12261.htm

CÍMSZÓ: Jászberény

SZÓCIKK: Jászberény, rend. tan. város Jász-Nagykun-Szolnok vm. 31.971 lak. A (kongr.) hitközséget többekkel együtt Buck Gábor alapította, aki 1850 jún. 19. telepedett meg a városban. Előtte a Jászságban nem lakhattak zsidók. A következő évben, mikor már a zsidó családok megszaporodtak, hitközséggé tömörültek. A hitközségnek kezdetben két alkalmazottja volt: Senfeld Jakab előimádkozó-metsző és Borinek (Bondi) Bernát tanító, aki akkoriban a Talmud Tórát vezette. Mikor a tanulók száma szaporodott, Fürst Mayer személyében második tanítót is alkalmaztak. Natonek József rabbi 1854-1861., Büchler Áron, mint jászkerületi, majd kerületi anyakönyv vezető rabbi félszázadnál hosszabb ideig 1861-1914. állott a hitközség szellemi életének élén. 1864-ben a két tanerős iskolát a városi tanács zugiskolának minősítette. Az 1869-iki kongresszus a hitközség kettészakadását idézte elő. Ez az állapot 1871-től 1886-ig tartott. Ez idő alatt két hitközség volt J.-ben, az egyik kongresszusi, a másik status quo alapon állt. Büchler rabbi az utóbbi mellett foglalt állást, mire a kongr. hitközség új rabbit választott. Reich Zsigmond, majd utódja, Silberstein Sámuel, utána Klein József lettek a község rabbijai. Egy magániskola kivételével a két hitközségnek nem volt iskolája. 1879-ben Büchler rabbi újból megnyitotta a Talmud Tórát, melynek mindjárt az első évben 54 növendéke volt. Ugyancsak ebben az évben egyes fiatalabb hitközségi tagok saját anyagi és erkölcsi felelősségükre két tanerős nyilvános jellegű elemi iskolát nyitottak, melyet később a kibékülés után a hitközség is átvett. 1886-ban egyesült a két hitközség kongresszusi alapon. A kibékülés lassú folyamatát a templomépítés fejezte be. Az új monumentális templomot 1890 szept. 10. Lőw Immánuel szegedi főrabbi avatta fel. 1911 -1921-ig Kálmán Ödön főrabbi, 1921 óta Kun Lajos tölti be közmegelégedésre a rabbi-állást. A hitközség intézményei virágzanak. Iskolájának két állandó és három óraadó tanítója van, Talmud Tórájában a főrabbi végzi az oktatást. A Chevra Kadisának Berger Vilmos az elnöke, a szegény segélyező egyletet Weisz Adolf, a nőegyletet Neuman Józsefné vezeti. A hitközség történetét Kálmán Ödön főrabbi örökítette meg A zsidók letelepülése a Jászságban c. alapos munkájában. A hitközségnek a közéletben szereplő tagjai közül megemlíthetjük Lippe Vilmos táblabírót és Halász Jenő járásbírót, Mandl Mór, Schwarc Hermann és Moller Emmanuel azzal szereztek elévülhetetlen érdemeket, hogy a 80-as években ők honosították meg itt és a környéken a szőlőtermelést, amely ma a lakosság jelentékeny részének biztosítja a megélhetést. J.-ből származott neves emberek: Székely Mihály operaénekes a M. Kir. Operaház tagja és Singer Bertalan, aki jelenleg spanyol ügyvivő Washingtonban. A hitközség anyakönyi kerületéhez 12 község tartozik. Lélekszáma 741, a családok száma 256, adófizetőké 224. Foglalkozás szerint: 18 gazdálkodó, 5 tanító, 138 kereskedő, 10 ügyvéd, 3 köztisztviselő, 9 orvos, 18 magántisztviselő, 23 iparos, 1 mérnök és 21 magánzó. A hitközség költségvetése 23,848 P. A filantropikus, szociális és tanügyi kiadások összege 17,470 P. 113-an vettek részt a világháborúban, 23-an haltak hősi halált. A forradalmaknak két áldozata volt: Kondor Jenő járásbíró és Kondor József 15 éves fiú. A hitközség mai vezetősége: Kun Lajos főrabbi, Brünauer Jenő elnök, Moller Rudolf alelnök, Lengyel Imre pénztáros, Holló Gyula ellenőr, Klein Aladár ügyész, Klein Mór és Ádám Sámuel gondnokok, Gergely Adolf tanár iskolaszéki elnök és Vámos Adolf igazgató-tanító.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2261. címszó a lexikon => 406. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12261.htm

