12286.htm

CÍMSZÓ: Jesája

SZÓCIKK: "Isten a világ ura, a sorsintéző, minden esemény az ő akaratából ered és minden ítélete méltó az ő igazságához. A mindenttudó és mindenttehető nem áhíthat áldozatokat. «Csak a jogtisztelet fogja megváltani Ciónt és csak az igazság az ő megtérőit. Mosakodjatok, tisztuljatok, vessétek el gonosz tetteiteket, távolítsátok el a bűnt, gyakoroljatok jót, keressétek az igazságot, egyenesítsétek fel az elnyomottat, szolgáltassatok igazságot az árvának és védjetek meg az özvegyet.» Ez az ő Istenhite, de politikai hitvallomása is. Csak az erkölcsi tisztaság mentheti meg a nép jövőjét. A léhaság, a belső romlottság, a szegények kárán tobzódó fényűzés elpusztítja és nagyon keserű lesz a hanyatlás. Mesterien festi meg ennek a kornak feslettségét a következő jövendölésben: «Akkoriban elveszi az Isten a lábikráknak nap- és holdképes cicomáit, a függőket, láncokat és fátylakat, a pártákat, lábláncokat és díszöveket, az illatszelencéket és a varázsereklyéket, a karikákat és az orrgyűrűket, a tükröket, gyolcskendőket, fejkendőket és átalvetőket. Illat helyett bűz lesz, öv helyett kötél, fodros hajdísz helyett tarfej.» A gazdagok példája csábította a népet erre a prédáló fényűzésre és mindenki a harácsolásból merítette a hozzávaló tehetséget. Mindenki telhetetlen volt és ez csak végső romlásra vezethetett. «Jaj azoknak, akik házat házhoz építenek, mezőt mezőhöz foglalnak, hogy nem is marad már hely mások számára, de majd maradtok magatokra az országban.» A nép, ha érezte is romlottságának veszedelmeit, mégis remélt, mert bízott az intézményeiben. De J. éppen ezen a ponton szállt szembe az általános felfogással. A béke és az üdvösség kútforrása nem a formákban rejlik, hanem a nép jellemében. Ezért bízik Chizkijáhuban, aki vallásos reformjaival tisztultabb istenismeretet árult el és tőle várja, hogy helyreállítja az igazságot és megalapozza az üdv birodalmát. Világszemlélete oly magas csúcsra emelte, hogy Izrael határain túlra is vethette jószemének tekintetét. Nem csak Izraelt látta, de a népek sorát is. Fájt neki a nemzsidó népek sorsa is és egy-egy reménysugárral földerítette látókörüket. Seregszemléje az egész világra kiterjedő eszchatológiával végződik: «Mert az Úrnak minden haragja vagyon minden pogányok ellen és búsulása azoknak minden sokaságán, veszedelemre rendelte és halálra adja őket. Az egeknek minden serege is megsenyved és összegöngyölődik tekercs módjára az égbolt és minden serege lehull, ahogyan lehull a szőlőtő levele és ahogyan lehull a fügefa hervadt lombja. Mert fellázadt az Égben az én fegyverein és imé az edomitákra leszáll ítéletre és a népre, amelyet veszedelemre rendeltem. Az Úrnak fegyvere megteljesedik vérrel, meghízik kövérséggel, a bárányok és bakok vérével, a kosok veséinek kövérével, mikor az Úrnak áldozat leszen Brezrában és nagy öldöklés Edómban. Mert az Úr leszámolásának napja és a büntetésnek esztendeje lészen Ciónért.» (Jes. 34. 2, 4, 5, 6, 8). De aztán a megváltott Cionra gondol és a tekintete felderül : Örül a puszta és a sivatag, vigad a vadon is és kivirágzik, mint a nárcisz. Akkor a vakok szemei megnyílnak és a süketek fülei megnyiladoznak. És a délibáb tóvá lészen és a szikkadt föld vizek forrásává. És lészen ott örvény és út és szentség útjának neveztetik... és nem járnak azon mások csak azok, akik megváltattak.» (Jes. 34. 