12281.htm

CÍMSZÓ: Jeremiás

SZÓCIKK: Jeremiás, próféta a zsidó királyság fennállásának utolsó napjaiban. Könyve az utolsó próféták között a második. J. élénkebben érzi prófétai hivatását, mint elődei. Már ifjúkorában hallja Isten hívó szavát: «íme, a mai napon rendeltelek a pogányok és királyságok fölé, hogy gyomlálj és szakíts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj» (Jer. 1. 10). J. a szív embere és a szívén szűri át gondolatait. A papok megtalálják az elveszettnek hitt Szövetség Könyvét, a Tórát, vagy annak ötödik részét, felolvassák a nép előtt, ez megesküszik rá és alkotmányának teszi meg. A megrendült állam új és erős fundamentumot kapott és a megmenekülés reménye éled a szívekben. De J. úgy érzi, hogy a kórság, mely emészti nemzetét, gyógyíthatatlan s erőtlen ahhoz, hogy elháríthassa a Babilónia felől fenyegető veszedelmeket. Még csak a nép megújulásába veti bizalmát. Pap létére forradalmi szavakat harsogtat a templomban, elítéli az áldozást, jóllehet, hogy Jósia király már megtisztította azt a pogány jellegtől. «Ne bízzatok hazugságban, mondván: az Úrnak temploma, az Úrnak temploma ez. Hanem inkább javítsátok meg a ti útjaitokat és cselekedeteiteket és olyan ítéletet tegyetek az ember között és a felebarátja között... És azt teszem, hogy békességgel lakozzatok e helyen, a földön, melyet adtam a ti atyáitoknak örökkön örökké» (Jer. 7. 4,5,7). «Vajjon mikor loptok is, vagy öltök, és paráználkodtok és áldoztok a Bálnak és idegen istenek útján jártok, kiket nem ismertek; akkor is eljöttök-é és álltok én előttem e házban, mely neveztetik az Én nevemről és ezt mondjátok: Megszabadultunk, hogy azután ugyanezen utálatos dolgokat cselekedjetek?» (Jer. 7. 9, 10). «Égő áldozataitokat csapjátok vágóáldozataitokhoz és egyétek meg azok húsát, mert nem szóltam a ti atyáitoknak és nem parancsoltam nekik azon a napon, melyen kihoztam őket Egyiptom földéből, az égő áldozatok és egyéb áldozatok felől.» (Jer.7. 21. 22). Tragikus sorsa előre látható. A népet csak úgy tudja megjavítani, ha régi rossz hitétől eltántorítja. Szembeszállásáért mi jót várhatna a néptől, amely tévelygéseihez ragaszkodik. Üldözni fogja a nép, üldözni fogják a hatalmasok és maga Jojákim király is, akinek a szemébe vágja: «Jaj annak, aki házat épít hamisan magának és palotákat álnokul, az ő felebarátját pedig ingyen dolgoztatja és munkájának bérét nem adja meg neki . . . Uralkodol-e azért, mert cédrussal keríted meg magadat ? A te atyád nem evett, ivott-e ... Igaz törvényt tett a szegénynek és a szűkölködőnek és akkor jó volt dolga. Nem-e ez az Én igaz ismeretem ? azt mondja az Úr! De a te szemed és szíved csak a te fösvénységedre irányul és az ártatlan vérnek kiontására, fosztogatásra és elnyomásra, hogy ezeket cselekedjed» (Jer. 22. 13, 15, 16, 17). Nem kíméli Jekonia királyt sem. Engesztelhetetlen üzenetet hoz neki Istentől: «Élek Én, azt mondja az Úr, hogy ha Jekonia, Joakimnak, Juda királyának fia olyan volna is, mint az Én jobb kezemen való gyűrű, onnan is lerántanálak és átadnálak azoknak, akik életedre törnek» . . . (Jer. 22. 24, 25). Cidkija, a jámbor Jósia fia, az utolsó király visszatér a Tóra törvényeihez, felszabadítja a rabszolgákat, de az ország nagyjai meghiúsították a királyi rendelkezést. Ez az embertelenség felháborítja J.-t és így próféciáit: «Azért ezt mondja az Úr: Ti nem engedtétek nekem, hogy mindenki szabadságot adjon az ő atyjafiának és a felebarátjának, azért hát Én hirdetek nektek szabadságot, azt mondja az Úr, a fegyverre, a döghalálra és az éhségre». (Jer. 34. 17). Az optimista álpróféták, akik Jesájával vallották dogmatikusan, hogy Jeruzsálem és a nép maradéka nem pusztulhat el, természetesen üldözték J.