12280.htm

CÍMSZÓ: Jeremiádok

SZÓCIKK: "Jeremiádok. A reformáció korabeli magyar líra vallásos-hazafias költeményei, melyekben a református énekszerzők Jeremiás próféta siralmának parafrázisos gondolataival, hasonlataival keseregtek vallásuk üldözése és a magyar nemzet pusztulása miatt. Ezekben a jeremiási hangulatú versekben Isten két kiválasztott népének, a zsidónak és a magyarnak sorsa, panasza, gyásza és reménye azonos. Párhuzamba kerül magyarság és zsidóság, s ez a parallelizmus a későbbi irodalomban is jelentkezik: Szalárdi János XVII. sz.-i magyar történetében és irodalmi atavizmusként még Petőfi lírájában is. (A jeremiádok lelőhelye ; Régi Magyar Költők Tára VI.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2280. címszó a lexikon => 409. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12280.htm

CÍMSZÓ: Jeremiádok

SZÓCIKK: Jeremiádok. A reformáció korabeli magyar líra vallásos-hazafias költeményei, melyekben a református énekszerzők Jeremiás próféta siralmának parafrázisos gondolataival, hasonlataival keseregtek vallásuk üldözése és a magyar nemzet pusztulása miatt. Ezekben a jeremiási hangulatú versekben Isten két kiválasztott népének, a zsidónak és a magyarnak sorsa, panasza, gyásza és reménye azonos. Párhuzamba kerül magyarság és zsidóság, s ez a parallelizmus a későbbi irodalomban is jelentkezik: Szalárdi János XVII. sz.-i magyar történetében és irodalmi atavizmusként még Petőfi lírájában is. A jeremiádok lelőhelye ; Régi Magyar Költők Tára VI. .

12280.ht

CÍMSZÓ Jeremiádo

SZÓCIKK Jeremiádok reformáci korabel magya lír vallásos-hazafia költeményei melyekbe reformátu énekszerző Jeremiá prófét siralmána parafráziso gondolataival hasonlataiva keseregte vallásu üldözés é magya nemze pusztulás miatt Ezekbe jeremiás hangulat versekbe Iste ké kiválasztot népének zsidóna é magyarna sorsa panasza gyász é remény azonos Párhuzamb kerü magyarsá é zsidóság e parallelizmu később irodalomba i jelentkezik Szalárd Jáno XVII sz.- magya történetébe é irodalm atavizmuskén mé Petőf lírájába is jeremiádo lelőhely Rég Magya Költő Tár VI

12280.h

CÍMSZ Jeremiád

SZÓCIK Jeremiádo reformác korabe magy lí vallásos-hazafi költeménye melyekb reformát énekszerz Jeremi prófé siralmán parafrázis gondolataiva hasonlataiv keseregt vallás üldözé magy nemz pusztulá miat Ezekb jeremiá hangula versekb Ist k kiválaszto népéne zsidón magyarn sors panasz gyás remén azono Párhuzam ker magyars zsidósá parallelizm későb irodalomb jelentkezi Szalár Ján XVI sz. magy történetéb irodal atavizmuské m Pető lírájáb i jeremiád lelőhel Ré Magy Költ Tá V

12280.

CÍMS Jeremiá

SZÓCI Jeremiád reformá korab mag l vallásos-hazaf költemény melyek reformá énekszer Jerem próf siralmá parafrázi gondolataiv hasonlatai kesereg vallá üldöz mag nem pusztul mia Ezek jeremi hangul versek Is kiválaszt népén zsidó magyar sor panas gyá remé azon Párhuza ke magyar zsidós paralleliz késő irodalom jelentkez Szalá Já XV sz mag történeté iroda atavizmusk Pet lírájá jeremiá lelőhe R Mag Köl T

12280

CÍM Jeremi

SZÓC Jeremiá reform kora ma vallásos-haza költemén melye reform éneksze Jere pró siralm parafráz gondolatai hasonlata kesere vall üldö ma ne pusztu mi Eze jerem hangu verse I kiválasz népé zsid magya so pana gy rem azo Párhuz k magya zsidó paralleli kés irodalo jelentke Szal J X s ma történet irod atavizmus Pe líráj jeremi lelőh Ma Kö

1228

CÍ Jerem

SZÓ Jeremi refor kor m vallásos-haz költemé mely refor éneksz Jer pr siral parafrá gondolata hasonlat keser val üld m n puszt m Ez jere hang vers kiválas nép zsi magy s pan g re az Párhu magy zsid parallel ké irodal jelentk Sza m történe iro atavizmu P lírá jerem lelő M K