1,5, 7,8,9). - Deutero J. vagy Babiloni Névtelen próféta. J. könyvének egységessége a 40. fejezetnél megszakad. A további 26 fejezetben is az előzők szelleme nyilatkozik meg, de mégis újszerűen és még erőteljesebben. De a megváltozott stílusnál feltűnőbb még a történelmi szemlélet, amely más, mint az első 39. fejezetben. A babilóniai exiliumról itt más képet kapunk, amely nem egyezik az eddigi fejezetekben rajzolt helyzettel. A bibliai kritika ez oknál fogva a könyvnek hátsó részét (40-66. f.) egy másik prófétának, a Babilóniai Névtelennek tulajdonítja. A próféta Babilonjában élt. Hírét vehette hogy harminchét esztendei raboskodásból felszabadul Jojachim király és hogy messze keleten Cyrus diadalai népeket szabadítanak fel jármuk alól. Izrael népének egy része már nem is akart tudni a visszatérésről, másik része áhította ugyan, de nem merte remélni. Ő mégis a nemzeti ébredésnek prófétájaként fordul a csüggedtekhez és kishitűekhez. Régibb jóslatok is (melyeket Jesája könyvébe [13. 1], iktattak), voltak forgalomban Babilónia bukásáról. «Még a ciprusfák is kárörvendenek fölötted valamint a Libanon cédrusai: mióta elbuktál, nem jár ránk, aki kidöntene. Az alvilág alulról eléd háborog, eléd riogatja árnyait, a föld régi hatalmasait, felkelti trónjaikról a népek valamennyi királyát. Mindannyian megszólalnak és mondják : te is elaléltál, mint mi, hozzánk hasonlóvá lettél... Mi mélyen zuhantál alá az égről, fényes csillag, hajnalfia; földhöz vágódtál, népek sanyargatója. Azt forgattad elmédben: felhatolok az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat... felszállók felhők magasságába, hasonló leszek a Felségeshez : most letaszíthattál az alvilágba, a sírgödör legmélyére ... A nemzetek minden királya sírboltjában nyugszik, dicsőségesen, téged pedig kivet a sírod is, mint korhadt csemetét» (14. 8-19). Minden múltbeli jövendölés és jelenben lejátszó világtörténeti esemény reményt öntött beléje, hogy Izrael nem veszett el örökre és közeledik a megváltás órája. «Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, szól az Isten, hassatok szívére és hirdessétek, hogy immár letelt rabságának ideje, hogy kivette már kétszeresét büntetésének Isten kezéből». Szerinte «Cyrus jobbját Isten fogta meg», hogy meghódoltasson előtte népeket, hogy ércajtókat feltörjön és vaszárakat felpattantson. Csak magának, Izraelnek is rá kell még eszmélnie, hogy Istennek tervei vannak ő vele, hogy ő általa akarja nevét a földön elterjeszteni. Izrael népe Isten szolgájává magasztosult szenvedéseinek tisztítótüzében. Ő nem tűzzel-vassal terjeszti majd a hitet, sőt repedt nádszálat sem tör ketté és pislogó kanócot sem olt el, mégis napvilágra deríti az igazságot. Eddig lenézték, megkínozták, «latrok közé szánták a sírját», de egyszer beismerik hogy «a mi bűneinkért szenvedett, a mi vétkeinket viselte és az ő sebeiből gyógyulás fakad számunkra» (53. f.). Maga Izrael nincs tudatában még magasztos rendeltetésének. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2286. címszó a lexikon => 412. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12286.htm