CÍMSZÓ: Jászberény

SZÓCIKK: Jászberény, rend. tan. város Jász-Nagykun-Szolnok vm. 31.971 lak. A kongr. hitközséget többekkel együtt Buck Gábor alapította, aki 1850 jún. 19. telepedett meg a városban. Előtte a Jászságban nem lakhattak zsidók. A következő évben, mikor már a zsidó családok megszaporodtak, hitközséggé tömörültek. A hitközségnek kezdetben két alkalmazottja volt: Senfeld Jakab előimádkozó-metsző és Borinek Bondi Bernát tanító, aki akkoriban a Talmud Tórát vezette. Mikor a tanulók száma szaporodott, Fürst Mayer személyében második tanítót is alkalmaztak. Natonek József rabbi 1854-1861., Büchler Áron, mint jászkerületi, majd kerületi anyakönyv vezető rabbi félszázadnál hosszabb ideig 1861-1914. állott a hitközség szellemi életének élén. 1864-ben a két tanerős iskolát a városi tanács zugiskolának minősítette. Az 1869-iki kongresszus a hitközség kettészakadását idézte elő. Ez az állapot 1871-től 1886-ig tartott. Ez idő alatt két hitközség volt J.-ben, az egyik kongresszusi, a másik status quo alapon állt. Büchler rabbi az utóbbi mellett foglalt állást, mire a kongr. hitközség új rabbit választott. Reich Zsigmond, majd utódja, Silberstein Sámuel, utána Klein József lettek a község rabbijai. Egy magániskola kivételével a két hitközségnek nem volt iskolája. 1879-ben Büchler rabbi újból megnyitotta a Talmud Tórát, melynek mindjárt az első évben 54 növendéke volt. Ugyancsak ebben az évben egyes fiatalabb hitközségi tagok saját anyagi és erkölcsi felelősségükre két tanerős nyilvános jellegű elemi iskolát nyitottak, melyet később a kibékülés után a hitközség is átvett. 1886-ban egyesült a két hitközség kongresszusi alapon. A kibékülés lassú folyamatát a templomépítés fejezte be. Az új monumentális templomot 1890 szept. 10. Lőw Immánuel szegedi főrabbi avatta fel. 1911 -1921-ig Kálmán Ödön főrabbi, 1921 óta Kun Lajos tölti be közmegelégedésre a rabbi-állást. A hitközség intézményei virágzanak. Iskolájának két állandó és három óraadó tanítója van, Talmud Tórájában a főrabbi végzi az oktatást. A Chevra Kadisának Berger Vilmos az elnöke, a szegény segélyező egyletet Weisz Adolf, a nőegyletet Neuman Józsefné vezeti. A hitközség történetét Kálmán Ödön főrabbi örökítette meg A zsidók letelepülése a Jászságban c. alapos munkájában. A hitközségnek a közéletben szereplő tagjai közül megemlíthetjük Lippe Vilmos táblabírót és Halász Jenő járásbírót, Mandl Mór, Schwarc Hermann és Moller Emmanuel azzal szereztek elévülhetetlen érdemeket, hogy a 80-as években ők honosították meg itt és a környéken a szőlőtermelést, amely ma a lakosság jelentékeny részének biztosítja a megélhetést. J.-ből származott neves emberek: Székely Mihály operaénekes a M. Kir. Operaház tagja és Singer Bertalan, aki jelenleg spanyol ügyvivő Washingtonban. A hitközség anyakönyi kerületéhez 12 község tartozik. Lélekszáma 741, a családok száma 256, adófizetőké 224. Foglalkozás szerint: 18 gazdálkodó, 5 tanító, 138 kereskedő, 10 ügyvéd, 3 köztisztviselő, 9 orvos, 18 magántisztviselő, 23 iparos, 1 mérnök és 21 magánzó. A hitközség költségvetése 23,848 P. A filantropikus, szociális és tanügyi kiadások összege 17,470 P. 113-an vettek részt a világháborúban, 23-an haltak hősi halált. A forradalmaknak két áldozata volt: Kondor Jenő járásbíró és Kondor József 15 éves fiú. A hitközség mai vezetősége: Kun Lajos főrabbi, Brünauer Jenő elnök, Moller Rudolf alelnök, Lengyel Imre pénztáros, Holló Gyula ellenőr, Klein Aladár ügyész, Klein Mór és Ádám Sámuel gondnokok, Gergely Adolf tanár iskolaszéki elnök és Vámos Adolf igazgató-tanító.

