12282.htm

CÍMSZÓ: Jeremiás

SZÓCIKK: "Ezért azt mondja az Úr: Tartsd meg hangodat a sírástól és szemeidet a könnyezéstől, a te cselekedetednek jutalma lészen, azt mondja az Úr és az ellenségek földjéről vissza­jönnek. Mert van még reménység a te jövődre, hogy fiaid visszatérnek az ő földjükre . . . Hát nem kedvenc gyermekem-e Efráim? nem enyelgő kisdedem-e ? Ha rá is szóltam, jóindulattal kell rágondolnom, úgy hogy fáj érte a szívem és meg kell könyörülnöm rajta . . . Ímé, eljönnek a napok, mondja az Úr és új szövetséget szerzek Izrael házával és Juda házával . . . Adom az Én törvényemet ő beléjük és beírom azt az ő szívükbe és leszek az ő Istenük, ok pedig Nekem lesznek a népeim» (Jer. 31. 14, 15, 19, 30, 31, 32). Minden gondja az elhurcolt nép felé árad. A, babiloni foglyoknak bátorító üzeneteket küld. «Így szól Isten az egész számkivetettséghez, amelyet Jeruzsálemből Babilóniába vitettem: Építsetek házakat és lakjatok bennük, kerteket plántáljatok és gyümölcsével éljetek. Vegyetek magatoknak feleségeket és szüljetek fiúkat és leányokat, a ti fiaitokat is házasítsatok meg és a ti leányaitokat adjátok férjnek és szüljenek fiúkat és lányokat, szaporodjatok meg és meg ne keveredjetek. És annak a városnak békességét keressétek, amelybe titeket számkivetettelek és imádkozzatok érte az Istenhez, mert annak békességében lesz a ti békességtek is» (Jer. 29. 4, 5, 6, 7). Hetven esztendőre teszi a fogság idejét, akkor aztán jön a szabadulás. Életének folyását és üldöztetésének történetét bőven írta meg könyvében, amely Báruch feljegyzései révén maradt fenn. J. típusa azoknak a mártíroknak, akik szenvedtek a hitükért és a meggyőződésükért, de eszméik diadalát nem érték meg. Irodalom. V. Ryssel (Jew. Encycl.) ; Hitzig, Kurzgfasst. Exeget. Hbuch (Leipzig 1866, 2. kiad,) ; Ewald, Prophetieche Bücher d. Alten Testam. (2. kiad. 1868) ; Cheyne, Pulpit Commentary (3 vol. 1883-85); Orelli, Kurzgefasster Commentar (2. kiad. 1891); Giesebrecht, Handkommentar z. Alten Testament (1894); Duhm, Kurzer Handkommentar (1901); Budde (JBucher f. deutsche Theol. III. és XXIII); Cornill (Stade's Zschrift IV.); Stade(u. o. V.); Schwally (u. o. VIII.); Cornill, Dic metrischen Stücke d. Buches J. (Leipz. 1902); v. Bulmering, Das Zukunftshild d. Propheten J. (1894) ; Streane, The double Text of J. (1896) : Workmann, The Text of J. (1889)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2282. címszó a lexikon => 410. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12282.htm

CÍMSZÓ: Jeremiás

SZÓCIKK: Ezért azt mondja az Úr: Tartsd meg hangodat a sírástól és szemeidet a könnyezéstől, a te cselekedetednek jutalma lészen, azt mondja az Úr és az ellenségek földjéről vissza­jönnek. Mert van még reménység a te jövődre, hogy fiaid visszatérnek az ő földjükre . . . Hát nem kedvenc gyermekem-e Efráim? nem enyelgő kisdedem-e ? Ha rá is szóltam, jóindulattal kell rágondolnom, úgy hogy fáj érte a szívem és meg kell könyörülnöm rajta . . . Ímé, eljönnek a napok, mondja az Úr és új szövetséget szerzek Izrael házával és Juda házával . . . Adom az Én törvényemet ő beléjük és beírom azt az ő szívükbe és leszek az ő Istenük, ok pedig Nekem lesznek a népeim Jer. 31. 14, 15, 19, 30, 31, 32 . Minden gondja az elhurcolt nép felé árad. A, babiloni foglyoknak bátorító üzeneteket küld. Így szól Isten az egész számkivetettséghez, amelyet Jeruzsálemből Babilóniába vitettem: Építsetek házakat és lakjatok bennük, kerteket plántáljatok és gyümölcsével éljetek. Vegyetek magatoknak feleségeket és szüljetek fiúkat és leányokat, a ti fiaitokat is házasítsatok meg és a ti leányaitokat adjátok férjnek és szüljenek fiúkat és lányokat, szaporodjatok meg és meg ne keveredjetek. És annak a városnak békességét keressétek, amelybe titeket számkivetettelek és imádkozzatok érte az Istenhez, mert annak békességében lesz a ti békességtek is Jer. 29. 4, 5, 6, 7 . Hetven esztendőre teszi a fogság idejét, akkor aztán jön a szabadulás. Életének folyását és üldöztetésének történetét bőven írta meg könyvében, amely Báruch feljegyzései révén maradt fenn. J. típusa azoknak a mártíroknak, akik szenvedtek a hitükért és a meggyőződésükért, de eszméik diadalát nem érték meg. Irodalom. V. Ryssel Jew. Encycl. ; Hitzig, Kurzgfasst. Exeget. Hbuch Leipzig 1866, 2. kiad, ; Ewald, Prophetieche Bücher d. Alten Testam. 2. kiad. 1868 ; Cheyne, Pulpit Commentary 3 vol. 1883-85 ; Orelli, Kurzgefasster Commentar 2. kiad. 1891 ; Giesebrecht, Handkommentar z. Alten Testament 1894 ; Duhm, Kurzer Handkommentar 1901 ; Budde JBucher f. deutsche Theol. III. és XXIII ; Cornill Stade's Zschrift IV. ; Stade u. o. V. ; Schwally u. o. VIII. ; Cornill, Dic metrischen Stücke d. Buches J. Leipz. 1902 ; v. Bulmering, Das Zukunftshild d. Propheten J. 1894 ; Streane, The double Text of J. 1896 : Workmann, The Text of J. 1889 .