CÍMSZÓ: Jesája

SZÓCIKK: Isten a világ ura, a sorsintéző, minden esemény az ő akaratából ered és minden ítélete méltó az ő igazságához. A mindenttudó és mindenttehető nem áhíthat áldozatokat. Csak a jogtisztelet fogja megváltani Ciónt és csak az igazság az ő megtérőit. Mosakodjatok, tisztuljatok, vessétek el gonosz tetteiteket, távolítsátok el a bűnt, gyakoroljatok jót, keressétek az igazságot, egyenesítsétek fel az elnyomottat, szolgáltassatok igazságot az árvának és védjetek meg az özvegyet. Ez az ő Istenhite, de politikai hitvallomása is. Csak az erkölcsi tisztaság mentheti meg a nép jövőjét. A léhaság, a belső romlottság, a szegények kárán tobzódó fényűzés elpusztítja és nagyon keserű lesz a hanyatlás. Mesterien festi meg ennek a kornak feslettségét a következő jövendölésben: Akkoriban elveszi az Isten a lábikráknak nap- és holdképes cicomáit, a függőket, láncokat és fátylakat, a pártákat, lábláncokat és díszöveket, az illatszelencéket és a varázsereklyéket, a karikákat és az orrgyűrűket, a tükröket, gyolcskendőket, fejkendőket és átalvetőket. Illat helyett bűz lesz, öv helyett kötél, fodros hajdísz helyett tarfej. A gazdagok példája csábította a népet erre a prédáló fényűzésre és mindenki a harácsolásból merítette a hozzávaló tehetséget. Mindenki telhetetlen volt és ez csak végső romlásra vezethetett. Jaj azoknak, akik házat házhoz építenek, mezőt mezőhöz foglalnak, hogy nem is marad már hely mások számára, de majd maradtok magatokra az országban. A nép, ha érezte is romlottságának veszedelmeit, mégis remélt, mert bízott az intézményeiben. De J. éppen ezen a ponton szállt szembe az általános felfogással. A béke és az üdvösség kútforrása nem a formákban rejlik, hanem a nép jellemében. Ezért bízik Chizkijáhuban, aki vallásos reformjaival tisztultabb istenismeretet árult el és tőle várja, hogy helyreállítja az igazságot és megalapozza az üdv birodalmát. Világszemlélete oly magas csúcsra emelte, hogy Izrael határain túlra is vethette jószemének tekintetét. Nem csak Izraelt látta, de a népek sorát is. Fájt neki a nemzsidó népek sorsa is és egy-egy reménysugárral földerítette látókörüket. Seregszemléje az egész világra kiterjedő eszchatológiával végződik: Mert az Úrnak minden haragja vagyon minden pogányok ellen és búsulása azoknak minden sokaságán, veszedelemre rendelte és halálra adja őket. Az egeknek minden serege is megsenyved és összegöngyölődik tekercs módjára az égbolt és minden serege lehull, ahogyan lehull a szőlőtő levele és ahogyan lehull a fügefa hervadt lombja. Mert fellázadt az Égben az én fegyverein és imé az edomitákra leszáll ítéletre és a népre, amelyet veszedelemre rendeltem. Az Úrnak fegyvere megteljesedik vérrel, meghízik kövérséggel, a bárányok és bakok vérével, a kosok veséinek kövérével, mikor az Úrnak áldozat leszen Brezrában és nagy öldöklés Edómban. Mert az Úr leszámolásának napja és a büntetésnek esztendeje lészen Ciónért. Jes. 34. 2, 4, 5, 6, 8 . De aztán a megváltott Cionra gondol és a tekintete felderül : Örül a puszta és a sivatag, vigad a vadon is és kivirágzik, mint a nárcisz. Akkor a vakok szemei megnyílnak és a süketek fülei megnyiladoznak. És a délibáb tóvá lészen és a szikkadt föld vizek forrásává. És lészen ott örvény és út és szentség útjának neveztetik... és nem járnak azon mások csak azok, akik megváltattak. Jes. 34. 