12293.htm

CÍMSZÓ: Jézus

SZÓCIKK: "Egyéb újítása volt, amit szintén nem lehet lekicsinyelni, hogy a házasságot egész életre szólónak tekintette s a törvényes elválást sem engedélyezte (u. o. 10. 2-12), azonkívül a Talmud egyik helye szerint (Sábbát 116a), a primogeniturát meg akarta változtatni, hogy fiú- és leányutódok egyenlően örököljenek, mely utóbbi jelentős szociális és gazdasági újításáról a keresztény forrásokban nincs szó. Egyik fontos probléma J. életének vizsgálásánál a farizeusokhoz való viszonya, J. maga ezekkel nem volt soha rossz viszonyban, sem a farizeusok nem voltak neki ellenségei; tanításainak legnagyobb része azoknak s azok legnagyobbikának, Hillel , és iskolája tanításainak ismétlése. Hogy nem volt rossz viszonyban a farizeusokkal, azt megerősíti Lukács evangéliuma (14), mely szerint J. együtt lakott és ünnepelt velük. J. maga nem tartotta magát Messiásnak s messiási volta Pétertől ,Simeon) ered, aki a többi tanítványokkal együtt az utódlás miatt azt titokban tartotta. J. mindössze a próféták teljesítőjének s nyomatékosan az Ember fiának vallotta magát. Jóllehet J. majd 2000 év óta a humanitás reprezentálója a kultúrvilágban, a régi szövegek kritikai vizsgálata után meg kell állapítani azt is, hogy szelídsége mellett fellépésében szigorú és kemény is tudott lenni az akkor uralkodó társadalmi osztályokkal, a kaszt-papsággal, a gazdag világiakkal és a gőgös írástudókkal szemben. Feltűnő, hogy a gazdagokat elkerülte, s hogy e tekintetben is zsidó volt, mert a késői Zsoltárok szerint (Zsolt. 9, 10, 22, 25, 35, 40, 69, 109) a szegények pártfogását szíve egész melegével gyakorolta, ő is azt vallotta, amit ezek a zsidó Zsoltárok és a próféták, hogy a szegénység és jámborság, másrészt a gazdagság és antiszociális dölyfösség azonos fogalmak. J. életének nagy fordulója a 29. év, amikor Jeruzsálembe ment Peszach ünnepére. A főforrás erre a szinoptikus evangéliumokon kívül a Héber Evangélium apokrif irat, de még ebből is a gyanútlanság tűnik ki, nem pedig sajátmagának feláldozási szándéka. Ez evangélium szerint a Getsemánéban megkísérelte még a menekülést (24, 42). Jeruzsálem a Peszach ünnepsége előtt állott közvetlenül, s ilyenkor szokott volt a római prokurátor a fővárosban megjelenni megerősített csapataival, melyre annál nagyobb szükség volt, mert a nép a római adó miatt forrongott, sőt mozgalmában vezetőre talált egy J. bar Abbasz (Barabás nevű vezérben, aki nyíltan fellázadt. J. Nazareti) mindössze 20 tagú kíséretével ment a fővárosba, de ott már várták, mert csodatevő gyógyításának a nép ajkán híre kelt, éppenúgy annak is, hogy a rómaiak ellensége. Jövetele Niszan hó. 10-én volt, amikor a peszachi bárányt azon városszerte, áldozathozatal céljából. Ő is azért ment Jeruzsálembe, hogy áldozzon, de a fogadtatás meglepetés volt számára. Itt a Templom belső ügyeibe való avatkozása miatt kérdést intézett hozzá a papság, ill. Hanan v. főpap néhány megbízottja. Rejtélyes válaszában J. igényeit tanítójáéval, Jánoséval tette egyenrangúvá, ami más szóval a közvéleményre való apellálást jelentette a kaszt-papsággal szemben, mely ez időben a római prokurátortól függött (l. Főpap). A «szófer» (írástudó) kérdésére J. is ugyanúgy redukálta a zsidó vallás tanításait, mint Hillel és Sammái iskoláját, t. i. «Sémá»-ban: «Halljad Izráel, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló Egy!» (Deuter. 