepéről alkotott ítélet változásai a közoktatásban. 5. köt. 5. füz. 5–19. p. (Klny. is.)
 2. Király Béla: Deák Ferenc hattyúdala. [1873. június 28-i országgyűlési beszédéről.] = Irodalmi Újság 1973. máj. – júl.; 5–7. sz. 7. p.
 3. Csáky, [Mór, gróf] Moritz: Die katolische Kirche und der liberale Staat in Ungarn im 19. Jahrhundert. (Deák, Éötvös és Csáky [Albin] szerepének kiemelésével.) = Ungarn-Jahrbuch 1973. 5. köt. 117–131. p.


1974
 1. Hanák Péter: Deák húsvéti cikkének előzményei. = Történelmi Szemle 1974. 17. évf. 4. sz. 565–589. p.


1975
 1. (Gárdos Miklós): Évfordulók 1976. Budapest 1975, Kossuth. 287+4 p.
       – Deák Ferenc. 24–28. p.
 2. Király, Béla K.: Ferenc Deák. [New York] – Boston (1975), Twayne Publ. – Hall a. Co. 243 p., 1 t.
       /Twayne’s world leaders series./
       Ism.: – Kovács Imre: Akinek sikerült a terve. = Új Látóhatár 1975.; 26. évf. 4. sz. 366–369.p.
               – Révész László. = Südost-Forschungen 1976.; 35. köt. 323–324. p.
               – Péter László: = The Slavonic and East European Review 1979.; 57. évf. 3. sz. 449–451. p.
               – Vardy, S[teven] B[éla]. = Canadian-American Slavic Studies 1977.; 11. évf. 3. sz. 477–478. p.
 3. Hanák Péter: Antezendenzien des Osterartikels Deáks. = Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 1975.; 21. köt. 3–4. sz. 271–308. p. (Klny. is.)
 4. Király, Béla K.: The radical liberal phase of Ferenc Deák’s career. = Südost-Forschungen 1975.; 34. köt. 195–210. p.


1976
 1. Tanulmányok Deák Ferencről. (Szerk. Baranyai György, Degré Alajos stb.) (Kiad. a Zala megyei Levéltár.) Zalaegerszeg 1976, (Zala m. ny.) 451 p., ill.
       /Zalai Gyűjtemény 5./
       – Deák Ferenc levele Zala megye alispánjához [Kerkápoly Istvánhoz] 1843. 7–10. p.
       – Csizmadia Andor: Deák Ferenc egyházpolitikája. 11–60. p.
       – Nizsalovszky Endre: Deák Ferenc és a polgári magánjog kialakulása. 61–84. p.
       – Takács Imre: Deák Ferenc és a magyar közjog. 85–106. p.
       – Szentmihályi Imre: Göcsej területfogalmának alakulása. (Deák Ferenc Göcsejről.) 107–124. p.
       – Sándor Pál: Deák és a jobbágykérdés az 1832-36. évi országgyűlésen. 125–175. p.
       – Takács Péter: Deák és Kölcsey liberalizmusa. 177–215. p.
       – Degré Alajos: Zala megye 1839. évi követutasítása. 217–245. p.
       – Szabad György: Deák Ferenc és a reformkori Széchenyi-Kossuth-vita. 247–277. p.
       – Sarlós Béla: Deák politikai felfogása és az országbírói értekezlet. 279–303. p.
       – Hanák Péter: Deák és a kiegyezés közjogi megalapozása. (A Pragmatica Sanctio újraértelmezése.) 305–336. p.
       – Komjáthy Miklós: Ferenc József a „perfid” Deák Ferencről. 337–350. p.
       – Vörös Károly: Az öreg Deák a budapesti francia főkonzulok jelentéseiben (1868–1876). 351–368. p.
       – Máthé Gábor: Deák Ferenc emlékének törvénybeiktatása. 369–378. p.
       – Hernádi László Mihály: Deák Ferenc. Bibliográfia. 1817-1976. 379–447. p.
 2. A Dunántúl településtörténete 1767–1848. II/1–2. A pécsi településtörténeti konferencia anyaga (1976. augusztus 24–25.). (Szerk. T. Mérey Klára.) Pécs 1977, (Házi soksz.)
       /A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Bizottságának értesítője./
       – Degré Alajos: Két zalai család [a Csutor- és a Deák-család] felemelkedése az egytelkes kúrialisták közül a birtokos nemességbe. 183–188. p.
 3. Fekete Sándor: A nemzet prókátora. Emlékezés Deák Ferencre. Budapest 1970, Magvető. 126+1 p.
       /Gyorsuló idő./
 4. E. Fehér PáI: A kiegyezés politikusa. Deák Ferencről, halálának századik évfordulóján. = Élet és Irodalom 1976.; 20. évf. 5. sz. 6–7. p.
 5. Csizmadia Andor: A polgári államépítés Deák Ferenc politikai nézeteiben. [Deák Ferenc halálának 100. évfordulójára.] = Gazdaság és Jogtudomány 1976.; 10. köt. 1–2. sz. 83–121. p. (Klny. is.)
 6. Fekete Sándor: Emlékezzünk Deák Ferencre. [Halálának 100. évfordulóján.] = Kritika 1976.; 1. sz. 13–14. p.
 7. Szabad György: Deák Ferenc három politikai korszaka. = Magyar Tudomány 1976.; 83. köt. Ú. F. 21. köt. 11. sz. 675–687. p. (Klny. is.)
 8. Balázs György: Megélünk-e Deák Ferenc nélkül? = Világosság 1976.; 17. évf. 5. sz. 300–304. p.