-t, aki sötét jóslataival «megrontotta a keresetüket». De J. éppen olyan nagynak bizonyult szenvedéseiben, amilyen nagy volt hazafias érzelmeiben. «Unszoltál Uram és engedtem az unszolásodnak, megragadtál és lebírtál, szüntelen nevetség tárgyává lettem, mindenki engem csúfol . . . Azért mondtam : soha többé Róla meg nem emlékezem, sem az Ő nevében többet nem szólok, de az én szívemben lángoló tűz égett és beleharapott a csontjaimba, gyötrődöm és nem bírom elviselni.» (Jer. 20. 7, 9). «Bár volna a pusztában vándortanyám, hogy elhagynám népemet, elmennék tőle, mert mindnyájan paráznák és árulók gyülekezete (Jer. 9. 1). De marad és folytatja nehéz munkáját mert fel akarja tartóztatni a romlást és felemelni süllyedtségéből a népet, amelyet szeretett. Csakhogy minden küzdelme hiábavaló, mert a nép inkább az álprófétákra hallgat. «A jeruzsálemibeli prófétáktól ered az álszenteskedés az egész országban.» (Jer. 23. 15). Mikor bekövetkezett, amitől félt és amit megjósolt, mikor Jeruzsálem elesett, próféciája új irányba fordul. Keserű kitörései elnémulnak és érzelmessége vigasztaló szózatokban oldódik fel. «És mondja az Úr: Hang hallatszik Rámában, keserves sírás és jajgatás : Ráchel siratja az ő gyermekeit, nem akar megvigasztalódni, mert nincsenek. Ezért azt mondja az Úr: Tartsd meg hangodat a sírástól és szemeidet a könnyezéstől, a te cselekedetednek jutalma lészen, azt mondja az Úr és az ellenségek földjéről vissza­jönnek. Mert van még reménység a te jövődre, hogy fiaid visszatérnek az ő földjükre . . . Hát nem kedvenc gyermekem-e Efráim? nem enyelgő kisdedem-e ? Ha rá is szóltam, jóindulattal kell rágondolnom, úgy hogy fáj érte a szívem és meg kell könyörülnöm rajta . . . Ímé, eljönnek a napok, mondja az Úr és új szövetséget szerzek Izrael házával és Juda házával . . . Adom az Én törvényemet ő beléjük és beírom azt az ő szívükbe és leszek az ő Istenük, ok pedig Nekem lesznek a népeim» (Jer. 31. 14, 15, 19, 30, 31, 32). Minden gondja az elhurcolt nép felé árad. A, babiloni foglyoknak bátorító üzeneteket küld. «Így szól Isten az egész számkivetettséghez, amelyet Jeruzsálemből Babilóniába vitettem: Építsetek házakat és lakjatok bennük, kerteket plántáljatok és gyümölcsével éljetek. Vegyetek magatoknak feleségeket és szüljetek fiúkat és leányokat, a ti fiaitokat is házasítsatok meg és a ti leányaitokat adjátok férjnek és szüljenek fiúkat és lányokat, szaporodjatok meg és meg ne keveredjetek. És annak a városnak békességét keressétek, amelybe titeket számkivetettelek és imádkozzatok érte az Istenhez, mert annak békességében lesz a ti békességtek is» (Jer. 29. 4, 5, 6, 7). Hetven esztendőre teszi a fogság idejét, akkor aztán jön a szabadulás. Életének folyását és üldöztetésének történetét bőven írta meg könyvében, amely Báruch feljegyzései révén maradt fenn. J. típusa azoknak a mártíroknak, akik szenvedtek a hitükért és a meggyőződésükért, de eszméik diadalát nem érték meg. Irodalom. V. Ryssel (Jew. Encycl.) ; Hitzig, Kurzgfasst. Exeget. Hbuch (Leipzig 1866, 2. kiad,) ; Ewald, Prophetieche Bücher d. Alten Testam. (2. kiad. 1868) ; Cheyne, Pulpit Commentary (3 vol. 1883-85); Orelli, Kurzgefasster Commentar (2. kiad. 1891); Giesebrecht, Handkommentar z. Alten Testament (1894); Duhm, Kurzer Handkommentar (1901); Budde (JBucher f. deutsche Theol. III. és XXIII); Cornill (Stade's Zschrift IV.); Stade(u. o. V.); Schwally (u. o. VIII.); Cornill, Dic metrischen Stücke d. Buches J. (Leipz. 1902); v. Bulmering, Das Zukunftshild d. Propheten J. (1894) ; Streane, The double Text of J. (1896) : Workmann, The Text of J. (1889).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2281. címszó a lexikon => 409. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12281.htm