1,5, 7,8,9 . - Deutero J. vagy Babiloni Névtelen próféta. J. könyvének egységessége a 40. fejezetnél megszakad. A további 26 fejezetben is az előzők szelleme nyilatkozik meg, de mégis újszerűen és még erőteljesebben. De a megváltozott stílusnál feltűnőbb még a történelmi szemlélet, amely más, mint az első 39. fejezetben. A babilóniai exiliumról itt más képet kapunk, amely nem egyezik az eddigi fejezetekben rajzolt helyzettel. A bibliai kritika ez oknál fogva a könyvnek hátsó részét 40-66. f. egy másik prófétának, a Babilóniai Névtelennek tulajdonítja. A próféta Babilonjában élt. Hírét vehette hogy harminchét esztendei raboskodásból felszabadul Jojachim király és hogy messze keleten Cyrus diadalai népeket szabadítanak fel jármuk alól. Izrael népének egy része már nem is akart tudni a visszatérésről, másik része áhította ugyan, de nem merte remélni. Ő mégis a nemzeti ébredésnek prófétájaként fordul a csüggedtekhez és kishitűekhez. Régibb jóslatok is melyeket Jesája könyvébe [13. 1], iktattak , voltak forgalomban Babilónia bukásáról. Még a ciprusfák is kárörvendenek fölötted valamint a Libanon cédrusai: mióta elbuktál, nem jár ránk, aki kidöntene. Az alvilág alulról eléd háborog, eléd riogatja árnyait, a föld régi hatalmasait, felkelti trónjaikról a népek valamennyi királyát. Mindannyian megszólalnak és mondják : te is elaléltál, mint mi, hozzánk hasonlóvá lettél... Mi mélyen zuhantál alá az égről, fényes csillag, hajnalfia; földhöz vágódtál, népek sanyargatója. Azt forgattad elmédben: felhatolok az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat... felszállók felhők magasságába, hasonló leszek a Felségeshez : most letaszíthattál az alvilágba, a sírgödör legmélyére ... A nemzetek minden királya sírboltjában nyugszik, dicsőségesen, téged pedig kivet a sírod is, mint korhadt csemetét 14. 8-19 . Minden múltbeli jövendölés és jelenben lejátszó világtörténeti esemény reményt öntött beléje, hogy Izrael nem veszett el örökre és közeledik a megváltás órája. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, szól az Isten, hassatok szívére és hirdessétek, hogy immár letelt rabságának ideje, hogy kivette már kétszeresét büntetésének Isten kezéből . Szerinte Cyrus jobbját Isten fogta meg , hogy meghódoltasson előtte népeket, hogy ércajtókat feltörjön és vaszárakat felpattantson. Csak magának, Izraelnek is rá kell még eszmélnie, hogy Istennek tervei vannak ő vele, hogy ő általa akarja nevét a földön elterjeszteni. Izrael népe Isten szolgájává magasztosult szenvedéseinek tisztítótüzében. Ő nem tűzzel-vassal terjeszti majd a hitet, sőt repedt nádszálat sem tör ketté és pislogó kanócot sem olt el, mégis napvilágra deríti az igazságot. Eddig lenézték, megkínozták, latrok közé szánták a sírját , de egyszer beismerik hogy a mi bűneinkért szenvedett, a mi vétkeinket viselte és az ő sebeiből gyógyulás fakad számunkra 53. f. . Maga Izrael nincs tudatában még magasztos rendeltetésének.

