12291.htm

CÍMSZÓ: Jézus

SZÓCIKK: Jézus, a kereszténység alapítója, szül. Nazaretben, Galileában, Lukács evangéliumának adatai szerint az időszámítás előtt 2-ben (Luk. 3. 23), a rómaiak az időszámítás 29. évében, Niszán hó 14. Jeruzsálemben kivégezték. A zsidó források közül Josephus, ill. egy oda beszúrt későbbi interpoláció említi (Antiquitates XVIII. 3, § 3), míg a Talmud és az apokrif-evangéliumok legendákat és érdekes adatokat vegyesen adnak elő. Az Új-testamentum négy evangéliuma foglalkozik J. életével, melyek közül Máté, Márk és Lukács a főforrások, míg János evangéliuma a vallási fantázia későbbi terméke, amelyet a német teológusok «irányregény»-nek neveznek. A három előbbit nevezik szinoptikus evangéliumnak s ezek közül is Márké a legrégibb s forrása a másik kettőnek. Keletkezési ideje röviddel a Jeruzsálem elpusztulása utáni kor. Eredeti nyelve a görög volt, míg J. arameusul beszélt. Ezért a szinoptikus evangéliumok is eltérően közlik még a Miatyánk szövegét is (l. o.). J. természetfelettiségét a szinoptikus evangéliumok nem domborítják ki túlságosan s a csodák csak arra vonatkoznak, hogy a «teljesedést», a próféciákat s a későbbi keresztény dogmatikát igazolják. A szűztől való születés hite is ezt a célt szolgálja. Ehhez hasonló elképzelés a görög hérosz-folklórban, de más népeknél is megtalálható s a legendának mindig az a célja, hogy a néppel szemben a hérosz felsőbbrendűségét szimbolizálja. Amilyen fontos volt J. isteni származásának lerögzítése, éppen olyan fontos volt annak a bizonyítása is, hogy J.-ban a zsidó messianizmus is megvalósult. De a zsidó hagyomány emberi származásúnak képzelte el a Messiást. A két ellentétes felfogás összeegyeztetése szinte lehetetlennek látszott. Az őskeresztény naiv csodahite azonban nem tudta az egyik gondolatot feláldozni a másikért és keveset törődvén a következetességgel, J. származását Dávid királyra vezeti vissza a két Evangélium két különböző családfája (Máté 1. és Lukács 3.). A legjellemzőbb J. életében, úgy, amint az evangéliumok közlik, élete nagyobb részének teljes elhallgatása. Annyit tudunk meg, hogy egy soktagú család szülöttje volt s hogy nővérei mellett Jakab, Jószé, Simon és Juda testvérei voltak; hogy atyja asztalos volt s ő is ezt a mesterséget folytatta. Justin Martyr, a korai egyházatya, még 120 körül látott volna oly tárgyakat, melyeket J. készített (Dialogus cum Tryphone § 88). Neveltetése és iskoláztatása Galilaeában, melyet Jeruzsálemben meglehetősen elhanyagoltak és lenéztek, csupán szerény keretek között mozoghatott, de bizonyára megfelelt a hagyományoknak. Ismerte a zsidó Bibliát és a zsidó próféták és erkölcstanítók, főkép Hillel tanításait. Tanítási módja azt bizonyítja, hogy sűrűn társaloghatott a farizeus és esszénus rabbikkal; allegóriái és parabolái teljesen ezekre emlékeztetnek, úgyszintén külső tanításmódja is. Fiatal korának csupán egyetlen eseményét jegyzi fel Lukács evangéliuma (2. 41 - 52): J. «bar micvó»-ját, vagyis 13 éves kori konfirmációs ünnepségét a jeruzsálemi templomban, de sem ekkor, sem ezután jó sokáig nem árulta el csodálatos képességeinek öntudatát. Életének döntő fordulatát a Jochanánnal (Keresztelő János) való találkozás hozta meg. A kereszténységnek ez a tulajdonképpeni alapítója a galileai mezőkön és a Jordán közelében prédikálta a bűnbánás szükségességét és «Isten Királysága» közeli eljövetelét. A bűnbánást a Jordánban való fürdéssel kapcsolta egybe, azaz a kereszteléssel. J. először vonakodott ezt tenni. Az egyik apokrif-evangélium szerint megkérdezte, mivel vétkezett, hogy ezt kell tennie. Jochanan rendkívüli hatással volt, J.-ra, aki mesterének tekintette s az ő példaadásából látta, mily óriási hatást lehet gyakorolni a néptömegekre. Erre az időre esik J. átalakulása s ezóta hitt őmaga is isteni küldetésében. Az apokrif, de főfontosságú Héber evangélium erre vonatkozóan J. egy mondását közli, mely még a legeredetibbnek látszik: «Anyám, a Szentlélek hajaimnál a nagy Tábor-hegyre vitt engem.» Ez utóbbi hegy szülőfaluja, Nazareth határán volt, míg a Szentlélek az esszénusoknál ismeretes Ruach ha-Kódes-nak felelt meg s ezt már Jeromos egyházatya is így látja. Mindenesetre a mondás arról tanúskodik, hogy J. hitt lelkének isteni eredetében s vallási absztrakciókra hajlott, amely utóbbi lehetett hallucináció, mint némely más embernél, de lehetett extázis is. Ilyennek tekintették hozzátartozói is, akik a keresztes mozgalommal nem szimpatizáltak egészen J. tragikus haláláig. J., ellentétben Jánossal és az esszénusokkal, nem ír áradt állandóan a mezőkön, hanem visszament szülőhazájába, Galileába. Itt főleg a betegek gyógyításával s az ördögűzéssel tűnt ki, sőt az utóbbit láz ellen is alkalmazta (Luk. 4, 39), de Máté (10. 1; 9,14.29) is tesz említést J. ördöghitéről s az exorcizációról, melyet gyógyításnál alkalmazott s amelyet természetfelettiségének mintegy bizonyítékául említenek tanítványai. Tanítása lényegében megfelelt tanítója, Ker. János tanításának s ehhez képest prédikálta a bűnbánást és Isten Országa közeli eljövetelét. Úgy ezek, mint az «Isten-Atyaság» közhelyek voltak az akkori zsidó liturgiában; a bűnbánás, a magábaszállás meg kiváltképpen a zsidó vallás lényege volt mindenkor s ezek szükségességének hirdetésével J. ősrégi zsidó gondolatkörben mozgott. Az Ég Királysága v. Mennyek országa (héb. Malchusz Samáim) speciálisan zsidó koncepció, amely közszájon forgott fellépése előtt, különösen esszénus körökben. J. csupán azt vallotta, amit a zsidó nép a római uralom igája alatt hitt, hogy világkatasztrófa közeledik, azaz Jeruzsálem el fog pusztulni s romjain felépül «Isten Országa». Mesterétől, Jánostól különbözött J. két dologban, ú. m. a mózesi és rabbinikus törvények némelyikének elhanyagolásában és megszegésében, míg a többiben speciálisan zsidó volt, még oly dolgokban is, amelyeket zsidó szűklátkörűségnek tartottak. J. rendszeresen zsinagógákban tanított, ami lehetetlen lett volna, ha a farizeus tanításokkal lényegében ellenkezett volna, mert ekkor a zsinagóga teljesen farizeus befolyás alatt állott, miután mint valláspolitikai párt abszolút többségben volt a Nagy Szanhedrinben s a kaszt-papság feletti ellenőrzést is teljes mértékben gyakorolta (l. Farizeusok). J. tanítási metódusa az ú. n. másál, az akkor dívó parabola volt s ebből 31-et őrzött meg a három szinoptikus evangélium. Ezek egyike, a szamaritánus-parabola (Luk. 10. 17-37) különös figyelmet érdemel zsidó szempontból, mert ez Jos. Halévy francia orientalista bizonyítása szerint eredeti formájában a három társadalmi osztály : a kohaniták, azaz arisztokrata papság, a leviták, azaz segédpapság és az ezen kívüli zsidó nép közti ellentétet mutatta s a kasztpapság áldozása ellen irányult. Később változott át a szövegben levő «izraeliták» szamaritánussá. J. ős tanítványai figyelme a morális megtérésre helyezte a fősúlyt, ámde ez a misszió csupán Izráel elveszett tíz törzsére irányult (u. o. 7, 24) s nem a pogányokra és szamaritánusokra (10, 5) s ezért vonakodott először gyógyítani J. a szír nőt (7, 24). A 12 apostol megválasztása szintén Izrael 12 törzsére való emlékezés (3, 13 -16), de ezenkívül is J. egész felfogása nem csupán zsidó, hanem a túlzó esszénus nemzeti zsidó álláspont volt, némely, alább megjelölt elkülönülést kivéve. Így zsidó volt abban, hogy az étkezési törvényeket megtartotta s a tisztátalan állatok evését, pl a kutyáét és sertését eltiltotta (Máté 7. 6); a zsidó reggeli ima kegyszerét, a talliszt és ciciszt megőrizte és előírta (u. o. 9. 20); az áldozást megtartotta s tanítványaival is megtartatta (u. o. 5, 23-24); speciális imája pedig (l. Miatyánk) a már régebben a farizeusoktól a liturgiába felvett szigorúan előírt s máig változatlanul naponként háromszor mondott «18 benedikció» (Semóne Eszré) 3.5. 6. 9. és 15. szakaszainak, valamint az Ovinu Málkénu «bűnbánat 10 napi» ima rövidítése (l. Miatyánk). A hegyi beszédben nyomatékosan hangsúlyozta, hogy nem a Törvényt elpusztítani jött, hanem épen teljesíteni (u. o. 5, 17, v. ö. a kifejezést Sábbát 116b) s hogy egy jottát sem kíván változtatni a Törvényen, azaz a Tóra előírt parancsain (u. o. 5, 18, v. ö. Luk, 16, 17). Sőt, még a későbbi tradíció is, úgy látszik, J.-t a Törvény skrupulózus őrének tekintette (v. ö. János 8, 46). Másrészt némely más tekintetben elhajlott a Törvénytől s annak rabbinikus magyarázatától s pl. ahol mesterének, Ker. Jánosnak követői böjtöltek, ő vonakodott ezt tenni (u. o. 2, 18) s megengedte híveinek, hogy szombaton szedjenek gabonát (2, 23-28) s ő maga is gyógyított azon a napon (3, 1-6), míg a rabbik csak életveszedelem esetében engedték meg ezt (Sábbát 22, 6), azonkívül elengedte a kézmosás szigorú törvényét étkezés alkalmával (7, 2). Mindazáltal J. nemcsak kívánta a Törvény csorbítatlan megtartását, de annak belső értelmét is kereste s ezért a cselekedetek, a szándékok tisztaságára helyezte a fősúlyt, jóllehet ebben a legkevésbé sem volt eredeti, mert ezzel már nemzedékek óta vallási iskolák foglalkoztak s a próféták és a rabbik, Izrael tanítói állandóan hangoztatták ennek szükségességét (v. ö. Jesája 1, Micha 2). Mégis a ker. teológusok nagy része szerint ezek az újítások különítették el a régi és az új Törvényt, mely utóbbi a «Hegyi beszéd»-ben foglaltatik, de amelyet az esszénus-chaszideusok már J. fellépése előtt vallottak és gyakoroltak, kivéve a szombat legcsekélyebb megszegését. Ugyancsak ezektől ered a védtelenek és kiutasítottak, a szegények és ügyefogyottak nagymértékű támogatása, felkeresése is, amelyet ez az aszkéta s világról lemondó szekta a farizeusoknál is nagyobb mértékben gyakorolt. Egy jelenség azonban kétségtelenül van az evangéliumokban, amely - bár a ker. teológusok nem domborítják ki megfelelő mértékben - mégis J. merészen önálló újítására s erkölcsi nagyságára vall s ez a leprások negyedének felkeresése, látogatása, vigasztalása. Ez azért volt nagy dolog, mert a rigorózus tisztasági-higiénikus törvények értelmében az ezekkel való érintkezés még az esszénus-chaszideusoknál is szigorúan tiltva volt, sőt ezek magukra egyenesen a kohaniták számára előírt tisztasági törvényeket alkalmazták. J.-nak ezt a nagystílű jótékonyságát és humanitását tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Egyéb újítása volt, amit szintén nem lehet lekicsinyelni, hogy a házasságot egész életre szólónak tekintette s a törvényes elválást sem engedélyezte (u. o. 10. 