12285.htm

CÍMSZÓ: Jesája

SZÓCIKK: Jesája, (Jesájóhu, Ezsajás). Próféta. (Könyve az utolsó próféták könyveinek sorában első helyen áll.) Izráel legnagyobb prófétája, akinek működése történelmi kihatású. Vallási és társadalmi jelentőségén túl fellépése a zsidó állami életre is korszakos hatással volt. Elsőnek jelölte meg Izráel hivatását és ő juttatta legpregnánsabban kifejezésre az isteni ítélet és a messiási idő eljövetelének eszméjét. J. működése az állam szorongattatásának idejére esik. Pekách, az északi birodalom királya és Recin szír király szövetséges hadjáratot terveztek III. Tiglat Pileszár asszír kitály ellen és csatlakozásra akarják kényszeríteni Áchár királyt (736-722) is. A nép is, a király is kétségbeesik. De ekkor jelenik meg J. és Istenbe való bizalomra serkenti a királyt. Ne rettegjen a «két füstölgő csóvától», hanem higgyen inkább ügyének igazságosságában, Istenben is, mert hit nélkül nincs megmaradás, ő a hit prófétája. Szenvedélyesen hitt a zsidó nép és Ción rendeltetésében. «Ciónból indul ki az isteni tan és Isten igéje Jeruzsálemből.» Ción és a nép tehát nem pusztulhat el. Szenvedni fog a nép,, de a maradéka megtisztul és ez lesz a jövő alapköve s Isten birodalmának biztosítéka. A hit és a politika érvei talán nem győzték meg a királyt,. azért hát jósígéretekkel akarja felrázni. Megjövendöli egy csodás fiú születését, akinek Immánuel (velünk az Isten) lesz a neve. Ez hozza majd az üdvösséget és a megváltást. De sem a király, sem a nép nem fogadta még magába az ő nagy hitét s kétségbeesésükben Assyria karjaiba vetették magukat. J. megjövendöli, hogy éppen Asszíria hatalma válik végzetessé Izraelre. De azért még most is küzdött a csüggedés ellen. Asszíria is eszköz csak Isten kezében és «kevélykedhet-e a fejsze a favágóval szemben ?» Judának egy kis maradéka meg fog térni és akkor: «Dávid házából vessző sarjad, amelyen a bölcsesség és okosság, a meggondolás és erő, az istenszeretet és istenfélelem ihlete nyugszik, igazság szerint mond ítéletet az elnyomottak fölött, szája ostorával sújt le a zsarnokra és derekának öve az igazság lesz». A hit prófétájaként lépett fel később is, mikor Szanherib Chizkijáhu királyt szorongatta. Szanherib biztosra vette a győzelmét és Chizkijáhut már a hatalmában érezte. («Mint madarat a kalitkában, úgy fogom a királyt» ; így dicsekedik ékiratos tábláin, amelyek megmaradtak.) Chizkijáhu azt hiszi, hogy csak nagy adót kell felajánlania és megválthatja magát. J. közbeveti magát. Ne roskadjon össze a félelemtől. «Mint az éhes, aki álmodja, hogy eszik, de arra ébred, hogy üres a gyomra, vagy mint a szomjas, aki álmodja hogy iszik, de mikor felébred, mégis bágyadt, úgy járnak majd a népek sokaságai, amelyek Ción ellen vonulnak fel.» Csak a hittől várta a felszabadulást és lenézte azokat a prófétákat, akik a nép sorsát más szemszögből figyelték. «Az Isten tébolyt öntött a prófétákra, úgy hogy bezárt könyv ő előttük a jövő, amelyből nem olvashatnak. (Minden bajnak az az oka, hogy) ez a nép csak szavakkal járul elém és csak ajkaival imád, szíve azonban távol van tőlem és vallása csak betanult szabályokból áll.» Minden politikai fordulatot arra használ fel a próféta, hogy hasson a nép erkölcsére és kitisztítsa vallási és társadalmi romlottságából. Merészen vágja a király és az országnagyok szemébe: «A láb talpától a fejig nincsen ép hely (az országban). Mint lett kicsapongóvá a hűséges város, egykor csupa igazság volt, most gyilkosok tanyája lett. Ezüstöd salakká változott; borod vízzel hígult; gazdáid latrok, tolvajok cimborái, valamennyi szereti a megvesztegetést. De árváinak nem szolgáltatnak igazságot; az özvegy peresügye eléjük sem kerül». A régi próféták szellemeden fordul a formalizmus ellen, istenszemlélete a legteljesebb istenismeret emanációja. Isten a világ ura, a sorsintéző, minden esemény az ő akaratából ered és minden ítélete méltó az ő igazságához. A mindenttudó és mindenttehető nem áhíthat áldozatokat. «Csak a jogtisztelet fogja megváltani Ciónt és csak az igazság az ő megtérőit. Mosakodjatok, tisztuljatok, vessétek el gonosz tetteiteket, távolítsátok el a bűnt, gyakoroljatok jót, keressétek az igazságot, egyenesítsétek fel az elnyomottat, szolgáltassatok igazságot az árvának és védjetek meg az özvegyet.» Ez az ő Istenhite, de politikai hitvallomása is. Csak az erkölcsi tisztaság mentheti meg a nép jövőjét. A léhaság, a belső romlottság, a szegények kárán tobzódó fényűzés elpusztítja és nagyon keserű lesz a hanyatlás. Mesterien festi meg ennek a kornak feslettségét a következő jövendölésben: «Akkoriban elveszi az Isten a lábikráknak nap- és holdképes cicomáit, a függőket, láncokat és fátylakat, a pártákat, lábláncokat és díszöveket, az illatszelencéket és a varázsereklyéket, a karikákat és az orrgyűrűket, a tükröket, gyolcskendőket, fejkendőket és átalvetőket. Illat helyett bűz lesz, öv helyett kötél, fodros hajdísz helyett tarfej.» A gazdagok példája csábította a népet erre a prédáló fényűzésre és mindenki a harácsolásból merítette a hozzávaló tehetséget. Mindenki telhetetlen volt és ez csak végső romlásra vezethetett. «Jaj azoknak, akik házat házhoz építenek, mezőt mezőhöz foglalnak, hogy nem is marad már hely mások számára, de majd maradtok magatokra az országban.» A nép, ha érezte is romlottságának veszedelmeit, mégis remélt, mert bízott az intézményeiben. De J. éppen ezen a ponton szállt szembe az általános felfogással. A béke és az üdvösség kútforrása nem a formákban rejlik, hanem a nép jellemében. Ezért bízik Chizkijáhuban, aki vallásos reformjaival tisztultabb istenismeretet árult el és tőle várja, hogy helyreállítja az igazságot és megalapozza az üdv birodalmát. Világszemlélete oly magas csúcsra emelte, hogy Izrael határain túlra is vethette jószemének tekintetét. Nem csak Izraelt látta, de a népek sorát is. Fájt neki a nemzsidó népek sorsa is és egy-egy reménysugárral földerítette látókörüket. Seregszemléje az egész világra kiterjedő eszchatológiával végződik: «Mert az Úrnak minden haragja vagyon minden pogányok ellen és búsulása azoknak minden sokaságán, veszedelemre rendelte és halálra adja őket. Az egeknek minden serege is megsenyved és összegöngyölődik tekercs módjára az égbolt és minden serege lehull, ahogyan lehull a szőlőtő levele és ahogyan lehull a fügefa hervadt lombja. Mert fellázadt az Égben az én fegyverein és imé az edomitákra leszáll ítéletre és a népre, amelyet veszedelemre rendeltem. Az Úrnak fegyvere megteljesedik vérrel, meghízik kövérséggel, a bárányok és bakok vérével, a kosok veséinek kövérével, mikor az Úrnak áldozat leszen Brezrában és nagy öldöklés Edómban. Mert az Úr leszámolásának napja és a büntetésnek esztendeje lészen Ciónért.» (Jes. 34. 