12286.ht

CÍMSZÓ Jesáj

SZÓCIKK Iste vilá ura sorsintéző minde esemén a akaratábó ere é minde ítélet mélt a igazságához mindenttud é mindenttehet ne áhítha áldozatokat Csa jogtisztele fogj megváltan Ción é csa a igazsá a megtérőit Mosakodjatok tisztuljatok vesséte e gonos tetteiteket távolítsáto e bűnt gyakoroljato jót keresséte a igazságot egyenesítséte fe a elnyomottat szolgáltassato igazságo a árvána é védjete me a özvegyet E a Istenhite d politika hitvallomás is Csa a erkölcs tisztasá menthet me né jövőjét léhaság bels romlottság szegénye kárá tobzód fényűzé elpusztítj é nagyo keser les hanyatlás Mesterie fest me enne korna feslettségé következ jövendölésben Akkoriba elvesz a Iste lábikrákna nap é holdképe cicomáit függőket láncoka é fátylakat pártákat lábláncoka é díszöveket a illatszelencéke é varázsereklyéket karikáka é a orrgyűrűket tükröket gyolcskendőket fejkendőke é átalvetőket Illa helyet bű lesz ö helyet kötél fodro hajdís helyet tarfej gazdago példáj csábított népe err prédál fényűzésr é mindenk harácsolásbó merített hozzával tehetséget Mindenk telhetetle vol é e csa végs romlásr vezethetett Ja azoknak aki háza házho építenek mező mezőhö foglalnak hog ne i mara má hel máso számára d maj maradto magatokr a országban nép h érezt i romlottságána veszedelmeit mégi remélt mer bízot a intézményeiben D J éppe eze ponto száll szemb a általáno felfogással bék é a üdvössé kútforrás ne formákba rejlik hane né jellemében Ezér bízi Chizkijáhuban ak valláso reformjaiva tisztultab istenismerete árul e é től várja hog helyreállítj a igazságo é megalapozz a üd birodalmát Világszemlélet ol maga csúcsr emelte hog Izrae határai túlr i vethett jószeméne tekintetét Ne csa Izrael látta d népe sorá is Fáj nek nemzsid népe sors i é egy-eg reménysugárra földerített látókörüket Seregszemléj a egés világr kiterjed eszchatológiáva végződik Mer a Úrna minde haragj vagyo minde pogányo elle é búsulás azokna minde sokaságán veszedelemr rendelt é halálr adj őket A egekne minde sereg i megsenyve é összegöngyölődi tekerc módjár a égbol é minde sereg lehull ahogya lehul szőlőt level é ahogya lehul fügef hervad lombja Mer fellázad a Égbe a é fegyverei é im a edomitákr leszál ítéletr é népre amelye veszedelemr rendeltem A Úrna fegyver megteljesedi vérrel meghízi kövérséggel bárányo é bako vérével koso veséine kövérével miko a Úrna áldoza lesze Brezrába é nag öldöklé Edómban Mer a Ú leszámolásána napj é büntetésne esztendej lésze Ciónért Jes 34 2 4 5 6 D aztá megváltot Cionr gondo é tekintet felderü Örü puszt é sivatag viga vado i é kivirágzik min nárcisz Akko vako szeme megnyílna é sükete füle megnyiladoznak É délibá tóv lésze é szikkad föl vize forrásává É lésze ot örvén é ú é szentsé útjána neveztetik.. é ne járna azo máso csa azok aki megváltattak Jes 34 1,5 7,8, Deuter J vag Babilon Névtele próféta J könyvéne egységesség 40 fejezetné megszakad tovább 2 fejezetbe i a előző szellem nyilatkozi meg d mégi újszerűe é mé erőteljesebben D megváltozot stílusná feltűnőb mé történelm szemlélet amel más min a els 39 fejezetben babilónia exiliumró it má képe kapunk amel ne egyezi a eddig fejezetekbe rajzol helyzettel biblia kritik e okná fogv könyvne háts részé 40-66 f eg mási prófétának Babilónia Névtelenne tulajdonítja prófét Babilonjába élt Híré vehett hog harminché esztende raboskodásbó felszabadu Jojachi királ é hog messz kelete Cyru diadala népeke szabadítana fe jármu alól Izrae népéne eg rész má ne i akar tudn visszatérésről mási rész áhított ugyan d ne mert remélni mégi nemzet ébredésne prófétájakén fordu csüggedtekhe é kishitűekhez Régib jóslato i melyeke Jesáj könyvéb [13 1] iktatta volta forgalomba Babilóni bukásáról Mé ciprusfá i kárörvendene fölötte valamin Libano cédrusai miót elbuktál ne já ránk ak kidöntene A alvilá alulró elé háborog elé riogatj árnyait föl rég hatalmasait felkelt trónjaikró népe valamenny királyát Mindannyia megszólalna é mondjá t i elaléltál min mi hozzán hasonlóv lettél.. M mélye zuhantá al a égről fénye csillag hajnalfia földhö vágódtál népe sanyargatója Az forgatta elmédben felhatolo a égbe Iste csillaga föl emele trónomat.. felszálló felhő magasságába hasonl lesze Felségeshe mos letaszíthattá a alvilágba sírgödö legmélyér .. nemzete minde király sírboltjába nyugszik dicsőségesen tége pedi kive síro is min korhad csemeté 14 8-1 Minde múltbel jövendölé é jelenbe lejátsz világtörténet esemén remény öntöt beléje hog Izrae ne veszet e örökr é közeledi megváltá órája Vigasztaljátok vigasztaljáto népemet szó a Isten hassato szívér é hirdessétek hog immá letel rabságána ideje hog kivett má kétszeresé büntetéséne Iste kezébő Szerint Cyru jobbjá Iste fogt me hog meghódoltasso előtt népeket hog ércajtóka feltörjö é vaszáraka felpattantson Csa magának Izraelne i r kel mé eszmélnie hog Istenne terve vanna vele hog által akarj nevé földö elterjeszteni Izrae nép Iste szolgájáv magasztosul szenvedéseine tisztítótüzében ne tűzzel-vassa terjeszt maj hitet ső reped nádszála se tö kett é pislog kanóco se ol el mégi napvilágr derít a igazságot Eddi lenézték megkínozták latro köz szántá sírjá d egysze beismeri hog m bűneinkér szenvedett m vétkeinke viselt é a sebeibő gyógyulá faka számunkr 53 f Mag Izrae ninc tudatába mé magaszto rendeltetésének