12282.ht

CÍMSZÓ Jeremiá

SZÓCIKK Ezér az mondj a Úr Tarts me hangoda sírástó é szemeide könnyezéstől t cselekedetedne jutalm lészen az mondj a Ú é a ellensége földjérő vissza­jönnek Mer va mé reménysé t jövődre hog fiai visszatérne a földjükr Há ne kedven gyermekem- Efráim ne enyelg kisdedem- H r i szóltam jóindulatta kel rágondolnom úg hog fá ért szíve é me kel könyörülnö rajt Ímé eljönne napok mondj a Ú é ú szövetsége szerze Izrae házáva é Jud házáva Ado a É törvényeme beléjü é beíro az a szívükb é lesze a Istenük o pedi Neke leszne népei Jer 31 14 15 19 30 31 3 Minde gondj a elhurcol né fel árad A babilon foglyokna bátorít üzeneteke küld Íg szó Iste a egés számkivetettséghez amelye Jeruzsálembő Babilóniáb vitettem Építsete házaka é lakjato bennük kerteke plántáljato é gyümölcséve éljetek Vegyete magatokna feleségeke é szüljete fiúka é leányokat t fiaitoka i házasítsato me é t leányaitoka adjáto férjne é szüljene fiúka é lányokat szaporodjato me é me n keveredjetek É anna városna békességé keressétek amelyb titeke számkivetettele é imádkozzato ért a Istenhez mer anna békességébe les t békességte i Jer 29 4 5 6 Hetve esztendőr tesz fogsá idejét akko aztá jö szabadulás Életéne folyásá é üldöztetéséne történeté bőve írt me könyvében amel Báruc feljegyzése révé marad fenn J típus azokna mártíroknak aki szenvedte hitükér é meggyőződésükért d eszméi diadalá ne érté meg Irodalom V Rysse Jew Encycl Hitzig Kurzgfasst Exeget Hbuc Leipzi 1866 2 kiad Ewald Prophetiech Büche d Alte Testam 2 kiad 186 Cheyne Pulpi Commentar vol 1883-8 Orelli Kurzgefasste Commenta 2 kiad 189 Giesebrecht Handkommenta z Alte Testamen 189 Duhm Kurze Handkommenta 190 Budd JBuche f deutsch Theol III é XXII Cornil Stade' Zschrif IV Stad u o V Schwall u o VIII Cornill Di metrische Stück d Buche J Leipz 190 v Bulmering Da Zukunftshil d Prophete J 189 Streane Th doubl Tex o J 189 Workmann Th Tex o J 188

