12263.htm

CÍMSZÓ: Jászkont

SZÓCIKK: Jászkont, vagy Jászkonti. A legősibb Árpádkorabeli magyar zsidó családnév, az 1050 körüli időkből maradt fenn. Az 1105. meghalt híres francia zsidó tudós: Rabbi Sélomó Jiccháki (Rasi) Párdesz c. munkája említi Jászkont, vagy Jászkonti Izsákot, akinek a neve többféle formában fordul elő. J. Izsák (Jicchok) Magyarországon élt és előkelő ember volt. A történelmi kutatók kozár leszármazásának tartják (l. Családnevek). Egyes feltevések szerint külföldre járó kereskedő volt, külföldi források viszont említenek egy Magyarországból való Izsákot, aki a szentírás értelmezésével foglalkozott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2263. címszó a lexikon => 407. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12263.htm

CÍMSZÓ: Jászkont

SZÓCIKK: Jászkont, vagy Jászkonti. A legősibb Árpádkorabeli magyar zsidó családnév, az 1050 körüli időkből maradt fenn. Az 1105. meghalt híres francia zsidó tudós: Rabbi Sélomó Jiccháki Rasi Párdesz c. munkája említi Jászkont, vagy Jászkonti Izsákot, akinek a neve többféle formában fordul elő. J. Izsák Jicchok Magyarországon élt és előkelő ember volt. A történelmi kutatók kozár leszármazásának tartják l. Családnevek . Egyes feltevések szerint külföldre járó kereskedő volt, külföldi források viszont említenek egy Magyarországból való Izsákot, aki a szentírás értelmezésével foglalkozott.

12263.ht

CÍMSZÓ Jászkon

SZÓCIKK Jászkont vag Jászkonti legősib Árpádkorabel magya zsid családnév a 105 körül időkbő marad fenn A 1105 meghal híre franci zsid tudós Rabb Sélom Jicchák Ras Párdes c munkáj említ Jászkont vag Jászkont Izsákot akine nev többfél formába fordu elő J Izsá Jiccho Magyarországo él é előkel embe volt történelm kutató kozá leszármazásána tartjá l Családneve Egye feltevése szerin külföldr jár keresked volt külföld forráso viszon említene eg Magyarországbó val Izsákot ak szentírá értelmezéséve foglalkozott

12263.h

CÍMSZ Jászko

SZÓCIK Jászkon va Jászkont legősi Árpádkorabe magy zsi családné 10 körü időkb mara fen 110 megha hír franc zsi tudó Rab Sélo Jicchá Ra Párde munká emlí Jászkon va Jászkon Izsáko akin ne többfé formáb ford el Izs Jicch Magyarország é előke emb vol történel kutat koz leszármazásán tartj Családnev Egy feltevés szeri külföld já kereske vol külföl forrás viszo említen e Magyarországb va Izsáko a szentír értelmezésév foglalkozot

12263.

CÍMS Jászk

SZÓCI Jászko v Jászkon legős Árpádkorab mag zs családn 1 kör idők mar fe 11 megh hí fran zs tud Ra Sél Jicch R Párd munk eml Jászko v Jászko Izsák aki n többf formá for e Iz Jicc Magyarorszá elők em vo történe kuta ko leszármazásá tart Családne Eg feltevé szer külföl j keresk vo külfö forrá visz említe Magyarország v Izsák szentí értelmezésé foglalkozo

12263

CÍM Jász

SZÓC Jászk Jászko legő Árpádkora ma z család kö idő ma f 1 meg h fra z tu R Sé Jicc Pár mun em Jászk Jászk Izsá ak több form fo I Jic Magyarorsz elő e v történ kut k leszármazás tar Családn E feltev sze külfö keres v külf forr vis említ Magyarorszá Izsá szent értelmezés foglalkoz

1226

CÍ Jás

SZÓ Jász Jászk leg Árpádkor m csalá k id m me fr t S Jic Pá mu e Jász Jász Izs a töb for f Ji Magyarors el törté ku leszármazá ta Család felte sz külf kere kül for vi emlí Magyarorsz Izs szen értelmezé foglalko