12287.htm

CÍMSZÓ: Jesája

SZÓCIKK: "«Ki a vak, ha nem szolgám, ki és a süket, ha nem követem. Sokat láttál ugyan, de nem jegyezted meg, nyitott fülekkel sem hallod az Isten az ő igaza kedvéért kívánja naggyá tenni és győzelemhez juttatni az ő tanát». Azokkal szemben, kik úgy gondolják, hogy az apák bűnei miatt, kerültek fogságba, így szól a próféta : «Hol az anyátok válólevele, mellyel elbocsátottam, avagy ki a hitelezőm, akinek eladtalak volna benneteket ? Lám, a magatok bűnei miatt lettetek eladva, sőt a ti bűneitek miatt lett anyátok elbocsátva... De vajon rövid-e a kezem a megváltásra, avagy nincs-e erőm, hogy felszabadítsalak ?» Ezentúl már nem hagyja Isten elveszni a népét. «Hegyek megrendülhetnek, dombok megmozdulhatnak, de az Én szeretetem nem mozdul el tőled és az Én békeszövetségem nem szűnik meg». Jesája alakja fényt árasztott még a késő utókorra is. Emberi nagysága s költői ereje még ma is csodálatot ébreszt és termékenyítően hat a kultúrnépek erkölcsi és vallásos életére. Irodalom. T. K. Cheyne (Jew. Encycl.); S. D. Luzzatto, II. Profeta Isaia (Padova 1855), Krauss Sámuel hébernyelvű kommentárja a kievi biblia-kiadásban; Cheyne-Black, Encycl. Bibl. (1901) ; Guste n. Ryssel a Kantzsch-féle «Die Heilige Schrift»-ben XV. k. (Freiburg i. B.-Leipzig 1894) ; Marti, Das Buch Jesaia (Tübingen 1900); Klostermann, Deuterojesaia (München 1893) ; Dillmann, Der Prophet Jesaia (Leipzig 1890) ; Duhm, Das Buch Jesaia (Göttingen 1892); Orelli, Die Propheten Jesaia u. Jeremias (Nördlingen 1887); Bredenkamp, Der Prophet Jesaia erläutert (Erlangen 1887): Franz Delitzsch, Biblischer Kommentar über das Buch Jesaia (Leipzig 1886); Knobel, Der Prophet Jesaia (S. kiad. Leipzig 1861) ; Ewald, Die Propheten d. alten Bundes (2. kiad. Göttingen 1867-68); Hitzig, Der Prophet Jesaia (Heidelberg 1863) ; Gesenius, u. a. (Leipzig 1820--21); Reuss, Les Prophes (1876); Döderlein, Esaias (Nürnberg 1789) ; Ed. König, The Exiles Book of Consolation (Edinburg 1899); Cheyne, Isaiah (1898); Mitchell, Isaiah. A Study of Chapt. I.-XII. (New-York 1897); Skniner, Isaiah (Cambridge Bible 1896-98); Cheyne, Prophecies of I. (1880-82); Alexander, Commentary (Edinburgh 1865)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2287. címszó a lexikon => 413. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12287.htm

CÍMSZÓ: Jesája

SZÓCIKK: Ki a vak, ha nem szolgám, ki és a süket, ha nem követem. Sokat láttál ugyan, de nem jegyezted meg, nyitott fülekkel sem hallod az Isten az ő igaza kedvéért kívánja naggyá tenni és győzelemhez juttatni az ő tanát . Azokkal szemben, kik úgy gondolják, hogy az apák bűnei miatt, kerültek fogságba, így szól a próféta : Hol az anyátok válólevele, mellyel elbocsátottam, avagy ki a hitelezőm, akinek eladtalak volna benneteket ? Lám, a magatok bűnei miatt lettetek eladva, sőt a ti bűneitek miatt lett anyátok elbocsátva... De vajon rövid-e a kezem a megváltásra, avagy nincs-e erőm, hogy felszabadítsalak ? Ezentúl már nem hagyja Isten elveszni a népét. Hegyek megrendülhetnek, dombok megmozdulhatnak, de az Én szeretetem nem mozdul el tőled és az Én békeszövetségem nem szűnik meg . Jesája alakja fényt árasztott még a késő utókorra is. Emberi nagysága s költői ereje még ma is csodálatot ébreszt és termékenyítően hat a kultúrnépek erkölcsi és vallásos életére. Irodalom. T. K. Cheyne Jew. Encycl. ; S. D. Luzzatto, II. Profeta Isaia Padova 1855 , Krauss Sámuel hébernyelvű kommentárja a kievi biblia-kiadásban; Cheyne-Black, Encycl. Bibl. 1901 ; Guste n. Ryssel a Kantzsch-féle Die Heilige Schrift -ben XV. k. Freiburg i. B.-Leipzig 1894 ; Marti, Das Buch Jesaia Tübingen 1900 ; Klostermann, Deuterojesaia München 1893 ; Dillmann, Der Prophet Jesaia Leipzig 1890 ; Duhm, Das Buch Jesaia Göttingen 1892 ; Orelli, Die Propheten Jesaia u. Jeremias Nördlingen 1887 ; Bredenkamp, Der Prophet Jesaia erläutert Erlangen 1887 : Franz Delitzsch, Biblischer Kommentar über das Buch Jesaia Leipzig 1886 ; Knobel, Der Prophet Jesaia S. kiad. Leipzig 1861 ; Ewald, Die Propheten d. alten Bundes 2. kiad. Göttingen 1867-68 ; Hitzig, Der Prophet Jesaia Heidelberg 1863 ; Gesenius, u. a. Leipzig 1820--21 ; Reuss, Les Prophes 1876 ; Döderlein, Esaias Nürnberg 1789 ; Ed. König, The Exiles Book of Consolation Edinburg 1899 ; Cheyne, Isaiah 1898 ; Mitchell, Isaiah. A Study of Chapt. I.-XII. New-York 1897 ; Skniner, Isaiah Cambridge Bible 1896-98 ; Cheyne, Prophecies of I. 1880-82 ; Alexander, Commentary Edinburgh 1865 .