12282.h

CÍMSZ Jeremi

SZÓCIK Ezé a mond Ú Tart m hangod sírást szemeid könnyezéstő cselekedetedn jutal lésze a mond ellenség földjér vissza­jönne Me v m reménys jövődr ho fia visszatérn földjük H n kedve gyermekem Efrái n enyel kisdedem szólta jóindulatt ke rágondolno ú ho f ér szív m ke könyörüln raj Ím eljönn napo mond szövetség szerz Izra házáv Ju házáv Ad törvényem beléj beír a szívük lesz Istenü ped Nek leszn népe Je 3 1 1 1 3 3 Mind gond elhurco n fe ára babilo foglyokn bátorí üzenetek kül Í sz Ist egé számkivetettséghe amely Jeruzsálemb Babilóniá vitette Építset házak lakjat bennü kertek plántáljat gyümölcsév éljete Vegyet magatokn feleségek szüljet fiúk leányoka fiaitok házasítsat m leányaitok adját férjn szüljen fiúk lányoka szaporodjat m m keveredjete ann városn békesség keresséte amely titek számkivetettel imádkozzat ér Istenhe me ann békességéb le békességt Je 2 Hetv esztendő tes fogs idejé akk azt j szabadulá Életén folyás üldöztetésén történet bőv ír m könyvébe ame Báru feljegyzés rév mara fen típu azokn mártírokna ak szenvedt hitüké meggyőződésükér eszmé diadal n ért me Irodalo Ryss Je Encyc Hitzi Kurzgfass Exege Hbu Leipz 186 kia Ewal Prophetiec Büch Alt Testa kia 18 Cheyn Pulp Commenta vo 1883- Orell Kurzgefasst Comment kia 18 Giesebrech Handkomment Alt Testame 18 Duh Kurz Handkomment 19 Bud JBuch deutsc Theo II XXI Corni Stade Zschri I Sta Schwal VII Cornil D metrisch Stüc Buch Leip 19 Bulmerin D Zukunftshi Prophet 18 Strean T doub Te 18 Workman T Te 18

12282.

CÍMS Jerem

SZÓCI Ez mon Tar hango sírás szemei könnyezést cselekedeted juta lész mon ellensé földjé vissza­jönn M remény jövőd h fi visszatér földjü kedv gyermeke Efrá enye kisdede szólt jóindulat k rágondoln h é szí k könyörül ra Í eljön nap mon szövetsé szer Izr házá J házá A törvénye belé beí szívü les Isten pe Ne lesz nép J Min gon elhurc f ár babil foglyok bátor üzenete kü s Is eg számkivetettségh amel Jeruzsálem Babilóni vitett Építse háza lakja benn kerte plántálja gyümölcsé éljet Vegye magatok felesége szülje fiú leányok fiaito házasítsa leányaito adjá férj szülje fiú lányok szaporodja keveredjet an város békessé keressét amel tite számkivetette imádkozza é Istenh m an békességé l békesség J Het esztend te fog idej ak az szabadul Életé folyá üldöztetésé történe bő í könyvéb am Bár feljegyzé ré mar fe típ azok mártírokn a szenved hitük meggyőződésüké eszm diada ér m Irodal Rys J Ency Hitz Kurzgfas Exeg Hb Leip 18 ki Ewa Prophetie Büc Al Test ki 1 Chey Pul Comment v 1883 Orel Kurzgefass Commen ki 1 Giesebrec Handkommen Al Testam 1 Du Kur Handkommen 1 Bu JBuc deuts The I XX Corn Stad Zschr St Schwa VI Corni metrisc Stü Buc Lei 1 Bulmeri Zukunftsh Prophe 1 Strea dou T 1 Workma T 1

12282

CÍM Jere

SZÓC E mo Ta hang sírá szeme könnyezés cselekedete jut lés mo ellens földj vissza­jön remén jövő f visszaté földj ked gyermek Efr eny kisded szól jóindula rágondol sz könyörü r eljö na mo szövets sze Iz ház ház törvény bel be szív le Iste p N les né Mi go elhur á babi foglyo báto üzenet k I e számkivetettség ame Jeruzsále Babilón vitet Építs ház lakj ben kert plántálj gyümölcs élje Vegy magato feleség szülj fi leányo fiait házasíts leányait adj fér szülj fi lányo szaporodj keveredje a váro békess keressé ame tit számkivetett imádkozz Isten a békesség békessé He eszten t fo ide a a szabadu Élet foly üldöztetés történ b könyvé a Bá feljegyz r ma f tí azo mártírok szenve hitü meggyőződésük esz diad é Iroda Ry Enc Hit Kurzgfa Exe H Lei 1 k Ew Propheti Bü A Tes k Che Pu Commen 188 Ore Kurzgefas Comme k Giesebre Handkomme A Testa D Ku Handkomme B JBu deut Th X Cor Sta Zsch S Schw V Corn metris St Bu Le Bulmer Zukunfts Proph Stre do Workm

1228

CÍ Jer

SZÓ m T han sír szem könnyezé cselekedet ju lé m ellen föld vissza­jö remé jöv visszat föld ke gyerme Ef en kisde szó jóindul rágondo s könyör elj n m szövet sz I há há törvén be b szí l Ist le n M g elhu bab fogly bát üzene számkivetettsé am Jeruzsál Babiló vite Épít há lak be ker plántál gyümölc élj Veg magat felesé szül f leány fiai házasít leányai ad fé szül f lány szaporod keveredj vár békes keress am ti számkivetet imádkoz Iste békessé békess H eszte f id szabad Éle fol üldözteté törté könyv B feljegy m t az mártíro szenv hit meggyőződésü es dia Irod R En Hi Kurzgf Ex Le E Prophet B Te Ch P Comme 18 Or Kurzgefa Comm Giesebr Handkomm Test K Handkomm JB deu T Co St Zsc Sch Cor metri S B L Bulme Zukunft Prop Str d Work