10446.htm

CÍMSZÓ: Bauer

SZEMÉLYNÉV: Bauer Mihály

SZÓCIKK: B. Mihály matematikus, szül. Budapesten 1874 szept.20. Tanulmányait u. o. végezte s középiskolai tanári és doktori oklevele elnyerése után 1909. magántanár, 1918. rk. Tanár lett a műegyetemen. Az Eötvös Lóránt Fizikai és Matematikai Társulat 1922. a Kőnig Gyula-jutalommal tüntette ki tudományos munkásságáért, mely különösen az algebra és számelmélet kérdéseire terjed ki. Számos kítűnő szaktudománya jelen meg, főképp külföldi tud. folyóiratokban. Ezeknek egyrészét felsorolja Pogendorf, Bibliographisch Literarisches Handwörterbuch V. kötete.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 446. címszó a lexikon => 95. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10446.htm

CÍMSZÓ: Bauer

SZEMÉLYNÉV: Bauer Mihály

SZÓCIKK: B. Mihály matematikus, szül. Budapesten 1874 szept.20. Tanulmányait u. o. végezte s középiskolai tanári és doktori oklevele elnyerése után 1909. magántanár, 1918. rk. Tanár lett a műegyetemen. Az Eötvös Lóránt Fizikai és Matematikai Társulat 1922. a Kőnig Gyula-jutalommal tüntette ki tudományos munkásságáért, mely különösen az algebra és számelmélet kérdéseire terjed ki. Számos kítűnő szaktudománya jelen meg, főképp külföldi tud. folyóiratokban. Ezeknek egyrészét felsorolja Pogendorf, Bibliographisch Literarisches Handwörterbuch V. kötete.

10446.ht

CÍMSZÓ Baue

SZEMÉLYNÉV Baue Mihál

SZÓCIKK B Mihál matematikus szül Budapeste 187 szept.20 Tanulmányai u o végezt középiskola tanár é doktor oklevel elnyerés utá 1909 magántanár 1918 rk Taná let műegyetemen A Eötvö Lórán Fizika é Matematika Társula 1922 Kőni Gyula-jutalomma tüntett k tudományo munkásságáért mel különöse a algebr é számelméle kérdéseir terje ki Számo kítűn szaktudomány jele meg főkép külföld tud folyóiratokban Ezekne egyrészé felsorolj Pogendorf Bibliographisc Literarische Handwörterbuc V kötete

10446.h

CÍMSZ Bau

SZEMÉLYNÉ Bau Mihá

SZÓCIK Mihá matematiku szü Budapest 18 szept.2 Tanulmánya végez középiskol taná dokto okleve elnyeré ut 190 magántaná 191 r Tan le műegyeteme Eötv Lórá Fizik Matematik Társul 192 Kőn Gyula-jutalomm tüntet tudomány munkásságáér me különös algeb számelmél kérdései terj k Szám kítű szaktudomán jel me főké külföl tu folyóiratokba Ezekn egyrész felsorol Pogendor Bibliographis Literarisch Handwörterbu kötet

10446.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Mih

SZÓCI Mih matematik sz Budapes 1 szept. Tanulmány vége középisko tan dokt oklev elnyer u 19 magántan 19 Ta l műegyetem Eöt Lór Fizi Matemati Társu 19 Kő Gyula-jutalom tünte tudomán munkásságáé m különö alge számelmé kérdése ter Szá kít szaktudomá je m fők külfö t folyóiratokb Ezek egyrés felsoro Pogendo Bibliographi Literarisc Handwörterb köte

10446

CÍM B

SZEMÉLY B Mi

SZÓC Mi matemati s Budape szept Tanulmán vég középisk ta dok okle elnye 1 magánta 1 T műegyete Eö Ló Fiz Matemat Társ 1 K Gyula-jutalo tünt tudomá munkásságá külön alg számelm kérdés te Sz kí szaktudom j fő külf folyóiratok Eze egyré felsor Pogend Bibliograph Literaris Handwörter köt

1044SZEMÉL M

SZÓ M matemat Budap szep Tanulmá vé középis t do okl elny magánt műegyet E L Fi Matema Tár Gyula-jutal tün tudom munkásság külö al számel kérdé t S k szaktudo f kül folyóirato Ez egyr felso Pogen Bibliograp Literari Handwörte kö