2-12), azonkívül a Talmud egyik helye szerint (Sábbát 116a), a primogeniturát meg akarta változtatni, hogy fiú- és leányutódok egyenlően örököljenek, mely utóbbi jelentős szociális és gazdasági újításáról a keresztény forrásokban nincs szó. Egyik fontos probléma J. életének vizsgálásánál a farizeusokhoz való viszonya, J. maga ezekkel nem volt soha rossz viszonyban, sem a farizeusok nem voltak neki ellenségei; tanításainak legnagyobb része azoknak s azok legnagyobbikának, Hillel , és iskolája tanításainak ismétlése. Hogy nem volt rossz viszonyban a farizeusokkal, azt megerősíti Lukács evangéliuma (14), mely szerint J. együtt lakott és ünnepelt velük. J. maga nem tartotta magát Messiásnak s messiási volta Pétertől ,Simeon) ered, aki a többi tanítványokkal együtt az utódlás miatt azt titokban tartotta. J. mindössze a próféták teljesítőjének s nyomatékosan az Ember fiának vallotta magát. Jóllehet J. majd 2000 év óta a humanitás reprezentálója a kultúrvilágban, a régi szövegek kritikai vizsgálata után meg kell állapítani azt is, hogy szelídsége mellett fellépésében szigorú és kemény is tudott lenni az akkor uralkodó társadalmi osztályokkal, a kaszt-papsággal, a gazdag világiakkal és a gőgös írástudókkal szemben. Feltűnő, hogy a gazdagokat elkerülte, s hogy e tekintetben is zsidó volt, mert a késői Zsoltárok szerint (Zsolt. 9, 10, 22, 25, 35, 40, 69, 109) a szegények pártfogását szíve egész melegével gyakorolta, ő is azt vallotta, amit ezek a zsidó Zsoltárok és a próféták, hogy a szegénység és jámborság, másrészt a gazdagság és antiszociális dölyfösség azonos fogalmak. J. életének nagy fordulója a 29. év, amikor Jeruzsálembe ment Peszach ünnepére. A főforrás erre a szinoptikus evangéliumokon kívül a Héber Evangélium apokrif irat, de még ebből is a gyanútlanság tűnik ki, nem pedig sajátmagának feláldozási szándéka. Ez evangélium szerint a Getsemánéban megkísérelte még a menekülést (24, 42). Jeruzsálem a Peszach ünnepsége előtt állott közvetlenül, s ilyenkor szokott volt a római prokurátor a fővárosban megjelenni megerősített csapataival, melyre annál nagyobb szükség volt, mert a nép a római adó miatt forrongott, sőt mozgalmában vezetőre talált egy J. bar Abbasz (Barabás nevű vezérben, aki nyíltan fellázadt. J. Nazareti) mindössze 20 tagú kíséretével ment a fővárosba, de ott már várták, mert csodatevő gyógyításának a nép ajkán híre kelt, éppenúgy annak is, hogy a rómaiak ellensége. Jövetele Niszan hó. 10-én volt, amikor a peszachi bárányt azon városszerte, áldozathozatal céljából. Ő is azért ment Jeruzsálembe, hogy áldozzon, de a fogadtatás meglepetés volt számára. Itt a Templom belső ügyeibe való avatkozása miatt kérdést intézett hozzá a papság, ill. Hanan v. főpap néhány megbízottja. Rejtélyes válaszában J. igényeit tanítójáéval, Jánoséval tette egyenrangúvá, ami más szóval a közvéleményre való apellálást jelentette a kaszt-papsággal szemben, mely ez időben a római prokurátortól függött (l. Főpap). A «szófer» (írástudó) kérdésére J. is ugyanúgy redukálta a zsidó vallás tanításait, mint Hillel és Sammái iskoláját, t. i. «Sémá»-ban: «Halljad Izráel, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló Egy!» (Deuter. 6, 4), vagyis a zsidóság feltétlen hitvallomásában és a «Szeresd felebarátod, mint saját magadat» bibliai szeretet-parancsban (Levit. 18, 19) foglalta azt össze, tehát a judaizmus etikáját vallotta ő is. Azonban a legkegyetlenebb kérdést Herodes Antipas kémeitől kapta s ez az volt, hogy törvényes-e Caesarnak adót fizetni? erre habozva, de helybenhagyólag válaszolt (Máté 22, 21), ami a zelótáknak (l. o.) ellenszenvet vonhatta maga után, mert ők Róma ellen fegyveresen szervezkedtek, ami a papságot is aggasztotta. De a papság J. és híveinek felkelésétől is tartott s a Rómának való felelősség következtében határozta el a papi-párt (tehát korántsem a farizeusok, hanem ellenkezően a szaddaceusok) J. letartóztatását még Peszách előtt, hogy a Szanhedrin ülésezhessen. Niszan hó 14., csütörtökön fogyasztotta el J. tanítványainak mellette tartózkodó részével a széder-esti vacsorát (Utolsó vacsora), mert az ünnep szombatra esett. Ezután, megsejtve, hogy Hanan v. főpap eljár ellene, a város falain kívül eső Getsemane kertjébe menekült, de ezt a rejtekhelyét elárulta egyik tanítványa, Judás Iskariót. Hogy milyen alapon tartóztatták le, nem egészen világos. J. nem igényelte a Messiás szerepét, de ha tette volna is ezt, a zsidó törvények szerint ezért nem lehetett perbe fogni. Először a prokurátortól lemondatott előző évi főpapnak, Hanánnak, a tényleges főpap Joszef ha-Chaifa apósának a szintén városon kívüli, az Olajfák Hegyén levő magánvillájába vezették J.-t, ahol sietve azt a vádat hangoztatták ellene, hogy a Templom elpusztítására törekszik s hogy azt szellemi uralommal akarja pótolni. A vád ebben a formájában egyenlő volt a messiásságra törekvéssel. Valószínűnek látszik azonban, hogy a tényleges, bár természetesen koholt vád, amelynek alapján letartóztatni lehetett, a «gidduf» volt, vagyis a blaszfémia, mert a főpap megszaggatta ruháit, amit csak ily esetben tett (Szanhedrin 8, 10, 11). A Nagy Szanhedrinnek nem lehetett ez ügyben tárgyalása, mert csütörtök éjjel volt az Jeruzsálem falain kívül, amikor a 73 tagból álló eme legfőbb törvényhozó testületet nem lehetett egybehívni, de lehetséges, hogy annak 23 tagú papi-bizottsága Hanánnál tartózkodott s ott határozta el J. átadását a római hatóságnak, ill. Pontius Pilátus prokurátornak, azon a címen, hogy messiási igéjével zavart támaszt a népben s lázadást okoz Róma ellen, s így a római intézkedések következtében a város falaiba lépéskor át kellett adni a már letartóztatott foglyot a római hatóságnak. Bár zsidó részről per nem volt, a letartóztatást a v. főpap közegei foganatosították s ugyanők eszközölték az átadást a prokurátornak. Az evangéliumok többes számban beszélnek a főpapokról, aminek oka, hogy ez időben történt a főpapi méltóság átruházása Hanánról Joszef Chaifára. Hanánt Valerius Gratus deposszedálta, de ennek dacára a nagyobb tekintély az övé volt s rangjánál fogva feljogosítva érezhette magát az intézkedésre. Hanán adatta át tehát J.-t Pilátusnak, akinek szemében az eset olyan volt, mintha p. o. ma Indiában a bíró elé egy mohamedán népvezért visznek azzal a «váddal», hogy az «Mahdi»-nak tartja magát s hátvédje van a népnél. Ez esetben, ha zavargás mutatkozik, az illetőt az államrend érdekében kivégzik. Pilátus is így járt el, de habozás után s hagyta a zsidók privilégiumát érvényesülni, mely abban állott, hogy az ünnepnapra való tekintettel kérhetik egy halálraítélt kiszabadítását. Ekkor két foglya volt a prokurátornak, ú. m. J. és Jézus bar Abbasz (Barabás), akit nem ok nélkül vádoltak rebellióval, mert ez a zelóta Róma ellen nyíltan lázadt. A nép nagyobb része épp emiatt vele szimpatizált s nem J.-sal, aki a rómaiaknak fizetendő adót ajánlotta s midőn a fogolymegváltásra került a sor, a nép Bar Abbasz nevét kiáltotta, minek következtében J.-t a római törvénykezésnek szolgáltatta ki. A kivégzés módja csak egy lehetett, mert a «crimen lesae» esetére a provinciákban (nem nemeseknél Rómában is) a krucifikációt, a borzalmas keresztre feszítést alkalmazták s erre ítélte Pilátus J.-t is, akitől a szánalom érzését a nép nem tagadta meg, mert éppen Lukács evangéliuma (23, 28-31) szerint részvétét az utolsó percig megmutatta s hogy fájdalmait enyhítse, a jeruzsálemi asszonyok tömjén-mirha-ecet keveréket nyújtottak neki, mert ez kábító hatású volt, de J. a szörnyű tortúrát öntudattal szenvedte el s a bódító italt visszautasítva a Zsoltárverssel panaszkodott (Zsolt. 22,1: «Éli, Éli, láma azávtáni»), ami egyébként szintén ellentmondásnak látszik, ha ő maga is Messiásnak tudta magát. Ez is bizonyítja, hogy messiási küldetésének hite tisztán tanítványaitól ered. (L. Kereszténység és zsidóság viszonya). Hívei az egyszerű nép köréből kerültek ki, még pedig Galileából, amely műveltség dolgában hátramaradott volt Palesztina egyéb országrészei közt. Az egyszerű nép körében terjedt el halála után a feltámadási legenda és messiási mivoltának hite is. Ellentmondóak a J. születéshelyére vonatkozó adatok is. A galileai Nazarettel (Márk 1,9:6, 3), ellentétben áll a kényszerített Bethlenem, amely Micha próféta (5, 1) jövendölése folytán került oda, mint a megjövendölt Messiás szülőhelye. Két különböző legendát és genealógiát is találunk az Új-testamentumban (Lukács 1. 26; 2-24 és Máté 2.1- 22). Máté genealógiája szerint (1, 1-16) J. ősei Ábrahámig vannak visszavezetve 40 generáción át, Lukácsnál (3, 23-38) Ádámig, «Isten fiá»-ig. J. csodái jórészben Mózes csodatételeinek ismétlése míg a halottak feltámadása az Elijahú-legendák felelevenítése és átírása. J. az esszénusoktól tanulta nem csupán a gyógyítást, hanem az elnyomott, elhagyott emberekkel való együttérzést, szánalmat (Máté 14, 14; 15, 32). Külön járt J. abban, hogy az «Am ha-Arec»-ekkel, az egyszerű, tudatlan parasztokkal és a leprásokkal is érintkezett, sőt a bűnösökkel is (amit egyébként a Talmud is erénynek tart) s hogy a nőknek is megengedte, az esszénusokkal ellentétben, hogy követhessék. Nagy súlyt helyezett arra, hogy «Isten Királysága» közeli eljövetele miatt tanítványai igazságosak és tiszták legyenek s nagyobb, kölcsönös szeretetet mutassanak egymás iránt, mint a farizeus tudósok (Máté 5. 20; 18, 4-5). J. az esszénus szellem és gyakorlat útján járt, amely önkéntes szegénységet, szűkösséget és a családtól való eltávolodást követelt. Egyik szép cselekedete volt J.-nak, hogy a kufárokat kiverte a Templomból. Az evangéliumi szövegek «farizeus»-a helyett eredetileg főpap v szadduceusok állhatták s a «farizeus» betoldás későbbi eredetű; még későbben az egész zsidóság szerepelt J. vádlójaként, sőt Pilátust tekintették ártatlannak s olyannak, aki J.-t ártatlannak is merte el (Máté 27, 24; János 18, 28;l9,16), Megjegyezzük még, hogy Celsus J.-nak 10-11, a Talmud öt tanítványát említi (Szanhedrin 43a), a Toledot Jesu (« J. élete», középkori héber irat) hatot említ, köztük négy evangélistát. Azonban maguk az evangéliumok szerint J.-nak mind a 12 tanítványa zsidó volt. Irodalom. Krauss Sámuel, Das leben Jesu, nach jüdischen Quellen (Berlin 1902); u. a., K. Kohler és J. Jacobs (Jew. Encycl. 1904); Mehlführer, Jesus im Talmude (Altorf 1699): A. C. Werner, u. a. (Stade 1738): Wagenseil, Ignea Satanae (Altorf 1861) ; D'Herbelot, Bibliothéque Orientale II.: Von der Alin, Die Urteile heidenischer und jüdischer Schriftsteller über Jesus (Leipzig 1864): Hoffmann, Das Leben Jesu nach den Apocryphen (n. o. 1851) ; G. Rosch, Jesusmythen (Theol. Studien u. Kritiken, 1873); Conrad, Jüdische Sagen über das Leben Jesu (Erlangen-Leipzig 1901); Baring-Gould, Lost and Hostile Gospels (1875); Laible, Jesus Chr. im Talmud (Appendix : Die talmudischen Texte, von Dalman. Berlin 1891): Travers Herford, Christianity in Talmud and Midrash (London 1903); Bischoff, Ein jüdisch-deutsches Leben Jesu (Leipzig 1895) ; Lightfoot, Horae Talmudicae, (Oxford 1854): Abboth, Gospels (Encycl. Britt.); A. Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch (Göttingen 1878); Dalman, Worte Jesus (1900); O. Holtzmann, Leben Jesu (Leipzig 1901); Bousset, Jesu Predigt in ihrem Gegensatz zum Judentum (Göttingen 1892); G. H. Dalman, Christianty and Judaism (London 1901); G. Solomon, The Jesus of History (London 1880).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2291. címszó a lexikon => 413. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12291.htm