1977
 1. Sándor Pál: Deák und die Frage der Hörigen auf dem Reichstag der Jahre 1832–1836. (Übers. Károly Niederhauser.) Budapest 1977, Akadémia. 94 p.
       /Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 127./
       Ism.: – Király Béla, K. = Südost-Forschungen 1978.; 37. köt. 283. p.
               – Király, Béla, K. = The American Historical Review 1978.; 83. évf. 3. sz. 766–767. p.
               – Kropf, Rudolf. = Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 1978.; 26. évf. 2. sz. 259–260. p.
               – Mi P. = Historický Časopis 1978.; 26. évf. 1. sz. 156. p.
               – H[aas], H[anns]. = Jahrbücher für Geschichte Östeuropas 1979.; 27. évf. 4. sz. 636–637. p.
 2. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis. (Szerk. Frisnyák Sándor.) 7/A. köt. Marxizmus-leninizmus. Történettudomány. (Szerk. Hársfalvi Péter.) Nyíregyháza 1977, Borsod megyei ny. 119 p.
       – Takács Péter: Deák Ferenc és a Törványhatósági Tudósítások. 35–52. p.


1978
 1. Szabad György: Deák Ferencről, születésének 175. évfordulóján. = Népszabadság 1978. okt. 17.; 36. évf. 245. sz. 4–5. p.


1979
 1. Sándor Pál: Deák politikai koncepciójához. (Ismeretlen levele 1842-ből.) = Történelmi Szemle 1979.; 22. évf. 2. sz. 262–282. p. (Az OSZK Kézirattárának 14. sz. fólió jelzetű dokumentuma.)


1980
 1. Varga János: Deák és az első magyar polgári büntetőrendszer tervezete. Zalaegerszeg 1980, Zala Megyei Levéltár. 171 p.
       /Zalai Gyűjtemény 15./
 2. Sándor Pál: Sur la conception politique de Deák. (Úne de ses lettres inédites de 1842. = Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 1980.; 26. köt. 1–2. sz. 179–204. p. (Az OSZK Kézirattárának 14. sz. fólió jelzetű dokumentuma.)
 3. Csizmadia Andor: Deák Ferenc és a magyar egyházpolitika. = Világosság 1980.; 21. évf. 6. sz. 379–386. p.


1981
 1. Deák Ferenc – Kossuth Lajos: Párbeszéd a kiegyezésről. ([Bev.] és jegyz. Szigethy Gábor.) Budapest 1981, Magvető. 71+1 p.
       /Gondolkodó magyarok./
       Ism.: – Radvanszky, Anton. = Ungarn Jahrbuch 1984–1985.; 13. köt. 283–284. p.
 2. Féja Géza: Kossuth Lajos és a kiegyezés. (Részlet „Az igazi Kossuth Lajos” című tanulmányból. = Forrás 1981.; 13. évf. 1. sz. 10–22. p.
 3. Sándor Pál: A pályakezdő Deák portréjához. = Századok 1981.; 115. évf. 3. sz. 522–556. p.
 4. Sándor Pál: Deák és a titkosrendőrség. Titkosrendőri adalék politikai koncepciójáról. (1843.) = Történelmi Szemle 1981.; 24. évf. 4. sz. 592–610. p.


1982
 1. Bencze Géza: Kiállítás nyílt Deák Ferenc kehidai kúriájában. = Honismeret 1982.; 1. sz. 16–17. p.
 2. Gerő András: Remélve szebb jövendőt. = Interpress Magazin 1982.; 8. évf. 8. sz. 82–89. p.
 3. Fenyő István: Gondolkodó magyarok. A Magvető Könyvkiadó „Gondolkodó Magyarok” c. sorozatáról. = Kortárs 1982.; 26. évf. 8. sz. 1284–1290. p.
 4. Józsa György Gábor: Deák, a liberális államférfi. Beszélgetés Takács Péter történésszel. = Magyar Nemzet 1982. ápr. 25.; 38. évf. 96. sz. 7. p.


1983
 1. Deák Ferenc: Üzenet, nemcsak Ilonának – –. levele Vörösmarty Ilonához. [Közread. és bev.] Tar Ferenc. = Új Tükör 1983.; 20. évf. 34. sz. 11. p.
 2. Sándor Pál: Quelques traits du portrait de Deák au début de sa carrière. (Trad. Katalin Vargyas.) = Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 1983.; 29. köt. 1. sz. 3–34. p. (Klny. is.)
 3. Sándor Pál: Deák és a titkosrendőrség. = História 1983.; 5. évf. 2. sz. 5–6. p.
 4. Tar Ferenc: Deák és Vörösmarty Zsibón. = Új Tükör 1983.; 20. évf. 38. sz. 18–19. p.