CÍMSZÓ: Jeremiás

SZÓCIKK: Jeremiás, próféta a zsidó királyság fennállásának utolsó napjaiban. Könyve az utolsó próféták között a második. J. élénkebben érzi prófétai hivatását, mint elődei. Már ifjúkorában hallja Isten hívó szavát: íme, a mai napon rendeltelek a pogányok és királyságok fölé, hogy gyomlálj és szakíts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj Jer. 1. 10 . J. a szív embere és a szívén szűri át gondolatait. A papok megtalálják az elveszettnek hitt Szövetség Könyvét, a Tórát, vagy annak ötödik részét, felolvassák a nép előtt, ez megesküszik rá és alkotmányának teszi meg. A megrendült állam új és erős fundamentumot kapott és a megmenekülés reménye éled a szívekben. De J. úgy érzi, hogy a kórság, mely emészti nemzetét, gyógyíthatatlan s erőtlen ahhoz, hogy elháríthassa a Babilónia felől fenyegető veszedelmeket. Még csak a nép megújulásába veti bizalmát. Pap létére forradalmi szavakat harsogtat a templomban, elítéli az áldozást, jóllehet, hogy Jósia király már megtisztította azt a pogány jellegtől. Ne bízzatok hazugságban, mondván: az Úrnak temploma, az Úrnak temploma ez. Hanem inkább javítsátok meg a ti útjaitokat és cselekedeteiteket és olyan ítéletet tegyetek az ember között és a felebarátja között... És azt teszem, hogy békességgel lakozzatok e helyen, a földön, melyet adtam a ti atyáitoknak örökkön örökké Jer. 7. 4,5,7 . Vajjon mikor loptok is, vagy öltök, és paráználkodtok és áldoztok a Bálnak és idegen istenek útján jártok, kiket nem ismertek; akkor is eljöttök-é és álltok én előttem e házban, mely neveztetik az Én nevemről és ezt mondjátok: Megszabadultunk, hogy azután ugyanezen utálatos dolgokat cselekedjetek? Jer. 7. 9, 10 . Égő áldozataitokat csapjátok vágóáldozataitokhoz és egyétek meg azok húsát, mert nem szóltam a ti atyáitoknak és nem parancsoltam nekik azon a napon, melyen kihoztam őket Egyiptom földéből, az égő áldozatok és egyéb áldozatok felől. Jer.7. 21. 22 . Tragikus sorsa előre látható. A népet csak úgy tudja megjavítani, ha régi rossz hitétől eltántorítja. Szembeszállásáért mi jót várhatna a néptől, amely tévelygéseihez ragaszkodik. Üldözni fogja a nép, üldözni fogják a hatalmasok és maga Jojákim király is, akinek a szemébe vágja: Jaj annak, aki házat épít hamisan magának és palotákat álnokul, az ő felebarátját pedig ingyen dolgoztatja és munkájának bérét nem adja meg neki . . . Uralkodol-e azért, mert cédrussal keríted meg magadat ? A te atyád nem evett, ivott-e ... Igaz törvényt tett a szegénynek és a szűkölködőnek és akkor jó volt dolga. Nem-e ez az Én igaz ismeretem ? azt mondja az Úr! De a te szemed és szíved csak a te fösvénységedre irányul és az ártatlan vérnek kiontására, fosztogatásra és elnyomásra, hogy ezeket cselekedjed Jer. 22. 13, 15, 16, 17 . Nem kíméli Jekonia királyt sem. Engesztelhetetlen üzenetet hoz neki Istentől: Élek Én, azt mondja az Úr, hogy ha Jekonia, Joakimnak, Juda királyának fia olyan volna is, mint az Én jobb kezemen való gyűrű, onnan is lerántanálak és átadnálak azoknak, akik életedre törnek . . . Jer. 22. 24, 25 . Cidkija, a jámbor Jósia fia, az utolsó király visszatér a Tóra törvényeihez, felszabadítja a rabszolgákat, de az ország nagyjai meghiúsították a királyi rendelkezést. Ez az embertelenség felháborítja J.-t és így próféciáit: Azért ezt mondja az Úr: Ti nem engedtétek nekem, hogy mindenki szabadságot adjon az ő atyjafiának és a felebarátjának, azért hát Én hirdetek nektek szabadságot, azt mondja az Úr, a fegyverre, a döghalálra és az éhségre . Jer. 34. 17 . Az optimista álpróféták, akik Jesájával vallották dogmatikusan, hogy Jeruzsálem és a nép maradéka nem pusztulhat el, természetesen üldözték J.