12284.htm

CÍMSZÓ: Jeruzsálem

SZÓCIKK: 614-ben II. Chosroes perzsa király elfoglalta J.-et. de 629. Heraclius császár visszafoglalta. 637-ben a győzelmes Omar kalifa négy havi ostrom után végkép elfoglalta J.-et, mely egészen 1918-ig mohamedán uralom alatt volt, kivéve 1099-1187-ig, amikor a keresztes hadak megszállva tartották, de az utóbbi évben Szaladin egyiptomi szultán visszafoglalta azt. Később Törökország alá tartozott Palesztinával együtt J. is, mely egészen a jelen századig vissza fejlődött s csupán a cionizmus fellendülésével regenerálódott. Ma J.-nek 120,000 lakosa van, amelyből 80,000 zsidó. A Balfour-deklaráció (1918) óta az angol protektorátus alatti zsidó államfővárosa s a főbiztos (Chief Commissioner) székhelye. Számos középülete s újabban gyártelepe is van. Iparai közül különösön a faáruk készítése jelentékeny. J. nevezetessége az utóbbi években létesült egyetem, melynek épülete a Scopus hegyén van. Úgyszintén van a fővárosnak hébernyelvű modern operaháza is, mely magas színvonalon áll. Emellett régebb idő óta van nagyszabású árvaháza, újabban több modern berendezésű kórháza, hébernyelvű gimnáziuma, számos napi- és hetilapja ugyancsak héber nyelven és könyvtára is. J. zsidósága nem alkot egy hitközséget, hanem külön községekben tömörülnek a különböző országokból származó zsidó beköltözöttek. J. tudományos szempontból is rendkívül nagy jelentőségű, nem csupán az újonnan létesült egyeteme miatt, hanem főképen azért, mert ott van az amerikai, angol és német Biblia-archeológiái kutatók központja. J. minden időben a zsidóság szent városa volt s az is maradt mind e mai napig. A Zsoltáros rajongó lelkesedéssel énekli meg mint «Isten városát», a «szent várost», de a későbbi talmudtudósok munkáiban is sűrűn bukkannak fel poétikus képek J. hajdani dicsőségéről. «Ez volt a város, melynek híre a világ egyik végétől a másikig visszhangzott» (Midr. Rabba). «Tíz mérő szépséget kapott a világ, ebből kilenc jutott J.-nek» (Kiddusin 49b). A diaszpóra évezredei alatt J. a jobb jövőnek mindig eleven szimbóluma volt a zsidóság számára, rnely sohasem adta fel a reményt, hogy visszatérhet ismét majdan régi fényében tündöklő J.-be. Ennek a zsidó liturgiát sűrűn átszövő reménykedésnek legmeghatóbb kifejezéseit a Haggadában (jövő évre J.-ben) és a Zsoltárban (Száradjon el a jobbom ha valaha elfelejtelek J.) találjuk. L. Bar Kochba. Giskalai János, Tiso-be-av, Cion és Zarándoklás a Szentföldre).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2284. címszó a lexikon => 411. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12284.htm

CÍMSZÓ: Jeruzsálem

SZÓCIKK: 614-ben II. Chosroes perzsa király elfoglalta J.-et. de 629. Heraclius császár visszafoglalta. 637-ben a győzelmes Omar kalifa négy havi ostrom után végkép elfoglalta J.-et, mely egészen 1918-ig mohamedán uralom alatt volt, kivéve 1099-1187-ig, amikor a keresztes hadak megszállva tartották, de az utóbbi évben Szaladin egyiptomi szultán visszafoglalta azt. Később Törökország alá tartozott Palesztinával együtt J. is, mely egészen a jelen századig vissza fejlődött s csupán a cionizmus fellendülésével regenerálódott. Ma J.-nek 120,000 lakosa van, amelyből 80,000 zsidó. A Balfour-deklaráció 1918 óta az angol protektorátus alatti zsidó államfővárosa s a főbiztos Chief Commissioner székhelye. Számos középülete s újabban gyártelepe is van. Iparai közül különösön a faáruk készítése jelentékeny. J. nevezetessége az utóbbi években létesült egyetem, melynek épülete a Scopus hegyén van. Úgyszintén van a fővárosnak hébernyelvű modern operaháza is, mely magas színvonalon áll. Emellett régebb idő óta van nagyszabású árvaháza, újabban több modern berendezésű kórháza, hébernyelvű gimnáziuma, számos napi- és hetilapja ugyancsak héber nyelven és könyvtára is. J. zsidósága nem alkot egy hitközséget, hanem külön községekben tömörülnek a különböző országokból származó zsidó beköltözöttek. J. tudományos szempontból is rendkívül nagy jelentőségű, nem csupán az újonnan létesült egyeteme miatt, hanem főképen azért, mert ott van az amerikai, angol és német Biblia-archeológiái kutatók központja. J. minden időben a zsidóság szent városa volt s az is maradt mind e mai napig. A Zsoltáros rajongó lelkesedéssel énekli meg mint Isten városát , a szent várost , de a későbbi talmudtudósok munkáiban is sűrűn bukkannak fel poétikus képek J. hajdani dicsőségéről. Ez volt a város, melynek híre a világ egyik végétől a másikig visszhangzott Midr. Rabba . Tíz mérő szépséget kapott a világ, ebből kilenc jutott J.-nek Kiddusin 49b . A diaszpóra évezredei alatt J. a jobb jövőnek mindig eleven szimbóluma volt a zsidóság számára, rnely sohasem adta fel a reményt, hogy visszatérhet ismét majdan régi fényében tündöklő J.-be. Ennek a zsidó liturgiát sűrűn átszövő reménykedésnek legmeghatóbb kifejezéseit a Haggadában jövő évre J.-ben és a Zsoltárban Száradjon el a jobbom ha valaha elfelejtelek J. találjuk. L. Bar Kochba. Giskalai János, Tiso-be-av, Cion és Zarándoklás a Szentföldre .