1984
 1. Takács Péter: A levél. Sógornak, hogy a császár értsen belőle. = História 1984.; 6. évf. 3. sz. 8–9. p.
 2. Sándor Pál: A „gyeplő”. Deák Ferenc anekdotája. = História 1984.; 6. évf. 3. sz. 9–11. p.
 3. E. Csorba Csilla: A mauzóleum. = História 1984.; 6. évf. 3. sz. 12–13. p.
 4. Hanák Péter: A keserű kompromisszum. Deák közjogi műalkotása. = História 1984.; 6. évf. 3. sz. 3–7. p.
 5. Borbély József: Kehidai emlékek. Deák nyomában Zalában. Kidőlt fa a „hüsselőnél”. = Magyarország 1984.; 21. évf. 41. (1081.) sz. 24. p.
 6. Mavius, Götz: Der Todesstrafe Ziel ist nicht die Rache. Ferenc von Deák über die Todesstrafe. = Ungarn Jahrbuch 1984–1985.; 13. köt. 53–74. p.


1985
 1. Joós Tamás: Deák Ferenc útja a kiegyezéshez (1849–1867). Szombathely 1985, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola. 70 p. (Kézirat.)


1986
 1. Sándor Pál: Az anekdotázó Deák Ferenc. Budapest 1986, Magvető. 195 p., 6 t., bibliogr.
       /Nemzet és emlékezet./
 2. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1986. (Szerk. Halász Imre.) Zalaegerszeg 1986, Zala Megyei Levéltár 359 p., ill.
       /Zalai Gyűjtemény 25./
       – Valkó Arisztid: Dömjén Pál népköltő írása Deák Ferencről. 187–194. p.
 3. Három nemzedék ereklyetárgyai a Magyar Nemzeti Múzeumban (1823–1875). Katalógus. (Szerk. Simon V. Péter.) (Budapest 1986), Múzsák. 173 p., 16 t.
       – Deák Ferenc. 41–45. p.
 4. Jogtörténeti tanulmányok 6. (Szerk. Benedek Ferenc, Szita János.) Budapest 1986, Tankönyvkiadó. 409 p.
       – Sarlós Béla: Deák 1861. évi felirati javaslatai. 331–353. p.
 5. Kelenváry János: Az egyensúly művésze. Eltérő megközelítések. Felirat vagy határozat. = Magyarország 1986.; 23. évf. 1. (1144.) sz. 24. p.
 6. Tidrenczel Sándor: Deák a Vörösmarty-árvák ügyében. = Pedagógiai Műhely 1986. 12. évf. 1. sz. 91–94. p.


1987
 1. Deák Ferencz: Adalék a magyar közjoghoz. Észrevételek Lustkandl Venczel munkájára: „Das ungarisch-österreichische Staatsrecht” a magyar közjog történelmének szempontjából. – Kovács István: Deák „Adalék”-a és a magyar közjog. Utószó és jegyzetek Deák Ferenc „Adalék a magyar közjoghoz” című könyvéhez. Budapest 1987, Közgazdasági és Jogi. 188, [130] p. (Az 1865-ben Pesten, Pfeifer Ferdinánd által kiadott mű reprintje.)
 2. Sarlós Béla: Deák és a kiegyezés. Budapest 1987, Gondolat. 270 p. (Bibliogr.: 261–270. p.)
 3. Körmöczi Katalin: Kiegyezés, 1867. Kiállítási katalógus. Budapest 1987, Magyar Nemzeti Múzeum. 43 p., ill.
       – Deák Ferenc. 22–25. p.
 4. Búza Péter: „Deák Ferenc halva!” Táncsics Eszter és Csorba Géza naplójegyzetei. = Élet és Tudomány 1987.; 42. évf. 11. sz. 332–333. p.
 5. Molnár András: Deák Ferenc és a zalai liberális ellenzék megbuktatása az 1843-as követválasztáson. = Levéltári Szemle 1987.; 37. évf. 2. sz. 47–59. p.
 6. Galántai József: Önállóság szövetségben. A „deák-i tett”. = Magyar Nemzet 1987. jún. 13.; 50. évf. 138. sz. 10. p.
 7. Nyárády Gábor: Deák. Pater familias. = Magyarország 1987.; 24. évf. 52. (1248.) sz. 22–23. p.
 8. Deák Ferenc a hadbíróság előtt. (Ismeretlen Deák-levelek a Zala Megyei Levéltárból.) [Közread. és bev.] Molnár András. = Nótárius 1987/2-1988/1. sz. 17–18. p.


1988
 1. Kiss Gábor – Molnár András: „A tekintetes megye közönségének alázatos szolgája...”. Dokumentumok Deák Ferenc életéből. [Írta és szerk. – –.] Zalaegerszeg 1988, Zala Megyei Levéltár. 55 p., ill.
 2. Takács Péter: „Respublikai jellem volt.” Vázlat Deák Ferencről. = Alföld 1988.; 39. évf. 4. sz. 51–60. p.
 3. Sándor Pál: Deák Ferenc az oktatás és a nevelés alapkérdéseiről. Kiadatlan levele 1856-ból. = Köznevelés 1988.; 44. évf. 44. sz. 8–9. p.
 4. Sándor Pál: Deák Ferenc politikai pályakezdete Zala megyében (1824–1832). = Nótárius 1988.; 2–3. sz. 15–19. p.
 5. „Elhunyt Vörösmartynk vagyontalan családjának ügyében.” Deák Ferenc levelei Kőnigmayer Károlyhoz. [Közread. és bev.] Tar Ferenc. = Nótárius 1988.; 2–3. sz. 26–27. p.
 6. Kiss Gábor: Deák-ünnepségek Zala megyében. = Nótárius 1988.; 2–3. sz. 66. p.