-t, aki sötét jóslataival megrontotta a keresetüket . De J. éppen olyan nagynak bizonyult szenvedéseiben, amilyen nagy volt hazafias érzelmeiben. Unszoltál Uram és engedtem az unszolásodnak, megragadtál és lebírtál, szüntelen nevetség tárgyává lettem, mindenki engem csúfol . . . Azért mondtam : soha többé Róla meg nem emlékezem, sem az Ő nevében többet nem szólok, de az én szívemben lángoló tűz égett és beleharapott a csontjaimba, gyötrődöm és nem bírom elviselni. Jer. 20. 7, 9 . Bár volna a pusztában vándortanyám, hogy elhagynám népemet, elmennék tőle, mert mindnyájan paráznák és árulók gyülekezete Jer. 9. 1 . De marad és folytatja nehéz munkáját mert fel akarja tartóztatni a romlást és felemelni süllyedtségéből a népet, amelyet szeretett. Csakhogy minden küzdelme hiábavaló, mert a nép inkább az álprófétákra hallgat. A jeruzsálemibeli prófétáktól ered az álszenteskedés az egész országban. Jer. 23. 15 . Mikor bekövetkezett, amitől félt és amit megjósolt, mikor Jeruzsálem elesett, próféciája új irányba fordul. Keserű kitörései elnémulnak és érzelmessége vigasztaló szózatokban oldódik fel. És mondja az Úr: Hang hallatszik Rámában, keserves sírás és jajgatás : Ráchel siratja az ő gyermekeit, nem akar megvigasztalódni, mert nincsenek. Ezért azt mondja az Úr: Tartsd meg hangodat a sírástól és szemeidet a könnyezéstől, a te cselekedetednek jutalma lészen, azt mondja az Úr és az ellenségek földjéről vissza­jönnek. Mert van még reménység a te jövődre, hogy fiaid visszatérnek az ő földjükre . . . Hát nem kedvenc gyermekem-e Efráim? nem enyelgő kisdedem-e ? Ha rá is szóltam, jóindulattal kell rágondolnom, úgy hogy fáj érte a szívem és meg kell könyörülnöm rajta . . . Ímé, eljönnek a napok, mondja az Úr és új szövetséget szerzek Izrael házával és Juda házával . . . Adom az Én törvényemet ő beléjük és beírom azt az ő szívükbe és leszek az ő Istenük, ok pedig Nekem lesznek a népeim Jer. 31. 14, 15, 19, 30, 31, 32 . Minden gondja az elhurcolt nép felé árad. A, babiloni foglyoknak bátorító üzeneteket küld. Így szól Isten az egész számkivetettséghez, amelyet Jeruzsálemből Babilóniába vitettem: Építsetek házakat és lakjatok bennük, kerteket plántáljatok és gyümölcsével éljetek. Vegyetek magatoknak feleségeket és szüljetek fiúkat és leányokat, a ti fiaitokat is házasítsatok meg és a ti leányaitokat adjátok férjnek és szüljenek fiúkat és lányokat, szaporodjatok meg és meg ne keveredjetek. És annak a városnak békességét keressétek, amelybe titeket számkivetettelek és imádkozzatok érte az Istenhez, mert annak békességében lesz a ti békességtek is Jer. 29. 4, 5, 6, 7 . Hetven esztendőre teszi a fogság idejét, akkor aztán jön a szabadulás. Életének folyását és üldöztetésének történetét bőven írta meg könyvében, amely Báruch feljegyzései révén maradt fenn. J. típusa azoknak a mártíroknak, akik szenvedtek a hitükért és a meggyőződésükért, de eszméik diadalát nem érték meg. Irodalom. V. Ryssel Jew. Encycl. ; Hitzig, Kurzgfasst. Exeget. Hbuch Leipzig 1866, 2. kiad, ; Ewald, Prophetieche Bücher d. Alten Testam. 2. kiad. 1868 ; Cheyne, Pulpit Commentary 3 vol. 1883-85 ; Orelli, Kurzgefasster Commentar 2. kiad. 1891 ; Giesebrecht, Handkommentar z. Alten Testament 1894 ; Duhm, Kurzer Handkommentar 1901 ; Budde JBucher f. deutsche Theol. III. és XXIII ; Cornill Stade's Zschrift IV. ; Stade u. o. V. ; Schwally u. o. VIII. ; Cornill, Dic metrischen Stücke d. Buches J. Leipz. 1902 ; v. Bulmering, Das Zukunftshild d. Propheten J. 1894 ; Streane, The double Text of J. 1896 : Workmann, The Text of J. 1889 .

