12268.htm

CÍMSZÓ: Jehósua könyve

SZÓCIKK: Jehósua Könyve, a Biblia történeti könyvei közé tartozik. Héber neve : Széfer Jehósua, latinul : Liber Josuae, görögül: Jévzusz Naué. A héber Bibliában a prófétai könyvek első részében foglal helyet. Folytatja Izrael történetét Mózes halálától. Elbeszéli a Szentföld elfoglalását. Miután csodálatos módon átkelnek a Jordánon, Gilgálban megünneplik a peszachot. Majd elfoglalják Jerichot, Ájt, a déli és északi rész apró fejedelmeit sorra legyőzik. Majd elmondja az ország szétosztását s megismertet bennünket Palesztina földrajzával. A befejezés Jehósuának a néphez intézett utolsó beszédet, az Istennel kötött szövetség megújítását Jehósua halálának és temetésének leírását tartalmazza. Jehósua könyvének vallásos tartalma Isten hatalmát és Izrael népéhez való hűségét hangsúlyozza, aki beváltotta ígéretét, mikor Izraelnek adta Kánaán országát. Izrael is legyen hű Istennel szemben. A könyv egyes részei a liturgiában bizonyos hetiszakaszok prófétai olvasmányaiként szerepelnek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2268. címszó a lexikon => 408. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12268.htm

CÍMSZÓ: Jehósua könyve

SZÓCIKK: Jehósua Könyve, a Biblia történeti könyvei közé tartozik. Héber neve : Széfer Jehósua, latinul : Liber Josuae, görögül: Jévzusz Naué. A héber Bibliában a prófétai könyvek első részében foglal helyet. Folytatja Izrael történetét Mózes halálától. Elbeszéli a Szentföld elfoglalását. Miután csodálatos módon átkelnek a Jordánon, Gilgálban megünneplik a peszachot. Majd elfoglalják Jerichot, Ájt, a déli és északi rész apró fejedelmeit sorra legyőzik. Majd elmondja az ország szétosztását s megismertet bennünket Palesztina földrajzával. A befejezés Jehósuának a néphez intézett utolsó beszédet, az Istennel kötött szövetség megújítását Jehósua halálának és temetésének leírását tartalmazza. Jehósua könyvének vallásos tartalma Isten hatalmát és Izrael népéhez való hűségét hangsúlyozza, aki beváltotta ígéretét, mikor Izraelnek adta Kánaán országát. Izrael is legyen hű Istennel szemben. A könyv egyes részei a liturgiában bizonyos hetiszakaszok prófétai olvasmányaiként szerepelnek.

12268.ht

CÍMSZÓ Jehósu könyv

SZÓCIKK Jehósu Könyve Bibli történet könyve köz tartozik Hébe nev Széfe Jehósua latinu Libe Josuae görögül Jévzus Naué hébe Bibliába próféta könyve els részébe fogla helyet Folytatj Izrae történeté Móze halálától Elbeszél Szentföl elfoglalását Miutá csodálato módo átkelne Jordánon Gilgálba megünnepli peszachot Maj elfoglaljá Jerichot Ájt dél é észak rés apr fejedelmei sorr legyőzik Maj elmondj a orszá szétosztásá megismerte bennünke Palesztin földrajzával befejezé Jehósuána néphe intézet utols beszédet a Istenne kötöt szövetsé megújításá Jehósu halálána é temetéséne leírásá tartalmazza Jehósu könyvéne valláso tartalm Iste hatalmá é Izrae népéhe val hűségé hangsúlyozza ak beváltott ígéretét miko Izraelne adt Kánaá országát Izrae i legye h Istenne szemben köny egye része liturgiába bizonyo hetiszakaszo próféta olvasmányaikén szerepelnek

12268.h

CÍMSZ Jehós köny

SZÓCIK Jehós Könyv Bibl történe könyv kö tartozi Héb ne Széf Jehósu latin Lib Josua görögü Jévzu Nau héb Bibliáb prófét könyv el részéb fogl helye Folytat Izra történet Móz halálátó Elbeszé Szentfö elfoglalásá Miut csodálat mód átkeln Jordáno Gilgálb megünnepl peszacho Ma elfoglalj Jericho Áj dé észa ré ap fejedelme sor legyőzi Ma elmond orsz szétosztás megismert bennünk Paleszti földrajzáva befejez Jehósuán néph intéze utol beszéde Istenn kötö szövets megújítás Jehós halálán temetésén leírás tartalmazz Jehós könyvén vallás tartal Ist hatalm Izra népéh va hűség hangsúlyozz a beváltot ígéreté mik Izraeln ad Kána országá Izra legy Istenn szembe kön egy rész liturgiáb bizony hetiszakasz prófét olvasmányaiké szerepelne

12268.

CÍMS Jehó kön

SZÓCI Jehó Köny Bib történ köny k tartoz Hé n Szé Jehós lati Li Josu görög Jévz Na hé Bibliá prófé köny e részé fog hely Folyta Izr történe Mó halálát Elbesz Szentf elfoglalás Miu csodála mó átkel Jordán Gilgál megünnep peszach M elfoglal Jerich Á d ész r a fejedelm so legyőz M elmon ors szétosztá megismer bennün Paleszt földrajzáv befeje Jehósuá nép intéz uto beszéd Isten köt szövet megújítá Jehó halálá temetésé leírá tartalmaz Jehó könyvé vallá tarta Is hatal Izr népé v hűsé hangsúlyoz beválto ígéret mi Izrael a Kán ország Izr leg Isten szemb kö eg rés liturgiá bizon hetiszakas prófé olvasmányaik szerepeln

12268

CÍM Jeh kö

SZÓC Jeh Kön Bi törté kön tarto H Sz Jehó lat L Jos görö Jév N h Bibli próf kön rész fo hel Folyt Iz történ M halálá Elbes Szent elfoglalá Mi csodál m átke Jordá Gilgá megünne peszac elfogla Jeric és fejedel s legyő elmo or szétoszt megisme bennü Palesz földrajzá befej Jehósu né inté ut beszé Iste kö szöve megújít Jeh halál temetés leír tartalma Jeh könyv vall tart I hata Iz nép hűs hangsúlyo bevált ígére m Izrae Ká orszá Iz le Iste szem k e ré liturgi bizo hetiszaka próf olvasmányai szerepel

1226

CÍ Je k

SZÓ Je Kö B tört kö tart S Jeh la Jo gör Jé Bibl pró kö rés f he Foly I törté halál Elbe Szen elfoglal M csodá átk Jord Gilg megünn pesza elfogl Jeri é fejede legy elm o szétosz megism benn Pales földrajz befe Jehós n int u besz Ist k szöv megújí Je halá temeté leí tartalm Je köny val tar hat I né hű hangsúly bevál ígér Izra K orsz I l Ist sze r liturg biz hetiszak pró olvasmánya szerepe