1989
 1. Körösök vidéke. Honismereti füzet 1989. (Szerk. Erdmann Gyula.) Gyula 1989, Békés Megyei Levéltár. 190 p., ill.
       – Pajkossy Gábor: Deák Ferenc. 55–60. p.


1990
 1. Sándor Pál: Deák Ferenc és a vallásszabadság. = Valóság 1990.; 33. évf. 8. sz. 38–43. p.
 2. Diószegi György: Egyébiránt dolgaink igen jól állanak. [Az 1848-as forradalom politikusairól.] = Népszabadság 1990. aug. 18.; 48. évf. 194. sz. 20. p.
 3. Sándor Pál: Vörösmarty Mihály Deák Ferencz című epigrammája a történeti vizsgálatok tükrében. Függelék: [Deák, Kossuth, Perezel Mór, Batthyány Kázmér és Tóth Lőrinc levele.] = Valóság 1990.; 33. évf. 12. sz. 86–100. p.
Névmutató


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

A

a. 82
-a. 841
A. L. 92
á - r - ld. Szász Károly
Abafi Lajos 256, 394
Ábrányi Emil 324, 325
Ábrányi Kornél 326
Ábrányi Kornél, ifj. 492, 669
Ágai Adolf [Béla] 955
[Ágai Adolf] Porzó 337, 1013
Áldor Imre 146, 210, 417, 442, 500
Altenburger Gyula 907
Andor Károly 639
Andrássy Gyula, gróf 169, 170, 828, 847
Angyal Dávid 801, 813, 825
Antal Benedek 863
Antall József 1023
Apáthy István 785
Apor Péter 902
Apponyi Albert, gróf 604, 904, 914
Arany János 185, 211
Arnold-Forster, Florence 456, 461, 463–465
Asbóth János 185, 211, 398, 594
Auer György 1000

B

B. Gy. ld. [Baros Gyula]
B. I. ld. Bihari István
B. M. ld. [Babits Mihály]
[Babits Mihály] B. M. 972
Bach, Alexander, báró 84
Balázs Béla 953
Balázs György 1045
Balla Antal 987
Balogh Gyula 519
Balogh Jenő 777, 798, 895, 991
Balogh Pál 888
Bánffy Dezső, báró 722
Barabás Miklós 128
Baracs Marcel 806
Baranyai György 1038
Baráth Ferenc 773, 983, 996
[Baros Gyula] B. Gy. 918
Barta István 1009
Bartalits Imre 187
Bártfay Istvánné 462
Bartók György 752, 785
Bátorfi Lajos 212
Batthyány Kázmér, gróf 1095
Bausznern Guido E. 640
Bay Ferenc 516
Bayer József 192
Béki Sámuel 213
Beksics Gusztáv 469, 473, 482, 537
Belia György 1013
Bencze Géza 1057
Bene Kálmán 932
Benedek Ferenc 1075
Beöthy Ödön 483
Beöthy Zsolt 784
Berta Ilona 611, 620
Berzeviczy Albert 903, 906, 944, 951, 961
Bethlen Miklós, gróf 102
Beust, Friedrich Ferdinand, gróf 524, 525
Bihari István; B. I. 373, 533
Bihari Sándor 396
Bisztray Gyula 1016
Bizek Kornél 319
Bizonfy Ferenc 942
Blind, Karl 214
Bocskai István 303, 865
Bodnár Zsigmond 612
Bodó Jenő 932, 939
Bogáthi Ferenc 20
Bokor Ferenc 215
Borbély József 1069
Borosjenői Szabó Aladár ld. Szabó Aladár, borosjenői
Borsos Imre 1012
Bökényi Dániel 786
Böngérfi János 598
Brace, L. 202
Buday József 607
Budenz József 868
Búza Péter 1081

C


Carolus ld. Eötvös Károly
Carton, Sydney ld. [Zalai Masa]
[Chernel Ignác] -l.- 372
Concha Győző 831, 832
Csáky Albin, gróf 1032
Csáky Mór, gróf 1032
Csatkai András 942
Csemegi Károly 976
Csengery Antal 21, 23, 415, 416, 422, 433, 446, 493, 521, 522, 524, 525, 539, 859, 1016
Csepreghy Ferenc 304
Csizmadia Andor 1020, 1021, 1038, 1042, 1052
Csoór Gáspár 632, 636, 854, 857
Csorba Csilla, E. 1067
Csutor-család 1039
Czékus László 618
Czobor Mátyás 871

