12266.htm

CÍMSZÓ: Jehi rocón

SZÓCIKK: Jehi rocón (h.). Legyen (Istennek) az akarata. Öt verssorból álló könyörgés a hétfői és csütörtöki tórafelolvasás után. Minden strófa J.-nal kezdődik, kivévén az utolsót. Sok más ima is J.-nal kezdődik. A rabbinikus irodalomban híres invokáció rabbi Jochanán ben Zakkáj búcsúbeszédéből, amelyet halálos ágyán intézett tanítványaihoz : «Legyen Istennek az akarata, hogy úgy uralkodjon rajtatok az istenfélelem, mint a hústól-vértől (embertől) való félelem». Csodálkozva kérdezték tanítványai: Csak ennyit kívánsz tőlünk?» Mire a haldokló így felelt: «Bizony annyit csak, mert aki rosszat mivel, csak arra gondol, hogy meg ne lássák az emberek, de hogy Isten szemétől féljen, nem jut az eszébe.» (Beráchót 28).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2266. címszó a lexikon => 407. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12266.htm

CÍMSZÓ: Jehi rocón

SZÓCIKK: Jehi rocón h. . Legyen Istennek az akarata. Öt verssorból álló könyörgés a hétfői és csütörtöki tórafelolvasás után. Minden strófa J.-nal kezdődik, kivévén az utolsót. Sok más ima is J.-nal kezdődik. A rabbinikus irodalomban híres invokáció rabbi Jochanán ben Zakkáj búcsúbeszédéből, amelyet halálos ágyán intézett tanítványaihoz : Legyen Istennek az akarata, hogy úgy uralkodjon rajtatok az istenfélelem, mint a hústól-vértől embertől való félelem . Csodálkozva kérdezték tanítványai: Csak ennyit kívánsz tőlünk? Mire a haldokló így felelt: Bizony annyit csak, mert aki rosszat mivel, csak arra gondol, hogy meg ne lássák az emberek, de hogy Isten szemétől féljen, nem jut az eszébe. Beráchót 28 .

12266.ht

CÍMSZÓ Jeh rocó

SZÓCIKK Jeh rocó h Legye Istenne a akarata Ö verssorbó áll könyörgé hétfő é csütörtök tórafelolvasá után Minde stróf J.-na kezdődik kivévé a utolsót So má im i J.-na kezdődik rabbiniku irodalomba híre invokáci rabb Jochaná be Zakká búcsúbeszédéből amelye halálo ágyá intézet tanítványaiho Legye Istenne a akarata hog úg uralkodjo rajtato a istenfélelem min hústól-vértő embertő val félele Csodálkozv kérdezté tanítványai Csa ennyi kíváns tőlünk Mir haldokl íg felelt Bizon annyi csak mer ak rossza mivel csa arr gondol hog me n lássá a emberek d hog Iste szemétő féljen ne ju a eszébe Beráchó 2

12266.h

CÍMSZ Je roc

SZÓCIK Je roc Legy Istenn akarat verssorb ál könyörg hétf csütörtö tórafelolvas utá Mind stró J.-n kezdődi kivév utolsó S m i J.-n kezdődi rabbinik irodalomb hír invokác rab Jochan b Zakk búcsúbeszédébő amely halál ágy intéze tanítványaih Legy Istenn akarat ho ú uralkodj rajtat istenfélele mi hústól-vért embert va félel Csodálkoz kérdezt tanítványa Cs enny kíván tőlün Mi haldok í felel Bizo anny csa me a rossz mive cs ar gondo ho m láss embere ho Ist szemét félje n j eszéb Berách

12266.

CÍMS J ro

SZÓCI J ro Leg Isten akara verssor á könyör hét csütört tórafelolva ut Min str J.- kezdőd kivé utols J.- kezdőd rabbini irodalom hí invoká ra Jocha Zak búcsúbeszédéb amel halá ág intéz tanítványai Leg Isten akara h uralkod rajta istenfélel m hústól-vér ember v féle Csodálko kérdez tanítvány C enn kívá tőlü M haldo fele Biz ann cs m ross miv c a gond h lás ember h Is szemé félj eszé Berác

12266

CÍM r

SZÓC r Le Iste akar versso könyö hé csütör tórafelolv u Mi st J. kezdő kiv utol J. kezdő rabbin irodalo h invok r Joch Za búcsúbeszédé ame hal á inté tanítványa Le Iste akar uralko rajt istenféle hústól-vé embe fél Csodálk kérde tanítván en kív től hald fel Bi an c ros mi gon lá embe I szem fél esz Berá

1226SZÓ L Ist aka verss köny h csütö tórafelol M s J kezd ki uto J kezd rabbi irodal invo Joc Z búcsúbeszéd am ha int tanítvány L Ist aka uralk raj istenfél hústól-v emb fé Csodál kérd tanítvá e kí tő hal fe B a ro m go l emb sze fé es Ber