6, 4), vagyis a zsidóság feltétlen hitvallomásában és a «Szeresd felebarátod, mint saját magadat» bibliai szeretet-parancsban (Levit. 18, 19) foglalta azt össze, tehát a judaizmus etikáját vallotta ő is. Azonban a legkegyetlenebb kérdést Herodes Antipas kémeitől kapta s ez az volt, hogy törvényes-e Caesarnak adót fizetni? erre habozva, de helybenhagyólag válaszolt (Máté 22, 21), ami a zelótáknak (l. o.) ellenszenvet vonhatta maga után, mert ők Róma ellen fegyveresen szervezkedtek, ami a papságot is aggasztotta. De a papság J. és híveinek felkelésétől is tartott s a Rómának való felelősség következtében határozta el a papi-párt (tehát korántsem a farizeusok, hanem ellenkezően a szaddaceusok) J. letartóztatását még Peszách előtt, hogy a Szanhedrin ülésezhessen. Niszan hó 14., csütörtökön fogyasztotta el J. tanítványainak mellette tartózkodó részével a széder-esti vacsorát (Utolsó vacsora), mert az ünnep szombatra esett. Ezután, megsejtve, hogy Hanan v. főpap eljár ellene, a város falain kívül eső Getsemane kertjébe menekült, de ezt a rejtekhelyét elárulta egyik tanítványa, Judás Iskariót. Hogy milyen alapon tartóztatták le, nem egészen világos. J. nem igényelte a Messiás szerepét, de ha tette volna is ezt, a zsidó törvények szerint ezért nem lehetett perbe fogni. Először a prokurátortól lemondatott előző évi főpapnak, Hanánnak, a tényleges főpap Joszef ha-Chaifa apósának a szintén városon kívüli, az Olajfák Hegyén levő magánvillájába vezették J.-t, ahol sietve azt a vádat hangoztatták ellene, hogy a Templom elpusztítására törekszik s hogy azt szellemi uralommal akarja pótolni. A vád ebben a formájában egyenlő volt a messiásságra törekvéssel. Valószínűnek látszik azonban, hogy a tényleges, bár természetesen koholt vád, amelynek alapján letartóztatni lehetett, a «gidduf» volt, vagyis a blaszfémia, mert a főpap megszaggatta ruháit, amit csak ily esetben tett (Szanhedrin 8, 10, 11). A Nagy Szanhedrinnek nem lehetett ez ügyben tárgyalása, mert csütörtök éjjel volt az Jeruzsálem falain kívül, amikor a 73 tagból álló eme legfőbb törvényhozó testületet nem lehetett egybehívni, de lehetséges, hogy annak 23 tagú papi-bizottsága Hanánnál tartózkodott s ott határozta el J. átadását a római hatóságnak, ill. Pontius Pilátus prokurátornak, azon a címen, hogy messiási igéjével zavart támaszt a népben s lázadást okoz Róma ellen, s így a római intézkedések következtében a város falaiba lépéskor át kellett adni a már letartóztatott foglyot a római hatóságnak. Bár zsidó részről per nem volt, a letartóztatást a v. főpap közegei foganatosították s ugyanők eszközölték az átadást a prokurátornak. Az evangéliumok többes számban beszélnek a főpapokról, aminek oka, hogy ez időben történt a főpapi méltóság átruházása Hanánról Joszef Chaifára. Hanánt Valerius Gratus deposszedálta, de ennek dacára a nagyobb tekintély az övé volt s rangjánál fogva feljogosítva érezhette magát az intézkedésre. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2293. címszó a lexikon => 415. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12293.htm

CÍMSZÓ: Jézus