D


Dányi Károly 984
Dapsy László 189
Darnay Kálmán 871
Deák Antal 3, 7
Deák-család 380, 532, 534, 548, 679, 816, 855, 946, 999, 1039, 1084
Deák Farkas 494
Deák Ferenc (mint szerző) 6, 29–63, 77, 78, 80, 85–87, 95–101, 114, 116–121, 135–145, 163–165, 167, 169, 170, 178, 183, 184, 196–200, 205, 208, 212, 256, 257, 294, , 393, 395, 406, 407, 424, 441, 444, 470, 481, 486–489, 492, , 497, 498, 518–520, 523, 526, , 560–562, 574, 575, 578–587, 599, 600, 603, 605, 606, 609–611, 614, 618, 620, 624–628, 630, 637, 638, 670, 672, 746, 747, 749, 752, 767, 770, 771, 773, 779, 783, 784, 815, 823, 833, 836, 837, 840, 844–846, 849, 863, 868, 872, 881, 887, 889, 890, 942, 948, 951, 953, 954, 964, 974, 986, 999, 1006, 1008–1010, 1014, 1016, 1018, 1049, 1053, 1061, 1078, 1085, 1086, 1088, 1095
Degré Alajos 1038, 1039
Dessewffy Aurél, gróf 554, 623
[Deutsch Jakob] D-tsch, J. 439
Diószegi György 1094
Dobozy Miklós 483
Dobra Péter ld. Dobránszky Péter
Dobránszky Péter 418
Dobrowsky, Adolf 39
[Dóczy Jenő] -y. 917
Dömjén Pál 1073
(Dr. N.) 631
Dr. Ny. S. ld. [Nyári Sándor]
D-tsch, J. ld. [Deutsch Jakob]
Dudek János 808
Duff, Mounstuart E. Grant 456

E


E. ld. Nagy Olivér, eöttevényi
E. K. ld. [Erdősi Károly]
Ecséry László 674, 675
Egry Irén 985, 987–992
Egyed István 968
(ei. ő.) 564, 568, 571
Éltető József 927
Eöttevényi Nagy Olivér ld. Nagy Olivér, eöttevényi
Eötvös József, báró 554, 583, 623, 786, 848, 955, 1005, 1023, 1024, 1032
Eötvös Károly; Carolus 341, 342, 370, 451, 452, 505, 512, 543, 631, 673, 699, 706, 707, 729, 768, 816, , 852, 855, 946
Eötvös Loránd, báró 796
Erdmann Gyula 1092
[Erdősy Károly] E. K. 990
Erődi Dániel 220, 551
Erzsébet királyné 195, 290, 295, 355, 362, 440, 546, 736

F


F. E. 688
F. I. 853
Falk Miksa 497
Faludy György 1015
Farkas Sándor 352
Fayer Gyula 887
Fehér Pál, E. 1041
Féja Géza 1054
Fejér Gerő 692
Fejtő Ferenc 959
Fekete Sándor 1040, 1043
Feleki József 592
Felpéczi Petz Aladár ld. Petz Aladár, felpéczi
Fenyő István 1059
Fenyvessy Adolf 490
Fenyvessy Ferenc 588
Ferdinandy László 920, 957
Ferenc József, I. 194, 503, 511, 560, 727, 736, 886, 888, 1038, 1065
Ferenczi Zoltán 624, 772, 783, 787, 800, 805, 814, 815, 817, 821, 822, 825–827, 830, 831, 841,
Ferenczy István 838
Festetics György, gróf 871
[Fésüs György] XXX. 162
Feszty Árpád 455
Filó Lajos 222
Fodor Jenő 824
Frisnyák Sándor 1030,
Futó Ferenc 869
Futó Gyula 892
Fülöp István 1022
Füssy Tamás 596

G


G. V. ld. [Gauss (Garády) Viktor]
gy-. ld. [Gyárfás Oszkár]
Gy. I. 367
Gaal Mózes 621, 622, 633, 683, 874
Gábor Endre 1012
Galántai József 1083
Gálos Rezső 876
Garády Viktor ld. [Gauss (Garády) Viktor]
Gárdos Miklós 1034
[Gauss (Garády) Viktor] G. V. 556
Gerencsér Miklós 1019
Géressy Kálmán 223, 389
Gerő András 1058
[Gerő Ödön] Viharos 730
Gerster Kálmán 411, 528
Ghyczy Kálmán 315
Gogolák Lajos 970
Gombos Lili 973
Göőz József 750
Görgey Artúr 728, 885
Gráner Ernő 842
Greguss Ágost 600
Groszmann Gyula 644
Gulyás Lajos 224
[Gyárfás Oszkár] gy-. 687
Gyulai Pál 199–201, 797, 807, 839, 1016

H


H[aas], H[anns] 1046
Halász Ernő 995
Halász Imre 757, 864–867
Halász Imre (más) 1073
Halmos János 646
Hamvas József 921
Hanák Péter 1017, 1033, 1036, 1038, 1068
Hársfalvi Péter 1047
Hatvany Lajos 1013
Heckenast Gusztáv 975
Hedry Bódog 351
Hegedüs István 246, 399
Hegedüs Sándor 745
Hegyaljai Kiss Géza ld. Kiss Géza, hegyaljai
Heinrich Gusztáv 416, 478
Hellebrandt Árpád 868
Herczeghy Mór 147, 148, 156
Herman Ottó 440
Hernádi László Mihály 1038
Hertelendy Károly 6, 406, 783, 844
Herwegh Emma 942
Herwegh György 942
Herzfelder, Bernhard 182
Hevesi Lajos 191
Hiador 466
(HJ) 402
Hoitsy Pál 762, 912
Hollósy Béla 647
Horánszky Nándor 1029
Horváth Ede 702
Horváth Mihály 450, 1016
Hulényi Győző 648
Hunfalvy Pál 66
Hunyadi János 303
Huszár Adolf 1012
Huszár Imre 680
Huxley, Aldous 972