12287.ht

CÍMSZÓ Jesáj

SZÓCIKK K vak h ne szolgám k é süket h ne követem Soka láttá ugyan d ne jegyezte meg nyitot fülekke se hallo a Iste a igaz kedvéér kívánj naggy tenn é győzelemhe juttatn a taná Azokka szemben ki úg gondolják hog a apá bűne miatt kerülte fogságba íg szó prófét Ho a anyáto válólevele mellye elbocsátottam avag k hitelezőm akine eladtala voln benneteke Lám magato bűne miat lettete eladva ső t bűneite miat let anyáto elbocsátva.. D vajo rövid- keze megváltásra avag nincs- erőm hog felszabadítsala Ezentú má ne hagyj Iste elveszn népét Hegye megrendülhetnek dombo megmozdulhatnak d a É szeretete ne mozdu e tőle é a É békeszövetsége ne szűni me Jesáj alakj fény árasztot mé kés utókorr is Ember nagyság költő erej mé m i csodálato ébresz é termékenyítőe ha kultúrnépe erkölcs é valláso életére Irodalom T K Cheyn Jew Encycl S D Luzzatto II Profet Isai Padov 185 Kraus Sámue hébernyelv kommentárj kiev biblia-kiadásban Cheyne-Black Encycl Bibl 190 Gust n Rysse Kantzsch-fél Di Heilig Schrif -be XV k Freibur i B.-Leipzi 189 Marti Da Buc Jesai Tübinge 190 Klostermann Deuterojesai Münche 189 Dillmann De Prophe Jesai Leipzi 189 Duhm Da Buc Jesai Göttinge 189 Orelli Di Prophete Jesai u Jeremia Nördlinge 188 Bredenkamp De Prophe Jesai erläuter Erlange 188 Fran Delitzsch Biblische Kommenta übe da Buc Jesai Leipzi 188 Knobel De Prophe Jesai S kiad Leipzi 186 Ewald Di Prophete d alte Bunde 2 kiad Göttinge 1867-6 Hitzig De Prophe Jesai Heidelber 186 Gesenius u a Leipzi 1820--2 Reuss Le Prophe 187 Döderlein Esaia Nürnber 178 Ed König Th Exile Boo o Consolatio Edinbur 189 Cheyne Isaia 189 Mitchell Isaiah Stud o Chapt I.-XII New-Yor 189 Skniner Isaia Cambridg Bibl 1896-9 Cheyne Prophecie o I 1880-8 Alexander Commentar Edinburg 186

12287.h

CÍMSZ Jesá

SZÓCIK va n szolgá süke n követe Sok látt ugya n jegyezt me nyito fülekk s hall Ist iga kedvéé kíván nagg ten győzelemh juttat tan Azokk szembe k ú gondoljá ho ap bűn miat került fogságb í sz prófé H anyát válólevel melly elbocsátotta ava hitelező akin eladtal vol bennetek Lá magat bűn mia lettet eladv s bűneit mia le anyát elbocsátva. vaj rövid kez megváltásr ava nincs erő ho felszabadítsal Ezent m n hagy Ist elvesz népé Hegy megrendülhetne domb megmozdulhatna szeretet n mozd től békeszövetség n szűn m Jesá alak fén áraszto m ké utókor i Embe nagysá költ ere m csodálat ébres termékenyítő h kultúrnép erkölc vallás életér Irodalo Chey Je Encyc Luzzatt I Profe Isa Pado 18 Krau Sámu hébernyel kommentár kie biblia-kiadásba Cheyne-Blac Encyc Bib 19 Gus Ryss Kantzsch-fé D Heili Schri -b X Freibu B.-Leipz 18 Mart D Bu Jesa Tübing 19 Klosterman Deuterojesa Münch 18 Dillman D Proph Jesa Leipz 18 Duh D Bu Jesa Götting 18 Orell D Prophet Jesa Jeremi Nördling 18 Bredenkam D Proph Jesa erläute Erlang 18 Fra Delitzsc Biblisch Komment üb d Bu Jesa Leipz 18 Knobe D Proph Jesa kia Leipz 18 Ewal D Prophet alt Bund kia Götting 1867- Hitzi D Proph Jesa Heidelbe 18 Geseniu Leipz 1820-- Reus L Proph 18 Döderlei Esai Nürnbe 17 E Köni T Exil Bo Consolati Edinbu 18 Cheyn Isai 18 Mitchel Isaia Stu Chap I.-XI New-Yo 18 Sknine Isai Cambrid Bib 1896- Cheyn Propheci 1880- Alexande Commenta Edinbur 18