SZÓCIKK: Egyéb újítása volt, amit szintén nem lehet lekicsinyelni, hogy a házasságot egész életre szólónak tekintette s a törvényes elválást sem engedélyezte u. o. 10. 2-12 , azonkívül a Talmud egyik helye szerint Sábbát 116a , a primogeniturát meg akarta változtatni, hogy fiú- és leányutódok egyenlően örököljenek, mely utóbbi jelentős szociális és gazdasági újításáról a keresztény forrásokban nincs szó. Egyik fontos probléma J. életének vizsgálásánál a farizeusokhoz való viszonya, J. maga ezekkel nem volt soha rossz viszonyban, sem a farizeusok nem voltak neki ellenségei; tanításainak legnagyobb része azoknak s azok legnagyobbikának, Hillel , és iskolája tanításainak ismétlése. Hogy nem volt rossz viszonyban a farizeusokkal, azt megerősíti Lukács evangéliuma 14 , mely szerint J. együtt lakott és ünnepelt velük. J. maga nem tartotta magát Messiásnak s messiási volta Pétertől ,Simeon ered, aki a többi tanítványokkal együtt az utódlás miatt azt titokban tartotta. J. mindössze a próféták teljesítőjének s nyomatékosan az Ember fiának vallotta magát. Jóllehet J. majd 2000 év óta a humanitás reprezentálója a kultúrvilágban, a régi szövegek kritikai vizsgálata után meg kell állapítani azt is, hogy szelídsége mellett fellépésében szigorú és kemény is tudott lenni az akkor uralkodó társadalmi osztályokkal, a kaszt-papsággal, a gazdag világiakkal és a gőgös írástudókkal szemben. Feltűnő, hogy a gazdagokat elkerülte, s hogy e tekintetben is zsidó volt, mert a késői Zsoltárok szerint Zsolt. 9, 10, 22, 25, 35, 40, 69, 109 a szegények pártfogását szíve egész melegével gyakorolta, ő is azt vallotta, amit ezek a zsidó Zsoltárok és a próféták, hogy a szegénység és jámborság, másrészt a gazdagság és antiszociális dölyfösség azonos fogalmak. J. életének nagy fordulója a 29. év, amikor Jeruzsálembe ment Peszach ünnepére. A főforrás erre a szinoptikus evangéliumokon kívül a Héber Evangélium apokrif irat, de még ebből is a gyanútlanság tűnik ki, nem pedig sajátmagának feláldozási szándéka. Ez evangélium szerint a Getsemánéban megkísérelte még a menekülést 24, 42 . Jeruzsálem a Peszach ünnepsége előtt állott közvetlenül, s ilyenkor szokott volt a római prokurátor a fővárosban megjelenni megerősített csapataival, melyre annál nagyobb szükség volt, mert a nép a római adó miatt forrongott, sőt mozgalmában vezetőre talált egy J. bar Abbasz Barabás nevű vezérben, aki nyíltan fellázadt. J. Nazareti mindössze 20 tagú kíséretével ment a fővárosba, de ott már várták, mert csodatevő gyógyításának a nép ajkán híre kelt, éppenúgy annak is, hogy a rómaiak ellensége. Jövetele Niszan hó. 10-én volt, amikor a peszachi bárányt azon városszerte, áldozathozatal céljából. Ő is azért ment Jeruzsálembe, hogy áldozzon, de a fogadtatás meglepetés volt számára. Itt a Templom belső ügyeibe való avatkozása miatt kérdést intézett hozzá a papság, ill. Hanan v. főpap néhány megbízottja. Rejtélyes válaszában J. igényeit tanítójáéval, Jánoséval tette egyenrangúvá, ami más szóval a közvéleményre való apellálást jelentette a kaszt-papsággal szemben, mely ez időben a római prokurátortól függött l. Főpap . A szófer írástudó kérdésére J. is ugyanúgy redukálta a zsidó vallás tanításait, mint Hillel és Sammái iskoláját, t. i. Sémá -ban: Halljad Izráel, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló Egy! Deuter. 6, 4 , vagyis a zsidóság feltétlen hitvallomásában és a Szeresd felebarátod, mint saját magadat bibliai szeretet-parancsban Levit. 