I


-i 306
Ignotus [Hugó] 715, 935, 959, 966
Imre Lőrinc 649
Incze István 949
Incze Lajos, parajdi 982

J


J. M. ld. Jókai Mór
Jakab Elek 390, 520
Jalava, Antti 634, 650, 671
Jánosi József 862
Jászi Viktor 788
Jenvay Géza 212
Jeskó Lajos 225
Jókai Mór; J. M. 301, 577, 717
Joós Tamás 1071
Józsa György Gábor 1060
Juhász József 956, 958
Junius ld. [Kiss Béla, zilahi]
Juszkó Béla 874

K


K. 419, 548
(K.) ld. [Török Miklós Mihály]
(K. J. dr.) 969
(K. V. D.) 489
Kákay Aranyos ld. [Kecskeméthy Aurél]
Kara Győző 696
Karácson János 550
Kardos Samu 840, 845, 846
Kautz Gyula 652
Kazinczy Gábor 394, 517
[Kecskeméthy Aurél] Kákay Aranyos 171
Kelenváry János 1076
Keleti Gusztáv 445, 448, 468
Kemény Ferenc 677, 928
Kemény G. Gábor 164, 1010
Kemény Lajos 410
Kemény Zsigmond, báró 155, 158, 747, 872
Keményfy Dániel 587
Kenedi Géza 653, 719, 778
Kerékgyártó Elek 498
Keresztesi Papp Miklós ld. Papp Miklós, K.
Kerkápoly István 1038
Kertbeny Károly Mária 88, 89, 122–124, 166, 174
Király Béla 1025, 1026, 1028, 1031, 1035, 1037, 1046
Kisfaludy Sándor 871
[Kiss Béla, zilahi] Junius 617
Kiss Ernő 635
Kiss Gábor 1086, 1091
Kiss Géza, hegyaljai 954, 1006
Kiss Rezső 459
Klauzál Gábor 167
Knauz Boldizsár 212
Komjáthy Miklós 1038
Komlós Aladár 1016
Komócsy József 292
Kónyi Manó 469–473, 475–481, 505–507, 510, 512–514, 527, 564–569, 578, 585–587, 637
Koppány István 1003
Koronka Antal 226
Kósa János 992
Kossuth Ferenc 708, 710
Kossuth Lajos 143–145, 153–155, 157–160, 162, 185, 205, 211, 262, 382, 384, 385, 390, 391, 393, 403, 498, 598, 604, 636, 746, 779, 786, 808, 848, 928, 954, 967, 972, 979, 984, 1009, 1023, 1038, 1053, 1054, 1095
Kósza Lélek ld. [Márkus István]
Kovács Imre 1035
Kovács István 1078
Kovács Sándor 851
Kovács Sebestyén Endre 934
Kováts Gyula, K. 910
Kozma Ferenc 227
Kozocsa Sándor; Ks. 901, 925, 1008
Kőhalmi Klimstein József 419
Kölcsey Ferenc 178, 204, 498, 967, 978, 1038
Kőnigmayer Károly 1090
Körmöczi Katalin 1080
Kristóf György 948
Kropf Rudolf 1046
Ks. ld. Kozocsa Sándor
Kubinyi Ferenc 25
Kugler Ferenc 108
Kun Béla 785
Kuthy Lajos 18
[Küchár Flóris Ferenc] -rf- 989
Kürthy János 420
[Kvassay Ede] Tankréd. 113

L


-l.- ld. [Chernel Ignác]
-l. -s. 545
Lábán Antal 881
Lampérth Géza 655, 741, 754
Landerer Lajos 975
Lándor Tivadar 678
Láng Lajos 569
Laveleye, Emile de 168, 172
Lehoczky Tivadar 114
Lengyel Miklós 826
Lenhossék József 228
Lipcsey Ádám 718
Liszt Ferenc 1024
Londesz Elek 724, 880
Lónyay Menyhért, gróf 422, 430
Loósz István 676, 789, 809
Lovassy László 205
Lőw Immánuel 656
Luby Zsigmond 421
Ludvigh János 65, 67
Lukács György 962
Lukinich Imre 937
Lustkandl, Wenzel 95, 96, 107, 1078
Lyka Károly 1012

M


M. J. 108
M. S. ld. [Molnár Sándor]
Madarász József 1013
Magasházy Béla 833
Magyary-Kossa Gyula 934
Majer István 419
Majláth Kálmán, gróf 68
Majthényi László, báró 229
Makoldy Győző 785
Marczali Henrik 894
Margalits Ede 230, 231
[Márkus István] Kósza Lélek 398
[Marsovszky Mihály] Szegváry Mihály 982
Masterman, Neville 980
Máthé Gábor 1038
Mavius, Götz 1070
[Medve Imre] ld. Tatár Péter
Medvigy Gábor 967, 976
Méhner Vilmos 501
Mérei Gyula 1027
Mérey Klára, T. 1039
Mezei Ernő 709
Mező Ferenc 926
Mi P. 1046
Mihályi Ernő 919
Miklós Ödön 657
Mikó Imre 1005
Mikó Imre, gróf 948
Mikszáth Kálmán 723, 745, 753
Millaud, Albert 186
Mindszenty Terézia 791
Miszticzai Dobra Péter ld. Dobránszky Péter
Mockovcsák János 232
Molnár András 1082, 1085, 1086
[Molnár Sándor] M. S. 414
Mosonyi Mihály 1024