CÍMSZÓ: Jézus

SZÓCIKK: Jézus, a kereszténység alapítója, szül. Nazaretben, Galileában, Lukács evangéliumának adatai szerint az időszámítás előtt 2-ben Luk. 3. 23 , a rómaiak az időszámítás 29. évében, Niszán hó 14. Jeruzsálemben kivégezték. A zsidó források közül Josephus, ill. egy oda beszúrt későbbi interpoláció említi Antiquitates XVIII. 3, § 3 , míg a Talmud és az apokrif-evangéliumok legendákat és érdekes adatokat vegyesen adnak elő. Az Új-testamentum négy evangéliuma foglalkozik J. életével, melyek közül Máté, Márk és Lukács a főforrások, míg János evangéliuma a vallási fantázia későbbi terméke, amelyet a német teológusok irányregény -nek neveznek. A három előbbit nevezik szinoptikus evangéliumnak s ezek közül is Márké a legrégibb s forrása a másik kettőnek. Keletkezési ideje röviddel a Jeruzsálem elpusztulása utáni kor. Eredeti nyelve a görög volt, míg J. arameusul beszélt. Ezért a szinoptikus evangéliumok is eltérően közlik még a Miatyánk szövegét is l. o. . J. természetfelettiségét a szinoptikus evangéliumok nem domborítják ki túlságosan s a csodák csak arra vonatkoznak, hogy a teljesedést , a próféciákat s a későbbi keresztény dogmatikát igazolják. A szűztől való születés hite is ezt a célt szolgálja. Ehhez hasonló elképzelés a görög hérosz-folklórban, de más népeknél is megtalálható s a legendának mindig az a célja, hogy a néppel szemben a hérosz felsőbbrendűségét szimbolizálja. Amilyen fontos volt J. isteni származásának lerögzítése, éppen olyan fontos volt annak a bizonyítása is, hogy J.-ban a zsidó messianizmus is megvalósult. De a zsidó hagyomány emberi származásúnak képzelte el a Messiást. A két ellentétes felfogás összeegyeztetése szinte lehetetlennek látszott. Az őskeresztény naiv csodahite azonban nem tudta az egyik gondolatot feláldozni a másikért és keveset törődvén a következetességgel, J. származását Dávid királyra vezeti vissza a két Evangélium két különböző családfája Máté 1. és Lukács 3. . A legjellemzőbb J. életében, úgy, amint az evangéliumok közlik, élete nagyobb részének teljes elhallgatása. Annyit tudunk meg, hogy egy soktagú család szülöttje volt s hogy nővérei mellett Jakab, Jószé, Simon és Juda testvérei voltak; hogy atyja asztalos volt s ő is ezt a mesterséget folytatta. Justin Martyr, a korai egyházatya, még 120 körül látott volna oly tárgyakat, melyeket J. készített Dialogus cum Tryphone § 88 . Neveltetése és iskoláztatása Galilaeában, melyet Jeruzsálemben meglehetősen elhanyagoltak és lenéztek, csupán szerény keretek között mozoghatott, de bizonyára megfelelt a hagyományoknak. Ismerte a zsidó Bibliát és a zsidó próféták és erkölcstanítók, főkép Hillel tanításait. Tanítási módja azt bizonyítja, hogy sűrűn társaloghatott a farizeus és esszénus rabbikkal; allegóriái és parabolái teljesen ezekre emlékeztetnek, úgyszintén külső tanításmódja is. Fiatal korának csupán egyetlen eseményét jegyzi fel Lukács evangéliuma 2. 41 - 52 : J. bar micvó -ját, vagyis 13 éves kori konfirmációs ünnepségét a jeruzsálemi templomban, de sem ekkor, sem ezután jó sokáig nem árulta el csodálatos képességeinek öntudatát. Életének döntő fordulatát a Jochanánnal Keresztelő János való találkozás hozta meg. A kereszténységnek ez a tulajdonképpeni alapítója a galileai mezőkön és a Jordán közelében prédikálta a bűnbánás szükségességét és Isten Királysága közeli eljövetelét. A bűnbánást a Jordánban való fürdéssel kapcsolta egybe, azaz a kereszteléssel. J. először vonakodott ezt tenni. Az egyik apokrif-evangélium szerint megkérdezte, mivel vétkezett, hogy ezt kell tennie. Jochanan rendkívüli hatással volt, J.-ra, aki mesterének tekintette s az ő példaadásából látta, mily óriási hatást lehet gyakorolni a néptömegekre. Erre az időre esik J. átalakulása s ezóta hitt őmaga is isteni küldetésében. Az apokrif, de főfontosságú Héber evangélium erre vonatkozóan J. egy mondását közli, mely még a legeredetibbnek látszik: Anyám, a Szentlélek hajaimnál a nagy Tábor-hegyre vitt engem. Ez utóbbi hegy szülőfaluja, Nazareth határán volt, míg a Szentlélek az esszénusoknál ismeretes Ruach ha-Kódes-nak felelt meg s ezt már Jeromos egyházatya is így látja. Mindenesetre a mondás arról tanúskodik, hogy J. hitt lelkének isteni eredetében s vallási absztrakciókra hajlott, amely utóbbi lehetett hallucináció, mint némely más embernél, de lehetett extázis is. Ilyennek tekintették hozzátartozói is, akik a keresztes mozgalommal nem szimpatizáltak egészen J. tragikus haláláig. J., ellentétben Jánossal és az esszénusokkal, nem ír áradt állandóan a mezőkön, hanem visszament szülőhazájába, Galileába. Itt főleg a betegek gyógyításával s az ördögűzéssel tűnt ki, sőt az utóbbit láz ellen is alkalmazta Luk. 4, 39 , de Máté 10. 1; 9,14.29 is tesz említést J. ördöghitéről s az exorcizációról, melyet gyógyításnál alkalmazott s amelyet természetfelettiségének mintegy bizonyítékául említenek tanítványai. Tanítása lényegében megfelelt tanítója, Ker. János tanításának s ehhez képest prédikálta a bűnbánást és Isten Országa közeli eljövetelét. Úgy ezek, mint az Isten-Atyaság közhelyek voltak az akkori zsidó liturgiában; a bűnbánás, a magábaszállás meg kiváltképpen a zsidó vallás lényege volt mindenkor s ezek szükségességének hirdetésével J. ősrégi zsidó gondolatkörben mozgott. Az Ég Királysága v. Mennyek országa héb. Malchusz Samáim speciálisan zsidó koncepció, amely közszájon forgott fellépése előtt, különösen esszénus körökben. J. csupán azt vallotta, amit a zsidó nép a római uralom igája alatt hitt, hogy világkatasztrófa közeledik, azaz Jeruzsálem el fog pusztulni s romjain felépül Isten Országa . Mesterétől, Jánostól különbözött J. két dologban, ú. m. a mózesi és rabbinikus törvények némelyikének elhanyagolásában és megszegésében, míg a többiben speciálisan zsidó volt, még oly dolgokban is, amelyeket zsidó szűklátkörűségnek tartottak. J. rendszeresen zsinagógákban tanított, ami lehetetlen lett volna, ha a farizeus tanításokkal lényegében ellenkezett volna, mert ekkor a zsinagóga teljesen farizeus befolyás alatt állott, miután mint valláspolitikai párt abszolút többségben volt a Nagy Szanhedrinben s a kaszt-papság feletti ellenőrzést is teljes mértékben gyakorolta l. Farizeusok . J. tanítási metódusa az ú. n. másál, az akkor dívó parabola volt s ebből 31-et őrzött meg a három szinoptikus evangélium. Ezek egyike, a szamaritánus-parabola Luk. 10. 17-37 különös figyelmet érdemel zsidó szempontból, mert ez Jos. Halévy francia orientalista bizonyítása szerint eredeti formájában a három társadalmi osztály : a kohaniták, azaz arisztokrata papság, a leviták, azaz segédpapság és az ezen kívüli zsidó nép közti ellentétet mutatta s a kasztpapság áldozása ellen irányult. Később változott át a szövegben levő izraeliták szamaritánussá. J. ős tanítványai figyelme a morális megtérésre helyezte a fősúlyt, ámde ez a misszió csupán Izráel elveszett tíz törzsére irányult u. o. 7, 24 s nem a pogányokra és szamaritánusokra 10, 5 s ezért vonakodott először gyógyítani J. a szír nőt 7, 24 . A 12 apostol megválasztása szintén Izrael 12 törzsére való emlékezés 3, 13 -16 , de ezenkívül is J. egész felfogása nem csupán zsidó, hanem a túlzó esszénus nemzeti zsidó álláspont volt, némely, alább megjelölt elkülönülést kivéve. Így zsidó volt abban, hogy az étkezési törvényeket megtartotta s a tisztátalan állatok evését, pl a kutyáét és sertését eltiltotta Máté 7. 6 ; a zsidó reggeli ima kegyszerét, a talliszt és ciciszt megőrizte és előírta u. o. 9. 20 ; az áldozást megtartotta s tanítványaival is megtartatta u. o. 5, 23-24 ; speciális imája pedig l. Miatyánk a már régebben a farizeusoktól a liturgiába felvett szigorúan előírt s máig változatlanul naponként háromszor mondott 18 benedikció Semóne Eszré 3.5. 6. 9. és 15. szakaszainak, valamint az Ovinu Málkénu bűnbánat 10 napi ima rövidítése l. Miatyánk . A hegyi beszédben nyomatékosan hangsúlyozta, hogy nem a Törvényt elpusztítani jött, hanem épen teljesíteni u. o. 5, 17, v. ö. a kifejezést Sábbát 116b s hogy egy jottát sem kíván változtatni a Törvényen, azaz a Tóra előírt parancsain u. o. 5, 18, v. ö. Luk, 16, 17 . Sőt, még a későbbi tradíció is, úgy látszik, J.-t a Törvény skrupulózus őrének tekintette v. ö. János 8, 46 . Másrészt némely más tekintetben elhajlott a Törvénytől s annak rabbinikus magyarázatától s pl. ahol mesterének, Ker. Jánosnak követői böjtöltek, ő vonakodott ezt tenni u. o. 2, 18 s megengedte híveinek, hogy szombaton szedjenek gabonát 2, 23-28 s ő maga is gyógyított azon a napon 3, 1-6 , míg a rabbik csak életveszedelem esetében engedték meg ezt Sábbát 22, 6 , azonkívül elengedte a kézmosás szigorú törvényét étkezés alkalmával 7, 2 . Mindazáltal J. nemcsak kívánta a Törvény csorbítatlan megtartását, de annak belső értelmét is kereste s ezért a cselekedetek, a szándékok tisztaságára helyezte a fősúlyt, jóllehet ebben a legkevésbé sem volt eredeti, mert ezzel már nemzedékek óta vallási iskolák foglalkoztak s a próféták és a rabbik, Izrael tanítói állandóan hangoztatták ennek szükségességét v. ö. Jesája 1, Micha 2 . Mégis a ker. teológusok nagy része szerint ezek az újítások különítették el a régi és az új Törvényt, mely utóbbi a Hegyi beszéd -ben foglaltatik, de amelyet az esszénus-chaszideusok már J. fellépése előtt vallottak és gyakoroltak, kivéve a szombat legcsekélyebb megszegését. Ugyancsak ezektől ered a védtelenek és kiutasítottak, a szegények és ügyefogyottak nagymértékű támogatása, felkeresése is, amelyet ez az aszkéta s világról lemondó szekta a farizeusoknál is nagyobb mértékben gyakorolt. Egy jelenség azonban kétségtelenül van az evangéliumokban, amely - bár a ker. teológusok nem domborítják ki megfelelő mértékben - mégis J. merészen önálló újítására s erkölcsi nagyságára vall s ez a leprások negyedének felkeresése, látogatása, vigasztalása. Ez azért volt nagy dolog, mert a rigorózus tisztasági-higiénikus törvények értelmében az ezekkel való érintkezés még az esszénus-chaszideusoknál is szigorúan tiltva volt, sőt ezek magukra egyenesen a kohaniták számára előírt tisztasági törvényeket alkalmazták. J.-nak ezt a nagystílű jótékonyságát és humanitását tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Egyéb újítása volt, amit szintén nem lehet lekicsinyelni, hogy a házasságot egész életre szólónak tekintette s a törvényes elválást sem engedélyezte u. o. 10. 