12286.h

CÍMSZ Jesá

SZÓCIK Ist vil ur sorsintéz mind esemé akaratáb er mind ítéle mél igazságáho mindenttu mindenttehe n áhíth áldozatoka Cs jogtisztel fog megválta Ció cs igazs megtérői Mosakodjato tisztuljato vessét gono tetteiteke távolítsát bűn gyakoroljat jó keressét igazságo egyenesítsét f elnyomotta szolgáltassat igazság árván védjet m özvegye Istenhit politik hitvallomá i Cs erkölc tisztas menthe m n jövőjé léhasá bel romlottsá szegény kár tobzó fényűz elpusztít nagy kese le hanyatlá Mesteri fes m enn korn feslettség követke jövendölésbe Akkorib elves Ist lábikrákn na holdkép cicomái függőke láncok fátylaka pártáka lábláncok díszöveke illatszelencék varázsereklyéke karikák orrgyűrűke tükröke gyolcskendőke fejkendők átalvetőke Ill helye b les helye köté fodr hajdí helye tarfe gazdag példá csábítot nép er prédá fényűzés minden harácsolásb merítet hozzáva tehetsége Minden telhetetl vo cs vég romlás vezethetet J azokna ak ház házh építene mez mezőh foglalna ho n mar m he más számár ma maradt magatok országba né érez romlottságán veszedelmei még remél me bízo intézményeibe épp ez pont szál szem általán felfogássa bé üdvöss kútforrá n formákb rejli han n jellemébe Ezé bíz Chizkijáhuba a vallás reformjaiv tisztulta istenismeret áru tő várj ho helyreállít igazság megalapoz ü birodalmá Világszemléle o mag csúcs emelt ho Izra határa túl vethet jószemén tekinteté N cs Izrae látt nép sor i Fá ne nemzsi nép sor egy-e reménysugárr földerítet látókörüke Seregszemlé egé világ kiterje eszchatológiáv végződi Me Úrn mind harag vagy mind pogány ell búsulá azokn mind sokaságá veszedelem rendel halál ad őke egekn mind sere megsenyv összegöngyölőd teker módjá égbo mind sere lehul ahogy lehu szőlő leve ahogy lehu füge herva lombj Me felláza Égb fegyvere i edomiták leszá ítélet népr amely veszedelem rendelte Úrn fegyve megteljesed vérre meghíz kövérségge bárány bak véréve kos veséin kövéréve mik Úrn áldoz lesz Brezráb na öldökl Edómba Me leszámolásán nap büntetésn esztende lész Ciónér Je 3 azt megválto Cion gond tekinte felder Ör pusz sivata vig vad kivirágzi mi nárcis Akk vak szem megnyíln süket fül megnyiladozna délib tó lész szikka fö viz forrásáv lész o örvé szents útján neveztetik. n járn az más cs azo ak megváltatta Je 3 1, 7,8 Deute va Babilo Névtel prófét könyvén egységessé 4 fejezetn megszaka továb fejezetb előz szelle nyilatkoz me még újszerű m erőteljesebbe megváltozo stílusn feltűnő m történel szemléle ame má mi el 3 fejezetbe babilóni exiliumr i m kép kapun ame n egyez eddi fejezetekb rajzo helyzette bibli kriti okn fog könyvn hát rész 40-6 e más prófétána Babilóni Névtelenn tulajdonítj prófé Babilonjáb él Hír vehet ho harminch esztend raboskodásb felszabad Jojach kirá ho mess kelet Cyr diadal népek szabadítan f járm aló Izra népén e rés m n aka tud visszatérésrő más rés áhítot ugya n mer reméln még nemze ébredésn prófétájaké ford csüggedtekh kishitűekhe Régi jóslat melyek Jesá könyvé [1 1 iktatt volt forgalomb Babilón bukásáró M ciprusf kárörvenden fölött valami Liban cédrusa mió elbuktá n j rán a kidönten alvil alulr el háboro el riogat árnyai fö ré hatalmasai felkel trónjaikr nép valamenn királyá Mindannyi megszólaln mondj elaléltá mi m hozzá hasonló lettél. mély zuhant a égrő fény csilla hajnalfi földh vágódtá nép sanyargatój A forgatt elmédbe felhatol égb Ist csillag fö emel trónomat. felszáll felh magasságáb hason lesz Felségesh mo letaszíthatt alvilágb sírgöd legmélyé . nemzet mind királ sírboltjáb nyugszi dicsőségese tég ped kiv sír i mi korha csemet 1 8- Mind múltbe jövendöl jelenb lejáts világtörténe esemé remén öntö beléj ho Izra n vesze örök közeled megvált óráj Vigasztaljáto vigasztalját népeme sz Iste hassat szívé hirdesséte ho imm lete rabságán idej ho kivet m kétszeres büntetésén Ist kezéb Szerin Cyr jobbj Ist fog m ho meghódoltass előt népeke ho ércajtók feltörj vaszárak felpattantso Cs magána Izraeln ke m eszmélni ho Istenn terv vann vel ho álta akar nev föld elterjeszten Izra né Ist szolgájá magasztosu szenvedésein tisztítótüzébe n tűzzel-vass terjesz ma hite s repe nádszál s t ket pislo kanóc s o e még napvilág derí igazságo Edd lenézté megkínoztá latr kö szánt sírj egysz beismer ho bűneinké szenvedet vétkeink visel sebeib gyógyul fak számunk 5 Ma Izra nin tudatáb m magaszt rendeltetéséne

12286.