2, 4, 5, 6, 8). De aztán a megváltott Cionra gondol és a tekintete felderül : Örül a puszta és a sivatag, vigad a vadon is és kivirágzik, mint a nárcisz. Akkor a vakok szemei megnyílnak és a süketek fülei megnyiladoznak. És a délibáb tóvá lészen és a szikkadt föld vizek forrásává. És lészen ott örvény és út és szentség útjának neveztetik... és nem járnak azon mások csak azok, akik megváltattak.» (Jes. 34. 1,5, 7,8,9). - Deutero J. vagy Babiloni Névtelen próféta. J. könyvének egységessége a 40. fejezetnél megszakad. A további 26 fejezetben is az előzők szelleme nyilatkozik meg, de mégis újszerűen és még erőteljesebben. De a megváltozott stílusnál feltűnőbb még a történelmi szemlélet, amely más, mint az első 39. fejezetben. A babilóniai exiliumról itt más képet kapunk, amely nem egyezik az eddigi fejezetekben rajzolt helyzettel. A bibliai kritika ez oknál fogva a könyvnek hátsó részét (40-66. f.) egy másik prófétának, a Babilóniai Névtelennek tulajdonítja. A próféta Babilonjában élt. Hírét vehette hogy harminchét esztendei raboskodásból felszabadul Jojachim király és hogy messze keleten Cyrus diadalai népeket szabadítanak fel jármuk alól. Izrael népének egy része már nem is akart tudni a visszatérésről, másik része áhította ugyan, de nem merte remélni. Ő mégis a nemzeti ébredésnek prófétájaként fordul a csüggedtekhez és kishitűekhez. Régibb jóslatok is (melyeket Jesája könyvébe [13. 1], iktattak), voltak forgalomban Babilónia bukásáról. «Még a ciprusfák is kárörvendenek fölötted valamint a Libanon cédrusai: mióta elbuktál, nem jár ránk, aki kidöntene. Az alvilág alulról eléd háborog, eléd riogatja árnyait, a föld régi hatalmasait, felkelti trónjaikról a népek valamennyi királyát. Mindannyian megszólalnak és mondják : te is elaléltál, mint mi, hozzánk hasonlóvá lettél... Mi mélyen zuhantál alá az égről, fényes csillag, hajnalfia; földhöz vágódtál, népek sanyargatója. Azt forgattad elmédben: felhatolok az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat... felszállók felhők magasságába, hasonló leszek a Felségeshez : most letaszíthattál az alvilágba, a sírgödör legmélyére ... A nemzetek minden királya sírboltjában nyugszik, dicsőségesen, téged pedig kivet a sírod is, mint korhadt csemetét» (14. 8-19). Minden múltbeli jövendölés és jelenben lejátszó világtörténeti esemény reményt öntött beléje, hogy Izrael nem veszett el örökre és közeledik a megváltás órája. «Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, szól az Isten, hassatok szívére és hirdessétek, hogy immár letelt rabságának ideje, hogy kivette már kétszeresét büntetésének Isten kezéből». Szerinte «Cyrus jobbját Isten fogta meg», hogy meghódoltasson előtte népeket, hogy ércajtókat feltörjön és vaszárakat felpattantson. Csak magának, Izraelnek is rá kell még eszmélnie, hogy Istennek tervei vannak ő vele, hogy ő általa akarja nevét a földön elterjeszteni. Izrael népe Isten szolgájává magasztosult szenvedéseinek tisztítótüzében. Ő nem tűzzel-vassal terjeszti majd a hitet, sőt repedt nádszálat sem tör ketté és pislogó kanócot sem olt el, mégis napvilágra deríti az igazságot. Eddig lenézték, megkínozták, «latrok közé szánták a sírját», de egyszer beismerik hogy «a mi bűneinkért szenvedett, a mi vétkeinket viselte és az ő sebeiből gyógyulás fakad számunkra» (53. f.). Maga Izrael nincs tudatában még magasztos rendeltetésének. «Ki a vak, ha nem szolgám, ki és a süket, ha nem követem. Sokat láttál ugyan, de nem jegyezted meg, nyitott fülekkel sem hallod az Isten az ő igaza kedvéért kívánja naggyá tenni és győzelemhez juttatni az ő tanát». Azokkal szemben, kik úgy gondolják, hogy az apák bűnei miatt, kerültek fogságba, így szól a próféta : «Hol az anyátok válólevele, mellyel elbocsátottam, avagy ki a hitelezőm, akinek eladtalak volna benneteket ? Lám, a magatok bűnei miatt lettetek eladva, sőt a ti bűneitek miatt lett anyátok elbocsátva... De vajon rövid-e a kezem a megváltásra, avagy nincs-e erőm, hogy felszabadítsalak ?» Ezentúl már nem hagyja Isten elveszni a népét. «Hegyek megrendülhetnek, dombok megmozdulhatnak, de az Én szeretetem nem mozdul el tőled és az Én békeszövetségem nem szűnik meg». Jesája alakja fényt árasztott még a késő utókorra is. Emberi nagysága s költői ereje még ma is csodálatot ébreszt és termékenyítően hat a kultúrnépek erkölcsi és vallásos életére. Irodalom. T. K. Cheyne (Jew. Encycl.); S. D. Luzzatto, II. Profeta Isaia (Padova 1855), Krauss Sámuel hébernyelvű kommentárja a kievi biblia-kiadásban; Cheyne-Black, Encycl. Bibl. (1901) ; Guste n. Ryssel a Kantzsch-féle «Die Heilige Schrift»-ben XV. k. (Freiburg i. B.-Leipzig 1894) ; Marti, Das Buch Jesaia (Tübingen 1900); Klostermann, Deuterojesaia (München 1893) ; Dillmann, Der Prophet Jesaia (Leipzig 1890) ; Duhm, Das Buch Jesaia (Göttingen 1892); Orelli, Die Propheten Jesaia u. Jeremias (Nördlingen 1887); Bredenkamp, Der Prophet Jesaia erläutert (Erlangen 1887): Franz Delitzsch, Biblischer Kommentar über das Buch Jesaia (Leipzig 1886); Knobel, Der Prophet Jesaia (S. kiad. Leipzig 1861) ; Ewald, Die Propheten d. alten Bundes (2. kiad. Göttingen 1867-68); Hitzig, Der Prophet Jesaia (Heidelberg 1863) ; Gesenius, u. a. (Leipzig 1820--21); Reuss, Les Prophes (1876); Döderlein, Esaias (Nürnberg 1789) ; Ed. König, The Exiles Book of Consolation (Edinburg 1899); Cheyne, Isaiah (1898); Mitchell, Isaiah. A Study of Chapt. I.-XII. (New-York 1897); Skniner, Isaiah (Cambridge Bible 1896-98); Cheyne, Prophecies of I. (1880-82); Alexander, Commentary (Edinburgh 1865).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2285. címszó a lexikon => 411. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12285.htm