2-12 , azonkívül a Talmud egyik helye szerint Sábbát 116a , a primogeniturát meg akarta változtatni, hogy fiú- és leányutódok egyenlően örököljenek, mely utóbbi jelentős szociális és gazdasági újításáról a keresztény forrásokban nincs szó. Egyik fontos probléma J. életének vizsgálásánál a farizeusokhoz való viszonya, J. maga ezekkel nem volt soha rossz viszonyban, sem a farizeusok nem voltak neki ellenségei; tanításainak legnagyobb része azoknak s azok legnagyobbikának, Hillel , és iskolája tanításainak ismétlése. Hogy nem volt rossz viszonyban a farizeusokkal, azt megerősíti Lukács evangéliuma 14 , mely szerint J. együtt lakott és ünnepelt velük. J. maga nem tartotta magát Messiásnak s messiási volta Pétertől ,Simeon ered, aki a többi tanítványokkal együtt az utódlás miatt azt titokban tartotta. J. mindössze a próféták teljesítőjének s nyomatékosan az Ember fiának vallotta magát. Jóllehet J. majd 2000 év óta a humanitás reprezentálója a kultúrvilágban, a régi szövegek kritikai vizsgálata után meg kell állapítani azt is, hogy szelídsége mellett fellépésében szigorú és kemény is tudott lenni az akkor uralkodó társadalmi osztályokkal, a kaszt-papsággal, a gazdag világiakkal és a gőgös írástudókkal szemben. Feltűnő, hogy a gazdagokat elkerülte, s hogy e tekintetben is zsidó volt, mert a késői Zsoltárok szerint Zsolt. 9, 10, 22, 25, 35, 40, 69, 109 a szegények pártfogását szíve egész melegével gyakorolta, ő is azt vallotta, amit ezek a zsidó Zsoltárok és a próféták, hogy a szegénység és jámborság, másrészt a gazdagság és antiszociális dölyfösség azonos fogalmak. J. életének nagy fordulója a 29. év, amikor Jeruzsálembe ment Peszach ünnepére. A főforrás erre a szinoptikus evangéliumokon kívül a Héber Evangélium apokrif irat, de még ebből is a gyanútlanság tűnik ki, nem pedig sajátmagának feláldozási szándéka. Ez evangélium szerint a Getsemánéban megkísérelte még a menekülést 24, 42 . Jeruzsálem a Peszach ünnepsége előtt állott közvetlenül, s ilyenkor szokott volt a római prokurátor a fővárosban megjelenni megerősített csapataival, melyre annál nagyobb szükség volt, mert a nép a római adó miatt forrongott, sőt mozgalmában vezetőre talált egy J. bar Abbasz Barabás nevű vezérben, aki nyíltan fellázadt. J. Nazareti mindössze 20 tagú kíséretével ment a fővárosba, de ott már várták, mert csodatevő gyógyításának a nép ajkán híre kelt, éppenúgy annak is, hogy a rómaiak ellensége. Jövetele Niszan hó. 10-én volt, amikor a peszachi bárányt azon városszerte, áldozathozatal céljából. Ő is azért ment Jeruzsálembe, hogy áldozzon, de a fogadtatás meglepetés volt számára. Itt a Templom belső ügyeibe való avatkozása miatt kérdést intézett hozzá a papság, ill. Hanan v. főpap néhány megbízottja. Rejtélyes válaszában J. igényeit tanítójáéval, Jánoséval tette egyenrangúvá, ami más szóval a közvéleményre való apellálást jelentette a kaszt-papsággal szemben, mely ez időben a római prokurátortól függött l. Főpap . A szófer írástudó kérdésére J. is ugyanúgy redukálta a zsidó vallás tanításait, mint Hillel és Sammái iskoláját, t. i. Sémá -ban: Halljad Izráel, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló Egy! Deuter. 6, 4 , vagyis a zsidóság feltétlen hitvallomásában és a Szeresd felebarátod, mint saját magadat bibliai szeretet-parancsban Levit. 18, 19 foglalta azt össze, tehát a judaizmus etikáját vallotta ő is. Azonban a legkegyetlenebb kérdést Herodes Antipas kémeitől kapta s ez az volt, hogy törvényes-e Caesarnak adót fizetni? erre habozva, de helybenhagyólag válaszolt Máté 22, 21 , ami a zelótáknak l. o. ellenszenvet vonhatta maga után, mert ők Róma ellen fegyveresen szervezkedtek, ami a papságot is aggasztotta. De a papság J. és híveinek felkelésétől is tartott s a Rómának való felelősség következtében határozta el a papi-párt tehát korántsem a farizeusok, hanem ellenkezően a szaddaceusok J. letartóztatását még Peszách előtt, hogy a Szanhedrin ülésezhessen. Niszan hó 14., csütörtökön fogyasztotta el J. tanítványainak mellette tartózkodó részével a széder-esti vacsorát Utolsó vacsora , mert az ünnep szombatra esett. Ezután, megsejtve, hogy Hanan v. főpap eljár ellene, a város falain kívül eső Getsemane kertjébe menekült, de ezt a rejtekhelyét elárulta egyik tanítványa, Judás Iskariót. Hogy milyen alapon tartóztatták le, nem egészen világos. J. nem igényelte a Messiás szerepét, de ha tette volna is ezt, a zsidó törvények szerint ezért nem lehetett perbe fogni. Először a prokurátortól lemondatott előző évi főpapnak, Hanánnak, a tényleges főpap Joszef ha-Chaifa apósának a szintén városon kívüli, az Olajfák Hegyén levő magánvillájába vezették J.-t, ahol sietve azt a vádat hangoztatták ellene, hogy a Templom elpusztítására törekszik s hogy azt szellemi uralommal akarja pótolni. A vád ebben a formájában egyenlő volt a messiásságra törekvéssel. Valószínűnek látszik azonban, hogy a tényleges, bár természetesen koholt vád, amelynek alapján letartóztatni lehetett, a gidduf volt, vagyis a blaszfémia, mert a főpap megszaggatta ruháit, amit csak ily esetben tett Szanhedrin 8, 10, 11 . A Nagy Szanhedrinnek nem lehetett ez ügyben tárgyalása, mert csütörtök éjjel volt az Jeruzsálem falain kívül, amikor a 73 tagból álló eme legfőbb törvényhozó testületet nem lehetett egybehívni, de lehetséges, hogy annak 23 tagú papi-bizottsága Hanánnál tartózkodott s ott határozta el J. átadását a római hatóságnak, ill. Pontius Pilátus prokurátornak, azon a címen, hogy messiási igéjével zavart támaszt a népben s lázadást okoz Róma ellen, s így a római intézkedések következtében a város falaiba lépéskor át kellett adni a már letartóztatott foglyot a római hatóságnak. Bár zsidó részről per nem volt, a letartóztatást a v. főpap közegei foganatosították s ugyanők eszközölték az átadást a prokurátornak. Az evangéliumok többes számban beszélnek a főpapokról, aminek oka, hogy ez időben történt a főpapi méltóság átruházása Hanánról Joszef Chaifára. Hanánt Valerius Gratus deposszedálta, de ennek dacára a nagyobb tekintély az övé volt s rangjánál fogva feljogosítva érezhette magát az intézkedésre. Hanán adatta át tehát J.-t Pilátusnak, akinek szemében az eset olyan volt, mintha p. o. ma Indiában a bíró elé egy mohamedán népvezért visznek azzal a váddal , hogy az Mahdi -nak tartja magát s hátvédje van a népnél. Ez esetben, ha zavargás mutatkozik, az illetőt az államrend érdekében kivégzik. Pilátus is így járt el, de habozás után s hagyta a zsidók privilégiumát érvényesülni, mely abban állott, hogy az ünnepnapra való tekintettel kérhetik egy halálraítélt kiszabadítását. Ekkor két foglya volt a prokurátornak, ú. m. J. és Jézus bar Abbasz Barabás , akit nem ok nélkül vádoltak rebellióval, mert ez a zelóta Róma ellen nyíltan lázadt. A nép nagyobb része épp emiatt vele szimpatizált s nem J.-sal, aki a rómaiaknak fizetendő adót ajánlotta s midőn a fogolymegváltásra került a sor, a nép Bar Abbasz nevét kiáltotta, minek következtében J.-t a római törvénykezésnek szolgáltatta ki. A kivégzés módja csak egy lehetett, mert a crimen lesae esetére a provinciákban nem nemeseknél Rómában is a krucifikációt, a borzalmas keresztre feszítést alkalmazták s erre ítélte Pilátus J.-t is, akitől a szánalom érzését a nép nem tagadta meg, mert éppen Lukács evangéliuma 23, 28-31 szerint részvétét az utolsó percig megmutatta s hogy fájdalmait enyhítse, a jeruzsálemi asszonyok tömjén-mirha-ecet keveréket nyújtottak neki, mert ez kábító hatású volt, de J. a szörnyű tortúrát öntudattal szenvedte el s a bódító italt visszautasítva a Zsoltárverssel panaszkodott Zsolt. 22,1: Éli, Éli, láma azávtáni , ami egyébként szintén ellentmondásnak látszik, ha ő maga is Messiásnak tudta magát. Ez is bizonyítja, hogy messiási küldetésének hite tisztán tanítványaitól ered. L. Kereszténység és zsidóság viszonya . Hívei az egyszerű nép köréből kerültek ki, még pedig Galileából, amely műveltség dolgában hátramaradott volt Palesztina egyéb országrészei közt. Az egyszerű nép körében terjedt el halála után a feltámadási legenda és messiási mivoltának hite is. Ellentmondóak a J. születéshelyére vonatkozó adatok is. A galileai Nazarettel Márk 1,9:6, 3 , ellentétben áll a kényszerített Bethlenem, amely Micha próféta 5, 1 jövendölése folytán került oda, mint a megjövendölt Messiás szülőhelye. Két különböző legendát és genealógiát is találunk az Új-testamentumban Lukács 1. 26; 2-24 és Máté 2.1- 22 . Máté genealógiája szerint 1, 1-16 J. ősei Ábrahámig vannak visszavezetve 40 generáción át, Lukácsnál 3, 23-38 Ádámig, Isten fiá -ig. J. csodái jórészben Mózes csodatételeinek ismétlése míg a halottak feltámadása az Elijahú-legendák felelevenítése és átírása. J. az esszénusoktól tanulta nem csupán a gyógyítást, hanem az elnyomott, elhagyott emberekkel való együttérzést, szánalmat Máté 14, 14; 15, 32 . Külön járt J. abban, hogy az Am ha-Arec -ekkel, az egyszerű, tudatlan parasztokkal és a leprásokkal is érintkezett, sőt a bűnösökkel is amit egyébként a Talmud is erénynek tart s hogy a nőknek is megengedte, az esszénusokkal ellentétben, hogy követhessék. Nagy súlyt helyezett arra, hogy Isten Királysága közeli eljövetele miatt tanítványai igazságosak és tiszták legyenek s nagyobb, kölcsönös szeretetet mutassanak egymás iránt, mint a farizeus tudósok Máté 5. 20; 18, 4-5 . J. az esszénus szellem és gyakorlat útján járt, amely önkéntes szegénységet, szűkösséget és a családtól való eltávolodást követelt. Egyik szép cselekedete volt J.-nak, hogy a kufárokat kiverte a Templomból. Az evangéliumi szövegek farizeus -a helyett eredetileg főpap v szadduceusok állhatták s a farizeus betoldás későbbi eredetű; még későbben az egész zsidóság szerepelt J. vádlójaként, sőt Pilátust tekintették ártatlannak s olyannak, aki J.-t ártatlannak is merte el Máté 27, 24; János 18, 28;l9,16 , Megjegyezzük még, hogy Celsus J.-nak 10-11, a Talmud öt tanítványát említi Szanhedrin 43a , a Toledot Jesu J. élete , középkori héber irat hatot említ, köztük négy evangélistát. Azonban maguk az evangéliumok szerint J.-nak mind a 12 tanítványa zsidó volt. Irodalom. Krauss Sámuel, Das leben Jesu, nach jüdischen Quellen Berlin 1902 ; u. a., K. Kohler és J. Jacobs Jew. Encycl. 1904 ; Mehlführer, Jesus im Talmude Altorf 1699 : A. C. Werner, u. a. Stade 1738 : Wagenseil, Ignea Satanae Altorf 1861 ; D'Herbelot, Bibliothéque Orientale II.: Von der Alin, Die Urteile heidenischer und jüdischer Schriftsteller über Jesus Leipzig 1864 : Hoffmann, Das Leben Jesu nach den Apocryphen n. o. 1851 ; G. Rosch, Jesusmythen Theol. Studien u. Kritiken, 1873 ; Conrad, Jüdische Sagen über das Leben Jesu Erlangen-Leipzig 1901 ; Baring-Gould, Lost and Hostile Gospels 1875 ; Laible, Jesus Chr. im Talmud Appendix : Die talmudischen Texte, von Dalman. Berlin 1891 : Travers Herford, Christianity in Talmud and Midrash London 1903 ; Bischoff, Ein jüdisch-deutsches Leben Jesu Leipzig 1895 ; Lightfoot, Horae Talmudicae, Oxford 1854 : Abboth, Gospels Encycl. Britt. ; A. Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch Göttingen 1878 ; Dalman, Worte Jesus 1900 ; O. Holtzmann, Leben Jesu Leipzig 1901 ; Bousset, Jesu Predigt in ihrem Gegensatz zum Judentum Göttingen 1892 ; G. H. Dalman, Christianty and Judaism London 1901 ; G. Solomon, The Jesus of History London 1880 .