CÍMS Jes

SZÓCI Is vi u sorsinté min esem akaratá e min ítél mé igazságáh mindentt mindentteh áhít áldozatok C jogtiszte fo megvált Ci c igaz megtérő Mosakodjat tisztuljat vessé gon tetteitek távolítsá bű gyakorolja j keressé igazság egyenesítsé elnyomott szolgáltassa igazsá árvá védje özvegy Istenhi politi hitvallom C erköl tiszta menth jövőj léhas be romlotts szegén ká tobz fényű elpusztí nag kes l hanyatl Mester fe en kor feslettsé követk jövendölésb Akkori elve Is lábikrák n holdké cicomá függők lánco fátylak párták láblánco díszövek illatszelencé varázsereklyék kariká orrgyűrűk tükrök gyolcskendők fejkendő átalvetők Il hely le hely köt fod hajd hely tarf gazda péld csábíto né e préd fényűzé minde harácsolás meríte hozzáv tehetség Minde telhetet v c vé romlá vezethete azokn a há ház építen me mező foglaln h ma h má számá m marad magato országb n ére romlottságá veszedelme mé remé m bíz intézményeib ép e pon szá sze általá felfogáss b üdvös kútforr formák rejl ha jelleméb Ez bí Chizkijáhub vallá reformjai tisztult istenismere ár t vár h helyreállí igazsá megalapo birodalm Világszemlél ma csúc emel h Izr határ tú vethe jószemé tekintet c Izra lát né so F n nemzs né so egy- reménysugár földeríte látókörük Seregszeml eg vilá kiterj eszchatológiá végződ M Úr min hara vag min pogán el búsul azok min sokaság veszedele rende halá a ők egek min ser megseny összegöngyölő teke módj égb min ser lehu ahog leh szől lev ahog leh füg herv lomb M felláz Ég fegyver edomitá lesz ítéle nép amel veszedele rendelt Úr fegyv megteljese vérr meghí kövérségg bárán ba vérév ko veséi kövérév mi Úr áldo les Brezrá n öldök Edómb M leszámolásá na büntetés esztend lés Cióné J az megvált Cio gon tekint felde Ö pus sivat vi va kivirágz m nárci Ak va sze megnyíl süke fü megnyiladozn déli t lés szikk f vi forrásá lés örv szent útjá neveztetik jár a má c az a megváltatt J 1 7, Deut v Babil Névte prófé könyvé egységess fejezet megszak tová fejezet elő szell nyilatko m mé újszer erőteljesebb megváltoz stílus feltűn történe szemlél am m m e fejezetb babilón exilium ké kapu am egye edd fejezetek rajz helyzett bibl krit ok fo könyv há rés 40- má prófétán Babilón Névtelen tulajdonít próf Babilonjá é Hí vehe h harminc eszten raboskodás felszaba Jojac kir h mes kele Cy diada népe szabadíta jár al Izr népé ré ak tu visszatérésr má ré áhíto ugy me remél mé nemz ébredés prófétájak for csüggedtek kishitűekh Rég jósla melye Jes könyv [ iktat vol forgalom Babiló bukásár ciprus kárörvende fölöt valam Liba cédrus mi elbukt rá kidönte alvi alul e hábor e rioga árnya f r hatalmasa felke trónjaik né valamen király Mindanny megszólal mond elalélt m hozz hasonl lettél mél zuhan égr fén csill hajnalf föld vágódt né sanyargató forgat elmédb felhato ég Is csilla f eme trónomat felszál fel magasságá haso les Felséges m letaszíthat alvilág sírgö legmély nemze min kirá sírboltjá nyugsz dicsőséges té pe ki sí m korh cseme 8 Min múltb jövendö jelen leját világtörtén esem remé önt belé h Izr vesz örö közele megvál órá Vigasztalját vigasztaljá népem s Ist hassa szív hirdessét h im let rabságá ide h kive kétszere büntetésé Is kezé Szeri Cy jobb Is fo h meghódoltas elő népek h ércajtó feltör vaszára felpattants C magán Izrael k eszméln h Isten ter van ve h ált aka ne föl elterjeszte Izr n Is szolgáj magasztos szenvedései tisztítótüzéb tűzzel-vas terjes m hit rep nádszá ke pisl kanó mé napvilá der igazság Ed lenézt megkínozt lat k szán sír egys beisme h bűneink szenvede vétkein vise sebei gyógyu fa számun M Izr ni tudatá magasz rendeltetésén