CÍMSZÓ: Jesája

SZÓCIKK: Jesája, Jesájóhu, Ezsajás . Próféta. Könyve az utolsó próféták könyveinek sorában első helyen áll. Izráel legnagyobb prófétája, akinek működése történelmi kihatású. Vallási és társadalmi jelentőségén túl fellépése a zsidó állami életre is korszakos hatással volt. Elsőnek jelölte meg Izráel hivatását és ő juttatta legpregnánsabban kifejezésre az isteni ítélet és a messiási idő eljövetelének eszméjét. J. működése az állam szorongattatásának idejére esik. Pekách, az északi birodalom királya és Recin szír király szövetséges hadjáratot terveztek III. Tiglat Pileszár asszír kitály ellen és csatlakozásra akarják kényszeríteni Áchár királyt 736-722 is. A nép is, a király is kétségbeesik. De ekkor jelenik meg J. és Istenbe való bizalomra serkenti a királyt. Ne rettegjen a két füstölgő csóvától , hanem higgyen inkább ügyének igazságosságában, Istenben is, mert hit nélkül nincs megmaradás, ő a hit prófétája. Szenvedélyesen hitt a zsidó nép és Ción rendeltetésében. Ciónból indul ki az isteni tan és Isten igéje Jeruzsálemből. Ción és a nép tehát nem pusztulhat el. Szenvedni fog a nép,, de a maradéka megtisztul és ez lesz a jövő alapköve s Isten birodalmának biztosítéka. A hit és a politika érvei talán nem győzték meg a királyt,. azért hát jósígéretekkel akarja felrázni. Megjövendöli egy csodás fiú születését, akinek Immánuel velünk az Isten lesz a neve. Ez hozza majd az üdvösséget és a megváltást. De sem a király, sem a nép nem fogadta még magába az ő nagy hitét s kétségbeesésükben Assyria karjaiba vetették magukat. J. megjövendöli, hogy éppen Asszíria hatalma válik végzetessé Izraelre. De azért még most is küzdött a csüggedés ellen. Asszíria is eszköz csak Isten kezében és kevélykedhet-e a fejsze a favágóval szemben ? Judának egy kis maradéka meg fog térni és akkor: Dávid házából vessző sarjad, amelyen a bölcsesség és okosság, a meggondolás és erő, az istenszeretet és istenfélelem ihlete nyugszik, igazság szerint mond ítéletet az elnyomottak fölött, szája ostorával sújt le a zsarnokra és derekának öve az igazság lesz . A hit prófétájaként lépett fel később is, mikor Szanherib Chizkijáhu királyt szorongatta. Szanherib biztosra vette a győzelmét és Chizkijáhut már a hatalmában érezte. Mint madarat a kalitkában, úgy fogom a királyt ; így dicsekedik ékiratos tábláin, amelyek megmaradtak. Chizkijáhu azt hiszi, hogy csak nagy adót kell felajánlania és megválthatja magát. J. közbeveti magát. Ne roskadjon össze a félelemtől. Mint az éhes, aki álmodja, hogy eszik, de arra ébred, hogy üres a gyomra, vagy mint a szomjas, aki álmodja hogy iszik, de mikor felébred, mégis bágyadt, úgy járnak majd a népek sokaságai, amelyek Ción ellen vonulnak fel. Csak a hittől várta a felszabadulást és lenézte azokat a prófétákat, akik a nép sorsát más szemszögből figyelték. Az Isten tébolyt öntött a prófétákra, úgy hogy bezárt könyv ő előttük a jövő, amelyből nem olvashatnak. Minden bajnak az az oka, hogy ez a nép csak szavakkal járul elém és csak ajkaival imád, szíve azonban távol van tőlem és vallása csak betanult szabályokból áll. Minden politikai fordulatot arra használ fel a próféta, hogy hasson a nép erkölcsére és kitisztítsa vallási és társadalmi romlottságából. Merészen vágja a király és az országnagyok szemébe: A láb talpától a fejig nincsen ép hely az országban . Mint lett kicsapongóvá a hűséges város, egykor csupa igazság volt, most gyilkosok tanyája lett. Ezüstöd salakká változott; borod vízzel hígult; gazdáid latrok, tolvajok cimborái, valamennyi szereti a megvesztegetést. De árváinak nem szolgáltatnak igazságot; az özvegy peresügye eléjük sem kerül . A régi próféták szellemeden fordul a formalizmus ellen, istenszemlélete a legteljesebb istenismeret emanációja. Isten a világ ura, a sorsintéző, minden esemény az ő akaratából ered és minden ítélete méltó az ő igazságához. A mindenttudó és mindenttehető nem áhíthat áldozatokat. Csak a jogtisztelet fogja megváltani Ciónt és csak az igazság az ő megtérőit. Mosakodjatok, tisztuljatok, vessétek el gonosz tetteiteket, távolítsátok el a bűnt, gyakoroljatok jót, keressétek az igazságot, egyenesítsétek fel az elnyomottat, szolgáltassatok igazságot az árvának és védjetek meg az özvegyet. Ez az ő Istenhite, de politikai hitvallomása is. Csak az erkölcsi tisztaság mentheti meg a nép jövőjét. A léhaság, a belső romlottság, a szegények kárán tobzódó fényűzés elpusztítja és nagyon keserű lesz a hanyatlás. Mesterien festi meg ennek a kornak feslettségét a következő jövendölésben: Akkoriban elveszi az Isten a lábikráknak nap- és holdképes cicomáit, a függőket, láncokat és fátylakat, a pártákat, lábláncokat és díszöveket, az illatszelencéket és a varázsereklyéket, a karikákat és az orrgyűrűket, a tükröket, gyolcskendőket, fejkendőket és átalvetőket. Illat helyett bűz lesz, öv helyett kötél, fodros hajdísz helyett tarfej. A gazdagok példája csábította a népet erre a prédáló fényűzésre és mindenki a harácsolásból merítette a hozzávaló tehetséget. Mindenki telhetetlen volt és ez csak végső romlásra vezethetett. Jaj azoknak, akik házat házhoz építenek, mezőt mezőhöz foglalnak, hogy nem is marad már hely mások számára, de majd maradtok magatokra az országban. A nép, ha érezte is romlottságának veszedelmeit, mégis remélt, mert bízott az intézményeiben. De J. éppen ezen a ponton szállt szembe az általános felfogással. A béke és az üdvösség kútforrása nem a formákban rejlik, hanem a nép jellemében. Ezért bízik Chizkijáhuban, aki vallásos reformjaival tisztultabb istenismeretet árult el és tőle várja, hogy helyreállítja az igazságot és megalapozza az üdv birodalmát. Világszemlélete oly magas csúcsra emelte, hogy Izrael határain túlra is vethette jószemének tekintetét. Nem csak Izraelt látta, de a népek sorát is. Fájt neki a nemzsidó népek sorsa is és egy-egy reménysugárral földerítette látókörüket. Seregszemléje az egész világra kiterjedő eszchatológiával végződik: Mert az Úrnak minden haragja vagyon minden pogányok ellen és búsulása azoknak minden sokaságán, veszedelemre rendelte és halálra adja őket. Az egeknek minden serege is megsenyved és összegöngyölődik tekercs módjára az égbolt és minden serege lehull, ahogyan lehull a szőlőtő levele és ahogyan lehull a fügefa hervadt lombja. Mert fellázadt az Égben az én fegyverein és imé az edomitákra leszáll ítéletre és a népre, amelyet veszedelemre rendeltem. Az Úrnak fegyvere megteljesedik vérrel, meghízik kövérséggel, a bárányok és bakok vérével, a kosok veséinek kövérével, mikor az Úrnak áldozat leszen Brezrában és nagy öldöklés Edómban. Mert az Úr leszámolásának napja és a büntetésnek esztendeje lészen Ciónért. Jes. 34. 