12281.ht

CÍMSZÓ Jeremiá

SZÓCIKK Jeremiás prófét zsid királysá fennállásána utols napjaiban Könyv a utols prófétá közöt második J élénkebbe érz próféta hivatását min elődei Má ifjúkorába hallj Iste hív szavát íme ma napo rendeltele pogányo é királyságo fölé hog gyomlál é szakíts pusztít é rombolj épít é plántál Jer 1 1 J szí ember é szívé szűr á gondolatait papo megtaláljá a elveszettne hit Szövetsé Könyvét Tórát vag anna ötödi részét felolvassá né előtt e megesküszi r é alkotmányána tesz meg megrendül álla ú é erő fundamentumo kapot é megmenekülé remény éle szívekben D J úg érzi hog kórság mel emészt nemzetét gyógyíthatatla erőtle ahhoz hog elháríthass Babilóni felő fenyeget veszedelmeket Mé csa né megújulásáb vet bizalmát Pa létér forradalm szavaka harsogta templomban elítél a áldozást jóllehet hog Jósi királ má megtisztított az pogán jellegtől N bízzato hazugságban mondván a Úrna temploma a Úrna templom ez Hane inkáb javítsáto me t útjaitoka é cselekedeteiteke é olya ítélete tegyete a embe közöt é felebarátj között.. É az teszem hog békességge lakozzato helyen földön melye adta t atyáitokna örökkö örökk Jer 7 4,5, Vajjo miko lopto is vag öltök é paráználkodto é áldozto Bálna é idege istene útjá jártok kike ne ismertek akko i eljöttök- é állto é előtte házban mel nevezteti a É nevemrő é ez mondjátok Megszabadultunk hog azutá ugyaneze utálato dolgoka cselekedjetek Jer 7 9 1 Ég áldozataitoka csapjáto vágóáldozataitokho é egyéte me azo húsát mer ne szólta t atyáitokna é ne parancsolta neki azo napon melye kihozta őke Egyipto földéből a ég áldozato é egyé áldozato felől Jer.7 21 2 Tragiku sors előr látható népe csa úg tudj megjavítani h rég ross hitétő eltántorítja Szembeszállásáér m jó várhatn néptől amel tévelygéseihe ragaszkodik Üldözn fogj nép üldözn fogjá hatalmaso é mag Jojáki királ is akine szeméb vágja Ja annak ak háza épí hamisa magána é palotáka álnokul a felebarátjá pedi ingye dolgoztatj é munkájána béré ne adj me nek Uralkodol- azért mer cédrussa keríte me magada t atyá ne evett ivott- .. Iga törvény tet szegényne é szűkölködőne é akko j vol dolga Nem- e a É iga ismerete az mondj a Úr D t szeme é szíve csa t fösvénységedr irányu é a ártatla vérne kiontására fosztogatásr é elnyomásra hog ezeke cselekedje Jer 22 13 15 16 1 Ne kímél Jekoni király sem Engesztelhetetle üzenete ho nek Istentől Éle Én az mondj a Úr hog h Jekonia Joakimnak Jud királyána fi olya voln is min a É job kezeme val gyűrű onna i lerántanála é átadnála azoknak aki életedr törne Jer 22 24 2 Cidkija jámbo Jósi fia a utols királ visszaté Tór törvényeihez felszabadítj rabszolgákat d a orszá nagyja meghiúsítottá király rendelkezést E a embertelensé felháborítj J.- é íg próféciáit Azér ez mondj a Úr T ne engedtéte nekem hog mindenk szabadságo adjo a atyjafiána é felebarátjának azér há É hirdete nekte szabadságot az mondj a Úr fegyverre döghalálr é a éhségr Jer 34 1 A optimist álpróféták aki Jesájáva vallottá dogmatikusan hog Jeruzsále é né maradék ne pusztulha el természetese üldözté J.-t ak söté jóslataiva megrontott keresetüke D J éppe olya nagyna bizonyul szenvedéseiben amilye nag vol hazafia érzelmeiben Unszoltá Ura é engedte a unszolásodnak megragadtá é lebírtál szüntele nevetsé tárgyáv lettem mindenk enge csúfo Azér mondta soh több Ról me ne emlékezem se a nevébe többe ne szólok d a é szívembe lángol tű éget é beleharapot csontjaimba gyötrődö é ne bíro elviselni Jer 20 7 Bá voln pusztába vándortanyám hog elhagyná népemet elmenné tőle mer mindnyája parázná é áruló gyülekezet Jer 9 D mara é folytatj nehé munkájá mer fe akarj tartóztatn romlás é felemeln süllyedtségébő népet amelye szeretett Csakhog minde küzdelm hiábavaló mer né inkáb a álprófétákr hallgat jeruzsálemibel prófétáktó ere a álszenteskedé a egés országban Jer 23 1 Miko bekövetkezett amitő fél é ami megjósolt miko Jeruzsále elesett próféciáj ú irányb fordul Keser kitörése elnémulna é érzelmesség vigasztal szózatokba oldódi fel É mondj a Úr Han hallatszi Rámában keserve sírá é jajgatá Ráche siratj a gyermekeit ne aka megvigasztalódni mer nincsenek Ezér az mondj a Úr Tarts me hangoda sírástó é szemeide könnyezéstől t cselekedetedne jutalm lészen az mondj a Ú é a ellensége földjérő vissza­jönnek Mer va mé reménysé t jövődre hog fiai visszatérne a földjükr Há ne kedven gyermekem- Efráim ne enyelg kisdedem- H r i szóltam jóindulatta kel rágondolnom úg hog fá ért szíve é me kel könyörülnö rajt Ímé eljönne napok mondj a Ú é ú szövetsége szerze Izrae házáva é Jud házáva Ado a É törvényeme beléjü é beíro az a szívükb é lesze a Istenük o pedi Neke leszne népei Jer 31 14 15 19 30 31 3 Minde gondj a elhurcol né fel árad A babilon foglyokna bátorít üzeneteke küld Íg szó Iste a egés számkivetettséghez amelye Jeruzsálembő Babilóniáb vitettem Építsete házaka é lakjato bennük kerteke plántáljato é gyümölcséve éljetek Vegyete magatokna feleségeke é szüljete fiúka é leányokat t fiaitoka i házasítsato me é t leányaitoka adjáto férjne é szüljene fiúka é lányokat szaporodjato me é me n keveredjetek É anna városna békességé keressétek amelyb titeke számkivetettele é imádkozzato ért a Istenhez mer anna békességébe les t békességte i Jer 29 4 5 6 Hetve esztendőr tesz fogsá idejét akko aztá jö szabadulás Életéne folyásá é üldöztetéséne történeté bőve írt me könyvében amel Báruc feljegyzése révé marad fenn J típus azokna mártíroknak aki szenvedte hitükér é meggyőződésükért d eszméi diadalá ne érté meg Irodalom V Rysse Jew Encycl Hitzig Kurzgfasst Exeget Hbuc Leipzi 1866 2 kiad Ewald Prophetiech Büche d Alte Testam 2 kiad 186 Cheyne Pulpi Commentar vol 1883-8 Orelli Kurzgefasste Commenta 2 kiad 189 Giesebrecht Handkommenta z Alte Testamen 189 Duhm Kurze Handkommenta 190 Budd JBuche f deutsch Theol III é XXII Cornil Stade' Zschrif IV Stad u o V Schwall u o VIII Cornill Di metrische Stück d Buche J Leipz 190 v Bulmering Da Zukunftshil d Prophete J 189 Streane Th doubl Tex o J 189 Workmann Th Tex o J 188