N


„N. H.” 314
N. S. ld. [Nagy Sándor]
Nadányi Emil 950
Nagy Antal 173
Nagy Ernő 785
Nagy Gizella 658
Nagy Kornélia ld. Seper Lászlóné Nagy Kornélia
Nagy Lajos 898
Nagy Olivér, eöttevényi; E. 643, 875
[Nagy Sándor] N. S. 939
Naményi Lajos 694, 746
Nashér Simon 423
Nedeczky István 233, 234, 409
Neményi Ambrus 480
Neugebauer László 240
Ney Ferenc 236
Niederhauser Károly 1046
Nizsalovszky Endre 1038
Ny. L. ld. [Nyíry László]
Nyárády Gábor 1084
[Nyári Sándor] Dr. Ny. S. 758
Nyáry Albert, báró 879
[Nyíry László] Ny. L. 952, 981

O


Oberschall Pál 659
Oltványi Ambrus 1014
Osterhuber (Tarányi) József 1049, 1051, 1065
Osterhuber (Tarányi) László 842
Osztie Andor 703
-ő ld. [Rákosi Jenő]
Östör József 1007

P


P. D. ld. [Pázmándy Dénes]
Paál Ferenc 979
Pajkossy Gábor 1092
[Pállfy Albert, gróf] (rt.) 132
Palkovics Ede 615
Pallós Albert 792
Palóczi Edgár 899
Palóczy László 833
Panka Károly 977
Pap Dénes 167
Papp Miklós, keresztesi 201, 205, 406, 407, 426
Papp Mór 163
Pappfy Jusztin 237
Parajdi Incze Lajos ld. Incze Lajos, parajdi
[Pázmándy Dénes] P. D. 802
Pecze Ferenc 1021
Perezel Mór 1095
Pereszlényi János 238
Péter László 1035
Pétery Károly 425
Petőfi Sándor 185, 211, 1024
Petrás István 1012
Petz Aladár, felpéczi 999
Piros Pista 235
Podmaniczky Figyes, báró 523, 549, 558, 559
Polner Ödön 947, 949
Poor Imre 321
Porzó ld. [Ágai Adolf]
Preszly Elemér 978
Pukánszky Béla 964
Pulszky Ágost 463–465
Pulszky Ferenc 157, 239, 240, 263, 386, 387, 457, 461, 495, 547, 552–554, 623, 793, 804, 1014

R


-r. 599
R. F. ld. [Reisinger Ferenc József]
r. l. ld. [Winkler Lajos]
Radvánszky Antal, báró 1053
Rákóczi Ferenc, II. 645
[Rákosi Jenő] -ő 504
[Reisinger Ferenc József] R. F. 22
Révész László 1053
Reviczky Szevér 94
Rexa Dezső 630
-rf- ld. [Küchár Flóris Ferenc]
Rogge, Walter 264, 402
Romme 560
Rónay Jáczint 536
Roth Ferenc 467
(-rt.) ld. [Pálffy Albert, gróf]
Ruschek Antal 660

S


s. k. ld. [Sebestyén Károly]
Salamin Leo 591
Salamon Ferenc 302, 726, 880, 943
Sámi László 246
Sándor Pál 1038, 1046, 1049, 1051, 1055, 1056, 1062, 1063, 1066, 1072, 1088, 1089, 1093, 1095
Sántha Mihály 443, 449
Sarlós Béla 1025, 1038, 1075, 1079
Sarlós Márton 1020, 1021, 1028
Schickedanz Albert 412
Schmitt, Franz 69
Schuselka, Franz 68, 70
[Sebestyén Károly] s. k. 943
Sebesztha Károly 595, 601
Seper Lászlóné Nagy Kornélia 460
Seress László 820
Sibrik Erzsébet, szarvaskendi 1002
Siklóssy László 993
Silberstein Adolf  558, 559
Simon Péter 241–243
Simon V. Péter 1074
Singer Ábrahám 244
Sinkay János 397
Skublics Jenő 608
Smidt Lajos 1004, 1018
Somssich Pál 159
Sonnenfeld Zsigmond 538, 541
Steinbach Gusztáv 555
Stier József 245
Stróbl Alajos 529
(sz. k.) ld. Szász Károly
Szabad György 1038, 1044, 1048
Szabó Aladár, borosjenői 908
Szabó Gyula 927
Szabó Imre 1011
Szádeczky Lajos 589
Szalay József 661, 662
Szalay Károly 782
Szártorisz Ferenc 458, 794
Szarvaskendi Sibrik Erzsébet ld. Sibrik Erzsébet, szarvaskendi
Szász Béla 209, 246
Szász Gerő 247
Szász Károly; - á - r -; (sz, k.) 131, 151, 163, 172, 282, 340, 360, 378, 422, 431, 434, 435
Szathmáry György 484
Szatmári Mór 938
Száva Farkas 526
Széchenyi Emil, gróf 850
Széchenyi István, gróf 19, 185, 211, 262, 498, 554, 584, 588, 598, 623, 808, 840, 848, 979, 1007, 1024, 1038
Szegedi Ernő 1024
Szegváry Mihály ld. [Marsovszky Mihály]
Székely József 515
Szekfű Gyula 896
Szekrényessy Kálmán 454
Széll Kálmán 713
Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona ld. még Vörösmarty-árvák és Vörösmarty Ilona 756, 905, 916–923
Szemere Mária 181
Szentgyöngyi Ödön 738
Szentmihályi Imre 1038
Szigethy Gábor 1053
Szilády Áron 163
Szilágyi Sándor 303, 336
Szily Kálmán 626, 799
Szinnyei Ferenc 922
Szinnyei József 206, 619
Szira Béla 916
Szirtes Lajos 847
Szladits Károly 689
Szomaházy István 731
Szögyény-Marich László, id., gróf  874/a
[Szüry Dénes] y -s. 582