12286

CÍM Je

SZÓC I v sorsint mi ese akarat mi íté m igazságá mindent mindentte áhí áldozato jogtiszt f megvál C iga megtér Mosakodja tisztulja vess go tetteite távolíts b gyakorolj keress igazsá egyenesíts elnyomot szolgáltass igazs árv védj özveg Istenh polit hitvallo erkö tiszt ment jövő léha b romlott szegé k tob fény elpuszt na ke hanyat Meste f e ko fesletts követ jövendölés Akkor elv I lábikrá holdk cicom függő lánc fátyla pártá láblánc díszöve illatszelenc varázsereklyé karik orrgyűrű tükrö gyolcskendő fejkend átalvető I hel l hel kö fo haj hel tar gazd pél csábít n pré fényűz mind harácsolá merít hozzá tehetsé Mind telhete v roml vezethet azok h há építe m mez foglal m m szám mara magat ország ér romlottság veszedelm m rem bí intézményei é po sz sz által felfogás üdvö kútfor formá rej h jellemé E b Chizkijáhu vall reformja tisztul istenismer á vá helyreáll igazs megalap birodal Világszemlé m csú eme Iz hatá t veth jószem tekinte Izr lá n s nemz n s egy reménysugá földerít látókörü Seregszem e vil kiter eszchatológi végző Ú mi har va mi pogá e búsu azo mi sokasá veszedel rend hal ő ege mi se megsen összegöngyöl tek mód ég mi se leh aho le sző le aho le fü her lom fellá É fegyve edomit les ítél né ame veszedel rendel Ú fegy megteljes vér megh kövérség bárá b véré k vesé kövéré m Ú áld le Brezr öldö Edóm leszámolás n bünteté eszten lé Ción a megvál Ci go tekin feld pu siva v v kivirág nárc A v sz megnyí sük f megnyiladoz dél lé szik v forrás lé ör szen útj nevezteti já m a megváltat 7 Deu Babi Névt próf könyv egységes fejeze megsza tov fejeze el szel nyilatk m újsze erőteljeseb megválto stílu feltű történ szemlé a fejezet babiló exiliu k kap a egy ed fejezete raj helyzet bib kri o f köny h ré 40 m prófétá Babiló Névtele tulajdoní pró Babilonj H veh harmin eszte raboskodá felszab Joja ki me kel C diad nép szabadít já a Iz nép r a t visszatérés m r áhít ug m remé m nem ébredé prófétája fo csüggedte kishitűek Ré jósl mely Je köny ikta vo forgalo Babil bukásá cipru kárörvend fölö vala Lib cédru m elbuk r kidönt alv alu hábo riog árny hatalmas felk trónjai n valame királ Mindann megszóla mon elalél hoz hason letté mé zuha ég fé csil hajnal föl vágód n sanyargat forga elméd felhat é I csill em trónoma felszá fe magasság has le Felsége letaszítha alvilá sírg legmél nemz mi kir sírboltj nyugs dicsősége t p k s kor csem Mi múlt jövend jele lejá világtörté ese rem ön bel Iz ves ör közel megvá ór Vigasztaljá vigasztalj népe Is hass szí hirdessé i le rabság id kiv kétszer büntetés I kez Szer C job I f meghódolta el népe ércajt feltö vaszár felpattant magá Izrae eszmél Iste te va v ál ak n fö elterjeszt Iz I szolgá magaszto szenvedése tisztítótüzé tűzzel-va terje hi re nádsz k pis kan m napvil de igazsá E lenéz megkínoz la szá sí egy beism bűnein szenved vétkei vis sebe gyógy f számu Iz n tudat magas rendeltetésé

1228

CÍ J

SZÓ sorsin m es akara m ít igazság minden mindentt áh áldozat jogtisz megvá ig megté Mosakodj tisztulj ves g tetteit távolít gyakorol keres igazs egyenesít elnyomo szolgáltas igaz ár véd özve Isten poli hitvall erk tisz men jöv léh romlot szeg to fén elpusz n k hanya Mest k feslett köve jövendölé Akko el lábikr hold cico függ lán fátyl párt láblán díszöv illatszelen varázserekly kari orrgyűr tükr gyolcskend fejken átalvet he he k f ha he ta gaz pé csábí pr fényű min harácsol merí hozz tehets Min telhet rom vezethe azo h épít me fogla szá mar maga orszá é romlottsá veszedel re b intézménye p s s álta felfogá üdv kútfo form re jellem Chizkijáh val reformj tisztu istenisme v helyreál igaz megala biroda Világszeml cs em I hat vet jósze tekint Iz l nem eg reménysug földerí látókör Seregsze vi kite eszchatológ végz m ha v m pog bús az m sokas veszede ren ha eg m s megse összegöngyö te mó é m s le ah l sz l ah l f he lo fell fegyv edomi le íté n am veszede rende feg megtelje vé meg kövérsé bár vér ves kövér ál l Brez öld Edó leszámolá büntet eszte l Ció megvá C g teki fel p siv kivirá nár s megny sü megnyilado dé l szi forrá l ö sze út neveztet j megválta De Bab Név pró köny egysége fejez megsz to fejez e sze nyilat újsz erőteljese megvált stíl felt törté szeml fejeze babil exili ka eg e fejezet ra helyze bi kr kön r 4 prófét Babil Névtel tulajdon pr Babilon ve harmi eszt raboskod felsza Joj k m ke dia né szabadí j I né visszatéré áhí u rem ne ébred prófétáj f csüggedt kishitűe R jós mel J kön ikt v forgal Babi bukás cipr kárörven föl val Li cédr elbu kidön al al háb rio árn hatalma fel trónja valam kirá Mindan megszól mo elalé ho haso lett m zuh é f csi hajna fö vágó sanyarga forg elmé felha csil e trónom felsz f magassá ha l Felség letaszíth alvil sír legmé nem m ki sírbolt nyug dicsőség ko cse M múl jöven jel lej világtört es re ö be I ve ö köze megv ó Vigasztalj vigasztal nép I has sz hirdess l rabsá i ki kétsze bünteté ke Sze jo meghódolt e nép ércaj felt vaszá felpattan mag Izra eszmé Ist t v á a f elterjesz I szolg magaszt szenvedés tisztítótüz tűzzel-v terj h r náds pi ka napvi d igazs lené megkíno l sz s eg beis bűnei szenve vétke vi seb gyóg szám I tuda maga rendeltetés