2, 4, 5, 6, 8 . De aztán a megváltott Cionra gondol és a tekintete felderül : Örül a puszta és a sivatag, vigad a vadon is és kivirágzik, mint a nárcisz. Akkor a vakok szemei megnyílnak és a süketek fülei megnyiladoznak. És a délibáb tóvá lészen és a szikkadt föld vizek forrásává. És lészen ott örvény és út és szentség útjának neveztetik... és nem járnak azon mások csak azok, akik megváltattak. Jes. 34. 1,5, 7,8,9 . - Deutero J. vagy Babiloni Névtelen próféta. J. könyvének egységessége a 40. fejezetnél megszakad. A további 26 fejezetben is az előzők szelleme nyilatkozik meg, de mégis újszerűen és még erőteljesebben. De a megváltozott stílusnál feltűnőbb még a történelmi szemlélet, amely más, mint az első 39. fejezetben. A babilóniai exiliumról itt más képet kapunk, amely nem egyezik az eddigi fejezetekben rajzolt helyzettel. A bibliai kritika ez oknál fogva a könyvnek hátsó részét 40-66. f. egy másik prófétának, a Babilóniai Névtelennek tulajdonítja. A próféta Babilonjában élt. Hírét vehette hogy harminchét esztendei raboskodásból felszabadul Jojachim király és hogy messze keleten Cyrus diadalai népeket szabadítanak fel jármuk alól. Izrael népének egy része már nem is akart tudni a visszatérésről, másik része áhította ugyan, de nem merte remélni. Ő mégis a nemzeti ébredésnek prófétájaként fordul a csüggedtekhez és kishitűekhez. Régibb jóslatok is melyeket Jesája könyvébe [13. 1], iktattak , voltak forgalomban Babilónia bukásáról. Még a ciprusfák is kárörvendenek fölötted valamint a Libanon cédrusai: mióta elbuktál, nem jár ránk, aki kidöntene. Az alvilág alulról eléd háborog, eléd riogatja árnyait, a föld régi hatalmasait, felkelti trónjaikról a népek valamennyi királyát. Mindannyian megszólalnak és mondják : te is elaléltál, mint mi, hozzánk hasonlóvá lettél... Mi mélyen zuhantál alá az égről, fényes csillag, hajnalfia; földhöz vágódtál, népek sanyargatója. Azt forgattad elmédben: felhatolok az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat... felszállók felhők magasságába, hasonló leszek a Felségeshez : most letaszíthattál az alvilágba, a sírgödör legmélyére ... A nemzetek minden királya sírboltjában nyugszik, dicsőségesen, téged pedig kivet a sírod is, mint korhadt csemetét 14. 8-19 . Minden múltbeli jövendölés és jelenben lejátszó világtörténeti esemény reményt öntött beléje, hogy Izrael nem veszett el örökre és közeledik a megváltás órája. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, szól az Isten, hassatok szívére és hirdessétek, hogy immár letelt rabságának ideje, hogy kivette már kétszeresét büntetésének Isten kezéből . Szerinte Cyrus jobbját Isten fogta meg , hogy meghódoltasson előtte népeket, hogy ércajtókat feltörjön és vaszárakat felpattantson. Csak magának, Izraelnek is rá kell még eszmélnie, hogy Istennek tervei vannak ő vele, hogy ő általa akarja nevét a földön elterjeszteni. Izrael népe Isten szolgájává magasztosult szenvedéseinek tisztítótüzében. Ő nem tűzzel-vassal terjeszti majd a hitet, sőt repedt nádszálat sem tör ketté és pislogó kanócot sem olt el, mégis napvilágra deríti az igazságot. Eddig lenézték, megkínozták, latrok közé szánták a sírját , de egyszer beismerik hogy a mi bűneinkért szenvedett, a mi vétkeinket viselte és az ő sebeiből gyógyulás fakad számunkra 53. f. . Maga Izrael nincs tudatában még magasztos rendeltetésének. Ki a vak, ha nem szolgám, ki és a süket, ha nem követem. Sokat láttál ugyan, de nem jegyezted meg, nyitott fülekkel sem hallod az Isten az ő igaza kedvéért kívánja naggyá tenni és győzelemhez juttatni az ő tanát . Azokkal szemben, kik úgy gondolják, hogy az apák bűnei miatt, kerültek fogságba, így szól a próféta : Hol az anyátok válólevele, mellyel elbocsátottam, avagy ki a hitelezőm, akinek eladtalak volna benneteket ? Lám, a magatok bűnei miatt lettetek eladva, sőt a ti bűneitek miatt lett anyátok elbocsátva... De vajon rövid-e a kezem a megváltásra, avagy nincs-e erőm, hogy felszabadítsalak ? Ezentúl már nem hagyja Isten elveszni a népét. Hegyek megrendülhetnek, dombok megmozdulhatnak, de az Én szeretetem nem mozdul el tőled és az Én békeszövetségem nem szűnik meg . Jesája alakja fényt árasztott még a késő utókorra is. Emberi nagysága s költői ereje még ma is csodálatot ébreszt és termékenyítően hat a kultúrnépek erkölcsi és vallásos életére. Irodalom. T. K. Cheyne Jew. Encycl. ; S. D. Luzzatto, II. Profeta Isaia Padova 1855 , Krauss Sámuel hébernyelvű kommentárja a kievi biblia-kiadásban; Cheyne-Black, Encycl. Bibl. 1901 ; Guste n. Ryssel a Kantzsch-féle Die Heilige Schrift -ben XV. k. Freiburg i. B.-Leipzig 1894 ; Marti, Das Buch Jesaia Tübingen 1900 ; Klostermann, Deuterojesaia München 1893 ; Dillmann, Der Prophet Jesaia Leipzig 1890 ; Duhm, Das Buch Jesaia Göttingen 1892 ; Orelli, Die Propheten Jesaia u. Jeremias Nördlingen 1887 ; Bredenkamp, Der Prophet Jesaia erläutert Erlangen 1887 : Franz Delitzsch, Biblischer Kommentar über das Buch Jesaia Leipzig 1886 ; Knobel, Der Prophet Jesaia S. kiad. Leipzig 1861 ; Ewald, Die Propheten d. alten Bundes 2. kiad. Göttingen 1867-68 ; Hitzig, Der Prophet Jesaia Heidelberg 1863 ; Gesenius, u. a. Leipzig 1820--21 ; Reuss, Les Prophes 1876 ; Döderlein, Esaias Nürnberg 1789 ; Ed. König, The Exiles Book of Consolation Edinburg 1899 ; Cheyne, Isaiah 1898 ; Mitchell, Isaiah. A Study of Chapt. I.-XII. New-York 1897 ; Skniner, Isaiah Cambridge Bible 1896-98 ; Cheyne, Prophecies of I. 1880-82 ; Alexander, Commentary Edinburgh 1865 .