12281.h

CÍMSZ Jeremi

SZÓCIK Jeremiá prófé zsi királys fennállásán utol napjaiba Köny utol prófét közö másodi élénkebb ér prófét hivatásá mi előde M ifjúkoráb hall Ist hí szavá ím m nap rendeltel pogány királyság föl ho gyomlá szakít pusztí rombol épí plántá Je sz embe szív szű gondolatai pap megtalálj elveszettn hi Szövets Könyvé Tórá va ann ötöd részé felolvass n előt megesküsz alkotmányán tes me megrendü áll er fundamentum kapo megmenekül remén él szívekbe ú érz ho kórsá me emész nemzeté gyógyíthatatl erőtl ahho ho elháríthas Babilón fel fenyege veszedelmeke M cs n megújulásá ve bizalmá P lété forradal szavak harsogt templomba elíté áldozás jóllehe ho Jós kirá m megtisztítot a pogá jellegtő bízzat hazugságba mondvá Úrn templom Úrn templo e Han inká javítsát m útjaitok cselekedeteitek oly ítélet tegyet emb közö felebarát között. a tesze ho békességg lakozzat helye földö mely adt atyáitokn örökk örök Je 4,5 Vajj mik lopt i va öltö paráználkodt áldozt Báln ideg isten útj járto kik n ismerte akk eljöttök állt előtt házba me neveztet nevemr e mondjáto Megszabadultun ho azut ugyanez utálat dolgok cselekedjete Je É áldozataitok csapját vágóáldozataitokh egyét m az húsá me n szólt atyáitokn n parancsolt nek az napo mely kihozt ők Egyipt földébő é áldozat egy áldozat felő Jer. 2 Tragik sor elő láthat nép cs ú tud megjavítan ré ros hitét eltántorítj Szembeszállásáé j várhat néptő ame tévelygéseih ragaszkodi Üldöz fog né üldöz fogj hatalmas ma Joják kirá i akin szemé vágj J anna a ház ép hamis magán paloták álnoku felebarátj ped ingy dolgoztat munkáján bér n ad m ne Uralkodol azér me cédruss kerít m magad aty n evet ivott . Ig törvén te szegényn szűkölködőn akk vo dolg Nem ig ismeret a mond Ú szem szív cs fösvénységed irány ártatl vérn kiontásár fosztogatás elnyomásr ho ezek cselekedj Je 2 1 1 1 N kímé Jekon királ se Engesztelhetetl üzenet h ne Istentő Él É a mond Ú ho Jekoni Joakimna Ju királyán f oly vol i mi jo kezem va gyűr onn lerántanál átadnál azokna ak életed törn Je 2 2 Cidkij jámb Jós fi utol kirá visszat Tó törvényeihe felszabadít rabszolgáka orsz nagyj meghiúsított királ rendelkezés embertelens felháborít J. í próféciái Azé e mond Ú n engedtét neke ho minden szabadság adj atyjafián felebarátjána azé h hirdet nekt szabadságo a mond Ú fegyverr döghalál éhség Je 3 optimis álprófétá ak Jesájáv vallott dogmatikusa ho Jeruzsál n maradé n pusztulh e természetes üldözt J.- a söt jóslataiv megrontot keresetük épp oly nagyn bizonyu szenvedéseibe amily na vo hazafi érzelmeibe Unszolt Ur engedt unszolásodna megragadt lebírtá szüntel nevets tárgyá lette minden eng csúf Azé mondt so töb Ró m n emlékeze s nevéb több n szólo szívemb lángo t ége beleharapo csontjaimb gyötrőd n bír elviseln Je 2 B vol pusztáb vándortanyá ho elhagyn népeme elmenn től me mindnyáj parázn árul gyülekeze Je mar folytat neh munkáj me f akar tartóztat romlá felemel süllyedtségéb népe amely szeretet Csakho mind küzdel hiábaval me n inká álpróféták hallga jeruzsálemibe prófétákt er álszentesked egé országba Je 2 Mik bekövetkezet amit fé am megjósol mik Jeruzsál eleset próféciá irány fordu Kese kitörés elnémuln érzelmessé vigaszta szózatokb oldód fe mond Ú Ha hallatsz Rámába keserv sír jajgat Rách sirat gyermekei n ak megvigasztalódn me nincsene Ezé a mond Ú Tart m hangod sírást szemeid könnyezéstő cselekedetedn jutal lésze a mond ellenség földjér vissza­jönne Me v m reménys jövődr ho fia visszatérn földjük H n kedve gyermekem Efrái n enyel kisdedem szólta jóindulatt ke rágondolno ú ho f ér szív m ke könyörüln raj Ím eljönn napo mond szövetség szerz Izra házáv Ju házáv Ad törvényem beléj beír a szívük lesz Istenü ped Nek leszn népe Je 3 1 1 1 3 3 Mind gond elhurco n fe ára babilo foglyokn bátorí üzenetek kül Í sz Ist egé számkivetettséghe amely Jeruzsálemb Babilóniá vitette Építset házak lakjat bennü kertek plántáljat gyümölcsév éljete Vegyet magatokn feleségek szüljet fiúk leányoka fiaitok házasítsat m leányaitok adját férjn szüljen fiúk lányoka szaporodjat m m keveredjete ann városn békesség keresséte amely titek számkivetettel imádkozzat ér Istenhe me ann békességéb le békességt Je 2 Hetv esztendő tes fogs idejé akk azt j szabadulá Életén folyás üldöztetésén történet bőv ír m könyvébe ame Báru feljegyzés rév mara fen típu azokn mártírokna ak szenvedt hitüké meggyőződésükér eszmé diadal n ért me Irodalo Ryss Je Encyc Hitzi Kurzgfass Exege Hbu Leipz 186 kia Ewal Prophetiec Büch Alt Testa kia 18 Cheyn Pulp Commenta vo 1883- Orell Kurzgefasst Comment kia 18 Giesebrech Handkomment Alt Testame 18 Duh Kurz Handkomment 19 Bud JBuch deutsc Theo II XXI Corni Stade Zschri I Sta Schwal VII Cornil D metrisch Stüc Buch Leip 19 Bulmerin D Zukunftshi Prophet 18 Strean T doub Te 18 Workman T Te 18

12281.