12287.

CÍMS Jes

SZÓCI v szolg sük követ So lát ugy jegyez m nyit fülek hal Is ig kedvé kívá nag te győzelem jutta ta Azok szemb gondolj h a bű mia kerül fogság s próf anyá válóleve mell elbocsátott av hitelez aki eladta vo bennete L maga bű mi lette elad bűnei mi l anyá elbocsátva va rövi ke megváltás av ninc er h felszabadítsa Ezen hag Is elves nép Heg megrendülhetn dom megmozdulhatn szerete moz tő békeszövetsé szű Jes ala fé áraszt k utóko Emb nagys köl er csodála ébre termékenyít kultúrné erköl vallá életé Irodal Che J Ency Luzzat Prof Is Pad 1 Kra Sám hébernye kommentá ki biblia-kiadásb Cheyne-Bla Ency Bi 1 Gu Rys Kantzsch-f Heil Schr - Freib B.-Leip 1 Mar B Jes Tübin 1 Klosterma Deuterojes Münc 1 Dillma Prop Jes Leip 1 Du B Jes Göttin 1 Orel Prophe Jes Jerem Nördlin 1 Bredenka Prop Jes erläut Erlan 1 Fr Delitzs Biblisc Kommen ü B Jes Leip 1 Knob Prop Jes ki Leip 1 Ewa Prophe al Bun ki Göttin 1867 Hitz Prop Jes Heidelb 1 Geseni Leip 1820- Reu Prop 1 Döderle Esa Nürnb 1 Kön Exi B Consolat Edinb 1 Chey Isa 1 Mitche Isai St Cha I.-X New-Y 1 Sknin Isa Cambri Bi 1896 Chey Prophec 1880 Alexand Comment Edinbu 1

12287

CÍM Je

SZÓC szol sü köve S lá ug jegye nyi füle ha I i kedv kív na t győzele jutt t Azo szem gondol b mi kerü fogsá pró any válólev mel elbocsátot a hitele ak eladt v bennet mag b m lett ela bűne m any elbocsátv v röv k megváltá a nin e felszabadíts Eze ha I elve né He megrendülhet do megmozdulhat szeret mo t békeszövets sz Je al f árasz utók Em nagy kö e csodál ébr termékenyí kultúrn erkö vall élet Iroda Ch Enc Luzza Pro I Pa Kr Sá héberny komment k biblia-kiadás Cheyne-Bl Enc B G Ry Kantzsch- Hei Sch Frei B.-Lei Ma Je Tübi Klosterm Deuteroje Mün Dillm Pro Je Lei D Je Götti Ore Proph Je Jere Nördli Bredenk Pro Je erläu Erla F Delitz Biblis Komme Je Lei Kno Pro Je k Lei Ew Proph a Bu k Götti 186 Hit Pro Je Heidel Gesen Lei 1820 Re Pro Döderl Es Nürn Kö Ex Consola Edin Che Is Mitch Isa S Ch I.- New- Skni Is Cambr B 189 Che Prophe 188 Alexan Commen Edinb

1228

CÍ J

SZÓ szo s köv l u jegy ny fül h ked kí n győzel jut Az sze gondo m ker fogs pr an válóle me elbocsáto hitel a elad benne ma let el bűn an elbocsát rö megvált ni felszabadít Ez h elv n H megrendülhe d megmozdulha szere m békeszövet s J a áras utó E nag k csodá éb termékeny kultúr erk val éle Irod C En Luzz Pr P K S hébern kommen biblia-kiadá Cheyne-B En R Kantzsch He Sc Fre B.-Le M J Tüb Kloster Deuteroj Mü Dill Pr J Le J Gött Or Prop J Jer Nördl Breden Pr J erlä Erl Delit Bibli Komm J Le Kn Pr J Le E Prop B Gött 18 Hi Pr J Heide Gese Le 182 R Pr Döder E Nür K E Consol Edi Ch I Mitc Is C I. New Skn I Camb 18 Ch Proph 18 Alexa Comme Edin