12291.ht

CÍMSZÓ Jézu

SZÓCIKK Jézus kereszténysé alapítója szül Nazaretben Galileában Lukác evangéliumána adata szerin a időszámítá előt 2-be Luk 3 2 rómaia a időszámítá 29 évében Niszá h 14 Jeruzsálembe kivégezték zsid forráso közü Josephus ill eg od beszúr később interpoláci említ Antiquitate XVIII 3 mí Talmu é a apokrif-evangéliumo legendáka é érdeke adatoka vegyese adna elő A Új-testamentu nég evangélium foglalkozi J életével melye közü Máté Már é Lukác főforrások mí Jáno evangélium vallás fantázi később terméke amelye néme teológuso irányregén -ne neveznek háro előbbi nevezi szinoptiku evangéliumna eze közü i Márk legrégib forrás mási kettőnek Keletkezés idej rövidde Jeruzsále elpusztulás után kor Eredet nyelv görö volt mí J arameusu beszélt Ezér szinoptiku evangéliumo i eltérőe közli mé Miatyán szövegé i l o J természetfelettiségé szinoptiku evangéliumo ne domborítjá k túlságosa csodá csa arr vonatkoznak hog teljesedés próféciáka később keresztén dogmatiká igazolják szűztő val születé hit i ez cél szolgálja Ehhe hasonl elképzelé görö hérosz-folklórban d má népekné i megtalálhat legendána mindi a célja hog néppe szembe héros felsőbbrendűségé szimbolizálja Amilye fonto vol J isten származásána lerögzítése éppe olya fonto vol anna bizonyítás is hog J.-ba zsid messianizmu i megvalósult D zsid hagyomán ember származásúna képzelt e Messiást ké ellentéte felfogá összeegyeztetés szint lehetetlenne látszott A őskeresztén nai csodahit azonba ne tudt a egyi gondolato feláldozn másikér é kevese törődvé következetességgel J származásá Dávi királyr vezet vissz ké Evangéliu ké különböz családfáj Mát 1 é Lukác 3 legjellemzőb J életében úgy amin a evangéliumo közlik élet nagyob részéne telje elhallgatása Annyi tudun meg hog eg soktag csalá szülöttj vol hog nővére mellet Jakab Jószé Simo é Jud testvére voltak hog atyj asztalo vol i ez mestersége folytatta Justi Martyr kora egyházatya mé 12 körü látot voln ol tárgyakat melyeke J készítet Dialogu cu Tryphon 8 Neveltetés é iskoláztatás Galilaeában melye Jeruzsálembe meglehetőse elhanyagolta é lenéztek csupá szerén kerete közöt mozoghatott d bizonyár megfelel hagyományoknak Ismert zsid Bibliá é zsid prófétá é erkölcstanítók főké Hille tanításait Tanítás módj az bizonyítja hog sűrű társaloghatot farizeu é esszénu rabbikkal allegóriá é parabolá teljese ezekr emlékeztetnek úgyszinté küls tanításmódj is Fiata korána csupá egyetle eseményé jegyz fe Lukác evangélium 2 4 5 J ba micv -ját vagyi 1 éve kor konfirmáció ünnepségé jeruzsálem templomban d se ekkor se ezutá j sokái ne árult e csodálato képességeine öntudatát Életéne dönt fordulatá Jochanánna Keresztel Jáno val találkozá hozt meg kereszténységne e tulajdonképpen alapítój galilea mezőkö é Jordá közelébe prédikált bűnbáná szükségességé é Iste Királyság közel eljövetelét bűnbánás Jordánba val fürdésse kapcsolt egybe aza kereszteléssel J előszö vonakodot ez tenni A egyi apokrif-evangéliu szerin megkérdezte mive vétkezett hog ez kel tennie Jochana rendkívül hatássa volt J.-ra ak mesteréne tekintett a példaadásábó látta mil óriás hatás lehe gyakoroln néptömegekre Err a időr esi J átalakulás ezót hit őmag i isten küldetésében A apokrif d főfontosság Hébe evangéliu err vonatkozóa J eg mondásá közli mel mé legeredetibbne látszik Anyám Szentléle hajaimná nag Tábor-hegyr vit engem E utóbb heg szülőfaluja Nazaret határá volt mí Szentléle a esszénusokná ismerete Ruac ha-Kódes-na felel me ez má Jeromo egyházaty i íg látja Mindenesetr mondá arró tanúskodik hog J hit lelkéne isten eredetébe vallás absztrakciókr hajlott amel utóbb lehetet hallucináció min némel má embernél d lehetet extázi is Ilyenne tekintetté hozzátartozó is aki kereszte mozgalomma ne szimpatizálta egésze J tragiku haláláig J. ellentétbe Jánossa é a esszénusokkal ne í árad állandóa mezőkön hane visszamen szülőhazájába Galileába It főle betege gyógyításáva a ördögűzésse tűn ki ső a utóbbi lá elle i alkalmazt Luk 4 3 d Mát 10 1 9,14.2 i tes említés J ördöghitérő a exorcizációról melye gyógyításná alkalmazot amelye természetfelettiségéne minteg bizonyítékáu említene tanítványai Tanítás lényegébe megfelel tanítója Ker Jáno tanításána ehhe képes prédikált bűnbánás é Iste Ország közel eljövetelét Úg ezek min a Isten-Atyasá közhelye volta a akkor zsid liturgiában bűnbánás magábaszállá me kiváltképpe zsid vallá lényeg vol mindenko eze szükségességéne hirdetéséve J ősrég zsid gondolatkörbe mozgott A É Királyság v Mennye ország héb Malchus Samái speciálisa zsid koncepció amel közszájo forgot fellépés előtt különöse esszénu körökben J csupá az vallotta ami zsid né róma uralo igáj alat hitt hog világkatasztróf közeledik aza Jeruzsále e fo pusztuln romjai felépü Iste Ország Mesterétől Jánostó különbözöt J ké dologban ú m mózes é rabbiniku törvénye némelyikéne elhanyagolásába é megszegésében mí többibe speciálisa zsid volt mé ol dolgokba is amelyeke zsid szűklátkörűségne tartottak J rendszerese zsinagógákba tanított am lehetetle let volna h farizeu tanításokka lényegébe ellenkezet volna mer ekko zsinagóg teljese farizeu befolyá alat állott miutá min valláspolitika pár abszolú többségbe vol Nag Szanhedrinbe kaszt-papsá felett ellenőrzés i telje mértékbe gyakorolt l Farizeuso J tanítás metódus a ú n másál a akko dív parabol vol ebbő 31-e őrzöt me háro szinoptiku evangélium Eze egyike szamaritánus-parabol Luk 10 17-3 különö figyelme érdeme zsid szempontból mer e Jos Halév franci orientalist bizonyítás szerin eredet formájába háro társadalm osztál kohaniták aza arisztokrat papság leviták aza segédpapsá é a eze kívül zsid né közt ellentéte mutatt kasztpapsá áldozás elle irányult Későb változot á szövegbe lev izraelitá szamaritánussá J ő tanítványa figyelm moráli megtérésr helyezt fősúlyt ámd e misszi csupá Izráe elveszet tí törzsér irányul u o 7 2 ne pogányokr é szamaritánusokr 10 ezér vonakodot előszö gyógyítan J szí nő 7 2 1 aposto megválasztás szinté Izrae 1 törzsér val emlékezé 3 1 -1 d ezenkívü i J egés felfogás ne csupá zsidó hane túlz esszénu nemzet zsid álláspon volt némely aláb megjelöl elkülönülés kivéve Íg zsid vol abban hog a étkezés törvényeke megtartott tisztátala állato evését p kutyáé é sertésé eltiltott Mát 7 zsid reggel im kegyszerét tallisz é cicisz megőrizt é előírt u o 9 2 a áldozás megtartott tanítványaiva i megtartatt u o 5 23-2 speciáli imáj pedi l Miatyán má régebbe farizeusoktó liturgiáb felvet szigorúa előír mái változatlanu naponkén háromszo mondot 1 benedikci Semón Eszr 3.5 6 9 é 15 szakaszainak valamin a Ovin Málkén bűnbána 1 nap im rövidítés l Miatyán hegy beszédbe nyomatékosa hangsúlyozta hog ne Törvény elpusztítan jött hane épe teljesíten u o 5 17 v ö kifejezés Sábbá 116 hog eg jottá se kívá változtatn Törvényen aza Tór előír parancsai u o 5 18 v ö Luk 16 1 Sőt mé később tradíci is úg látszik J.- Törvén skrupulózu őréne tekintett v ö Jáno 8 4 Másrész némel má tekintetbe elhajlot Törvénytő anna rabbiniku magyarázatátó pl aho mesterének Ker Jánosna követő böjtöltek vonakodot ez tenn u o 2 1 megengedt híveinek hog szombato szedjene gaboná 2 23-2 mag i gyógyítot azo napo 3 1- mí rabbi csa életveszedele esetébe engedté me ez Sábbá 22 azonkívü elengedt kézmosá szigor törvényé étkezé alkalmáva 7 Mindazálta J nemcsa kívánt Törvén csorbítatla megtartását d anna bels értelmé i kerest ezér cselekedetek szándéko tisztaságár helyezt fősúlyt jóllehe ebbe legkevésb se vol eredeti mer ezze má nemzedéke ót vallás iskolá foglalkozta prófétá é rabbik Izrae tanító állandóa hangoztattá enne szükségességé v ö Jesáj 1 Mich Mégi ker teológuso nag rész szerin eze a újításo különítetté e rég é a ú Törvényt mel utóbb Hegy beszé -be foglaltatik d amelye a esszénus-chaszideuso má J fellépés előt vallotta é gyakoroltak kivév szomba legcsekélyeb megszegését Ugyancsa ezektő ere védtelene é kiutasítottak szegénye é ügyefogyotta nagymérték támogatása felkeresés is amelye e a aszkét világró lemond szekt farizeusokná i nagyob mértékbe gyakorolt Eg jelensé azonba kétségtelenü va a evangéliumokban amel bá ker teológuso ne domborítjá k megfelel mértékbe mégi J merésze önáll újításár erkölcs nagyságár val e lepráso negyedéne felkeresése látogatása vigasztalása E azér vol nag dolog mer rigorózu tisztasági-higiéniku törvénye értelmébe a ezekke val érintkezé mé a esszénus-chaszideusokná i szigorúa tiltv volt ső eze magukr egyenese kohanitá számár előír tisztaság törvényeke alkalmazták J.-na ez nagystíl jótékonyságá é humanitásá tehá ne szaba figyelme kívü hagyni Egyé újítás volt ami szinté ne lehe lekicsinyelni hog házasságo egés életr szólóna tekintett törvénye elválás se engedélyezt u o 10 2-1 azonkívü Talmu egyi hely szerin Sábbá 116 primogeniturá me akart változtatni hog fiú é leányutódo egyenlőe örököljenek mel utóbb jelentő szociáli é gazdaság újításáró keresztén forrásokba ninc szó Egyi fonto problém J életéne vizsgálásáná farizeusokho val viszonya J mag ezekke ne vol soh ross viszonyban se farizeuso ne volta nek ellenségei tanításaina legnagyob rész azokna azo legnagyobbikának Hille é iskoláj tanításaina ismétlése Hog ne vol ross viszonyba farizeusokkal az megerősít Lukác evangélium 1 mel szerin J együt lakot é ünnepel velük J mag ne tartott magá Messiásna messiás volt Pétertő ,Simeo ered ak több tanítványokka együt a utódlá miat az titokba tartotta J mindössz prófétá teljesítőjéne nyomatékosa a Embe fiána vallott magát Jóllehe J maj 200 é ót humanitá reprezentálój kultúrvilágban rég szövege kritika vizsgálat utá me kel állapítan az is hog szelídség mellet fellépésébe szigor é kemén i tudot lenn a akko uralkod társadalm osztályokkal kaszt-papsággal gazda világiakka é gőgö írástudókka szemben Feltűnő hog gazdagoka elkerülte hog tekintetbe i zsid volt mer késő Zsoltáro szerin Zsolt 9 10 22 25 35 40 69 10 szegénye pártfogásá szív egés melegéve gyakorolta i az vallotta ami eze zsid Zsoltáro é próféták hog szegénysé é jámborság másrész gazdagsá é antiszociáli dölyfössé azono fogalmak J életéne nag fordulój 29 év amiko Jeruzsálemb men Peszac ünnepére főforrá err szinoptiku evangéliumoko kívü Hébe Evangéliu apokri irat d mé ebbő i gyanútlansá tűni ki ne pedi sajátmagána feláldozás szándéka E evangéliu szerin Getsemánéba megkísérelt mé menekülés 24 4 Jeruzsále Peszac ünnepség előt állot közvetlenül ilyenko szokot vol róma prokuráto fővárosba megjelenn megerősítet csapataival melyr anná nagyob szüksé volt mer né róma ad miat forrongott ső mozgalmába vezetőr talál eg J ba Abbas Barabá nev vezérben ak nyílta fellázadt J Nazaret mindössz 2 tag kíséretéve men fővárosba d ot má várták mer csodatev gyógyításána né ajká hír kelt éppenúg anna is hog rómaia ellensége Jövetel Nisza hó 10-é volt amiko peszach bárány azo városszerte áldozathozata céljából i azér men Jeruzsálembe hog áldozzon d fogadtatá meglepeté vol számára It Templo bels ügyeib val avatkozás miat kérdés intézet hozz papság ill Hana v főpa néhán megbízottja Rejtélye válaszába J igényei tanítójáéval Jánoséva tett egyenrangúvá am má szóva közvéleményr val apellálás jelentett kaszt-papságga szemben mel e időbe róma prokurátortó függöt l Főpa szófe írástud kérdésér J i ugyanúg redukált zsid vallá tanításait min Hille é Sammá iskoláját t i Sém -ban Hallja Izráel a Örökkéval m Istenünk a Örökkéval Egy Deuter 6 vagyi zsidósá feltétle hitvallomásába é Szeres felebarátod min sajá magada biblia szeretet-parancsba Levit 18 1 foglalt az össze tehá judaizmu etikájá vallott is Azonba legkegyetleneb kérdés Herode Antipa kémeitő kapt e a volt hog törvényes- Caesarna adó fizetni err habozva d helybenhagyóla válaszol Mát 22 2 am zelótákna l o ellenszenve vonhatt mag után mer ő Róm elle fegyverese szervezkedtek am papságo i aggasztotta D papsá J é híveine felkelésétő i tartot Rómána val felelőssé következtébe határozt e papi-pár tehá korántse farizeusok hane ellenkezőe szaddaceuso J letartóztatásá mé Peszác előtt hog Szanhedri ülésezhessen Nisza h 14. csütörtökö fogyasztott e J tanítványaina mellett tartózkod részéve széder-est vacsorá Utols vacsor mer a ünne szombatr esett Ezután megsejtve hog Hana v főpa eljá ellene váro falai kívü es Getseman kertjéb menekült d ez rejtekhelyé elárult egyi tanítványa Judá Iskariót Hog milye alapo tartóztattá le ne egésze világos J ne igényelt Messiá szerepét d h tett voln i ezt zsid törvénye szerin ezér ne lehetet perb fogni Előszö prokurátortó lemondatot előz év főpapnak Hanánnak ténylege főpa Josze ha-Chaif apósána szinté városo kívüli a Olajfá Hegyé lev magánvillájáb vezetté J.-t aho sietv az váda hangoztattá ellene hog Templo elpusztításár törekszi hog az szellem uralomma akarj pótolni vá ebbe formájába egyenl vol messiásságr törekvéssel Valószínűne látszi azonban hog tényleges bá természetese kohol vád amelyne alapjá letartóztatn lehetett giddu volt vagyi blaszfémia mer főpa megszaggatt ruháit ami csa il esetbe tet Szanhedri 8 10 1 Nag Szanhedrinne ne lehetet e ügybe tárgyalása mer csütörtö éjje vol a Jeruzsále falai kívül amiko 7 tagbó áll em legfőb törvényhoz testülete ne lehetet egybehívni d lehetséges hog anna 2 tag papi-bizottság Hanánná tartózkodot ot határozt e J átadásá róma hatóságnak ill Pontiu Pilátu prokurátornak azo címen hog messiás igéjéve zavar támasz népbe lázadás oko Róm ellen íg róma intézkedése következtébe váro falaib lépésko á kellet adn má letartóztatot foglyo róma hatóságnak Bá zsid részrő pe ne volt letartóztatás v főpa közege foganatosítottá ugyanő eszközölté a átadás prokurátornak A evangéliumo többe számba beszélne főpapokról amine oka hog e időbe történ főpap méltósá átruházás Hanánró Josze Chaifára Hanán Valeriu Gratu deposszedálta d enne dacár nagyob tekintél a öv vol rangjáná fogv feljogosítv érezhett magá a intézkedésre Haná adatt á tehá J.- Pilátusnak akine szemébe a ese olya volt minth p o m Indiába bír el eg mohamedá népvezér viszne azza vádda hog a Mahd -na tartj magá hátvédj va népnél E esetben h zavargá mutatkozik a illető a államren érdekébe kivégzik Pilátu i íg jár el d habozá utá hagyt zsidó privilégiumá érvényesülni mel abba állott hog a ünnepnapr val tekintette kérheti eg halálraítél kiszabadítását Ekko ké fogly vol prokurátornak ú m J é Jézu ba Abbas Barabá aki ne o nélkü vádolta rebellióval mer e zelót Róm elle nyílta lázadt né nagyob rész ép emiat vel szimpatizál ne J.-sal ak rómaiakna fizetend adó ajánlott midő fogolymegváltásr kerül sor né Ba Abbas nevé kiáltotta mine következtébe J.- róma törvénykezésne szolgáltatt ki kivégzé módj csa eg lehetett mer crime lesa esetér provinciákba ne nemesekné Rómába i krucifikációt borzalma keresztr feszítés alkalmaztá err ítélt Pilátu J.- is akitő szánalo érzésé né ne tagadt meg mer éppe Lukác evangélium 23 28-3 szerin részvété a utols perci megmutatt hog fájdalmai enyhítse jeruzsálem asszonyo tömjén-mirha-ece keveréke nyújtotta neki mer e kábít hatás volt d J szörny tortúrá öntudatta szenvedt e bódít ital visszautasítv Zsoltárversse panaszkodot Zsolt 22,1 Éli Éli lám azávtán am egyébkén szinté ellentmondásna látszik h mag i Messiásna tudt magát E i bizonyítja hog messiás küldetéséne hit tisztá tanítványaitó ered L Kereszténysé é zsidósá viszony Híve a egyszer né körébő kerülte ki mé pedi Galileából amel műveltsé dolgába hátramaradot vol Palesztin egyé országrésze közt A egyszer né körébe terjed e halál utá feltámadás legend é messiás mivoltána hit is Ellentmondóa J születéshelyér vonatkoz adato is galilea Nazarette Már 1,9:6 ellentétbe ál kényszerítet Bethlenem amel Mich prófét 5 jövendölés folytá kerül oda min megjövendöl Messiá szülőhelye Ké különböz legendá é genealógiá i találun a Új-testamentumba Lukác 1 26 2-2 é Mát 2.1 2 Mát genealógiáj szerin 1 1-1 J őse Ábrahámi vanna visszavezetv 4 generáció át Lukácsná 3 23-3 Ádámig Iste fi -ig J csodá jórészbe Móze csodatételeine ismétlés mí halotta feltámadás a Elijahú-legendá felelevenítés é átírása J a esszénusoktó tanult ne csupá gyógyítást hane a elnyomott elhagyot emberekke val együttérzést szánalma Mát 14 14 15 3 Külö jár J abban hog a A ha-Are -ekkel a egyszerű tudatla parasztokka é leprásokka i érintkezett ső bűnösökke i ami egyébkén Talmu i erényne tar hog nőkne i megengedte a esszénusokka ellentétben hog követhessék Nag súly helyezet arra hog Iste Királyság közel eljövetel miat tanítványa igazságosa é tisztá legyene nagyobb kölcsönö szeretete mutassana egymá iránt min farizeu tudóso Mát 5 20 18 4- J a esszénu szelle é gyakorla útjá járt amel önkénte szegénységet szűkössége é családtó val eltávolodás követelt Egyi szé cselekedet vol J.-nak hog kufároka kivert Templomból A evangélium szövege farizeu - helyet eredetile főpa szadduceuso állhattá farizeu betoldá később eredetű mé későbbe a egés zsidósá szerepel J vádlójaként ső Pilátus tekintetté ártatlanna olyannak ak J.- ártatlanna i mert e Mát 27 24 Jáno 18 28;l9,1 Megjegyezzü még hog Celsu J.-na 10-11 Talmu ö tanítványá említ Szanhedri 43 Toledo Jes J élet középkor hébe ira hato említ köztü nég evangélistát Azonba magu a evangéliumo szerin J.-na min 1 tanítvány zsid volt Irodalom Kraus Sámuel Da lebe Jesu nac jüdische Quelle Berli 190 u a. K Kohle é J Jacob Jew Encycl 190 Mehlführer Jesu i Talmud Altor 169 A C Werner u a Stad 173 Wagenseil Igne Satana Altor 186 D'Herbelot Bibliothéqu Oriental II. Vo de Alin Di Urteil heidenische un jüdische Schriftstelle übe Jesu Leipzi 186 Hoffmann Da Lebe Jes nac de Apocryphe n o 185 G Rosch Jesusmythe Theol Studie u Kritiken 187 Conrad Jüdisch Sage übe da Lebe Jes Erlangen-Leipzi 190 Baring-Gould Los an Hostil Gospel 187 Laible Jesu Chr i Talmu Appendi Di talmudische Texte vo Dalman Berli 189 Traver Herford Christianit i Talmu an Midras Londo 190 Bischoff Ei jüdisch-deutsche Lebe Jes Leipzi 189 Lightfoot Hora Talmudicae Oxfor 185 Abboth Gospel Encycl Britt A Wünsche Neu Beiträg zu Erläuterun de Evangelie au Talmu un Midrasc Göttinge 187 Dalman Wort Jesu 190 O Holtzmann Lebe Jes Leipzi 190 Bousset Jes Predig i ihre Gegensat zu Judentu Göttinge 189 G H Dalman Christiant an Judais Londo 190 G Solomon Th Jesu o Histor Londo 188

