11126.htm

CÍMSZÓ: Edelstein

SZEMÉLYNÉV: Edelstein Bertalan

SZÓCIKK: Edelstein Bertalan, rabbi, szül. Budapesten 1876 jún. 26. 1891-1901. a budapesti rabbiképző növendéke. A bölcsészdoktori oklevelet 1900. szerezte a budapesti egyetemen, rabbivá 1902. avatták. 1902-ben a budai hitközség rabbijává választotta, 1924 óta budai főrabbi. Az Országos Rabbiképző Intézet alsó tanfolyamán óraadó teológiai tanár, ahol Bibliát, Talmudot és rendszeres vallástant ad elő. Szerkeszti a Budai Izraelita Hitközség Értesítőjét és rendszeresen feldolgozza a folyóesztendők történetét. Az Eszter Midrások (Budapest 1900) c. munkájával a tudományos körök elismerését vívta ki. A tudomány széles területét átfogó cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, a Magyar Izraelben, az Egyenlőségben, az Országos Egyetértésben, a Múlt és Jövőben, a Budai Izraelita Hitközség Értesítőjében, a Blau Emlékkönyvben, az Imit évkönyveiben, a Zsidó évkönyvben, az Izraelita Családi Naptárban, az Irodalomtörténetben, a Frenkel-féle családi Bibliában, a Bloch Emlékkönyvben jelentek meg. F. D.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1126. címszó a lexikon => 209. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11126.htm

CÍMSZÓ: Edelstein

SZEMÉLYNÉV: Edelstein Bertalan

SZÓCIKK: Edelstein Bertalan, rabbi, szül. Budapesten 1876 jún. 26. 1891-1901. a budapesti rabbiképző növendéke. A bölcsészdoktori oklevelet 1900. szerezte a budapesti egyetemen, rabbivá 1902. avatták. 1902-ben a budai hitközség rabbijává választotta, 1924 óta budai főrabbi. Az Országos Rabbiképző Intézet alsó tanfolyamán óraadó teológiai tanár, ahol Bibliát, Talmudot és rendszeres vallástant ad elő. Szerkeszti a Budai Izraelita Hitközség Értesítőjét és rendszeresen feldolgozza a folyóesztendők történetét. Az Eszter Midrások Budapest 1900 c. munkájával a tudományos körök elismerését vívta ki. A tudomány széles területét átfogó cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, a Magyar Izraelben, az Egyenlőségben, az Országos Egyetértésben, a Múlt és Jövőben, a Budai Izraelita Hitközség Értesítőjében, a Blau Emlékkönyvben, az Imit évkönyveiben, a Zsidó évkönyvben, az Izraelita Családi Naptárban, az Irodalomtörténetben, a Frenkel-féle családi Bibliában, a Bloch Emlékkönyvben jelentek meg. F. D.

11126.ht

CÍMSZÓ Edelstei

SZEMÉLYNÉV Edelstei Bertala

SZÓCIKK Edelstei Bertalan rabbi szül Budapeste 187 jún 26 1891-1901 budapest rabbiképz növendéke bölcsészdoktor oklevele 1900 szerezt budapest egyetemen rabbiv 1902 avatták 1902-be buda hitközsé rabbijáv választotta 192 ót buda főrabbi A Országo Rabbiképz Intéze als tanfolyamá óraad teológia tanár aho Bibliát Talmudo é rendszere vallástan a elő Szerkeszt Buda Izraelit Hitközsé Értesítőjé é rendszerese feldolgozz folyóesztendő történetét A Eszte Midráso Budapes 190 c munkájáva tudományo körö elismerésé vívt ki tudomán széle területé átfog cikke Magya Zsid Szemlében Magya Izraelben a Egyenlőségben a Országo Egyetértésben Múl é Jövőben Buda Izraelit Hitközsé Értesítőjében Bla Emlékkönyvben a Imi évkönyveiben Zsid évkönyvben a Izraelit Család Naptárban a Irodalomtörténetben Frenkel-fél család Bibliában Bloc Emlékkönyvbe jelente meg F D

11126.h

CÍMSZ Edelste

SZEMÉLYNÉ Edelste Bertal

SZÓCIK Edelste Bertala rabb szü Budapest 18 jú 2 1891-190 budapes rabbikép növendék bölcsészdokto oklevel 190 szerez budapes egyeteme rabbi 190 avattá 1902-b bud hitközs rabbijá választott 19 ó bud főrabb Ország Rabbikép Intéz al tanfolyam óraa teológi taná ah Bibliá Talmud rendszer vallásta el Szerkesz Bud Izraeli Hitközs Értesítőj rendszeres feldolgoz folyóesztend történeté Eszt Midrás Budape 19 munkájáv tudomány kör elismerés vív k tudomá szél terület átfo cikk Magy Zsi Szemlébe Magy Izraelbe Egyenlőségbe Ország Egyetértésbe Mú Jövőbe Bud Izraeli Hitközs Értesítőjébe Bl Emlékkönyvbe Im évkönyveibe Zsi évkönyvbe Izraeli Csalá Naptárba Irodalomtörténetbe Frenkel-fé csalá Bibliába Blo Emlékkönyvb jelent me

11126.

CÍMS Edelst

SZEMÉLYN Edelst Berta

SZÓCI Edelst Bertal rab sz Budapes 1 j 1891-19 budape rabbiké növendé bölcsészdokt okleve 19 szere budape egyetem rabb 19 avatt 1902- bu hitköz rabbij választot 1 bu főrab Orszá Rabbiké Inté a tanfolya óra teológ tan a Bibli Talmu rendsze vallást e Szerkes Bu Izrael Hitköz Értesítő rendszere feldolgo folyóeszten történet Esz Midrá Budap 1 munkájá tudomán kö elismeré ví tudom szé terüle átf cik Mag Zs Szemléb Mag Izraelb Egyenlőségb Orszá Egyetértésb M Jövőb Bu Izrael Hitköz Értesítőjéb B Emlékkönyvb I évkönyveib Zs évkönyvb Izrael Csal Naptárb Irodalomtörténetb Frenkel-f csal Bibliáb Bl Emlékkönyv jelen m

11126

CÍM Edels

SZEMÉLY Edels Bert

SZÓC Edels Berta ra s Budape 1891-1 budap rabbik növend bölcsészdok oklev 1 szer budap egyete rab 1 avat 1902 b hitkö rabbi választo b főra Orsz Rabbik Int tanfoly ór teoló ta Bibl Talm rendsz vallás Szerke B Izrae Hitkö Értesít rendszer feldolg folyóeszte történe Es Midr Buda munkáj tudomá k elismer v tudo sz terül át ci Ma Z Szemlé Ma Izrael Egyenlőség Orsz Egyetértés Jövő B Izrae Hitkö Értesítőjé Emlékkönyv évkönyvei Z évkönyv Izrae Csa Naptár Irodalomtörténet Frenkel- csa Bibliá B Emlékköny jele

1112

CÍ Edel

SZEMÉL Edel Ber

SZÓ Edel Bert r Budap 1891- buda rabbi növen bölcsészdo okle sze buda egyet ra ava 190 hitk rabb választ főr Ors Rabbi In tanfol ó teol t Bib Tal rends vallá Szerk Izra Hitk Értesí rendsze feldol folyóeszt történ E Mid Bud munká tudom elisme tud s terü á c M Szeml M Izrae Egyenlősé Ors Egyetérté Jöv Izra Hitk Értesítőj Emlékköny évkönyve évköny Izra Cs Naptá Irodalomtörténe Frenkel cs Bibli Emlékkön jel