12285.ht

CÍMSZÓ Jesáj

SZÓCIKK Jesája Jesájóhu Ezsajá Próféta Könyv a utols prófétá könyveine sorába els helye áll Izráe legnagyob prófétája akine működés történelm kihatású Vallás é társadalm jelentőségé tú fellépés zsid állam életr i korszako hatássa volt Elsőne jelölt me Izráe hivatásá é juttatt legpregnánsabba kifejezésr a isten ítéle é messiás id eljöveteléne eszméjét J működés a álla szorongattatásána idejér esik Pekách a észak birodalo király é Reci szí királ szövetsége hadjárato tervezte III Tigla Pileszá asszí kitál elle é csatlakozásr akarjá kényszeríten Áchá király 736-72 is né is királ i kétségbeesik D ekko jeleni me J é Istenb val bizalomr serkent királyt N rettegje ké füstölg csóvátó hane higgye inkáb ügyéne igazságosságában Istenbe is mer hi nélkü ninc megmaradás hi prófétája Szenvedélyese hit zsid né é Ció rendeltetésében Ciónbó indu k a isten ta é Iste igéj Jeruzsálemből Ció é né tehá ne pusztulha el Szenvedn fo nép, d maradék megtisztu é e les jöv alapköv Iste birodalmána biztosítéka hi é politik érve talá ne győzté me királyt, azér há jósígéretekke akarj felrázni Megjövendöl eg csodá fi születését akine Immánue velün a Iste les neve E hozz maj a üdvössége é megváltást D se király se né ne fogadt mé magáb a nag hité kétségbeesésükbe Assyri karjaib vetetté magukat J megjövendöli hog éppe Asszíri hatalm váli végzetess Izraelre D azér mé mos i küzdöt csüggedé ellen Asszíri i eszkö csa Iste kezébe é kevélykedhet- fejsz favágóva szembe Judána eg ki maradék me fo térn é akkor Dávi házábó vessz sarjad amelye bölcsessé é okosság meggondolá é erő a istenszerete é istenfélele ihlet nyugszik igazsá szerin mon ítélete a elnyomotta fölött száj ostoráva súj l zsarnokr é derekána öv a igazsá les hi prófétájakén lépet fe későb is miko Szanheri Chizkijáh király szorongatta Szanheri biztosr vett győzelmé é Chizkijáhu má hatalmába érezte Min madara kalitkában úg fogo király íg dicsekedi ékirato tábláin amelye megmaradtak Chizkijáh az hiszi hog csa nag adó kel felajánlani é megválthatj magát J közbevet magát N roskadjo össz félelemtől Min a éhes ak álmodja hog eszik d arr ébred hog üre gyomra vag min szomjas ak álmodj hog iszik d miko felébred mégi bágyadt úg járna maj népe sokaságai amelye Ció elle vonulna fel Csa hittő várt felszabadulás é lenézt azoka prófétákat aki né sorsá má szemszögbő figyelték A Iste téboly öntöt prófétákra úg hog bezár köny előttü jövő amelybő ne olvashatnak Minde bajna a a oka hog e né csa szavakka járu elé é csa ajkaiva imád szív azonba távo va tőle é vallás csa betanul szabályokbó áll Minde politika fordulato arr haszná fe próféta hog hasso né erkölcsér é kitisztíts vallás é társadalm romlottságából Merésze vágj királ é a országnagyo szemébe lá talpátó feji nincse é hel a országba Min let kicsapongóv hűsége város egyko csup igazsá volt mos gyilkoso tanyáj lett Ezüstö salakk változott boro vízze hígult gazdái latrok tolvajo cimborái valamenny szeret megvesztegetést D árváina ne szolgáltatna igazságot a özveg peresügy eléjü se kerü rég prófétá szellemede fordu formalizmu ellen istenszemlélet legteljeseb istenismere emanációja Iste vilá ura sorsintéző minde esemén a akaratábó ere é minde ítélet mélt a igazságához mindenttud é mindenttehet ne áhítha áldozatokat Csa jogtisztele fogj megváltan Ción é csa a igazsá a megtérőit Mosakodjatok tisztuljatok vesséte e gonos tetteiteket távolítsáto e bűnt gyakoroljato jót keresséte a igazságot egyenesítséte fe a elnyomottat szolgáltassato igazságo a árvána é védjete me a özvegyet E a Istenhite d politika hitvallomás is Csa a erkölcs tisztasá menthet me né jövőjét léhaság bels romlottság szegénye kárá tobzód fényűzé elpusztítj é nagyo keser les hanyatlás Mesterie fest me enne korna feslettségé következ jövendölésben Akkoriba elvesz a Iste lábikrákna nap é holdképe cicomáit függőket láncoka é fátylakat pártákat lábláncoka é díszöveket a illatszelencéke é varázsereklyéket karikáka é a orrgyűrűket tükröket gyolcskendőket fejkendőke é átalvetőket Illa helyet bű lesz ö helyet kötél fodro hajdís helyet tarfej gazdago példáj csábított népe err prédál fényűzésr é mindenk harácsolásbó merített hozzával tehetséget Mindenk telhetetle vol é e csa végs romlásr vezethetett Ja azoknak aki háza házho építenek mező mezőhö foglalnak hog ne i mara má hel máso számára d maj maradto magatokr a országban nép h érezt i romlottságána veszedelmeit mégi remélt mer bízot a intézményeiben D J éppe eze ponto száll szemb a általáno felfogással bék é a üdvössé kútforrás ne formákba rejlik hane né jellemében Ezér bízi Chizkijáhuban ak valláso reformjaiva tisztultab istenismerete árul e é től várja hog helyreállítj a igazságo é megalapozz a üd birodalmát Világszemlélet ol maga csúcsr emelte hog Izrae határai túlr i vethett jószeméne tekintetét Ne csa Izrael látta d népe sorá is Fáj nek nemzsid népe sors i é egy-eg reménysugárra földerített látókörüket Seregszemléj a egés világr kiterjed eszchatológiáva végződik Mer a Úrna minde haragj vagyo minde pogányo elle é búsulás azokna minde sokaságán veszedelemr rendelt é halálr adj őket A egekne minde sereg i megsenyve é összegöngyölődi tekerc módjár a égbol é minde sereg lehull ahogya lehul szőlőt level é ahogya lehul fügef hervad lombja Mer fellázad a Égbe a é fegyverei é im a edomitákr leszál ítéletr é népre amelye veszedelemr rendeltem A Úrna fegyver megteljesedi vérrel meghízi kövérséggel bárányo é bako vérével koso veséine kövérével miko a Úrna áldoza lesze Brezrába é nag öldöklé Edómban Mer a Ú leszámolásána napj é büntetésne esztendej lésze Ciónért Jes 34 2 4 5 6 D aztá megváltot Cionr gondo é tekintet felderü Örü puszt é sivatag viga vado i é kivirágzik min nárcisz Akko vako szeme megnyílna é sükete füle megnyiladoznak É délibá tóv lésze é szikkad föl vize forrásává É lésze ot örvén é ú é szentsé útjána neveztetik.. é ne járna azo máso csa azok aki megváltattak Jes 34 1,5 7,8, Deuter J vag Babilon Névtele próféta J könyvéne egységesség 40 fejezetné megszakad tovább 2 fejezetbe i a előző szellem nyilatkozi meg d mégi újszerűe é mé erőteljesebben D megváltozot stílusná feltűnőb mé történelm szemlélet amel más min a els 39 fejezetben babilónia exiliumró it má képe kapunk amel ne egyezi a eddig fejezetekbe rajzol helyzettel biblia kritik e okná fogv könyvne háts részé 40-66 f eg mási prófétának Babilónia Névtelenne tulajdonítja prófét Babilonjába élt Híré vehett hog harminché esztende raboskodásbó felszabadu Jojachi királ é hog messz kelete Cyru diadala népeke szabadítana fe jármu alól Izrae népéne eg rész má ne i akar tudn visszatérésről mási rész áhított ugyan d ne mert remélni mégi nemzet ébredésne prófétájakén fordu csüggedtekhe é kishitűekhez Régib jóslato i melyeke Jesáj könyvéb [13 1] iktatta volta forgalomba Babilóni bukásáról Mé ciprusfá i kárörvendene fölötte valamin Libano cédrusai miót elbuktál ne já ránk ak kidöntene A alvilá alulró elé háborog elé riogatj árnyait föl rég hatalmasait felkelt trónjaikró népe valamenny királyát Mindannyia megszólalna é mondjá t i elaléltál min mi hozzán hasonlóv lettél.. M mélye zuhantá al a égről fénye csillag hajnalfia földhö vágódtál népe sanyargatója Az forgatta elmédben felhatolo a égbe Iste csillaga föl emele trónomat.. felszálló felhő magasságába hasonl lesze Felségeshe mos letaszíthattá a alvilágba sírgödö legmélyér .. nemzete minde király sírboltjába nyugszik dicsőségesen tége pedi kive síro is min korhad csemeté 14 8-1 Minde múltbel jövendölé é jelenbe lejátsz világtörténet esemén remény öntöt beléje hog Izrae ne veszet e örökr é közeledi megváltá órája Vigasztaljátok vigasztaljáto népemet szó a Isten hassato szívér é hirdessétek hog immá letel rabságána ideje hog kivett má kétszeresé büntetéséne Iste kezébő Szerint Cyru jobbjá Iste fogt me hog meghódoltasso előtt népeket hog ércajtóka feltörjö é vaszáraka felpattantson Csa magának Izraelne i r kel mé eszmélnie hog Istenne terve vanna vele hog által akarj nevé földö elterjeszteni Izrae nép Iste szolgájáv magasztosul szenvedéseine tisztítótüzében ne tűzzel-vassa terjeszt maj hitet ső reped nádszála se tö kett é pislog kanóco se ol el mégi napvilágr derít a igazságot Eddi lenézték megkínozták latro köz szántá sírjá d egysze beismeri hog m bűneinkér szenvedett m vétkeinke viselt é a sebeibő gyógyulá faka számunkr 53 f Mag Izrae ninc tudatába mé magaszto rendeltetésének K vak h ne szolgám k é süket h ne követem Soka láttá ugyan d ne jegyezte meg nyitot fülekke se hallo a Iste a igaz kedvéér kívánj naggy tenn é győzelemhe juttatn a taná Azokka szemben ki úg gondolják hog a apá bűne miatt kerülte fogságba íg szó prófét Ho a anyáto válólevele mellye elbocsátottam avag k hitelezőm akine eladtala voln benneteke Lám magato bűne miat lettete eladva ső t bűneite miat let anyáto elbocsátva.. D vajo rövid- keze megváltásra avag nincs- erőm hog felszabadítsala Ezentú má ne hagyj Iste elveszn népét Hegye megrendülhetnek dombo megmozdulhatnak d a É szeretete ne mozdu e tőle é a É békeszövetsége ne szűni me Jesáj alakj fény árasztot mé kés utókorr is Ember nagyság költő erej mé m i csodálato ébresz é termékenyítőe ha kultúrnépe erkölcs é valláso életére Irodalom T K Cheyn Jew Encycl S D Luzzatto II Profet Isai Padov 185 Kraus Sámue hébernyelv kommentárj kiev biblia-kiadásban Cheyne-Black Encycl Bibl 190 Gust n Rysse Kantzsch-fél Di Heilig Schrif -be XV k Freibur i B.-Leipzi 189 Marti Da Buc Jesai Tübinge 190 Klostermann Deuterojesai Münche 189 Dillmann De Prophe Jesai Leipzi 189 Duhm Da Buc Jesai Göttinge 189 Orelli Di Prophete Jesai u Jeremia Nördlinge 188 Bredenkamp De Prophe Jesai erläuter Erlange 188 Fran Delitzsch Biblische Kommenta übe da Buc Jesai Leipzi 188 Knobel De Prophe Jesai S kiad Leipzi 186 Ewald Di Prophete d alte Bunde 2 kiad Göttinge 1867-6 Hitzig De Prophe Jesai Heidelber 186 Gesenius u a Leipzi 1820--2 Reuss Le Prophe 187 Döderlein Esaia Nürnber 178 Ed König Th Exile Boo o Consolatio Edinbur 189 Cheyne Isaia 189 Mitchell Isaiah Stud o Chapt I.-XII New-Yor 189 Skniner Isaia Cambridg Bibl 1896-9 Cheyne Prophecie o I 1880-8 Alexander Commentar Edinburg 186