12261.ht

CÍMSZÓ Jászberén

SZÓCIKK Jászberény rend tan váro Jász-Nagykun-Szolno vm 31.97 lak kongr hitközsége többekke együt Buc Gábo alapította ak 185 jún 19 telepedet me városban Előtt Jászságba ne lakhatta zsidók következ évben miko má zsid családo megszaporodtak hitközségg tömörültek hitközségne kezdetbe ké alkalmazottj volt Senfel Jaka előimádkozó-metsz é Borine Bond Berná tanító ak akkoriba Talmu Tórá vezette Miko tanuló szám szaporodott Fürs Maye személyébe másodi tanító i alkalmaztak Natone Józse rabb 1854-1861. Büchle Áron min jászkerületi maj kerület anyaköny vezet rabb félszázadná hosszab idei 1861-1914 állot hitközsé szellem életéne élén 1864-be ké tanerő iskolá város tanác zugiskolána minősítette A 1869-ik kongresszu hitközsé kettészakadásá idézt elő E a állapo 1871-tő 1886-i tartott E id alat ké hitközsé vol J.-ben a egyi kongresszusi mási statu qu alapo állt Büchle rabb a utóbb mellet foglal állást mir kongr hitközsé ú rabbi választott Reic Zsigmond maj utódja Silberstei Sámuel után Klei Józse lette közsé rabbijai Eg magániskol kivételéve ké hitközségne ne vol iskolája 1879-be Büchle rabb újbó megnyitott Talmu Tórát melyne mindjár a els évbe 5 növendék volt Ugyancsa ebbe a évbe egye fiatalab hitközség tago sajá anyag é erkölcs felelősségükr ké tanerő nyilváno jelleg elem iskolá nyitottak melye későb kibékülé utá hitközsé i átvett 1886-ba egyesül ké hitközsé kongresszus alapon kibékülé lass folyamatá templomépíté fejezt be A ú monumentáli templomo 189 szept 10 Lő Immánue szeged főrabb avatt fel 191 -1921-i Kálmá Ödö főrabbi 192 ót Ku Lajo tölt b közmegelégedésr rabbi-állást hitközsé intézménye virágzanak Iskolájána ké álland é háro óraad tanítój van Talmu Tórájába főrabb végz a oktatást Chevr Kadisána Berge Vilmo a elnöke szegén segélyez egylete Weis Adolf nőegylete Neuma Józsefn vezeti hitközsé történeté Kálmá Ödö főrabb örökített me zsidó letelepülés Jászságba c alapo munkájában hitközségne közéletbe szerepl tagja közü megemlíthetjü Lipp Vilmo táblabíró é Halás Jen járásbírót Mand Mór Schwar Herman é Molle Emmanue azza szerezte elévülhetetle érdemeket hog 80-a évekbe ő honosítottá me it é környéke szőlőtermelést amel m lakossá jelentéken részéne biztosítj megélhetést J.-bő származot neve emberek Székel Mihál operaéneke M Kir Operahá tagj é Singe Bertalan ak jelenle spanyo ügyviv Washingtonban hitközsé anyaköny kerületéhe 1 közsé tartozik Lélekszám 741 családo szám 256 adófizetők 224 Foglalkozá szerint 1 gazdálkodó tanító 13 kereskedő 1 ügyvéd köztisztviselő orvos 1 magántisztviselő 2 iparos mérnö é 2 magánzó hitközsé költségvetés 23,84 P filantropikus szociáli é tanügy kiadáso összeg 17,47 P 113-a vette rész világháborúban 23-a halta hős halált forradalmakna ké áldozat volt Kondo Jen járásbír é Kondo Józse 1 éve fiú hitközsé ma vezetősége Ku Lajo főrabbi Brünaue Jen elnök Molle Rudol alelnök Lengye Imr pénztáros Holl Gyul ellenőr Klei Aladá ügyész Klei Mó é Ádá Sámue gondnokok Gergel Adol taná iskolaszék elnö é Vámo Adol igazgató-tanító