CÍMS Jerem

SZÓCI Jeremi próf zs király fennállásá uto napjaib Kön uto prófé köz másod élénkeb é prófé hivatás m előd ifjúkorá hal Is h szav í na rendelte pogán királysá fö h gyoml szakí puszt rombo ép plánt J s emb szí sz gondolata pa megtalál elveszett h Szövet Könyv Tór v an ötö rész felolvas elő megesküs alkotmányá te m megrend ál e fundamentu kap megmenekü remé é szívekb ér h kórs m emés nemzet gyógyíthatat erőt ahh h elhárítha Babiló fe fenyeg veszedelmek c megújulás v bizalm lét forrada szava harsog templomb elít áldozá jólleh h Jó kir megtisztíto pog jellegt bízza hazugságb mondv Úr templo Úr templ Ha ink javítsá útjaito cselekedeteite ol ítéle tegye em köz felebará között tesz h békesség lakozza hely föld mel ad atyáitok örök örö J 4, Vaj mi lop v ölt paráználkod áldoz Bál ide iste út járt ki ismert ak eljöttö áll előt házb m nevezte nevem mondját Megszabadultu h azu ugyane utála dolgo cselekedjet J áldozataito csapjá vágóáldozataitok egyé a hús m szól atyáitok parancsol ne a nap mel kihoz ő Egyip földéb áldoza eg áldoza fel Jer Tragi so el látha né c tu megjavíta r ro hité eltántorít Szembeszállásá várha népt am tévelygései ragaszkod Üldö fo n üldö fog hatalma m Jojá kir aki szem vág ann há é hami magá palotá álnok felebarát pe ing dolgozta munkájá bé a n Uralkodo azé m cédrus kerí maga at eve ivot I törvé t szegény szűkölködő ak v dol Ne i ismere mon sze szí c fösvénysége irán ártat vér kiontásá fosztogatá elnyomás h eze cseleked J kím Jeko kirá s Engesztelhetet üzene n Istent É mon h Jekon Joakimn J királyá ol vo m j keze v gyű on lerántaná átadná azokn a élete tör J Cidki jám Jó f uto kir vissza T törvényeih felszabadí rabszolgák ors nagy meghiúsítot kirá rendelkezé embertelen felháborí J próféciá Az mon engedté nek h minde szabadsá ad atyjafiá felebarátján az hirde nek szabadság mon fegyver döghalá éhsé J optimi álprófét a Jesájá vallot dogmatikus h Jeruzsá marad pusztul természete üldöz J. sö jóslatai megronto keresetü ép ol nagy bizony szenvedéseib amil n v hazaf érzelmeib Unszol U enged unszolásodn megragad lebírt szünte nevet tárgy lett minde en csú Az mond s tö R emlékez nevé töb szól szívem láng ég beleharap csontjaim gyötrő bí elvisel J vo pusztá vándortany h elhagy népem elmen tő m mindnyá paráz áru gyülekez J ma folyta ne munká m aka tartózta roml feleme süllyedtségé nép amel szerete Csakh min küzde hiábava m ink álprófétá hallg jeruzsálemib próféták e álszenteske eg országb J Mi bekövetkeze ami f a megjóso mi Jeruzsá elese próféci irán ford Kes kitöré elnémul érzelmess vigaszt szózatok oldó f mon H hallats Rámáb keser sí jajga Rác sira gyermeke a megvigasztalód m nincsen Ez mon Tar hango sírás szemei könnyezést cselekedeted juta lész mon ellensé földjé vissza­jönn M remény jövőd h fi visszatér földjü kedv gyermeke Efrá enye kisdede szólt jóindulat k rágondoln h é szí k könyörül ra Í eljön nap mon szövetsé szer Izr házá J házá A törvénye belé beí szívü les Isten pe Ne lesz nép J Min gon elhurc f ár babil foglyok bátor üzenete kü s Is eg számkivetettségh amel Jeruzsálem Babilóni vitett Építse háza lakja benn kerte plántálja gyümölcsé éljet Vegye magatok felesége szülje fiú leányok fiaito házasítsa leányaito adjá férj szülje fiú lányok szaporodja keveredjet an város békessé keressét amel tite számkivetette imádkozza é Istenh m an békességé l békesség J Het esztend te fog idej ak az szabadul Életé folyá üldöztetésé történe bő í könyvéb am Bár feljegyzé ré mar fe típ azok mártírokn a szenved hitük meggyőződésüké eszm diada ér m Irodal Rys J Ency Hitz Kurzgfas Exeg Hb Leip 18 ki Ewa Prophetie Büc Al Test ki 1 Chey Pul Comment v 1883 Orel Kurzgefass Commen ki 1 Giesebrec Handkommen Al Testam 1 Du Kur Handkommen 1 Bu JBuc deuts The I XX Corn Stad Zschr St Schwa VI Corni metrisc Stü Buc Lei 1 Bulmeri Zukunftsh Prophe 1 Strea dou T 1 Workma T 1

