12278.htm

CÍMSZÓ: Jellinek

SZEMÉLYNÉV: Jellinek Mór

SZÓCIKK: "J. Móric, közgazdász, szül. Ungarisch-Brodban 1823., megh. Budapesten 1883 jún. 13. Testvére volt J. Adolfnak, a hírneves bécsi főrabbinak és teológusnak és J. Hermán filozófusnak, akit a bécsi forradalom leveretése után Windischgrätz agyonlövetett. A lipcsei és bécsi egyetemeken tanult jogot és nemzetgazdaságtant. Ő is résztvett a forradalomban, mely alatt Brünnben liberális lapot szerkesztett. Később Budapestre jött, ahol gabonaüzletet létesített. Részt vett a Tőzsde alapításában és elnöke volt a gabonatőzsdének. 1864-ben megalapította a közúti vasutat, melynek elnöke maradt haláláig. Sokat írt és sokat tett a magyar kereskedelem felvirágoztatása érdekében. Közgazdasági cikkei a Honban és az Akadémia évkönyveiben jelentek meg. Önállóan megjelent művei: Programm egy kombinált mezei gazdasági bizományüzlet iránt (1861); Die niedrigen Getreidepreise (1865)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2278. címszó a lexikon => 408. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12278.htm

CÍMSZÓ: Jellinek

SZEMÉLYNÉV: Jellinek Mór

SZÓCIKK: J. Móric, közgazdász, szül. Ungarisch-Brodban 1823., megh. Budapesten 1883 jún. 13. Testvére volt J. Adolfnak, a hírneves bécsi főrabbinak és teológusnak és J. Hermán filozófusnak, akit a bécsi forradalom leveretése után Windischgrätz agyonlövetett. A lipcsei és bécsi egyetemeken tanult jogot és nemzetgazdaságtant. Ő is résztvett a forradalomban, mely alatt Brünnben liberális lapot szerkesztett. Később Budapestre jött, ahol gabonaüzletet létesített. Részt vett a Tőzsde alapításában és elnöke volt a gabonatőzsdének. 1864-ben megalapította a közúti vasutat, melynek elnöke maradt haláláig. Sokat írt és sokat tett a magyar kereskedelem felvirágoztatása érdekében. Közgazdasági cikkei a Honban és az Akadémia évkönyveiben jelentek meg. Önállóan megjelent művei: Programm egy kombinált mezei gazdasági bizományüzlet iránt 1861 ; Die niedrigen Getreidepreise 1865 .

12278.ht

CÍMSZÓ Jelline

SZEMÉLYNÉV Jelline Mó

SZÓCIKK J Móric közgazdász szül Ungarisch-Brodba 1823. megh Budapeste 188 jún 13 Testvér vol J Adolfnak hírneve bécs főrabbina é teológusna é J Hermá filozófusnak aki bécs forradalo leveretés utá Windischgrät agyonlövetett lipcse é bécs egyetemeke tanul jogo é nemzetgazdaságtant i résztvet forradalomban mel alat Brünnbe liberáli lapo szerkesztett Későb Budapestr jött aho gabonaüzlete létesített Rész vet Tőzsd alapításába é elnök vol gabonatőzsdének 1864-be megalapított közút vasutat melyne elnök marad haláláig Soka ír é soka tet magya kereskedele felvirágoztatás érdekében Közgazdaság cikke Honba é a Akadémi évkönyveibe jelente meg Önállóa megjelen művei Program eg kombinál meze gazdaság bizományüzle irán 186 Di niedrige Getreidepreis 186

12278.h

CÍMSZ Jellin

SZEMÉLYNÉ Jellin M

SZÓCIK Móri közgazdás szü Ungarisch-Brodb 1823 meg Budapest 18 jú 1 Testvé vo Adolfna hírnev béc főrabbin teológusn Herm filozófusna ak béc forradal levereté ut Windischgrä agyonlövetet lipcs béc egyetemek tanu jog nemzetgazdaságtan résztve forradalomba me ala Brünnb liberál lap szerkesztet Késő Budapest jöt ah gabonaüzlet létesítet Rés ve Tőzs alapításáb elnö vo gabonatőzsdéne 1864-b megalapítot közú vasuta melyn elnö mara halálái Sok í sok te magy kereskedel felvirágoztatá érdekébe Közgazdasá cikk Honb Akadém évkönyveib jelent me Önálló megjele műve Progra e kombiná mez gazdasá bizományüzl irá 18 D niedrig Getreideprei 18

12278.

CÍMS Jelli

SZEMÉLYN Jelli

SZÓCI Mór közgazdá sz Ungarisch-Brod 182 me Budapes 1 j Testv v Adolfn hírne bé főrabbi teológus Her filozófusn a bé forrada leveret u Windischgr agyonlövete lipc bé egyeteme tan jo nemzetgazdaságta résztv forradalomb m al Brünn liberá la szerkeszte Kés Budapes jö a gabonaüzle létesíte Ré v Tőz alapításá eln v gabonatőzsdén 1864- megalapíto köz vasut mely eln mar halálá So so t mag kereskede felvirágoztat érdekéb Közgazdas cik Hon Akadé évkönyvei jelen m Önáll megjel műv Progr kombin me gazdas bizományüz ir 1 niedri Getreidepre 1

12278

CÍM Jell

SZEMÉLY Jell

SZÓC Mó közgazd s Ungarisch-Bro 18 m Budape Test Adolf hírn b főrabb teológu He filozófus b forrad levere Windischg agyonlövet lip b egyetem ta j nemzetgazdaságt részt forradalom a Brün liber l szerkeszt Ké Budape j gabonaüzl létesít R Tő alapítás el gabonatőzsdé 1864 megalapít kö vasu mel el ma halál S s ma keresked felvirágozta érdeké Közgazda ci Ho Akad évkönyve jele Önál megje mű Prog kombi m gazda bizományü i niedr Getreidepr

1227

CÍ Jel

SZEMÉL Jel

SZÓ M közgaz Ungarisch-Br 1 Budap Tes Adol hír főrab teológ H filozófu forra lever Windisch agyonlöve li egyete t nemzetgazdaság rész forradalo Brü libe szerkesz K Budap gabonaüz létesí T alapítá e gabonatőzsd 186 megalapí k vas me e m halá m kereske felvirágozt érdek Közgazd c H Aka évkönyv jel Öná megj m Pro komb gazd bizomány nied Getreidep