12291.h

CÍMSZ Jéz

SZÓCIK Jézu kereszténys alapítój szü Nazaretbe Galileába Luká evangéliumán adat szeri időszámít elő 2-b Lu római időszámít 2 évébe Nisz 1 Jeruzsálemb kivégezté zsi forrás köz Josephu il e o beszú későb interpolác emlí Antiquitat XVII m Talm apokrif-evangélium legendák érdek adatok vegyes adn el Új-testament né evangéliu foglalkoz életéve mely köz Mát Má Luká főforráso m Ján evangéliu vallá fantáz későb termék amely ném teológus irányregé -n nevezne hár előbb nevez szinoptik evangéliumn ez köz Már legrégi forrá más kettőne Keletkezé ide rövidd Jeruzsál elpusztulá utá ko Erede nyel gör vol m arameus beszél Ezé szinoptik evangélium eltérő közl m Miatyá szöveg természetfelettiség szinoptik evangélium n domborítj túlságos csod cs ar vonatkozna ho teljesedé próféciák későb kereszté dogmatik igazoljá szűzt va szület hi e cé szolgálj Ehh hason elképzel gör hérosz-folklórba m népekn megtalálha legendán mind célj ho népp szemb héro felsőbbrendűség szimbolizálj Amily font vo iste származásán lerögzítés épp oly font vo ann bizonyítá i ho J.-b zsi messianizm megvalósul zsi hagyomá embe származásún képzel Messiás k ellentét felfog összeegyezteté szin lehetetlenn látszot őskereszté na csodahi azonb n tud egy gondolat feláldoz másiké keves törődv következetességge származás Dáv király veze viss k Evangéli k különbö családfá Má Luká legjellemző életébe úg ami evangélium közli éle nagyo részén telj elhallgatás Anny tudu me ho e sokta csal szülött vo ho nővér melle Jaka Jósz Sim Ju testvér volta ho aty asztal vo e mesterség folytatt Just Marty kor egyházaty m 1 kör láto vol o tárgyaka melyek készíte Dialog c Trypho Nevelteté iskoláztatá Galilaeába mely Jeruzsálemb meglehetős elhanyagolt lenézte csup szeré keret közö mozoghatot bizonyá megfele hagyományokna Ismer zsi Bibli zsi prófét erkölcstanító fők Hill tanításai Tanítá mód a bizonyítj ho sűr társaloghato farize esszén rabbikka allegóri parabol teljes ezek emlékeztetne úgyszint kül tanításmód i Fiat korán csup egyetl esemény jegy f Luká evangéliu b mic -já vagy év ko konfirmáci ünnepség jeruzsále templomba s ekko s ezut soká n árul csodálat képességein öntudatá Életén dön fordulat Jochanánn Kereszte Ján va találkoz hoz me kereszténységn tulajdonképpe alapító galile mezők Jord közeléb prédikál bűnbán szükségesség Ist Királysá köze eljövetelé bűnbáná Jordánb va fürdéss kapcsol egyb az keresztelésse elősz vonakodo e tenn egy apokrif-evangéli szeri megkérdezt miv vétkezet ho e ke tenni Jochan rendkívü hatáss vol J.-r a mesterén tekintet példaadásáb látt mi óriá hatá leh gyakorol néptömegekr Er idő es átalakulá ezó hi őma iste küldetésébe apokri főfontossá Héb evangéli er vonatkozó e mondás közl me m legeredetibbn látszi Anyá Szentlél hajaimn na Tábor-hegy vi enge utób he szülőfaluj Nazare határ vol m Szentlél esszénusokn ismeret Rua ha-Kódes-n fele m e m Jerom egyházat í látj Mindeneset mond arr tanúskodi ho hi lelkén iste eredetéb vallá absztrakciók hajlot ame utób lehete hallucináci mi néme m emberné lehete extáz i Ilyenn tekintett hozzátartoz i ak kereszt mozgalomm n szimpatizált egész tragik halálái J ellentétb Jánoss esszénusokka n ára állandó mezőkö han visszame szülőhazájáb Galileáb I fől beteg gyógyításáv ördögűzéss tű k s utóbb l ell alkalmaz Lu Má 1 9,14. te említé ördöghitér exorcizációró mely gyógyításn alkalmazo amely természetfelettiségén minte bizonyítéká említen tanítványa Tanítá lényegéb megfele tanítój Ke Ján tanításán ehh képe prédikál bűnbáná Ist Orszá köze eljövetelé Ú eze mi Isten-Atyas közhely volt akko zsi liturgiába bűnbáná magábaszáll m kiváltképp zsi vall lénye vo mindenk ez szükségességén hirdetésév ősré zsi gondolatkörb mozgot Királysá Menny orszá hé Malchu Samá speciális zsi koncepci ame közszáj forgo fellépé előt különös esszén körökbe csup a vallott am zsi n róm ural igá ala hit ho világkatasztró közeledi az Jeruzsál f pusztul romja felép Ist Orszá Mesterétő Jánost különbözö k dologba móze rabbinik törvény némelyikén elhanyagolásáb megszegésébe m többib speciális zsi vol m o dolgokb i amelyek zsi szűklátkörűségn tartotta rendszeres zsinagógákb tanítot a lehetetl le voln farize tanításokk lényegéb ellenkeze voln me ekk zsinagó teljes farize befoly ala állot miut mi valláspolitik pá abszol többségb vo Na Szanhedrinb kaszt-paps felet ellenőrzé telj mértékb gyakorol Farizeus tanítá metódu másá akk dí parabo vo ebb 31- őrzö m hár szinoptik evangéliu Ez egyik szamaritánus-parabo Lu 1 17- külön figyelm érdem zsi szempontbó me Jo Halé franc orientalis bizonyítá szeri erede formájáb hár társadal osztá kohanitá az arisztokra papsá levitá az segédpaps ez kívü zsi n köz ellentét mutat kasztpaps áldozá ell irányul Késő változo szövegb le izraelit szamaritánuss tanítvány figyel morál megtérés helyez fősúly ám missz csup Izrá elvesze t törzsé irányu n pogányok szamaritánusok 1 ezé vonakodo elősz gyógyíta sz n apost megválasztá szint Izra törzsé va emlékez - ezenkív egé felfogá n csup zsid han túl esszén nemze zsi álláspo vol némel alá megjelö elkülönülé kivév Í zsi vo abba ho étkezé törvények megtartot tisztátal állat evésé kutyá sertés eltiltot Má zsi regge i kegyszeré tallis cicis megőriz előír áldozá megtartot tanítványaiv megtartat 23- speciál imá ped Miatyá m régebb farizeusokt liturgiá felve szigorú előí má változatlan naponké háromsz mondo benedikc Semó Esz 3. 1 szakaszaina valami Ovi Málké bűnbán na i rövidíté Miatyá heg beszédb nyomatékos hangsúlyozt ho n Törvén elpusztíta jöt han ép teljesíte 1 kifejezé Sább 11 ho e jott s kív változtat Törvénye az Tó előí parancsa 1 Lu 1 Ső m későb tradíc i ú látszi J. Törvé skrupulóz őrén tekintet Ján Másrés néme m tekintetb elhajlo Törvényt ann rabbinik magyarázatát p ah mesteréne Ke Jánosn követ böjtölte vonakodo e ten megenged híveine ho szombat szedjen gabon 23- ma gyógyíto az nap 1 m rabb cs életveszedel esetéb engedt m e Sább 2 azonkív elenged kézmos szigo törvény étkez alkalmáv Mindazált nemcs kíván Törvé csorbítatl megtartásá ann bel értelm keres ezé cselekedete szándék tisztaságá helyez fősúly jólleh ebb legkevés s vo eredet me ezz m nemzedék ó vallá iskol foglalkozt prófét rabbi Izra tanít állandó hangoztatt enn szükségesség Jesá Mic Még ke teológus na rés szeri ez újítás különített ré Törvény me utób Heg besz -b foglaltati amely esszénus-chaszideus m fellépé elő vallott gyakorolta kivé szomb legcsekélye megszegésé Ugyancs ezekt er védtelen kiutasította szegény ügyefogyott nagymérté támogatás felkeresé i amely aszké világr lemon szek farizeusokn nagyo mértékb gyakorol E jelens azonb kétségtelen v evangéliumokba ame b ke teológus n domborítj megfele mértékb még merész önál újításá erkölc nagyságá va leprás negyedén felkeresés látogatás vigasztalás azé vo na dolo me rigoróz tisztasági-higiénik törvény értelméb ezekk va érintkez m esszénus-chaszideusokn szigorú tilt vol s ez maguk egyenes kohanit számá előí tisztasá törvények alkalmaztá J.-n e nagystí jótékonyság humanitás teh n szab figyelm kív hagyn Egy újítá vol am szint n leh lekicsinyeln ho házasság egé élet szólón tekintet törvény elválá s engedélyez 1 2- azonkív Talm egy hel szeri Sább 11 primogenitur m akar változtatn ho fi leányutód egyenlő örököljene me utób jelent szociál gazdasá újításár kereszté forrásokb nin sz Egy font problé életén vizsgálásán farizeusokh va viszony ma ezekk n vo so ros viszonyba s farizeus n volt ne ellensége tanításain legnagyo rés azokn az legnagyobbikána Hill iskolá tanításain ismétlés Ho n vo ros viszonyb farizeusokka a megerősí Luká evangéliu me szeri együ lako ünnepe velü ma n tartot mag Messiásn messiá vol Pétert ,Sime ere a töb tanítványokk együ utódl mia a titokb tartott mindöss prófét teljesítőjén nyomatékos Emb fián vallot magá Jólleh ma 20 ó humanit reprezentáló kultúrvilágba ré szöveg kritik vizsgála ut m ke állapíta a i ho szelídsé melle fellépéséb szigo kemé tudo len akk uralko társadal osztályokka kaszt-papságga gazd világiakk gőg írástudókk szembe Feltűn ho gazdagok elkerült ho tekintetb zsi vol me kés Zsoltár szeri Zsol 1 2 2 3 4 6 1 szegény pártfogás szí egé melegév gyakorolt a vallott am ez zsi Zsoltár prófétá ho szegénys jámborsá másrés gazdags antiszociál dölyföss azon fogalma életén na forduló 2 é amik Jeruzsálem me Pesza ünnepér főforr er szinoptik evangéliumok kív Héb Evangéli apokr ira m ebb gyanútlans tűn k n ped sajátmagán feláldozá szándék evangéli szeri Getsemánéb megkísérel m menekülé 2 Jeruzsál Pesza ünnepsé elő állo közvetlenü ilyenk szoko vo róm prokurát fővárosb megjelen megerősíte csapataiva mely ann nagyo szüks vol me n róm a mia forrongot s mozgalmáb vezető talá e b Abba Barab ne vezérbe a nyílt fellázad Nazare mindöss ta kíséretév me fővárosb o m vártá me csodate gyógyításán n ajk hí kel éppenú ann i ho római ellenség Jövete Nisz h 10- vol amik peszac bárán az városszert áldozathozat céljábó azé me Jeruzsálemb ho áldozzo fogadtat meglepet vo számár I Templ bel ügyei va avatkozá mia kérdé intéze hoz papsá il Han főp néhá megbízottj Rejtély válaszáb igénye tanítójáéva Jánosév tet egyenrangúv a m szóv közvélemény va apellálá jelentet kaszt-papságg szembe me időb róm prokurátort függö Főp szóf írástu kérdésé ugyanú redukál zsi vall tanításai mi Hill Samm iskolájá Sé -ba Hallj Izráe Örökkéva Istenün Örökkéva Eg Deute vagy zsidós feltétl hitvallomásáb Szere felebaráto mi saj magad bibli szeretet-parancsb Levi 1 foglal a össz teh judaizm etikáj vallot i Azonb legkegyetlene kérdé Herod Antip kémeit kap vol ho törvényes Caesarn ad fizetn er habozv helybenhagyól válaszo Má 2 a zelótákn ellenszenv vonhat ma utá me Ró ell fegyveres szervezkedte a papság aggasztott paps hívein felkelését tarto Rómán va felelőss következtéb határoz papi-pá teh koránts farizeuso han ellenkező szaddaceus letartóztatás m Peszá előt ho Szanhedr ülésezhesse Nisz 14 csütörtök fogyasztot tanítványain mellet tartózko részév széder-es vacsor Utol vacso me ünn szombat eset Ezutá megsejtv ho Han főp elj ellen vár fala kív e Getsema kertjé menekül e rejtekhely elárul egy tanítvány Jud Iskarió Ho mily alap tartóztatt l n egész világo n igényel Messi szerepé tet vol ez zsi törvény szeri ezé n lehete per fogn Elősz prokurátort lemondato elő é főpapna Hanánna tényleg főp Josz ha-Chai apósán szint város kívül Olajf Hegy le magánvillájá vezett J.- ah siet a vád hangoztatt ellen ho Templ elpusztításá töreksz ho a szelle uralomm akar pótoln v ebb formájáb egyen vo messiásság törekvésse Valószínűn látsz azonba ho ténylege b természetes koho vá amelyn alapj letartóztat lehetet gidd vol vagy blaszfémi me főp megszaggat ruhái am cs i esetb te Szanhedr 1 Na Szanhedrinn n lehete ügyb tárgyalás me csütört éjj vo Jeruzsál fala kívü amik tagb ál e legfő törvényho testület n lehete egybehívn lehetsége ho ann ta papi-bizottsá Hanánn tartózkodo o határoz átadás róm hatóságna il Ponti Pilát prokurátorna az címe ho messiá igéjév zava támas népb lázadá ok Ró elle í róm intézkedés következtéb vár falai lépésk kelle ad m letartóztato fogly róm hatóságna B zsi részr p n vol letartóztatá főp közeg foganatosított ugyan eszközölt átadá prokurátorna evangélium több számb beszéln főpapokró amin ok ho időb törté főpa méltós átruházá Hanánr Josz Chaifár Haná Valeri Grat deposszedált enn dacá nagyo tekinté ö vo rangján fog feljogosít érezhet mag intézkedésr Han adat teh J. Pilátusna akin szeméb es oly vol mint Indiáb bí e e mohamed népvezé viszn azz vádd ho Mah -n tart mag hátvéd v népné esetbe zavarg mutatkozi illet államre érdekéb kivégzi Pilát í já e haboz ut hagy zsid privilégium érvényesüln me abb állot ho ünnepnap va tekintett kérhet e halálraíté kiszabadításá Ekk k fogl vo prokurátorna Jéz b Abba Barab ak n nélk vádolt rebellióva me zeló Ró ell nyílt lázad n nagyo rés é emia ve szimpatizá n J.-sa a rómaiakn fizeten ad ajánlot mid fogolymegváltás kerü so n B Abba nev kiáltott min következtéb J. róm törvénykezésn szolgáltat k kivégz mód cs e lehetet me crim les eseté provinciákb n nemesekn Rómáb krucifikáció borzalm kereszt feszíté alkalmazt er ítél Pilát J. i akit szánal érzés n n tagad me me épp Luká evangéliu 2 28- szeri részvét utol perc megmutat ho fájdalma enyhíts jeruzsále asszony tömjén-mirha-ec keverék nyújtott nek me kábí hatá vol szörn tortúr öntudatt szenved bódí ita visszautasít Zsoltárverss panaszkodo Zsol 22, Él Él lá azávtá a egyébké szint ellentmondásn látszi ma Messiásn tud magá bizonyítj ho messiá küldetésén hi tiszt tanítványait ere Kereszténys zsidós viszon Hív egysze n köréb került k m ped Galileábó ame művelts dolgáb hátramarado vo Paleszti egy országrész köz egysze n köréb terje halá ut feltámadá legen messiá mivoltán hi i Ellentmondó születéshelyé vonatko adat i galile Nazarett Má 1,9: ellentétb á kényszeríte Bethlene ame Mic prófé jövendölé folyt kerü od mi megjövendö Messi szülőhely K különbö legend genealógi találu Új-testamentumb Luká 2 2- Má 2. Má genealógiá szeri 1- ős Ábrahám vann visszavezet generáci á Lukácsn 23- Ádámi Ist f -i csod jórészb Móz csodatételein ismétlé m halott feltámadá Elijahú-legend feleleveníté átírás esszénusokt tanul n csup gyógyítás han elnyomot elhagyo emberekk va együttérzés szánalm Má 1 1 1 Kül já abba ho ha-Ar -ekke egyszer tudatl parasztokk leprásokk érintkezet s bűnösökk am egyébké Talm erényn ta ho nőkn megengedt esszénusokk ellentétbe ho követhessé Na súl helyeze arr ho Ist Királysá köze eljövete mia tanítvány igazságos tiszt legyen nagyob kölcsön szeretet mutassan egym irán mi farize tudós Má 2 1 4 esszén szell gyakorl útj jár ame önként szegénysége szűkösség családt va eltávolodá követel Egy sz cselekede vo J.-na ho kufárok kiver Templombó evangéliu szöveg farize helye eredetil főp szadduceus állhatt farize betold későb eredet m később egé zsidós szerepe vádlójakén s Pilátu tekintett ártatlann olyanna a J. ártatlann mer Má 2 2 Ján 1 28;l9, Megjegyezz mé ho Cels J.-n 10-1 Talm tanítvány emlí Szanhedr 4 Toled Je éle középko héb ir hat emlí közt né evangélistá Azonb mag evangélium szeri J.-n mi tanítván zsi vol Irodalo Krau Sámue D leb Jes na jüdisch Quell Berl 19 a Kohl Jaco Je Encyc 19 Mehlführe Jes Talmu Alto 16 Werne Sta 17 Wagensei Ign Satan Alto 18 D'Herbelo Bibliothéq Orienta II V d Ali D Urtei heidenisch u jüdisch Schriftstell üb Jes Leipz 18 Hoffman D Leb Je na d Apocryph 18 Rosc Jesusmyth Theo Studi Kritike 18 Conra Jüdisc Sag üb d Leb Je Erlangen-Leipz 19 Baring-Goul Lo a Hosti Gospe 18 Laibl Jes Ch Talm Append D talmudisch Text v Dalma Berl 18 Trave Herfor Christiani Talm a Midra Lond 19 Bischof E jüdisch-deutsch Leb Je Leipz 18 Lightfoo Hor Talmudica Oxfo 18 Abbot Gospe Encyc Brit Wünsch Ne Beiträ z Erläuteru d Evangeli a Talm u Midras Götting 18 Dalma Wor Jes 19 Holtzman Leb Je Leipz 19 Bousse Je Predi ihr Gegensa z Judent Götting 18 Dalma Christian a Judai Lond 19 Solomo T Jes Histo Lond 18

12291.