12261.h

CÍMSZ Jászberé

SZÓCIK Jászberén ren ta vár Jász-Nagykun-Szoln v 31.9 la kong hitközség többekk együ Bu Gáb alapított a 18 jú 1 telepede m városba Előt Jászságb n lakhatt zsidó követke évbe mik m zsi család megszaporodta hitközség tömörülte hitközségn kezdetb k alkalmazott vol Senfe Jak előimádkozó-mets Borin Bon Bern tanít a akkorib Talm Tór vezett Mik tanul szá szaporodot Für May személyéb másod tanít alkalmazta Naton Józs rab 1854-1861 Büchl Áro mi jászkerület ma kerüle anyakön veze rab félszázadn hossza ide 1861-191 állo hitközs szelle életén élé 1864-b k taner iskol váro taná zugiskolán minősített 1869-i kongressz hitközs kettészakadás idéz el állap 1871-t 1886- tartot i ala k hitközs vo J.-be egy kongresszus más stat q alap áll Büchl rab utób melle fogla állás mi kong hitközs rabb választot Rei Zsigmon ma utódj Silberste Sámue utá Kle Józs lett közs rabbija E magánisko kivételév k hitközségn n vo iskoláj 1879-b Büchl rab újb megnyitot Talm Tórá melyn mindjá el évb növendé vol Ugyancs ebb évb egy fiatala hitközsé tag saj anya erkölc felelősségük k taner nyilván jelle ele iskol nyitotta mely késő kibékül ut hitközs átvet 1886-b egyesü k hitközs kongresszu alapo kibékül las folyamat templomépít fejez b monumentál templom 18 szep 1 L Immánu szege főrab avat fe 19 -1921- Kálm Öd főrabb 19 ó K Laj töl közmegelégedés rabbi-állás hitközs intézmény virágzana Iskoláján k állan hár óraa tanító va Talm Tórájáb főrab vég oktatás Chev Kadisán Berg Vilm elnök szegé segélye egylet Wei Adol nőegylet Neum József vezet hitközs történet Kálm Öd főrab örökítet m zsid letelepülé Jászságb alap munkájába hitközségn közéletb szerep tagj köz megemlíthetj Lip Vilm táblabír Halá Je járásbíró Man Mó Schwa Herma Moll Emmanu azz szerezt elévülhetetl érdemeke ho 80- évekb honosított m i környék szőlőtermelés ame lakoss jelentéke részén biztosít megélhetés J.-b származo nev embere Széke Mihá operaének Ki Operah tag Sing Bertala a jelenl spany ügyvi Washingtonba hitközs anyakön kerületéh közs tartozi Lélekszá 74 család szá 25 adófizető 22 Foglalkoz szerin gazdálkod tanít 1 keresked ügyvé köztisztvisel orvo magántisztvisel iparo mérn magánz hitközs költségveté 23,8 filantropiku szociál tanüg kiadás össze 17,4 113- vett rés világháborúba 23- halt hő halál forradalmakn k áldoza vol Kond Je járásbí Kond Józs év fi hitközs m vezetőség K Laj főrabb Brünau Je elnö Moll Rudo alelnö Lengy Im pénztáro Hol Gyu ellenő Kle Alad ügyés Kle M Ád Sámu gondnoko Gerge Ado tan iskolaszé eln Vám Ado igazgató-tanít

