12262.htm

CÍMSZÓ: Jászingi

SZEMÉLYNÉV: Jásznigi Sándor

SZÓCIKK: Jásznigi Sándor, író és műfordító, szül. Privigyén 1861., megh. Budapesten 1926. írói neve: Oscar von Krücken. Rendkívül széleskörű tevékenységet fejtett ki magyar szépirodalmi műveknek németre való fordításával, amelyek magyarországi német, osztrák és birodalmi német lapokban, valamint vagy 260 önálló kötetben jelentek meg. Berlinben tíz kötetben Ungarischer Novellenschatz címmel kiadta a magyar elbeszélő irodalom legjavát. Lefordította Jókai, Mikszáth több regényét és Bródy Sándor, Csiky Gergely, Herczeg Ferenc, Molnár Ferenc, Pékár Gyula, Rákosi Viktor sok elbeszélését. Számos esztétikai, irodalom- és művészettörténeti, valamint néprajzi tanulmánya jelent meg. Egyik alapítója a Nemzeti Szalon képzőművészeti társulatnak. Regényeket és novellákat is írt. Das geistige Ungarn címen kiadta Magyarország íróinak, tudósainak és művészeinek életrajzi lexikonját.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2262. címszó a lexikon => 407. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12262.htm

CÍMSZÓ: Jászingi

SZEMÉLYNÉV: Jásznigi Sándor

SZÓCIKK: Jásznigi Sándor, író és műfordító, szül. Privigyén 1861., megh. Budapesten 1926. írói neve: Oscar von Krücken. Rendkívül széleskörű tevékenységet fejtett ki magyar szépirodalmi műveknek németre való fordításával, amelyek magyarországi német, osztrák és birodalmi német lapokban, valamint vagy 260 önálló kötetben jelentek meg. Berlinben tíz kötetben Ungarischer Novellenschatz címmel kiadta a magyar elbeszélő irodalom legjavát. Lefordította Jókai, Mikszáth több regényét és Bródy Sándor, Csiky Gergely, Herczeg Ferenc, Molnár Ferenc, Pékár Gyula, Rákosi Viktor sok elbeszélését. Számos esztétikai, irodalom- és művészettörténeti, valamint néprajzi tanulmánya jelent meg. Egyik alapítója a Nemzeti Szalon képzőművészeti társulatnak. Regényeket és novellákat is írt. Das geistige Ungarn címen kiadta Magyarország íróinak, tudósainak és művészeinek életrajzi lexikonját.

12262.ht

CÍMSZÓ Jászing

SZEMÉLYNÉV Jásznig Sándo

SZÓCIKK Jásznig Sándor ír é műfordító szül Privigyé 1861. megh Budapeste 1926 író neve Osca vo Krücken Rendkívü széleskör tevékenysége fejtet k magya szépirodalm művekne németr val fordításával amelye magyarország német osztrá é birodalm néme lapokban valamin vag 26 önáll kötetbe jelente meg Berlinbe tí kötetbe Ungarische Novellenschat címme kiadt magya elbeszél irodalo legjavát Lefordított Jókai Mikszát töb regényé é Bród Sándor Csik Gergely Hercze Ferenc Molná Ferenc Péká Gyula Rákos Vikto so elbeszélését Számo esztétikai irodalom é művészettörténeti valamin néprajz tanulmány jelen meg Egyi alapítój Nemzet Szalo képzőművészet társulatnak Regényeke é novelláka i írt Da geistig Ungar címe kiadt Magyarorszá íróinak tudósaina é művészeine életrajz lexikonját

12262.h

CÍMSZ Jászin

SZEMÉLYNÉ Jászni Sánd

SZÓCIK Jászni Sándo í műfordít szü Privigy 1861 meg Budapest 192 ír nev Osc v Krücke Rendkív széleskö tevékenység fejte magy szépirodal művekn német va fordításáva amely magyarorszá néme osztr birodal ném lapokba valami va 2 önál kötetb jelent me Berlinb t kötetb Ungarisch Novellenscha címm kiad magy elbeszé irodal legjavá Lefordítot Jóka Mikszá tö regény Bró Sándo Csi Gergel Hercz Feren Moln Feren Pék Gyul Ráko Vikt s elbeszélésé Szám esztétika irodalo művészettörténet valami népraj tanulmán jele me Egy alapító Nemze Szal képzőművésze társulatna Regények novellák ír D geisti Unga cím kiad Magyarorsz íróina tudósain művészein életraj lexikonjá

12262.

CÍMS Jászi

SZEMÉLYN Jászn Sán

SZÓCI Jászn Sánd műfordí sz Privig 186 me Budapes 19 í ne Os Krück Rendkí szélesk tevékenysé fejt mag szépiroda művek néme v fordításáv amel magyarorsz ném oszt biroda né lapokb valam v öná kötet jelen m Berlin kötet Ungarisc Novellensch cím kia mag elbesz iroda legjav Lefordíto Jók Miksz t regén Br Sánd Cs Gerge Herc Fere Mol Fere Pé Gyu Rák Vik elbeszélés Szá esztétik irodal művészettörténe valam népra tanulmá jel m Eg alapít Nemz Sza képzőművész társulatn Regénye novellá í geist Ung cí kia Magyarors íróin tudósai művészei életra lexikonj

12262

CÍM Jász

SZEMÉLY Jász Sá

SZÓC Jász Sán műford s Privi 18 m Budape 1 n O Krüc Rendk széles tevékenys fej ma szépirod műve ném fordításá ame magyarors né osz birod n lapok vala ön köte jele Berli köte Ungaris Novellensc cí ki ma elbes irod legja Lefordít Jó Miks regé B Sán C Gerg Her Fer Mo Fer P Gy Rá Vi elbeszélé Sz esztéti iroda művészettörtén vala népr tanulm je E alapí Nem Sz képzőművés társulat Regény novell geis Un c ki Magyaror írói tudósa művésze életr lexikon

1226

CÍ Jás

SZEMÉL Jás S

SZÓ Jás Sá műfor Priv 1 Budap Krü Rend széle tevékeny fe m szépiro műv né fordítás am magyaror n os biro lapo val ö köt jel Berl köt Ungari Novellens c k m elbe iro legj Lefordí J Mik reg Sá Ger He Fe M Fe G R V elbeszél S esztét irod művészettörté val nép tanul j alap Ne S képzőművé társula Regén novel gei U k Magyaro író tudós művész élet lexiko