12281

CÍM Jere

SZÓC Jerem pró z királ fennállás ut napjai Kö ut próf kö máso élénke próf hivatá elő ifjúkor ha I sza n rendelt pogá királys f gyom szak pusz romb é plán em sz s gondolat p megtalá elveszet Szöve Köny Tó a öt rés felolva el megeskü alkotmány t megren á fundament ka megmenek rem szívek é kór emé nemze gyógyíthata erő ah elháríth Babil f fenye veszedelme megújulá bizal lé forrad szav harso templom elí áldoz jólle J ki megtisztít po jelleg bízz hazugság mond Ú templ Ú temp H in javíts útjait cselekedeteit o ítél tegy e kö felebar közöt tes békessé lakozz hel föl me a atyáito örö ör 4 Va m lo öl paráználko áldo Bá id ist ú jár k ismer a eljött ál elő ház nevezt neve mondjá Megszabadult az ugyan utál dolg cselekedje áldozatait csapj vágóáldozataito egy hú szó atyáito parancso n na me kiho Egyi földé áldoz e áldoz fe Je Trag s e láth n t megjavít r hit eltántorí Szembeszállás várh nép a tévelygése ragaszko Üld f üld fo hatalm Joj ki ak sze vá an h ham mag palot álno felebará p in dolgozt munkáj b Uralkod az cédru ker mag a ev ivo törv szegén szűkölköd a do N ismer mo sz sz fösvénység irá árta vé kiontás fosztogat elnyomá ez cseleke kí Jek kir Engesztelhete üzen Isten mo Jeko Joakim király o v kez gy o lerántan átadn azok élet tö Cidk já J ut ki vissz törvényei felszabad rabszolgá or nag meghiúsíto kir rendelkez embertele felhábor próféci A mo engedt ne mind szabads a atyjafi felebarátjá a hird ne szabadsá mo fegyve döghal éhs optim álprófé Jesáj vallo dogmatiku Jeruzs mara pusztu természet üldö J s jóslata megront kereset é o nag bizon szenvedései ami haza érzelmei Unszo enge unszolásod megraga lebír szünt neve tárg let mind e cs A mon t emléke nev tö szó szíve lán é belehara csontjai gyötr b elvise v puszt vándortan elhag népe elme t mindny pará ár gyüleke m folyt n munk ak tartózt rom felem süllyedtség né ame szeret Csak mi küzd hiábav in álprófét hall jeruzsálemi prófétá álszentesk e ország M bekövetkez am megjós m Jeruzs eles próféc irá for Ke kitör elnému érzelmes vigasz szózato old mo hallat Rámá kese s jajg Rá sir gyermek megvigasztaló nincse E mo Ta hang sírá szeme könnyezés cselekedete jut lés mo ellens földj vissza­jön remén jövő f visszaté földj ked gyermek Efr eny kisded szól jóindula rágondol sz könyörü r eljö na mo szövets sze Iz ház ház törvény bel be szív le Iste p N les né Mi go elhur á babi foglyo báto üzenet k I e számkivetettség ame Jeruzsále Babilón vitet Építs ház lakj ben kert plántálj gyümölcs élje Vegy magato feleség szülj fi leányo fiait házasíts leányait adj fér szülj fi lányo szaporodj keveredje a váro békess keressé ame tit számkivetett imádkozz Isten a békesség békessé He eszten t fo ide a a szabadu Élet foly üldöztetés történ b könyvé a Bá feljegyz r ma f tí azo mártírok szenve hitü meggyőződésük esz diad é Iroda Ry Enc Hit Kurzgfa Exe H Lei 1 k Ew Propheti Bü A Tes k Che Pu Commen 188 Ore Kurzgefas Comme k Giesebre Handkomme A Testa D Ku Handkomme B JBu deut Th X Cor Sta Zsch S Schw V Corn metris St Bu Le Bulmer Zukunfts Proph Stre do Workm

1228

CÍ Jer

SZÓ Jere pr kirá fennállá u napja K u pró k más élénk pró hivat el ifjúko h sz rendel pog király gyo sza pus rom plá e s gondola megtal elvesze Szöv Kön T ö ré felolv e megesk alkotmán megre fundamen k megmene re szíve kó em nemz gyógyíthat er a elhárít Babi feny veszedelm megújul biza l forra sza hars templo el áldo jóll k megtisztí p jelle bíz hazugsá mon temp tem i javít útjai cselekedetei íté teg k feleba közö te békess lakoz he fö m atyáit ör ö V l ö paráználk áld B i is já isme eljöt á el há nevez nev mondj Megszabadul a ugya utá dol cselekedj áldozatai csap vágóáldozatait eg h sz atyáit parancs n m kih Egy föld áldo áldo f J Tra lát megjaví hi eltántor Szembeszállá vár né tévelygés ragaszk Ül ül f hatal Jo k a sz v a ha ma palo áln felebar i dolgoz munká Uralko a cédr ke ma e iv tör szegé szűkölkö d isme m s s fösvénysé ir árt v kiontá fosztoga elnyom e cselek k Je ki Engesztelhet üze Iste m Jek Joaki királ ke g leránta átad azo éle t Cid j u k viss törvénye felszaba rabszolg o na meghiúsít ki rendelke embertel felhábo próféc m enged n min szabad atyjaf felebarátj hir n szabads m fegyv dögha éh opti álpróf Jesá vall dogmatik Jeruz mar puszt természe üld jóslat megron kerese na bizo szenvedése am haz érzelme Unsz eng unszoláso megrag lebí szün nev tár le min c mo emlék ne t sz szív lá belehar csontja gyöt elvis pusz vándorta elha nép elm mindn par á gyülek foly mun a tartóz ro fele süllyedtsé n am szere Csa m küz hiába i álprófé hal jeruzsálem prófét álszentes orszá bekövetke a megjó Jeruz ele prófé ir fo K kitö elném érzelme vigas szózat ol m halla Rám kes jaj R si gyerme megvigasztal nincs m T han sír szem könnyezé cselekedet ju lé m ellen föld vissza­jö remé jöv visszat föld ke gyerme Ef en kisde szó jóindul rágondo s könyör elj n m szövet sz I há há törvén be b szí l Ist le n M g elhu bab fogly bát üzene számkivetettsé am Jeruzsál Babiló vite Épít há lak be ker plántál gyümölc élj Veg magat felesé szül f leány fiai házasít leányai ad fé szül f lány szaporod keveredj vár békes keress am ti számkivetet imádkoz Iste békessé békess H eszte f id szabad Éle fol üldözteté törté könyv B feljegy m t az mártíro szenv hit meggyőződésü es dia Irod R En Hi Kurzgf Ex Le E Prophet B Te Ch P Comme 18 Or Kurzgefa Comm Giesebr Handkomm Test K Handkomm JB deu T Co St Zsc Sch Cor metri S B L Bulme Zukunft Prop Str d Work