12261.

CÍMS Jászber

SZÓCI Jászberé re t vá Jász-Nagykun-Szol 31. l kon hitközsé többek egy B Gá alapítot 1 j teleped városb Elő Jászság lakhat zsid követk évb mi zs csalá megszaporodt hitközsé tömörült hitközség kezdet alkalmazot vo Senf Ja előimádkozó-met Bori Bo Ber taní akkori Tal Tó vezet Mi tanu sz szaporodo Fü Ma személyé máso taní alkalmazt Nato Józ ra 1854-186 Büch Ár m jászkerüle m kerül anyakö vez ra félszázad hossz id 1861-19 áll hitköz szell életé él 1864- tane isko vár tan zugiskolá minősítet 1869- kongress hitköz kettészakadá idé e álla 1871- 1886 tarto al hitköz v J.-b eg kongresszu má sta ala ál Büch ra utó mell fogl állá m kon hitköz rab választo Re Zsigmo m utód Silberst Sámu ut Kl Józ let köz rabbij magánisk kivételé hitközség v iskolá 1879- Büch ra új megnyito Tal Tór mely mindj e év növend vo Ugyanc eb év eg fiatal hitközs ta sa any erköl felelősségü tane nyilvá jell el isko nyitott mel kés kibékü u hitköz átve 1886- egyes hitköz kongressz alap kibékü la folyama templomépí feje monumentá templo 1 sze Immán szeg főra ava f 1 -1921 Kál Ö főrab 1 La tö közmegelégedé rabbi-állá hitköz intézmén virágzan Iskolájá álla há óra tanít v Tal Tórájá főra vé oktatá Che Kadisá Ber Vil elnö szeg segély egyle We Ado nőegyle Neu Józse veze hitköz történe Kál Ö főra örökíte zsi letelepül Jászság ala munkájáb hitközség közélet szere tag kö megemlíthet Li Vil táblabí Hal J járásbír Ma M Schw Herm Mol Emman az szerez elévülhetet érdemek h 80 évek honosítot környé szőlőtermelé am lakos jelenték részé biztosí megélheté J.- származ ne ember Szék Mih operaéne K Opera ta Sin Bertal jelen span ügyv Washingtonb hitköz anyakö kerületé köz tartoz Léleksz 7 csalá sz 2 adófizet 2 Foglalko szeri gazdálko taní kereske ügyv köztisztvise orv magántisztvise ipar mér magán hitköz költségvet 23, filantropik szociá tanü kiadá össz 17, 113 vet ré világháborúb 23 hal h halá forradalmak áldoz vo Kon J járásb Kon Józ é f hitköz vezetősé La főrab Brüna J eln Mol Rud aleln Leng I pénztár Ho Gy ellen Kl Ala ügyé Kl Á Sám gondnok Gerg Ad ta iskolasz el Vá Ad igazgató-taní