CÍMS Jé

SZÓCI Jéz keresztény alapító sz Nazaretb Galileáb Luk evangéliumá ada szer időszámí el 2- L róma időszámí évéb Nis Jeruzsálem kivégezt zs forrá kö Joseph i besz késő interpolá eml Antiquita XVI Tal apokrif-evangéliu legendá érde adato vegye ad e Új-testamen n evangéli foglalko életév mel kö Má M Luk főforrás Já evangéli vall fantá késő termé amel né teológu irányreg - nevezn há előb neve szinopti evangélium e kö Má legrég forr má kettőn Keletkez id rövid Jeruzsá elpusztul ut k Ered nye gö vo arameu beszé Ez szinopti evangéliu eltér köz Miaty szöve természetfelettisé szinopti evangéliu domborít túlságo cso c a vonatkozn h teljesed próféciá késő kereszt dogmati igazolj szűz v szüle h c szolgál Eh haso elképze gö hérosz-folklórb népek megtalálh legendá min cél h nép szem hér felsőbbrendűsé szimbolizál Amil fon v ist származásá lerögzíté ép ol fon v an bizonyít h J.- zs messianiz megvalósu zs hagyom emb származású képze Messiá ellenté felfo összeegyeztet szi lehetetlen látszo őskereszt n csodah azon tu eg gondola feláldo másik keve törőd következetességg származá Dá királ vez vis Evangél különb családf M Luk legjellemz életéb ú am evangéliu közl él nagy részé tel elhallgatá Ann tud m h sokt csa szülöt v h nővé mell Jak Jós Si J testvé volt h at aszta v mestersé folytat Jus Mart ko egyházat kö lát vo tárgyak melye készít Dialo Tryph Neveltet iskoláztat Galilaeáb mel Jeruzsálem meglehető elhanyagol lenézt csu szer kere köz mozoghato bizony megfel hagyományokn Isme zs Bibl zs prófé erkölcstanít fő Hil tanítása Tanít mó bizonyít h sű társaloghat fariz esszé rabbikk allegór parabo telje eze emlékeztetn úgyszin kü tanításmó Fia korá csu egyet esemén jeg Luk evangéli mi -j vag é k konfirmác ünnepsé jeruzsál templomb ekk ezu sok áru csodála képességei öntudat Életé dö fordula Jochanán Kereszt Já v találko ho m kereszténység tulajdonképp alapít galil mező Jor közelé prédiká bűnbá szükségessé Is Királys köz eljövetel bűnbán Jordán v fürdés kapcso egy a kereszteléss elős vonakod ten eg apokrif-evangél szer megkérdez mi vétkeze h k tenn Jocha rendkív hatás vo J.- mesteré tekinte példaadásá lát m óri hat le gyakoro néptömegek E id e átalakul ez h őm ist küldetéséb apokr főfontoss Hé evangél e vonatkoz mondá köz m legeredetibb látsz Any Szentlé hajaim n Tábor-heg v eng utó h szülőfalu Nazar hatá vo Szentlé esszénusok ismere Ru ha-Kódes- fel Jero egyháza lát Mindenese mon ar tanúskod h h lelké ist eredeté vall absztrakció hajlo am utó lehet hallucinác m ném embern lehet extá Ilyen tekintet hozzátarto a keresz mozgalom szimpatizál egés tragi halálá ellentét János esszénusokk ár álland mezők ha visszam szülőhazájá Galileá fő bete gyógyításá ördögűzés t utób el alkalma L M 9,14 t említ ördöghité exorcizációr mel gyógyítás alkalmaz amel természetfelettiségé mint bizonyíték említe tanítvány Tanít lényegé megfel tanító K Já tanításá eh kép prédiká bűnbán Is Orsz köz eljövetel ez m Isten-Atya közhel vol akk zs liturgiáb bűnbán magábaszál kiváltkép zs val lény v minden e szükségességé hirdetésé ősr zs gondolatkör mozgo Királys Menn orsz h Malch Sam speciáli zs koncepc am közszá forg fellép elő különö esszé körökb csu vallot a zs ró ura ig al hi h világkatasztr közeled a Jeruzsá pusztu romj felé Is Orsz Mesterét János különböz dologb móz rabbini törvén némelyiké elhanyagolásá megszegéséb többi speciáli zs vo dolgok amelye zs szűklátkörűség tartott rendszere zsinagógák taníto lehetet l vol fariz tanítások lényegé ellenkez vol m ek zsinag telje fariz befol al állo miu m valláspoliti p abszo többség v N Szanhedrin kaszt-pap fele ellenőrz tel mérték gyakoro Farizeu tanít metód más ak d parab v eb 31 őrz há szinopti evangéli E egyi szamaritánus-parab L 17 külö figyel érde zs szempontb m J Hal fran orientali bizonyít szer ered formájá há társada oszt kohanit a arisztokr paps levit a segédpap e kív zs kö ellenté muta kasztpap áldoz el irányu Kés változ szöveg l izraeli szamaritánus tanítván figye morá megtéré helye fősúl á miss csu Izr elvesz törzs irány pogányo szamaritánuso ez vonakod elős gyógyít s apos megválaszt szin Izr törzs v emléke ezenkí eg felfog csu zsi ha tú esszé nemz zs állásp vo néme al megjel elkülönül kivé zs v abb h étkez törvénye megtarto tisztáta álla evés kuty serté eltilto M zs regg kegyszer talli cici megőri előí áldoz megtarto tanítványai megtarta 23 speciá im pe Miaty régeb farizeusok liturgi felv szigor elő m változatla naponk hároms mond benedik Sem Es 3 szakaszain valam Ov Málk bűnbá n rövidít Miaty he beszéd nyomatéko hangsúlyoz h Törvé elpusztít jö ha é teljesít kifejez Sáb 1 h jot kí változta Törvény a T elő parancs L S késő tradí látsz J Törv skrupuló őré tekinte Já Másré ném tekintet elhajl Törvény an rabbini magyarázatá a mesterén K János köve böjtölt vonakod te megenge hívein h szomba szedje gabo 23 m gyógyít a na rab c életveszede eseté enged Sáb azonkí elenge kézmo szig törvén étke alkalmá Mindazál nemc kívá Törv csorbítat megtartás an be értel kere ez cselekedet szándé tisztaság helye fősúl jólle eb legkevé v erede m ez nemzedé vall isko foglalkoz prófé rabb Izr taní álland hangoztat en szükségessé Jes Mi Mé k teológu n ré szer e újítá különítet r Törvén m utó He bes - foglaltat amel esszénus-chaszideu fellép el vallot gyakorolt kiv szom legcsekély megszegés Ugyanc ezek e védtele kiutasított szegén ügyefogyot nagymért támogatá felkeres amel aszk világ lemo sze farizeusok nagy mérték gyakoro jelen azon kétségtele evangéliumokb am k teológu domborít megfel mérték mé merés öná újítás erköl nagyság v leprá negyedé felkeresé látogatá vigasztalá az v n dol m rigoró tisztasági-higiéni törvén értelmé ezek v érintke esszénus-chaszideusok szigor til vo e magu egyene kohani szám elő tisztas törvénye alkalmazt J.- nagyst jótékonysá humanitá te sza figyel kí hagy Eg újít vo a szin le lekicsinyel h házassá eg éle szóló tekinte törvén elvál engedélye 2 azonkí Tal eg he szer Sáb 1 primogenitu aka változtat h f leányutó egyenl örököljen m utó jelen szociá gazdas újításá kereszt források ni s Eg fon probl életé vizsgálásá farizeusok v viszon m ezek v s ro viszonyb farizeu vol n ellenség tanításai legnagy ré azok a legnagyobbikán Hil iskol tanításai ismétlé H v ro viszony farizeusokk megerős Luk evangéli m szer egy lak ünnep vel m tarto ma Messiás messi vo Péter ,Sim er tö tanítványok egy utód mi titok tartot mindös prófé teljesítőjé nyomatéko Em fiá vallo mag Jólle m 2 humani reprezentál kultúrvilágb r szöve kriti vizsgál u k állapít h szelíds mell fellépésé szig kem tud le ak uralk társada osztályokk kaszt-papságg gaz világiak gő írástudók szemb Feltű h gazdago elkerül h tekintet zs vo m ké Zsoltá szer Zso szegén pártfogá sz eg melegé gyakorol vallot a e zs Zsoltá prófét h szegény jámbors másré gazdag antiszociá dölyfös azo fogalm életé n fordul ami Jeruzsále m Pesz ünnepé főfor e szinopti evangéliumo kí Hé Evangél apok ir eb gyanútlan tű pe sajátmagá feláldoz szándé evangél szer Getsemáné megkísére menekül Jeruzsá Pesz ünneps el áll közvetlen ilyen szok v ró prokurá főváros megjele megerősít csapataiv mel an nagy szük vo m ró mi forrongo mozgalmá vezet tal Abb Bara n vezérb nyíl felláza Nazar mindös t kíséreté m főváros várt m csodat gyógyításá aj h ke éppen an h róma ellensé Jövet Nis 10 vo ami pesza bárá a városszer áldozathoza céljáb az m Jeruzsálem h áldozz fogadta meglepe v számá Temp be ügye v avatkoz mi kérd intéz ho paps i Ha fő néh megbízott Rejtél válaszá igény tanítójáév Jánosé te egyenrangú szó közvélemén v apellál jelente kaszt-papság szemb m idő ró prokurátor függ Fő szó írást kérdés ugyan reduká zs val tanítása m Hil Sam iskoláj S -b Hall Izrá Örökkév Istenü Örökkév E Deut vag zsidó feltét hitvallomásá Szer felebarát m sa maga bibl szeretet-parancs Lev fogla öss te judaiz etiká vallo Azon legkegyetlen kérd Hero Anti kémei ka vo h törvénye Caesar a fizet e haboz helybenhagyó válasz M zelóták ellenszen vonha m ut m R el fegyvere szervezkedt papsá aggasztot pap hívei felkelésé tart Rómá v felelős következté határo papi-p te koránt farizeus ha ellenkez szaddaceu letartóztatá Pesz elő h Szanhed ülésezhess Nis 1 csütörtö fogyaszto tanítványai melle tartózk részé széder-e vacso Uto vacs m ün szomba ese Ezut megsejt h Ha fő el elle vá fal kí Getsem kertj menekü rejtekhel eláru eg tanítván Ju Iskari H mil ala tartóztat egés világ igénye Mess szerep te vo e zs törvén szer ez lehet pe fog Elős prokurátor lemondat el főpapn Hanánn tényle fő Jos ha-Cha apósá szin váro kívü Olaj Heg l magánvilláj vezet J. a sie vá hangoztat elle h Temp elpusztítás töreks h szell uralom aka pótol eb formájá egye v messiássá törekvéss Valószínű láts azonb h tényleg természete koh v amely alap letartózta lehete gid vo vag blaszfém m fő megszagga ruhá a c eset t Szanhed N Szanhedrin lehet ügy tárgyalá m csütör éj v Jeruzsá fal kív ami tag á legf törvényh testüle lehet egybehív lehetség h an t papi-bizotts Hanán tartózkod határo átadá ró hatóságn i Pont Pilá prokurátorn a cím h messi igéjé zav táma nép lázad o R ell ró intézkedé következté vá fala lépés kell a letartóztat fogl ró hatóságn zs rész vo letartóztat fő köze foganatosítot ugya eszközöl átad prokurátorn evangéliu töb szám beszél főpapokr ami o h idő tört főp méltó átruház Hanán Jos Chaifá Han Valer Gra deposszedál en dac nagy tekint v rangjá fo feljogosí érezhe ma intézkedés Ha ada te J Pilátusn aki szemé e ol vo min Indiá b mohame népvez visz az vád h Ma - tar ma hátvé népn esetb zavar mutatkoz ille államr érdeké kivégz Pilá j habo u hag zsi privilégiu érvényesül m ab állo h ünnepna v tekintet kérhe halálraít kiszabadítás Ek fog v prokurátorn Jé Abb Bara a nél vádol rebellióv m zel R el nyíl láza nagy ré emi v szimpatiz J.-s rómaiak fizete a ajánlo mi fogolymegváltá ker s Abb ne kiáltot mi következté J ró törvénykezés szolgálta kivég mó c lehete m cri le eset provinciák nemesek Rómá krucifikáci borzal keresz feszít alkalmaz e íté Pilá J aki szána érzé taga m m ép Luk evangéli 28 szer részvé uto per megmuta h fájdalm enyhít jeruzsál asszon tömjén-mirha-e keveré nyújtot ne m káb hat vo ször tortú öntudat szenve bód it visszautasí Zsoltárvers panaszkod Zso 22 É É l azávt egyébk szin ellentmondás látsz m Messiás tu mag bizonyít h messi küldetésé h tisz tanítványai er Keresztény zsidó viszo Hí egysz köré kerül pe Galileáb am művelt dolgá hátramarad v Paleszt eg országrés kö egysz köré terj hal u feltámad lege messi mivoltá h Ellentmond születéshely vonatk ada galil Nazaret M 1,9 ellentét kényszerít Bethlen am Mi próf jövendöl foly ker o m megjövend Mess szülőhel különb legen genealóg talál Új-testamentum Luk 2 M 2 M genealógi szer 1 ő Ábrahá van visszaveze generác Lukács 23 Ádám Is - cso jórész Mó csodatételei ismétl halot feltámad Elijahú-legen felelevenít átírá esszénusok tanu csu gyógyítá ha elnyomo elhagy emberek v együttérzé szánal M Kü j abb h ha-A -ekk egysze tudat parasztok leprások érintkeze bűnösök a egyébk Tal erény t h nők megenged esszénusok ellentétb h követhess N sú helyez ar h Is Királys köz eljövet mi tanítván igazságo tisz legye nagyo kölcsö szerete mutassa egy irá m fariz tudó M esszé szel gyakor út já am önkén szegénység szűkössé család v eltávolod követe Eg s cseleked v J.-n h kufáro kive Templomb evangéli szöve fariz hely eredeti fő szadduceu állhat fariz betol késő erede későb eg zsidó szerep vádlójaké Pilát tekintet ártatlan olyann J ártatlan me M Já 28;l9 Megjegyez m h Cel J.- 10- Tal tanítván eml Szanhed Tole J él középk hé i ha eml köz n evangélist Azon ma evangéliu szer J.- m tanítvá zs vo Irodal Kra Sámu le Je n jüdisc Quel Ber 1 Koh Jac J Ency 1 Mehlführ Je Talm Alt 1 Wern St 1 Wagense Ig Sata Alt 1 D'Herbel Bibliothé Orient I Al Urte heidenisc jüdisc Schriftstel ü Je Leip 1 Hoffma Le J n Apocryp 1 Ros Jesusmyt The Stud Kritik 1 Conr Jüdis Sa ü Le J Erlangen-Leip 1 Baring-Gou L Host Gosp 1 Laib Je C Tal Appen talmudisc Tex Dalm Ber 1 Trav Herfo Christian Tal Midr Lon 1 Bischo jüdisch-deutsc Le J Leip 1 Lightfo Ho Talmudic Oxf 1 Abbo Gosp Ency Bri Wünsc N Beitr Erläuter Evangel Tal Midra Göttin 1 Dalm Wo Je 1 Holtzma Le J Leip 1 Bouss J Pred ih Gegens Juden Göttin 1 Dalm Christia Juda Lon 1 Solom Je Hist Lon 1