18, 19 foglalta azt össze, tehát a judaizmus etikáját vallotta ő is. Azonban a legkegyetlenebb kérdést Herodes Antipas kémeitől kapta s ez az volt, hogy törvényes-e Caesarnak adót fizetni? erre habozva, de helybenhagyólag válaszolt Máté 22, 21 , ami a zelótáknak l. o. ellenszenvet vonhatta maga után, mert ők Róma ellen fegyveresen szervezkedtek, ami a papságot is aggasztotta. De a papság J. és híveinek felkelésétől is tartott s a Rómának való felelősség következtében határozta el a papi-párt tehát korántsem a farizeusok, hanem ellenkezően a szaddaceusok J. letartóztatását még Peszách előtt, hogy a Szanhedrin ülésezhessen. Niszan hó 14., csütörtökön fogyasztotta el J. tanítványainak mellette tartózkodó részével a széder-esti vacsorát Utolsó vacsora , mert az ünnep szombatra esett. Ezután, megsejtve, hogy Hanan v. főpap eljár ellene, a város falain kívül eső Getsemane kertjébe menekült, de ezt a rejtekhelyét elárulta egyik tanítványa, Judás Iskariót. Hogy milyen alapon tartóztatták le, nem egészen világos. J. nem igényelte a Messiás szerepét, de ha tette volna is ezt, a zsidó törvények szerint ezért nem lehetett perbe fogni. Először a prokurátortól lemondatott előző évi főpapnak, Hanánnak, a tényleges főpap Joszef ha-Chaifa apósának a szintén városon kívüli, az Olajfák Hegyén levő magánvillájába vezették J.-t, ahol sietve azt a vádat hangoztatták ellene, hogy a Templom elpusztítására törekszik s hogy azt szellemi uralommal akarja pótolni. A vád ebben a formájában egyenlő volt a messiásságra törekvéssel. Valószínűnek látszik azonban, hogy a tényleges, bár természetesen koholt vád, amelynek alapján letartóztatni lehetett, a gidduf volt, vagyis a blaszfémia, mert a főpap megszaggatta ruháit, amit csak ily esetben tett Szanhedrin 8, 10, 11 . A Nagy Szanhedrinnek nem lehetett ez ügyben tárgyalása, mert csütörtök éjjel volt az Jeruzsálem falain kívül, amikor a 73 tagból álló eme legfőbb törvényhozó testületet nem lehetett egybehívni, de lehetséges, hogy annak 23 tagú papi-bizottsága Hanánnál tartózkodott s ott határozta el J. átadását a római hatóságnak, ill. Pontius Pilátus prokurátornak, azon a címen, hogy messiási igéjével zavart támaszt a népben s lázadást okoz Róma ellen, s így a római intézkedések következtében a város falaiba lépéskor át kellett adni a már letartóztatott foglyot a római hatóságnak. Bár zsidó részről per nem volt, a letartóztatást a v. főpap közegei foganatosították s ugyanők eszközölték az átadást a prokurátornak. Az evangéliumok többes számban beszélnek a főpapokról, aminek oka, hogy ez időben történt a főpapi méltóság átruházása Hanánról Joszef Chaifára. Hanánt Valerius Gratus deposszedálta, de ennek dacára a nagyobb tekintély az övé volt s rangjánál fogva feljogosítva érezhette magát az intézkedésre.

12293.ht

CÍMSZÓ Jézu

SZÓCIKK Egyé újítás volt ami szinté ne lehe lekicsinyelni hog házasságo egés életr szólóna tekintett törvénye elválás se engedélyezt u o 10 2-1 azonkívü Talmu egyi hely szerin Sábbá 116 primogeniturá me akart változtatni hog fiú é leányutódo egyenlőe örököljenek mel utóbb jelentő szociáli é gazdaság újításáró keresztén forrásokba ninc szó Egyi fonto problém J életéne vizsgálásáná farizeusokho val viszonya J mag ezekke ne vol soh ross viszonyban se farizeuso ne volta nek ellenségei tanításaina legnagyob rész azokna azo legnagyobbikának Hille é iskoláj tanításaina ismétlése Hog ne vol ross viszonyba farizeusokkal az megerősít Lukác evangélium 1 mel szerin J együt lakot é ünnepel velük J mag ne tartott magá Messiásna messiás volt Pétertő ,Simeo ered ak több tanítványokka együt a utódlá miat az titokba tartotta J mindössz prófétá teljesítőjéne nyomatékosa a Embe fiána vallott magát Jóllehe J maj 200 é ót humanitá reprezentálój kultúrvilágban rég szövege kritika vizsgálat utá me kel állapítan az is hog