T


T. ld. Tóth Lőrinc
Takács Imre 1038
Takács Péter 1030, 1038, 1047, 1060, 1065, 1087
Takáts Sándor 929, 933, 936
Táncsics Eszter 1081
Tankréd ld. [Kvassay Ede]
Tar Ferenc 1061, 1064, 1090
Tarányi Ferenc 858, 860
Tarányi (Osterhuber) József ld. Osterhuber (Tarányi) József
Tarányi (Osterhuber) László ld. Osterhuber (Tarányi) László
Taray Andor 175–177
Tatár Péter 125, 126, 194, 195
Tavassy Mária 775
Telegdi László 262
Telekes Béla 712
Teleki László, gróf 31, 1024
Télfy Iván 383
Theagenes, Livadas 383
Thewrewk-Pallaghy Attila 965
Thomay József 248
Tidrenczel Sándor 1077
Timkó József 305
Tisza István, gróf 812
Toldy István 727, 886
Tolnai Lajos 604
Tolnai Vilmos 897
Tóth Gáspár 496
Tóth Kálmán 115, 422, 432, 436, 437
Tóth L. ld. Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc; Tóth L.; T. 21, 23–25, 1095
Tóth Márton 591
Török János 28, 256
Török Miklós, K. 998
[Török Miklós Mihály] (K.) 293, 300, 438, 519
Török Pál 249
Török Pál (más) 986
Törs Kálmán 250, 476
Tuba János 663
Túri [Béla] 693, 732, 827

U


Újfalvy Sándor 845, 846
Újváry Béla 751
Úrváry Lajos 572

V


-v.- 130
V. B. ld. Vikár Béla
Vachott Sándorné 90, 770
Váczy János 580, 590, 830
Vahot Imre 25
Vajda Viktor 204
Valkó Arisztid 1073
Várdy [István Béla] 1035
Varga János 1050
Vargyas Endre 584, 679, 737
Vargyas Katalin 1061
Vaska Géza 900
Vastagh György 584
Vereby Soma 128
Vértes István 877, 882, 974, 997, 1001
Vértes József 686
Vész Albert 215
Viharos ld. [Gerő Ödön]
Vikár Béla; V. B. 666, 671, 767, 771
Vimmer Imre 664
Vincze Ambró 251
Viszota Gyula 848
Volkovszky Miklós 665
Völlick Brunó 1002
Vörös Eszter 252
Vörös Károly 1038
Vörösmarty-árvák 488, 630, 892, 948, 953, 1077, 1090
Vörösmarty Ilona ld. még Széll Kálmánné
Vörösmarty Ilona és Vörösmarty-árvák 603, 605, 606, 611, 620, 638, 1061
Vörösmarty Mihály 185, 211, 441, 627, 635, 802, 856, 908, 952, 986, 1008, 1022, 1024, 1064, 1090, 1095
Vörösmarty Mihályné 628, 952, 1090
Vukovics Sebő 1025

W


Warrens, Eduard 71
Weiss-Tihanyi Ferenc 941
Wertheimer Ede 893
Wesselényi-árvák 845, 846
Wesselényi Miklós, báró 198–201, 390, 635, 694, 805, 1016
Windischgrtz, Alfred, herceg 446, 493, 1016
[Winkler Lajos] r. l. 366
Wlassics Gyula, báró 834–837, 843, 861, 870, 890, 891, 895, 896
Wührl Jákó 257
Wyatt, Walter James 180

X


XXX. ld. [Fésüs György]

Y


-y. ld. [Dóczy Jenő]
y -s. ld. [Szüry Dénes]

Z


Z. A. ld. Zichy Antal
[Zalai Masa] Carton, Sydney 960
Zerkowitz Jónás 782
Zichy Antal; Z. A. 79, 348, 350, 447, 477, 514
Zichy Géza, gróf 299
Zichy Mihály 439, 440, 444
Zilahi Kiss Béla ld. [Kiss Béla, zilahi]
Zilahy Károly 94
Zoltán József 971
Zoltsák János 255
Zs. ld. [Zsinka Ferenc]
[Zsinka Ferenc] Zs. 923A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 1992, 2006
()

Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2006. március 22.
http://www.lib.pte.hu
A teljes bibliográfia kinyomtatható (kb. 74 oldal)