12284.ht

CÍMSZÓ Jeruzsále

SZÓCIKK 614-be II Chosroe perzs királ elfoglalt J.-et d 629 Heracliu császá visszafoglalta 637-be győzelme Oma kalif nég hav ostro utá végké elfoglalt J.-et mel egésze 1918-i mohamedá uralo alat volt kivév 1099-1187-ig amiko kereszte hada megszállv tartották d a utóbb évbe Szaladi egyiptom szultá visszafoglalt azt Későb Törökorszá al tartozot Palesztináva együt J is mel egésze jele századi vissz fejlődöt csupá cionizmu fellendüléséve regenerálódott M J.-ne 120,00 lakos van amelybő 80,00 zsidó Balfour-deklaráci 191 ót a ango protektorátu alatt zsid államfőváros főbizto Chie Commissione székhelye Számo középület újabba gyártelep i van Ipara közü különösö faáru készítés jelentékeny J nevezetesség a utóbb évekbe létesül egyetem melyne épület Scopu hegyé van Úgyszinté va fővárosna hébernyelv moder operaház is mel maga színvonalo áll Emellet régeb id ót va nagyszabás árvaháza újabba töb moder berendezés kórháza hébernyelv gimnáziuma számo napi é hetilapj ugyancsa hébe nyelve é könyvtár is J zsidóság ne alko eg hitközséget hane külö községekbe tömörülne különböz országokbó származ zsid beköltözöttek J tudományo szempontbó i rendkívü nag jelentőségű ne csupá a újonna létesül egyetem miatt hane főképe azért mer ot va a amerikai ango é néme Biblia-archeológiá kutató központja J minde időbe zsidósá szen város vol a i marad min ma napig Zsoltáro rajong lelkesedésse énekl me min Iste városá szen város d később talmudtudóso munkáiba i sűrű bukkanna fe poétiku képe J hajdan dicsőségéről E vol város melyne hír vilá egyi végétő másiki visszhangzot Midr Rabb Tí mér szépsége kapot világ ebbő kilen jutot J.-ne Kiddusi 49 diaszpór évezrede alat J job jövőne mindi eleve szimbólum vol zsidósá számára rnel sohase adt fe reményt hog visszatérhe ismé majda rég fényébe tündökl J.-be Enne zsid liturgiá sűrű átszöv reménykedésne legmeghatób kifejezései Haggadába jöv évr J.-be é Zsoltárba Száradjo e jobbo h valah elfelejtele J találjuk L Ba Kochba Giskala János Tiso-be-av Cio é Zarándoklá Szentföldr

12284.h

CÍMSZ Jeruzsál

SZÓCIK 614-b I Chosro perz kirá elfoglal J.-e 62 Heracli csász visszafoglalt 637-b győzelm Om kali né ha ostr ut végk elfoglal J.-e me egész 1918- mohamed ural ala vol kivé 1099-1187-i amik kereszt had megszáll tartottá utób évb Szalad egyipto szult visszafoglal az Késő Törökorsz a tartozo Palesztináv együ i me egész jel század viss fejlődö csup cionizm fellendülésév regenerálódot J.-n 120,0 lako va amelyb 80,0 zsid Balfour-deklarác 19 ó ang protektorát alat zsi államfőváro főbizt Chi Commission székhely Szám középüle újabb gyártele va Ipar köz különös faár készíté jelentéken nevezetessé utób évekb létesü egyete melyn épüle Scop hegy va Úgyszint v fővárosn hébernyel mode operahá i me mag színvonal ál Emelle rége i ó v nagyszabá árvaház újabb tö mode berendezé kórház hébernyel gimnázium szám nap hetilap ugyancs héb nyelv könyvtá i zsidósá n alk e hitközsége han kül községekb tömörüln különbö országokb szárma zsi beköltözötte tudomány szempontb rendkív na jelentőség n csup újonn létesü egyete miat han főkép azér me o v amerika ang ném Biblia-archeológi kutat központj mind időb zsidós sze váro vo mara mi m napi Zsoltár rajon lelkesedéss ének m mi Ist város sze váro későb talmudtudós munkáib sűr bukkann f poétik kép hajda dicsőségérő vo váro melyn hí vil egy végét másik visszhangzo Mid Rab T mé szépség kapo vilá ebb kile juto J.-n Kiddus 4 diaszpó évezred ala jo jövőn mind elev szimbólu vo zsidós számár rne sohas ad f remény ho visszatérh ism majd ré fényéb tündök J.-b Enn zsi liturgi sűr átszö reménykedésn legmegható kifejezése Haggadáb jö év J.-b Zsoltárb Száradj jobb vala elfelejtel találju B Kochb Giskal Jáno Tiso-be-a Ci Zarándokl Szentföld

12284.