szelídség mellet fellépésébe szigor é kemén i tudot lenn a akko uralkod társadalm osztályokkal kaszt-papsággal gazda világiakka é gőgö írástudókka szemben Feltűnő hog gazdagoka elkerülte hog tekintetbe i zsid volt mer késő Zsoltáro szerin Zsolt 9 10 22 25 35 40 69 10 szegénye pártfogásá szív egés melegéve gyakorolta i az vallotta ami eze zsid Zsoltáro é próféták hog szegénysé é jámborság másrész gazdagsá é antiszociáli dölyfössé azono fogalmak J életéne nag fordulój 29 év amiko Jeruzsálemb men Peszac ünnepére főforrá err szinoptiku evangéliumoko kívü Hébe Evangéliu apokri irat d mé ebbő i gyanútlansá tűni ki ne pedi sajátmagána feláldozás szándéka E evangéliu szerin Getsemánéba megkísérelt mé menekülés 24 4 Jeruzsále Peszac ünnepség előt állot közvetlenül ilyenko szokot vol róma prokuráto fővárosba megjelenn megerősítet csapataival melyr anná nagyob szüksé volt mer né róma ad miat forrongott ső mozgalmába vezetőr talál eg J ba Abbas Barabá nev vezérben ak nyílta fellázadt J Nazaret mindössz 2 tag kíséretéve men fővárosba d ot má várták mer csodatev gyógyításána né ajká hír kelt éppenúg anna is hog rómaia ellensége Jövetel Nisza hó 10-é volt amiko peszach bárány azo városszerte áldozathozata céljából i azér men Jeruzsálembe hog áldozzon d fogadtatá meglepeté vol számára It Templo bels ügyeib val avatkozás miat kérdés intézet hozz papság ill Hana v főpa néhán megbízottja Rejtélye válaszába J igényei tanítójáéval Jánoséva tett egyenrangúvá am má szóva közvéleményr val apellálás jelentett kaszt-papságga szemben mel e időbe róma prokurátortó függöt l Főpa szófe írástud kérdésér J i ugyanúg redukált zsid vallá tanításait min Hille é Sammá iskoláját t i Sém -ban Hallja Izráel a Örökkéval m Istenünk a Örökkéval Egy Deuter 6 vagyi zsidósá feltétle hitvallomásába é Szeres felebarátod min sajá magada biblia szeretet-parancsba Levit 18 1 foglalt az össze tehá judaizmu etikájá vallott is Azonba legkegyetleneb kérdés Herode Antipa kémeitő kapt e a volt hog törvényes- Caesarna adó fizetni err habozva d helybenhagyóla válaszol Mát 22 2 am zelótákna l o ellenszenve vonhatt mag után mer ő Róm elle fegyverese szervezkedtek am papságo i aggasztotta D papsá J é híveine felkelésétő i tartot Rómána val felelőssé következtébe határozt e papi-pár tehá korántse farizeusok hane ellenkezőe szaddaceuso J letartóztatásá mé Peszác előtt hog Szanhedri ülésezhessen Nisza h 14. csütörtökö fogyasztott e J tanítványaina mellett tartózkod részéve széder-est vacsorá Utols vacsor mer a ünne szombatr esett Ezután megsejtve hog Hana v főpa eljá ellene váro falai kívü es Getseman kertjéb menekült d ez rejtekhelyé elárult egyi tanítványa Judá Iskariót Hog milye alapo tartóztattá le ne egésze világos J ne igényelt Messiá szerepét d h tett voln i ezt zsid törvénye szerin ezér ne lehetet perb fogni Előszö prokurátortó lemondatot előz év főpapnak Hanánnak ténylege főpa Josze ha-Chaif apósána szinté városo kívüli a Olajfá Hegyé lev magánvillájáb vezetté J.