12291

CÍM J

SZÓC Jé keresztén alapít s Nazaret Galileá Lu evangélium ad sze időszám e 2 róm időszám évé Ni Jeruzsále kivégez z forr k Josep bes kés interpol em Antiquit XV Ta apokrif-evangéli legend érd adat vegy a Új-testame evangél foglalk életé me k M Lu főforrá J evangél val fant kés term ame n teológ irányre nevez h elő nev szinopt evangéliu k M legré for m kettő Keletke i rövi Jeruzs elpusztu u Ere ny g v arame besz E szinopt evangéli elté kö Miat szöv természetfelettis szinopt evangéli domborí túlság cs vonatkoz teljese próféci kés keresz dogmat igazol szű szül szolgá E has elképz g hérosz-folklór népe megtalál legend mi cé né sze hé felsőbbrendűs szimbolizá Ami fo is származás lerögzít é o fo a bizonyí J. z messiani megvalós z hagyo em származás képz Messi ellent felf összeegyezte sz lehetetle látsz őskeresz csoda azo t e gondol feláld mási kev törő következetesség származ D kirá ve vi Evangé külön család Lu legjellem életé a evangéli köz é nag rész te elhallgat An tu sok cs szülö nőv mel Ja Jó S testv vol a aszt mesters folyta Ju Mar k egyháza k lá v tárgya mely készí Dial Tryp Nevelte iskolázta Galilaeá me Jeruzsále meglehet elhanyago lenéz cs sze ker kö mozoghat bizon megfe hagyományok Ism z Bib z próf erkölcstaní f Hi tanítás Taní m bizonyí s társalogha fari essz rabbik allegó parab telj ez emlékeztet úgyszi k tanításm Fi kor cs egye esemé je Lu evangél m - va konfirmá ünneps jeruzsá templom ek ez so ár csodál képessége öntuda Élet d fordul Jochaná Keresz J találk h kereszténysé tulajdonkép alapí gali mez Jo közel prédik bűnb szükségess I Király kö eljövete bűnbá Jordá fürdé kapcs eg keresztelés elő vonako te e apokrif-evangé sze megkérde m vétkez ten Joch rendkí hatá v J. mester tekint példaadás lá ór ha l gyakor néptömege i átalaku e ő is küldetésé apok főfontos H evangé vonatko mond kö legeredetib láts An Szentl hajai Tábor-he en ut szülőfal Naza hat v Szentl esszénuso ismer R ha-Kódes fe Jer egyház lá Mindenes mo a tanúsko lelk is eredet val absztrakci hajl a ut lehe halluciná né ember lehe ext Ilye tekinte hozzátart keres mozgalo szimpatizá egé trag halál ellenté Jáno esszénusok á állan mező h vissza szülőhazáj Galile f bet gyógyítás ördögűzé utó e alkalm 9,1 emlí ördöghit exorcizáció me gyógyítá alkalma ame természetfelettiség min bizonyíté említ tanítván Taní lényeg megfe tanít J tanítás e ké prédik bűnbá I Ors kö eljövete e Isten-Aty közhe vo ak z liturgiá bűnbá magábaszá kiváltké z va lén minde szükségesség hirdetés ős z gondolatkö mozg Király Men ors Malc Sa speciál z koncep a közsz for fellé el külön essz körök cs vallo z r ur i a h világkataszt közele Jeruzs puszt rom fel I Ors Mesteré Jáno különbö dolog mó rabbin törvé némelyik elhanyagolás megszegésé több speciál z v dolgo amely z szűklátkörűsé tartot rendszer zsinagógá tanít lehete vo fari tanításo lényeg ellenke vo e zsina telj fari befo a áll mi valláspolit absz többsé Szanhedri kaszt-pa fel ellenőr te mérté gyakor Farize taní metó má a para e 3 őr h szinopt evangél egy szamaritánus-para 1 kül figye érd z szempont Ha fra oriental bizonyí sze ere formáj h társad osz kohani arisztok pap levi segédpa kí z k ellent mut kasztpa áldo e irány Ké válto szöve izrael szamaritánu tanítvá figy mor megtér hely fősú mis cs Iz elves törz irán pogány szamaritánus e vonako elő gyógyí apo megválasz szi Iz törz emlék ezenk e felfo cs zs h t essz nem z állás v ném a megje elkülönü kiv z ab étke törvény megtart tisztát áll evé kut sert eltilt z reg kegysze tall cic megőr elő áldo megtart tanítványa megtart 2 speci i p Miat rége farizeuso liturg fel szigo el változatl napon három mon benedi Se E szakaszai vala O Mál bűnb rövidí Miat h beszé nyomaték hangsúlyo Törv elpusztí j h teljesí kifeje Sá jo k változt Törvén el paranc kés trad láts Tör skrupul őr tekint J Másr né tekinte elhaj Törvén a rabbin magyarázat mesteré Jáno köv böjtöl vonako t megeng hívei szomb szedj gab 2 gyógyí n ra életveszed eset enge Sá azonk eleng kézm szi törvé étk alkalm Mindazá nem kív Tör csorbíta megtartá a b érte ker e cselekede szánd tisztasá hely fősú jóll e legkev ered e nemzed val isk foglalko próf rab Iz tan állan hangozta e szükségess Je M M teológ r sze újít különíte Törvé ut H be foglalta ame esszénus-chaszide fellé e vallo gyakorol ki szo legcsekél megszegé Ugyan eze védtel kiutasítot szegé ügyefogyo nagymér támogat felkere ame asz vilá lem sz farizeuso nag mérté gyakor jele azo kétségtel evangéliumok a teológ domborí megfe mérté m meré ön újítá erkö nagysá lepr negyed felkeres látogat vigasztal a do rigor tisztasági-higién törvé értelm eze érintk esszénus-chaszideuso szigo ti v mag egyen kohan szá el tiszta törvény alkalmaz J. nagys jótékonys humanit t sz figye k hag E újí v szi l lekicsinye házass e él szól tekint törvé elvá engedély azonk Ta e h sze Sá primogenit ak változta leányut egyen örökölje ut jele szoci gazda újítás keresz forráso n E fo prob élet vizsgálás farizeuso viszo eze r viszony farize vo ellensé tanítása legnag r azo legnagyobbiká Hi isko tanítása ismétl r viszon farizeusok megerő Lu evangél sze eg la ünne ve tart m Messiá mess v Péte ,Si e t tanítványo eg utó m tito tarto mindö próf teljesítőj nyomaték E fi vall ma Jóll human reprezentá kultúrvilág szöv krit vizsgá állapí szelíd mel fellépés szi ke tu l a ural társad osztályok kaszt-papság ga világia g írástudó szem Felt gazdag elkerü tekinte z v k Zsolt sze Zs szegé pártfog s e meleg gyakoro vallo z Zsolt prófé szegén jámbor másr gazda antiszoci dölyfö az fogal élet fordu am Jeruzsál Pes ünnep főfo szinopt evangélium k H Evangé apo i e gyanútla t p sajátmag feláldo szánd evangé sze Getsemán megkísér menekü Jeruzs Pes ünnep e ál közvetle ilye szo r prokur főváro megjel megerősí csapatai me a nag szü v r m forrong mozgalm veze ta Ab Bar vezér nyí felláz Naza mindö kíséret főváro vár csoda gyógyítás a k éppe a róm ellens Jöve Ni 1 v am pesz bár várossze áldozathoz céljá a Jeruzsále áldoz fogadt meglep szám Tem b ügy avatko m kér inté h pap H f né megbízot Rejté válasz igén tanítójáé János t egyenrang sz közvélemé apellá jelent kaszt-papsá szem id r prokuráto füg F sz írás kérdé ugya reduk z va tanítás Hi Sa iskolá - Hal Izr Örökké Isten Örökké Deu va zsid felté hitvallomás Sze felebará s mag bib szeretet-paranc Le fogl ös t judai etik vall Azo legkegyetle kér Her Ant kéme k v törvény Caesa fize habo helybenhagy válas zelótá ellensze vonh u e fegyver szervezked paps aggaszto pa híve felkelés tar Róm felelő következt határ papi- t korán farizeu h ellenke szaddace letartóztat Pes el Szanhe ülésezhes Ni csütört fogyaszt tanítványa mell tartóz rész széder- vacs Ut vac ü szomb es Ezu megsej H f e ell v fa k Getse kert menek rejtekhe elár e tanítvá J Iskar mi al tartózta egé vilá igény Mes szere t v z törvé sze e lehe p fo Elő prokuráto lemonda e főpap Hanán tényl f Jo ha-Ch após szi vár kív Ola He magánvillá veze J si v hangozta ell Tem elpusztítá törek szel uralo ak póto e formáj egy messiáss törekvés Valószín lát azon tényle természet ko amel ala letartózt lehet gi v va blaszfé f megszagg ruh ese Szanhe Szanhedri lehe üg tárgyal csütö é Jeruzs fa kí am ta leg törvény testül lehe egybehí lehetsé a papi-bizott Haná tartózko határ átad r hatóság Pon Pil prokurátor cí mess igéj za tám né láza el r intézked következt v fal lépé kel letartózta fog r hatóság z rés v letartózta f köz foganatosíto ugy eszközö áta prokurátor evangéli tö szá beszé főpapok am id tör fő mélt átruhá Haná Jo Chaif Ha Vale Gr deposszedá e da nag tekin rangj f feljogos érezh m intézkedé H ad t Pilátus ak szem o v mi Indi moham népve vis a vá M ta m hátv nép eset zava mutatko ill állam érdek kivég Pil hab ha zs privilégi érvényesü a áll ünnepn tekinte kérh halálraí kiszabadítá E fo prokurátor J Ab Bar né vádo rebellió ze e nyí láz nag r em szimpati J.- rómaia fizet ajánl m fogolymegvált ke Ab n kiálto m következt r törvénykezé szolgált kivé m lehet cr l ese provinciá nemese Róm krucifikác borza keres feszí alkalma ít Pil ak szán érz tag é Lu evangél 2 sze részv ut pe megmut fájdal enyhí jeruzsá asszo tömjén-mirha- kever nyújto n ká ha v szö tort öntuda szenv bó i visszautas Zsoltárver panaszko Zs 2 azáv egyéb szi ellentmondá láts Messiá t ma bizonyí mess küldetés tis tanítványa e Keresztén zsid visz H egys kör kerü p Galileá a művel dolg hátramara Palesz e országré k egys kör ter ha feltáma leg mess mivolt Ellentmon születéshel vonat ad gali Nazare 1, ellenté kényszerí Bethle a M pró jövendö fol ke megjöven Mes szülőhe külön lege genealó talá Új-testamentu Lu genealóg sze Ábrah va visszavez generá Lukác 2 Ádá I cs jórés M csodatétele ismét halo feltáma Elijahú-lege felelevení átír esszénuso tan cs gyógyít h elnyom elhag embere együttérz szána K ab ha- -ek egysz tuda paraszto lepráso érintkez bűnösö egyéb Ta erén nő megenge esszénuso ellentét követhes s helye a I Király kö eljöve m tanítvá igazság tis legy nagy kölcs szeret mutass eg ir fari tud essz sze gyako ú j a önké szegénysé szűköss csalá eltávolo követ E cseleke J.- kufár kiv Templom evangél szöv fari hel eredet f szadduce állha fari beto kés ered késő e zsid szere vádlójak Pilá tekinte ártatla olyan ártatla m J 28;l Megjegye Ce J. 10 Ta tanítvá em Szanhe Tol é közép h h em kö evangélis Azo m evangéli sze J. tanítv z v Iroda Kr Sám l J jüdis Que Be Ko Ja Enc Mehlfüh J Tal Al Wer S Wagens I Sat Al D'Herbe Biblioth Orien A Urt heidenis jüdis Schriftste J Lei Hoffm L Apocry Ro Jesusmy Th Stu Kriti Con Jüdi S L Erlangen-Lei Baring-Go Hos Gos Lai J Ta Appe talmudis Te Dal Be Tra Herf Christia Ta Mid Lo Bisch jüdisch-deuts L Lei Lightf H Talmudi Ox Abb Gos Enc Br Wüns Beit Erläute Evange Ta Midr Götti Dal W J Holtzm L Lei Bous Pre i Gegen Jude Götti Dal Christi Jud Lo Solo J His Lo

1229SZÓ J kereszté alapí Nazare Galile L evangéliu a sz időszá ró időszá év N Jeruzsál kivége for Jose be ké interpo e Antiqui X T apokrif-evangél legen ér ada veg Új-testam evangé foglal élet m L főforr evangé va fan ké ter am teoló irányr neve el ne szinop evangéli legr fo kett Keletk röv Jeruz elpuszt Er n aram bes szinop evangél elt k Mia szö természetfeletti szinop evangél dombor túlsá c vonatko teljes próféc ké keres dogma igazo sz szü szolg ha elkép hérosz-folkló nép megtalá legen m c n sz h felsőbbrendű szimboliz Am f i származá lerögzí f bizony J messian megvaló hagy e származá kép Mess ellen fel összeegyezt s lehetetl láts őskeres csod az gondo felál más ke tör következetessé szárma kir v v Evang külö csalá L legjelle élet evangél kö na rés t elhallga A t so c szül nő me J J test vo asz mester folyt J Ma egyház l tárgy mel kész Dia Try Nevelt iskolázt Galilae m Jeruzsál meglehe elhanyag lené c sz ke k mozogha bizo megf hagyományo Is Bi pró erkölcstan H tanítá Tan bizony társalogh far ess rabbi alleg para tel e emlékezte úgysz tanítás F ko c egy esem j L evangé v konfirm ünnep jeruzs templo e e s á csodá képesség öntud Éle fordu Jochan Keres talál kereszténys tulajdonké alap gal me J köze prédi bűn szükséges Királ k eljövet bűnb Jord fürd kapc e keresztelé el vonak t apokrif-evang sz megkérd vétke te Joc rendk hat J meste tekin példaadá l ó h gyako néptömeg átalak i küldetés apo főfonto evang vonatk mon k legeredeti lát A Szent haja Tábor-h e u szülőfa Naz ha Szent esszénus isme ha-Kóde f Je egyhá l Mindene m tanúsk lel i erede va absztrakc haj u leh hallucin n embe leh ex Ily tekint hozzátar kere mozgal szimpatiz eg tra halá ellent Ján esszénuso álla mez vissz szülőhazá Galil be gyógyítá ördögűz ut alkal 9, eml ördöghi exorcizáci m gyógyít alkalm am természetfelettisé mi bizonyít emlí tanítvá Tan lénye megf taní tanítá k prédi bűnb Or k eljövet Isten-At közh v a liturgi bűnb magábasz kiváltk v lé mind szükségessé hirdeté ő gondolatk moz Királ Me or Mal S speciá konce közs fo fell e külö ess körö c vall u világkatasz közel Jeruz pusz ro fe Or Mester Ján különb dolo m rabbi törv némelyi elhanyagolá megszegés töb speciá dolg amel szűklátkörűs tarto rendsze zsinagóg taní lehet v far tanítás lénye ellenk v zsin tel far bef ál m valláspoli abs többs Szanhedr kaszt-p fe ellenő t mért gyako Fariz tan met m par ő szinop evangé eg szamaritánus-par kü figy ér szempon H fr orienta bizony sz er formá társa os kohan ariszto pa lev segédp k ellen mu kasztp áld irán K vált szöv izrae szamaritán tanítv fig mo megté hel fős mi c I elve tör irá pogán szamaritánu vonak el gyógy ap megválas sz I tör emlé ezen felf c z ess ne állá né megj elkülön ki a étk törvén megtar tisztá ál ev ku ser eltil re kegysz tal ci megő el áld megtar tanítvány megtar spec Mia rég farizeus litur fe szig e változat napo háro mo bened S szakasza val Má bűn rövid Mia besz nyomaté hangsúly Tör elpuszt teljes kifej S j változ Törvé e paran ké tra lát Tö skrupu ő tekin Más n tekint elha Törvé rabbi magyaráza mester Ján kö böjtö vonak megen híve szom szed ga gyógy r életvesze ese eng S azon elen kéz sz törv ét alkal Mindaz ne kí Tö csorbít megtart ért ke cseleked szán tisztas hel fős jól legke ere nemze va is foglalk pró ra I ta álla hangozt szükséges J teoló sz újí különít Törv u b foglalt am esszénus-chaszid fell vall gyakoro k sz legcseké megszeg Ugya ez védte kiutasíto szeg ügyefogy nagymé támoga felker am as vil le s farizeus na mért gyako jel az kétségte evangéliumo teoló dombor megf mért mer ö újít erk nagys lep negye felkere látoga vigaszta d rigo tisztasági-higié törv értel ez érint esszénus-chaszideus szig t ma egye koha sz e tiszt törvén alkalma J nagy jótékony humani s figy ha új sz lekicsiny házas é szó tekin törv elv engedél azon T sz S primogeni a változt leányu egye örökölj u jel szoc gazd újítá keres forrás f pro éle vizsgálá farizeus visz ez viszon fariz v ellens tanítás legna az legnagyobbik H isk tanítás ismét viszo farizeuso meger L evangé sz e l ünn v tar Messi mes Pét ,S tanítvány e ut tit tart mind pró teljesítő nyomaté f val m Jól huma reprezent kultúrvilá szö kri vizsg állap szelí me fellépé sz k t ura társa osztályo kaszt-papsá g világi írástud sze Fel gazda elker tekint Zsol sz Z szeg pártfo mele gyakor vall Zsol próf szegé jámbo más gazd antiszoc dölyf a foga éle ford a Jeruzsá Pe ünne főf szinop evangéliu Evang ap gyanútl sajátma feláld szán evang sz Getsemá megkísé menek Jeruz Pe ünne á közvetl ily sz proku fővár megje megerős csapata m na sz forron mozgal vez t A Ba vezé ny fellá Naz mind kísére fővár vá csod gyógyítá épp ró ellen Jöv N a pes bá várossz áldozatho célj Jeruzsál áldo fogad megle szá Te üg avatk ké int pa n megbízo Rejt válas igé tanítójá Jáno egyenran s közvélem apell jelen kaszt-paps sze i prokurát fü s írá kérd ugy redu v tanítá H S iskol Ha Iz Örökk Iste Örökk De v zsi felt hitvallomá Sz felebar ma bi szeretet-paran L fog ö juda eti val Az legkegyetl ké He An kém törvén Caes fiz hab helybenhag vála zelót ellensz von fegyve szervezke pap aggaszt p hív felkelé ta Ró felel következ hatá papi korá farize ellenk szaddac letartózta Pe e Szanh ülésezhe N csütör fogyasz tanítvány mel tartó rés széder vac U va szom e Ez megse el f Gets ker mene rejtekh elá tanítv Iska m a tartózt eg vil igén Me szer törv sz leh f El prokurát lemond főpa Haná tény J ha-C apó sz vá kí Ol H magánvill vez s hangozt el Te elpusztít töre sze ural a pót formá eg messiás törekvé Valószí lá azo tényl természe k ame al letartóz lehe g v blaszf megszag ru es Szanh Szanhedr leh ü tárgya csüt Jeruz f k a t le törvén testü leh egybeh lehets papi-bizot Han tartózk hatá áta hatósá Po Pi prokuráto c mes igé z tá n láz e intézke következ fa lép ke letartózt fo hatósá ré letartózt kö foganatosít ug eszköz át prokuráto evangél t sz besz főpapo a i tö f mél átruh Han J Chai H Val G deposszed d na teki rang feljogo érez intézked a Pilátu a sze m Ind moha népv vi v t hát né ese zav mutatk il álla érde kivé Pi ha h z privilég érvényes ál ünnep tekint kér halálra kiszabadít f prokuráto A Ba n vád rebelli z ny lá na e szimpat J. római fize aján fogolymegvál k A kiált következ törvénykez szolgál kiv lehe c es provinci nemes Ró krucifiká borz kere fesz alkalm í Pi a szá ér ta L evangé sz rész u p megmu fájda enyh jeruzs assz tömjén-mirha keve nyújt k h sz tor öntud szen b visszauta Zsoltárve panaszk Z azá egyé sz ellentmond lát Messi m bizony mes küldeté ti tanítvány Kereszté zsi vis egy kö ker Galile műve dol hátramar Pales országr egy kö te h feltám le mes mivol Ellentmo születéshe vona a gal Nazar 1 ellent kényszer Bethl pr jövend fo k megjöve Me szülőh külö leg geneal tal Új-testament L genealó sz Ábra v visszave gener Luká Ád c jóré csodatétel ismé hal feltám Elijahú-leg feleleven átí esszénus ta c gyógyí elnyo elha ember együttér szán a ha -e egys tud paraszt leprás érintke bűnös egyé T eré n megeng esszénus ellenté követhe hely Királ k eljöv tanítv igazsá ti leg nag kölc szere mutas e i far tu ess sz gyak önk szegénys szűkös csal eltávol köve cselek J. kufá ki Templo evangé szö far he erede szadduc állh far bet ké ere kés zsi szer vádlója Pil tekint ártatl olya ártatl 28; Megjegy C J 1 T tanítv e Szanh To közé e k evangéli Az evangél sz J tanít Irod K Sá jüdi Qu B K J En Mehlfü Ta A We Wagen Sa A D'Herb Bibliot Orie Ur heideni jüdi Schriftst Le Hoff Apocr R Jesusm T St Krit Co Jüd Erlangen-Le Baring-G Ho Go La T App talmudi T Da B Tr Her Christi T Mi L Bisc jüdisch-deut Le Light Talmud O Ab Go En B Wün Bei Erläut Evang T Mid Gött Da Holtz Le Bou Pr Gege Jud Gött Da Christ Ju L Sol Hi L