12285.h

CÍMSZ Jesá

SZÓCIK Jesáj Jesájóh Ezsaj Prófét Köny utol prófét könyvein soráb el hely ál Izrá legnagyo prófétáj akin működé történel kihatás Vallá társadal jelentőség t fellépé zsi álla élet korszak hatáss vol Elsőn jelöl m Izrá hivatás juttat legpregnánsabb kifejezés iste ítél messiá i eljövetelén eszméjé működé áll szorongattatásán idejé esi Pekác észa birodal királ Rec sz kirá szövetség hadjárat tervezt II Tigl Pilesz assz kitá ell csatlakozás akarj kényszeríte Ách királ 736-7 i n i kirá kétségbeesi ekk jelen m Isten va bizalom serken király rettegj k füstöl csóvát han higgy inká ügyén igazságosságába Istenb i me h nélk nin megmaradá h prófétáj Szenvedélyes hi zsi n Ci rendeltetésébe Ciónb ind iste t Ist igé Jeruzsálembő Ci n teh n pusztulh e Szenved f nép maradé megtiszt le jö alapkö Ist birodalmán biztosíték h politi érv tal n győzt m királyt azé h jósígéretekk akar felrázn Megjövendö e csod f születésé akin Immánu velü Ist le nev hoz ma üdvösség megváltás s királ s n n fogad m magá na hit kétségbeesésükb Assyr karjai vetett maguka megjövendöl ho épp Asszír hatal vál végzetes Izraelr azé m mo küzdö csügged elle Asszír eszk cs Ist kezéb kevélykedhet fejs favágóv szemb Judán e k maradé m f tér akko Dáv házáb vess sarja amely bölcsess okossá meggondol er istenszeret istenfélel ihle nyugszi igazs szeri mo ítélet elnyomott fölöt szá ostoráv sú zsarnok derekán ö igazs le h prófétájaké lépe f késő i mik Szanher Chizkijá királ szorongatt Szanher biztos vet győzelm Chizkijáh m hatalmáb érezt Mi madar kalitkába ú fog királ í dicseked ékirat táblái amely megmaradta Chizkijá a hisz ho cs na ad ke felajánlan megválthat magá közbeve magá roskadj öss félelemtő Mi éhe a álmodj ho eszi ar ébre ho ür gyomr va mi szomja a álmod ho iszi mik felébre még bágyad ú járn ma nép sokasága amely Ci ell vonuln fe Cs hitt vár felszabadulá lenéz azok prófétáka ak n sors m szemszögb figyelté Ist tébol öntö prófétákr ú ho bezá kön előtt jöv amelyb n olvashatna Mind bajn ok ho n cs szavakk jár el cs ajkaiv imá szí azonb táv v től vallá cs betanu szabályokb ál Mind politik fordulat ar haszn f prófét ho hass n erkölcsé kitisztít vallá társadal romlottságábó Merész vág kirá országnagy szeméb l talpát fej nincs he országb Mi le kicsapongó hűség váro egyk csu igazs vol mo gyilkos tanyá let Ezüst salak változot bor vízz hígul gazdá latro tolvaj cimborá valamenn szere megvesztegetés árváin n szolgáltatn igazságo özve peresüg eléj s ker ré prófét szellemed ford formalizm elle istenszemléle legteljese istenismer emanációj Ist vil ur sorsintéz mind esemé akaratáb er mind ítéle mél igazságáho mindenttu mindenttehe n áhíth áldozatoka Cs jogtisztel fog megválta Ció cs igazs megtérői Mosakodjato tisztuljato vessét gono tetteiteke távolítsát bűn gyakoroljat jó keressét igazságo egyenesítsét f elnyomotta szolgáltassat igazság árván védjet m özvegye Istenhit politik hitvallomá i Cs erkölc tisztas menthe m n jövőjé léhasá bel romlottsá szegény kár tobzó fényűz elpusztít nagy kese le hanyatlá Mesteri fes m enn korn feslettség követke jövendölésbe Akkorib elves Ist lábikrákn na holdkép cicomái függőke láncok fátylaka pártáka lábláncok díszöveke illatszelencék varázsereklyéke karikák orrgyűrűke tükröke gyolcskendőke fejkendők átalvetőke Ill helye b les helye köté fodr hajdí helye tarfe gazdag példá csábítot nép er prédá fényűzés minden harácsolásb merítet hozzáva tehetsége Minden telhetetl vo cs vég romlás vezethetet J azokna ak ház házh építene mez mezőh foglalna ho n mar m he más számár ma maradt magatok országba né érez romlottságán veszedelmei még remél me bízo intézményeibe épp ez pont szál szem általán felfogássa bé üdvöss kútforrá n formákb rejli han n jellemébe Ezé bíz Chizkijáhuba a vallás reformjaiv tisztulta istenismeret áru tő várj ho helyreállít igazság megalapoz ü birodalmá Világszemléle o mag csúcs emelt ho Izra határa túl vethet jószemén tekinteté N cs Izrae látt nép sor i Fá ne nemzsi nép sor egy-e reménysugárr földerítet látókörüke Seregszemlé egé világ kiterje eszchatológiáv végződi Me Úrn mind harag vagy mind pogány ell búsulá azokn mind sokaságá veszedelem rendel halál ad őke egekn mind sere megsenyv összegöngyölőd teker módjá égbo mind sere lehul ahogy lehu szőlő leve ahogy lehu füge herva lombj Me felláza Égb fegyvere i edomiták leszá ítélet népr amely veszedelem rendelte Úrn fegyve megteljesed vérre meghíz kövérségge bárány bak véréve kos veséin kövéréve mik Úrn áldoz lesz Brezráb na öldökl Edómba Me leszámolásán nap büntetésn esztende lész Ciónér Je 3 azt megválto Cion gond tekinte felder Ör pusz sivata vig vad kivirágzi mi nárcis Akk vak szem megnyíln süket fül megnyiladozna délib tó lész szikka fö viz forrásáv lész o örvé szents útján neveztetik. n járn az más cs azo ak megváltatta Je 3 1, 7,8 Deute va Babilo Névtel prófét könyvén egységessé 4 fejezetn megszaka továb fejezetb előz szelle nyilatkoz me még újszerű m erőteljesebbe megváltozo stílusn feltűnő m történel szemléle ame má mi el 3 fejezetbe babilóni exiliumr i m kép kapun ame n egyez eddi fejezetekb rajzo helyzette bibli kriti okn fog könyvn hát rész 40-6 e más prófétána Babilóni Névtelenn tulajdonítj prófé Babilonjáb él Hír vehet ho harminch esztend raboskodásb felszabad Jojach kirá ho mess kelet Cyr diadal népek szabadítan f járm aló Izra népén e rés m n aka tud visszatérésrő más rés áhítot ugya n mer reméln még nemze ébredésn prófétájaké ford csüggedtekh kishitűekhe Régi jóslat melyek Jesá könyvé [1 1 iktatt volt forgalomb Babilón bukásáró M ciprusf kárörvenden fölött valami Liban cédrusa mió elbuktá n j rán a kidönten alvil alulr el háboro el riogat árnyai fö ré hatalmasai felkel trónjaikr nép valamenn királyá Mindannyi megszólaln mondj elaléltá mi m hozzá hasonló lettél. mély zuhant a égrő fény csilla hajnalfi földh vágódtá nép sanyargatój A forgatt elmédbe felhatol égb Ist csillag fö emel trónomat. felszáll felh magasságáb hason lesz Felségesh mo letaszíthatt alvilágb sírgöd legmélyé . nemzet mind királ sírboltjáb nyugszi dicsőségese tég ped kiv sír i mi korha csemet 1 8- Mind múltbe jövendöl jelenb lejáts világtörténe esemé remén öntö beléj ho Izra n vesze örök közeled megvált óráj Vigasztaljáto vigasztalját népeme sz Iste hassat szívé hirdesséte ho imm lete rabságán idej ho kivet m kétszeres büntetésén Ist kezéb Szerin Cyr jobbj Ist fog m ho meghódoltass előt népeke ho ércajtók feltörj vaszárak felpattantso Cs magána Izraeln ke m eszmélni ho Istenn terv vann vel ho álta akar nev föld elterjeszten Izra né Ist szolgájá magasztosu szenvedésein tisztítótüzébe n tűzzel-vass terjesz ma hite s repe nádszál s t ket pislo kanóc s o e még napvilág derí igazságo Edd lenézté megkínoztá latr kö szánt sírj egysz beismer ho bűneinké szenvedet vétkeink visel sebeib gyógyul fak számunk 5 Ma Izra nin tudatáb m magaszt rendeltetéséne va n szolgá süke n követe Sok látt ugya n jegyezt me nyito fülekk s hall Ist iga kedvéé kíván nagg ten győzelemh juttat tan Azokk szembe k ú gondoljá ho ap bűn miat került fogságb í sz prófé H anyát válólevel melly elbocsátotta ava hitelező akin eladtal vol bennetek Lá magat bűn mia lettet eladv s bűneit mia le anyát elbocsátva. vaj rövid kez megváltásr ava nincs erő ho felszabadítsal Ezent m n hagy Ist elvesz népé Hegy megrendülhetne domb megmozdulhatna szeretet n mozd től békeszövetség n szűn m Jesá alak fén áraszto m ké utókor i Embe nagysá költ ere m csodálat ébres termékenyítő h kultúrnép erkölc vallás életér Irodalo Chey Je Encyc Luzzatt I Profe Isa Pado 18 Krau Sámu hébernyel kommentár kie biblia-kiadásba Cheyne-Blac Encyc Bib 19 Gus Ryss Kantzsch-fé D Heili Schri -b X Freibu B.-Leipz 18 Mart D Bu Jesa Tübing 19 Klosterman Deuterojesa Münch 18 Dillman D Proph Jesa Leipz 18 Duh D Bu Jesa Götting 18 Orell D Prophet Jesa Jeremi Nördling 18 Bredenkam D Proph Jesa erläute Erlang 18 Fra Delitzsc Biblisch Komment üb d Bu Jesa Leipz 18 Knobe D Proph Jesa kia Leipz 18 Ewal D Prophet alt Bund kia Götting 1867- Hitzi D Proph Jesa Heidelbe 18 Geseniu Leipz 1820-- Reus L Proph 18 Döderlei Esai Nürnbe 17 E Köni T Exil Bo Consolati Edinbu 18 Cheyn Isai 18 Mitchel Isaia Stu Chap I.-XI New-Yo 18 Sknine Isai Cambrid Bib 1896- Cheyn Propheci 1880- Alexande Commenta Edinbur 18

12285.