CÍMS Jeruzsá

SZÓCI 614- Chosr per kir elfogla J.- 6 Heracl csás visszafoglal 637- győzel O kal n h ost u vég elfogla J.- m egés 1918 mohame ura al vo kiv 1099-1187- ami keresz ha megszál tartott utó év Szala egyipt szul visszafogla a Kés Törökors tartoz Palesztiná egy m egés je száza vis fejlőd csu cioniz fellendülésé regenerálódo J.- 120, lak v amely 80, zsi Balfour-deklará 1 an protektorá ala zs államfővár főbiz Ch Commissio székhel Szá középül újab gyártel v Ipa kö különö faá készít jelentéke nevezetess utó évek létes egyet mely épül Sco heg v Úgyszin főváros hébernye mod operah m ma színvona á Emell rég nagyszab árvahá újab t mod berendez kórhá hébernye gimnáziu szá na hetila ugyanc hé nyel könyvt zsidós al hitközség ha kü községek tömörül különb országok szárm zs beköltözött tudomán szempont rendkí n jelentősé csu újon létes egyet mia ha főké azé m amerik an né Biblia-archeológ kuta központ min idő zsidó sz vár v mar m nap Zsoltá rajo lelkesedés éne m Is váro sz vár késő talmudtudó munkái sű bukkan poéti ké hajd dicsőségér v vár mely h vi eg végé mási visszhangz Mi Ra m szépsé kap vil eb kil jut J.- Kiddu diaszp évezre al j jövő min ele szimból v zsidó számá rn soha a remén h visszatér is maj r fényé tündö J.- En zs liturg sű átsz reménykedés legmeghat kifejezés Haggadá j é J.- Zsoltár Szárad job val elfelejte találj Koch Giska Ján Tiso-be- C Zarándok Szentföl

12284

CÍM Jeruzs

SZÓC 614 Chos pe ki elfogl J. Herac csá visszafogla 637 győze ka os vé elfogl J. egé 191 moham ur a v ki 1099-1187 am keres h megszá tartot ut é Szal egyip szu visszafogl Ké Törökor tarto Palesztin eg egé j száz vi fejlő cs cioni fellendülés regenerálód J. 120 la amel 80 zs Balfour-deklar a protektor al z államfővá főbi C Commissi székhe Sz középü úja gyárte Ip k külön fa készí jelenték nevezetes ut éve léte egye mel épü Sc he Úgyszi főváro héberny mo opera m színvon Emel ré nagysza árvah úja mo berende kórh héberny gimnázi sz n hetil ugyan h nye könyv zsidó a hitközsé h k községe tömörü külön országo szár z beköltözöt tudomá szempon rendk jelentős cs újo léte egye mi h fők az ameri a n Biblia-archeoló kut közpon mi id zsid s vá ma na Zsolt raj lelkesedé én I vár s vá kés talmudtud munká s bukka poét k haj dicsőségé vá mel v e vég más visszhang M R széps ka vi e ki ju J. Kidd diasz évezr a jöv mi el szimbó zsid szám r soh remé visszaté i ma fény tünd J. E z litur s áts reménykedé legmegha kifejezé Haggad J. Zsoltá Szára jo va elfelejt talál Koc Gisk Já Tiso-be Zarándo Szentfö

1228

CÍ Jeruz

SZÓ 61 Cho p k elfog J Hera cs visszafogl 63 győz k o v elfog J eg 19 moha u k 1099-118 a kere megsz tarto u Sza egyi sz visszafog K Töröko tart Paleszti e eg szá v fejl c cion fellendülé regeneráló J 12 l ame 8 z Balfour-dekla protekto a államfőv főb Commiss székh S közép új gyárt I külö f kész jelenté nevezete u év lét egy me ép S h Úgysz fővár hébern m oper színvo Eme r nagysz árva új m berend kór hébern gimnáz s heti ugya ny köny zsid hitközs község tömör külö ország szá beköltözö tudom szempo rend jelentő c új lét egy m fő a amer Biblia-archeol ku közpo m i zsi v m n Zsol ra lelkesed é vá v ké talmudtu munk bukk poé ha dicsőség v me vé má visszhan szép k v k j J Kid dias évez jö m e szimb zsi szá so rem visszat m fén tün J litu át reményked legmegh kifejez Hagga J Zsolt Szár j v elfelej talá Ko Gis J Tiso-b Zaránd Szentf