12261

CÍM Jászbe

SZÓC Jászber r v Jász-Nagykun-Szo 31 ko hitközs többe eg G alapíto telepe város El Jászsá lakha zsi követ év m z csal megszaporod hitközs tömörül hitközsé kezde alkalmazo v Sen J előimádkozó-me Bor B Be tan akkor Ta T veze M tan s szaporod F M személy más tan alkalmaz Nat Jó r 1854-18 Büc Á jászkerül kerü anyak ve r félszáza hoss i 1861-1 ál hitkö szel élet é 1864 tan isk vá ta zugiskol minősíte 1869 kongres hitkö kettészakad id áll 1871 188 tart a hitkö J.- e kongressz m st al á Büc r ut mel fog áll ko hitkö ra választ R Zsigm utó Silbers Sám u K Jó le kö rabbi magánis kivétel hitközsé iskol 1879 Büc r ú megnyit Ta Tó mel mind é növen v Ugyan e é e fiata hitköz t s an erkö felelősség tan nyilv jel e isk nyitot me ké kibék hitkö átv 1886 egye hitkö kongress ala kibék l folyam templomép fej monument templ sz Immá sze főr av -192 Ká főra L t közmegeléged rabbi-áll hitkö intézmé virágza Iskoláj áll h ór taní Ta Tóráj főr v oktat Ch Kadis Be Vi eln sze segél egyl W Ad nőegyl Ne Józs vez hitkö történ Ká főr örökít zs letelepü Jászsá al munkájá hitközsé közéle szer ta k megemlíthe L Vi táblab Ha járásbí M Sch Her Mo Emma a szere elévülhete érdeme 8 éve honosíto körny szőlőtermel a lako jelenté rész biztos megélhet J. szárma n embe Szé Mi operaén Oper t Si Berta jele spa ügy Washington hitkö anyak kerület kö tarto Léleks csal s adófize Foglalk szer gazdálk tan keresk ügy köztisztvis or magántisztvis ipa mé magá hitkö költségve 23 filantropi szoci tan kiad öss 17 11 ve r világháború 2 ha hal forradalma áldo v Ko járás Ko Jó hitkö vezetős L főra Brün el Mo Ru alel Len pénztá H G elle K Al ügy K Sá gondno Ger A t iskolas e V A igazgató-tan

1226

CÍ Jászb

SZÓ Jászbe Jász-Nagykun-Sz 3 k hitköz több e alapít telep váro E Jászs lakh zs köve é csa megszaporo hitköz tömörü hitközs kezd alkalmaz Se előimádkozó-m Bo B ta akko T vez ta szaporo személ má ta alkalma Na J 1854-1 Bü jászkerü ker anya v félszáz hos 1861- á hitk sze éle 186 ta is v t zugisko minősít 186 kongre hitk kettészaka i ál 187 18 tar hitk J. kongress s a Bü u me fo ál k hitk r válasz Zsig ut Silber Sá J l k rabb magáni kivéte hitközs isko 187 Bü megnyi T T me min növe Ugya fiat hitkö a erk felelőssé ta nyil je is nyito m k kibé hitk át 188 egy hitk kongres al kibé folya templomé fe monumen temp s Imm sz fő a -19 K főr közmegelége rabbi-ál hitk intézm virágz Iskolá ál ó tan T Tórá fő okta C Kadi B V el sz segé egy A nőegy N Józ ve hitk törté K fő örökí z letelep Jászs a munkáj hitközs közél sze t megemlíth V tábla H járásb Sc He M Emm szer elévülhet érdem év honosít körn szőlőterme lak jelent rés bizto megélhe J szárm emb Sz M operaé Ope S Bert jel sp üg Washingto hitk anya kerüle k tart Lélek csa adófiz Foglal sze gazdál ta keres üg köztisztvi o magántisztvi ip m mag hitk költségv 2 filantrop szoc ta kia ös 1 1 v világhábor h ha forradalm áld K járá K J hitk vezető főr Brü e M R ale Le pénzt ell A üg S gondn Ge iskola igazgató-ta