CÍMS Jes

SZÓCI Jesá Jesájó Ezsa Prófé Kön uto prófé könyvei sorá e hel á Izr legnagy prófétá aki működ történe kihatá Vall társada jelentősé fellép zs áll éle korsza hatás vo Első jelö Izr hivatá jutta legpregnánsab kifejezé ist íté messi eljövetelé eszméj működ ál szorongattatásá idej es Peká ész biroda kirá Re s kir szövetsé hadjára tervez I Tig Piles ass kit el csatlakozá akar kényszerít Ác kirá 736- kir kétségbees ek jele Iste v bizalo serke királ retteg füstö csóvá ha higg ink ügyé igazságosságáb Isten m nél ni megmarad prófétá Szenvedélye h zs C rendeltetéséb Ción in ist Is ig Jeruzsálemb C te pusztul Szenve né marad megtisz l j alapk Is birodalmá biztosíté polit ér ta győz király az jósígéretek aka felráz Megjövend cso születés aki Immán vel Is l ne ho m üdvössé megváltá kirá foga mag n hi kétségbeesésük Assy karja vetet maguk megjövendö h ép Asszí hata vá végzete Izrael az m küzd csügge ell Asszí esz c Is kezé kevélykedhe fej favágó szem Judá marad té akk Dá házá ves sarj amel bölcses okoss meggondo e istenszere istenféle ihl nyugsz igaz szer m ítéle elnyomot fölö sz ostorá s zsarno dereká igaz l prófétájak lép kés mi Szanhe Chizkij kirá szorongat Szanhe bizto ve győzel Chizkijá hatalmá érez M mada kalitkáb fo kirá dicseke ékira táblá amel megmaradt Chizkij his h c n a k felajánla megváltha mag közbev mag roskad ös félelemt M éh álmod h esz a ébr h ü gyom v m szomj álmo h isz mi felébr mé bágya jár m né sokaság amel C el vonul f C hit vá felszabadul lené azo próféták a sor szemszög figyelt Is tébo önt próféták h bez kö előt jö amely olvashatn Min baj o h c szavak já e c ajkai im sz azon tá tő vall c betan szabályok á Min politi fordula a hasz prófé h has erkölcs kitisztí vall társada romlottságáb Merés vá kir országnag szemé talpá fe ninc h ország M l kicsapong hűsé vár egy cs igaz vo m gyilko tany le Ezüs sala változo bo víz hígu gazd latr tolva cimbor valamen szer megvesztegeté árvái szolgáltat igazság özv peresü elé ke r prófé szelleme for formaliz ell istenszemlél legteljes istenisme emanáció Is vi u sorsinté min esem akaratá e min ítél mé igazságáh mindentt mindentteh áhít áldozatok C jogtiszte fo megvált Ci c igaz megtérő Mosakodjat tisztuljat vessé gon tetteitek távolítsá bű gyakorolja j keressé igazság egyenesítsé elnyomott szolgáltassa igazsá árvá védje özvegy Istenhi politi hitvallom C erköl tiszta menth jövőj léhas be romlotts szegén ká tobz fényű elpusztí nag kes l hanyatl Mester fe en kor feslettsé követk jövendölésb Akkori elve Is lábikrák n holdké cicomá függők lánco fátylak párták láblánco díszövek illatszelencé varázsereklyék kariká orrgyűrűk tükrök gyolcskendők fejkendő átalvetők Il hely le hely köt fod hajd hely tarf gazda péld csábíto né e préd fényűzé minde harácsolás meríte hozzáv tehetség Minde telhetet v c vé romlá vezethete azokn a há ház építen me mező foglaln h ma h má számá m marad magato országb n ére romlottságá veszedelme mé remé m bíz intézményeib ép e pon szá sze általá felfogáss b üdvös kútforr formák rejl ha jelleméb Ez bí Chizkijáhub vallá reformjai tisztult istenismere ár t vár h helyreállí igazsá megalapo birodalm Világszemlél ma csúc emel h Izr határ tú vethe jószemé tekintet c Izra lát né so F n nemzs né so egy- reménysugár földeríte látókörük Seregszeml eg vilá kiterj eszchatológiá végződ M Úr min hara vag min pogán el búsul azok min sokaság veszedele rende halá a ők egek min ser megseny összegöngyölő teke módj égb min ser lehu ahog leh szől lev ahog leh füg herv lomb M felláz Ég fegyver edomitá lesz ítéle nép amel veszedele rendelt Úr fegyv megteljese vérr meghí kövérségg bárán ba vérév ko veséi kövérév mi Úr áldo les Brezrá n öldök Edómb M leszámolásá na büntetés esztend lés Cióné J az megvált Cio gon tekint felde Ö pus sivat vi va kivirágz m nárci Ak va sze megnyíl süke fü megnyiladozn déli t lés szikk f vi forrásá lés örv szent útjá neveztetik jár a má c az a megváltatt J 1 7, Deut v Babil Névte prófé könyvé egységess fejezet megszak tová fejezet elő szell nyilatko m mé újszer erőteljesebb megváltoz stílus feltűn történe szemlél am m m e fejezetb babilón exilium ké kapu am egye edd fejezetek rajz helyzett bibl krit ok fo könyv há rés 40- má prófétán Babilón Névtelen tulajdonít próf Babilonjá é Hí vehe h harminc eszten raboskodás felszaba Jojac kir h mes kele Cy diada népe szabadíta jár al Izr népé ré ak tu visszatérésr má ré áhíto ugy me remél mé nemz ébredés prófétájak for csüggedtek kishitűekh Rég jósla melye Jes könyv [ iktat vol forgalom Babiló bukásár ciprus kárörvende fölöt valam Liba cédrus mi elbukt rá kidönte alvi alul e hábor e rioga árnya f r hatalmasa felke trónjaik né valamen király Mindanny megszólal mond elalélt m hozz hasonl lettél mél zuhan égr fén csill hajnalf föld vágódt né sanyargató forgat elmédb felhato ég Is csilla f eme trónomat felszál fel magasságá haso les Felséges m letaszíthat alvilág sírgö legmély nemze min kirá sírboltjá nyugsz dicsőséges té pe ki sí m korh cseme 8 Min múltb jövendö jelen leját világtörtén esem remé önt belé h Izr vesz örö közele megvál órá Vigasztalját vigasztaljá népem s Ist hassa szív hirdessét h im let rabságá ide h kive kétszere büntetésé Is kezé Szeri Cy jobb Is fo h meghódoltas elő népek h ércajtó feltör vaszára felpattants C magán Izrael k eszméln h Isten ter van ve h ált aka ne föl elterjeszte Izr n Is szolgáj magasztos szenvedései tisztítótüzéb tűzzel-vas terjes m hit rep nádszá ke pisl kanó mé napvilá der igazság Ed lenézt megkínozt lat k szán sír egys beisme h bűneink szenvede vétkein vise sebei gyógyu fa számun M Izr ni tudatá magasz rendeltetésén v szolg sük követ So lát ugy jegyez m nyit fülek hal Is ig kedvé kívá nag te győzelem jutta ta Azok szemb gondolj h a bű mia kerül fogság s próf anyá válóleve mell elbocsátott av hitelez aki eladta vo bennete L maga bű mi lette elad bűnei mi l anyá elbocsátva va rövi ke megváltás av ninc er h felszabadítsa Ezen hag Is elves nép Heg megrendülhetn dom megmozdulhatn szerete moz tő békeszövetsé szű Jes ala fé áraszt k utóko Emb nagys köl er csodála ébre termékenyít kultúrné erköl vallá életé Irodal Che J Ency Luzzat Prof Is Pad 1 Kra Sám hébernye kommentá ki biblia-kiadásb Cheyne-Bla Ency Bi 1 Gu Rys Kantzsch-f Heil Schr - Freib B.-Leip 1 Mar B Jes Tübin 1 Klosterma Deuterojes Münc 1 Dillma Prop Jes Leip 1 Du B Jes Göttin 1 Orel Prophe Jes Jerem Nördlin 1 Bredenka Prop Jes erläut Erlan 1 Fr Delitzs Biblisc Kommen ü B Jes Leip 1 Knob Prop Jes ki Leip 1 Ewa Prophe al Bun ki Göttin 1867 Hitz Prop Jes Heidelb 1 Geseni Leip 1820- Reu Prop 1 Döderle Esa Nürnb 1 Kön Exi B Consolat Edinb 1 Chey Isa 1 Mitche Isai St Cha I.-X New-Y 1 Sknin Isa Cambri Bi 1896 Chey Prophec 1880 Alexand Comment Edinbu 1

12285

CÍM Je

SZÓC Jes Jesáj Ezs Próf Kö ut próf könyve sor he Iz legnag prófét ak műkö történ kihat Val társad jelentős fellé z ál él korsz hatá v Els jel Iz hivat jutt legpregnánsa kifejez is ít mess eljövetel eszmé műkö á szorongattatás ide e Pek és birod kir R ki szövets hadjár terve Ti Pile as ki e csatlakoz aka kényszerí Á kir 736 ki kétségbee e jel Ist bizal serk kirá rette füst csóv h hig in ügy igazságosságá Iste né n megmara prófét Szenvedély z rendeltetésé Ció i is I i Jeruzsálem t pusztu Szenv n mara megtis alap I birodalm biztosít poli é t győ királ a jósígérete ak felrá Megjöven cs születé ak Immá ve I n h üdvöss megvált kir fog ma h kétségbeesésü Ass karj vete magu megjövend é Assz hat v végzet Izrae a küz csügg el Assz es I kez kevélykedh fe favág sze Jud mara t ak D ház ve sar ame bölcse okos meggond istenszer istenfél ih nyugs iga sze ítél elnyomo föl s ostor zsarn derek iga prófétája lé ké m Szanh Chizki kir szoronga Szanh bizt v győze Chizkij hatalm ére mad kalitká f kir dicsek ékir tábl ame megmarad Chizki hi felajánl megválth ma közbe ma roska ö félelem é álmo es éb gyo szom álm is m feléb m bágy já n sokasá ame e vonu hi v felszabadu len az prófétá so szemszö figyel I téb ön prófétá be k elő j amel olvashat Mi ba szava j ajka i s azo t t val beta szabályo Mi polit fordul has próf ha erkölc kitiszt val társad romlottságá Meré v ki országna szem talp f nin orszá kicsapon hűs vá eg c iga v gyilk tan l Ezü sal változ b ví híg gaz lat tolv cimbo valame sze megveszteget árvá szolgálta igazsá öz peres el k próf szellem fo formali el istenszemlé legtelje istenism emanáci I v sorsint mi ese akarat mi íté m igazságá mindent mindentte áhí áldozato jogtiszt f megvál C iga megtér Mosakodja tisztulja vess go tetteite távolíts b gyakorolj keress igazsá egyenesíts elnyomot szolgáltass igazs árv védj özveg Istenh polit hitvallo erkö tiszt ment jövő léha b romlott szegé k tob fény elpuszt na ke hanyat Meste f e ko fesletts követ jövendölés Akkor elv I lábikrá holdk cicom függő lánc fátyla pártá láblánc díszöve illatszelenc varázsereklyé karik orrgyűrű tükrö gyolcskendő fejkend átalvető I hel l hel kö fo haj hel tar gazd pél csábít n pré fényűz mind harácsolá merít hozzá tehetsé Mind telhete v roml vezethet azok h há építe m mez foglal m m szám mara magat ország ér romlottság veszedelm m rem bí intézményei é po sz sz által felfogás üdvö kútfor formá rej h jellemé E b Chizkijáhu vall reformja tisztul istenismer á vá helyreáll igazs megalap birodal Világszemlé m csú eme Iz hatá t veth jószem tekinte Izr lá n s nemz n s egy reménysugá földerít látókörü Seregszem e vil kiter eszchatológi végző Ú mi har va mi pogá e búsu azo mi sokasá veszedel rend hal ő ege mi se megsen összegöngyöl tek mód ég mi se leh aho le sző le aho le fü her lom fellá É fegyve edomit les ítél né ame veszedel rendel Ú fegy megteljes vér megh kövérség bárá b véré k vesé kövéré m Ú áld le Brezr öldö Edóm leszámolás n bünteté eszten lé Ción a megvál Ci go tekin feld pu siva v v kivirág nárc A v sz megnyí sük f megnyiladoz dél lé szik v forrás lé ör szen útj nevezteti já m a megváltat 7 Deu Babi Névt próf könyv egységes fejeze megsza tov fejeze el szel nyilatk m újsze erőteljeseb megválto stílu feltű történ szemlé a fejezet babiló exiliu k kap a egy ed fejezete raj helyzet bib kri o f köny h ré 40 m prófétá Babiló Névtele tulajdoní pró Babilonj H veh harmin eszte raboskodá felszab Joja ki me kel C diad nép szabadít já a Iz nép r a t visszatérés m r áhít ug m remé m nem ébredé prófétája fo csüggedte kishitűek Ré jósl mely Je köny ikta vo forgalo Babil bukásá cipru kárörvend fölö vala Lib cédru m elbuk r kidönt alv alu hábo riog árny hatalmas felk trónjai n valame királ Mindann megszóla mon elalél hoz hason letté mé zuha ég fé csil hajnal föl vágód n sanyargat forga elméd felhat é I csill em trónoma felszá fe magasság has le Felsége letaszítha alvilá sírg legmél nemz mi kir sírboltj nyugs dicsősége t p k s kor csem Mi múlt jövend jele lejá világtörté ese rem ön bel Iz ves ör közel megvá ór Vigasztaljá vigasztalj népe Is hass szí hirdessé i le rabság id kiv kétszer büntetés I kez Szer C job I f meghódolta el népe ércajt feltö vaszár felpattant magá Izrae eszmél Iste te va v ál ak n fö elterjeszt Iz I szolgá magaszto szenvedése tisztítótüzé tűzzel-va terje hi re nádsz k pis kan m napvil de igazsá E lenéz megkínoz la szá sí egy beism bűnein szenved vétkei vis sebe gyógy f számu Iz n tudat magas rendeltetésé szol sü köve S lá ug jegye nyi füle ha I i kedv kív na t győzele jutt t Azo szem gondol b mi kerü fogsá pró any válólev mel elbocsátot a hitele ak eladt v bennet mag b m lett ela bűne m any elbocsátv v röv k megváltá a nin e felszabadíts Eze ha I elve né He megrendülhet do megmozdulhat szeret mo t békeszövets sz Je al f árasz utók Em nagy kö e csodál ébr termékenyí kultúrn erkö vall élet Iroda Ch Enc Luzza Pro I Pa Kr Sá héberny komment k biblia-kiadás Cheyne-Bl Enc B G Ry Kantzsch- Hei Sch Frei B.-Lei Ma Je Tübi Klosterm Deuteroje Mün Dillm Pro Je Lei D Je Götti Ore Proph Je Jere Nördli Bredenk Pro Je erläu Erla F Delitz Biblis Komme Je Lei Kno Pro Je k Lei Ew Proph a Bu k Götti 186 Hit Pro Je Heidel Gesen Lei 1820 Re Pro Döderl Es Nürn Kö Ex Consola Edin Che Is Mitch Isa S Ch I.- New- Skni Is Cambr B 189 Che Prophe 188 Alexan Commen Edinb

1228

CÍ J

SZÓ Je Jesá Ez Pró K u pró könyv so h I legna prófé a műk törté kiha Va társa jelentő fell á é kors hat El je I hiva jut legpregnáns kifeje i í mes eljövete eszm műk szorongattatá id Pe é biro ki k szövet hadjá terv T Pil a k csatlako ak kényszer ki 73 k kétségbe je Is biza ser kir rett füs csó hi i üg igazságosság Ist n megmar prófé Szenvedél rendeltetés Ci i Jeruzsále puszt Szen mar megti ala birodal biztosí pol gy kirá jósígéret a felr Megjöve c szület a Imm v üdvös megvál ki fo m kétségbeesés As kar vet mag megjöven Ass ha végze Izra kü csüg e Ass e ke kevélyked f favá sz Ju mar a há v sa am bölcs oko meggon istensze istenfé i nyug ig sz íté elnyom fö osto zsar dere ig prófétáj l k Szan Chizk ki szorong Szan biz győz Chizki hatal ér ma kalitk ki dicse éki táb am megmara Chizk h felaján megvált m közb m rosk félele álm e é gy szo ál i felé bág j sokas am von h felszabad le a prófét s szemsz figye té ö prófét b el ame olvasha M b szav ajk az va bet szabály M poli fordu ha pró h erköl kitisz va társa romlottság Mer k országn sze tal ni orsz kicsapo hű v e ig gyil ta Ez sa válto v hí ga la tol cimb valam sz megvesztege árv szolgált igazs ö pere e pró szelle f formal e istenszeml legtelj istenis emanác sorsin m es akara m ít igazság minden mindentt áh áldozat jogtisz megvá ig megté Mosakodj tisztulj ves g tetteit távolít gyakorol keres igazs egyenesít elnyomo szolgáltas igaz ár véd özve Isten poli hitvall erk tisz men jöv léh romlot szeg to fén elpusz n k hanya Mest k feslett köve jövendölé Akko el lábikr hold cico függ lán fátyl párt láblán díszöv illatszelen varázserekly kari orrgyűr tükr gyolcskend fejken átalvet he he k f ha he ta gaz pé csábí pr fényű min harácsol merí hozz tehets Min telhet rom vezethe azo h épít me fogla szá mar maga orszá é romlottsá veszedel re b intézménye p s s álta felfogá üdv kútfo form re jellem Chizkijáh val reformj tisztu istenisme v helyreál igaz megala biroda Világszeml cs em I hat vet jósze tekint Iz l nem eg reménysug földerí látókör Seregsze vi kite eszchatológ végz m ha v m pog bús az m sokas veszede ren ha eg m s megse összegöngyö te mó é m s le ah l sz l ah l f he lo fell fegyv edomi le íté n am veszede rende feg megtelje vé meg kövérsé bár vér ves kövér ál l Brez öld Edó leszámolá büntet eszte l Ció megvá C g teki fel p siv kivirá nár s megny sü megnyilado dé l szi forrá l ö sze út neveztet j megválta De Bab Név pró köny egysége fejez megsz to fejez e sze nyilat újsz erőteljese megvált stíl felt törté szeml fejeze babil exili ka eg e fejezet ra helyze bi kr kön r 4 prófét Babil Névtel tulajdon pr Babilon ve harmi eszt raboskod felsza Joj k m ke dia né szabadí j I né visszatéré áhí u rem ne ébred prófétáj f csüggedt kishitűe R jós mel J kön ikt v forgal Babi bukás cipr kárörven föl val Li cédr elbu kidön al al háb rio árn hatalma fel trónja valam kirá Mindan megszól mo elalé ho haso lett m zuh é f csi hajna fö vágó sanyarga forg elmé felha csil e trónom felsz f magassá ha l Felség letaszíth alvil sír legmé nem m ki sírbolt nyug dicsőség ko cse M múl jöven jel lej világtört es re ö be I ve ö köze megv ó Vigasztalj vigasztal nép I has sz hirdess l rabsá i ki kétsze bünteté ke Sze jo meghódolt e nép ércaj felt vaszá felpattan mag Izra eszmé Ist t v á a f elterjesz I szolg magaszt szenvedés tisztítótüz tűzzel-v terj h r náds pi ka napvi d igazs lené megkíno l sz s eg beis bűnei szenve vétke vi seb gyóg szám I tuda maga rendeltetés szo s köv l u jegy ny fül h ked kí n győzel jut Az sze gondo m ker fogs pr an válóle me elbocsáto hitel a elad benne ma let el bűn an elbocsát rö megvált ni felszabadít Ez h elv n H megrendülhe d megmozdulha szere m békeszövet s J a áras utó E nag k csodá éb termékeny kultúr erk val éle Irod C En Luzz Pr P K S hébern kommen biblia-kiadá Cheyne-B En R Kantzsch He Sc Fre B.-Le M J Tüb Kloster Deuteroj Mü Dill Pr J Le J Gött Or Prop J Jer Nördl Breden Pr J erlä Erl Delit Bibli Komm J Le Kn Pr J Le E Prop B Gött 18 Hi Pr J Heide Gese Le 182 R Pr Döder E Nür K E Consol Edi Ch I Mitc Is C I. New Skn I Camb 18 Ch Proph 18 Alexa Comme Edin