-t aho sietv az váda hangoztattá ellene hog Templo elpusztításár törekszi hog az szellem uralomma akarj pótolni vá ebbe formájába egyenl vol messiásságr törekvéssel Valószínűne látszi azonban hog tényleges bá természetese kohol vád amelyne alapjá letartóztatn lehetett giddu volt vagyi blaszfémia mer főpa megszaggatt ruháit ami csa il esetbe tet Szanhedri 8 10 1 Nag Szanhedrinne ne lehetet e ügybe tárgyalása mer csütörtö éjje vol a Jeruzsále falai kívül amiko 7 tagbó áll em legfőb törvényhoz testülete ne lehetet egybehívni d lehetséges hog anna 2 tag papi-bizottság Hanánná tartózkodot ot határozt e J átadásá róma hatóságnak ill Pontiu Pilátu prokurátornak azo címen hog messiás igéjéve zavar támasz népbe lázadás oko Róm ellen íg róma intézkedése következtébe váro falaib lépésko á kellet adn má letartóztatot foglyo róma hatóságnak Bá zsid részrő pe ne volt letartóztatás v főpa közege foganatosítottá ugyanő eszközölté a átadás prokurátornak A evangéliumo többe számba beszélne főpapokról amine oka hog e időbe történ főpap méltósá átruházás Hanánró Josze Chaifára Hanán Valeriu Gratu deposszedálta d enne dacár nagyob tekintél a öv vol rangjáná fogv feljogosítv érezhett magá a intézkedésre

12293.h

CÍMSZ Jéz

SZÓCIK Egy újítá vol am szint n leh lekicsinyeln ho házasság egé élet szólón tekintet törvény elválá s engedélyez 1 2- azonkív Talm egy hel szeri Sább 11 primogenitur m akar változtatn ho fi leányutód egyenlő örököljene me utób jelent szociál gazdasá újításár kereszté forrásokb nin sz Egy font problé életén vizsgálásán farizeusokh va viszony ma ezekk n vo so ros viszonyba s farizeus n volt ne ellensége tanításain legnagyo rés azokn az legnagyobbikána Hill iskolá tanításain ismétlés Ho n vo ros viszonyb farizeusokka a megerősí Luká evangéliu me szeri együ lako ünnepe velü ma n tartot mag Messiásn messiá vol Pétert ,Sime ere a töb tanítványokk együ utódl mia a titokb tartott mindöss prófét teljesítőjén nyomatékos Emb fián vallot magá Jólleh ma 20 ó humanit reprezentáló kultúrvilágba ré szöveg kritik vizsgála ut m ke állapíta a i ho szelídsé melle fellépéséb szigo kemé tudo len akk uralko társadal osztályokka kaszt-papságga gazd világiakk gőg írástudókk szembe Feltűn ho gazdagok elkerült ho tekintetb zsi vol me kés Zsoltár szeri Zsol 1 2 2 3 4 6 1 szegény pártfogás szí egé melegév gyakorolt a vallott am ez zsi Zsoltár prófétá ho szegénys jámborsá másrés gazdags antiszociál dölyföss azon fogalma életén na forduló 2 é amik Jeruzsálem me Pesza ünnepér főforr er szinoptik evangéliumok kív Héb Evangéli apokr ira m ebb gyanútlans tűn k n ped sajátmagán feláldozá szándék evangéli szeri Getsemánéb megkísérel m menekülé 2 Jeruzsál Pesza ünnepsé elő állo közvetlenü ilyenk szoko vo róm prokurát fővárosb megjelen megerősíte csapataiva mely ann nagyo szüks vol me n róm a mia forrongot s mozgalmáb vezető talá e b Abba Barab ne vezérbe a nyílt fellázad Nazare mindöss ta kíséretév me fővárosb o m vártá me csodate gyógyításán n ajk hí kel éppenú ann i ho római ellenség Jövete Nisz h 10- vol amik peszac bárán az városszert áldozathozat céljábó azé me Jeruzsálemb ho áldozzo fogadtat meglepet vo számár I Templ bel ügyei va avatkozá mia kérdé intéze hoz papsá il Han főp néhá megbízottj Rejtély válaszáb igénye tanítójáéva Jánosév tet egyenrangúv a m szóv közvélemény va apellálá jelentet kaszt-papságg szembe me időb róm prokurátort függö Főp szóf írástu kérdésé ugyanú redukál zsi vall tanításai mi Hill Samm iskolájá Sé -ba Hallj Izráe Örökkéva Istenün Örökkéva Eg Deute vagy zsidós feltétl hitvallomásáb Szere felebaráto mi saj magad bibli szeretet-parancsb Levi 1 foglal a össz teh judaizm etikáj vallot i Azonb legkegyetlene kérdé Herod Antip kémeit kap vol ho törvényes Caesarn ad fizetn er habozv helybenhagyól válaszo Má 2 a zelótákn ellenszenv vonhat ma utá me Ró ell fegyveres szervezkedte a papság aggasztott paps hívein felkelését tarto Rómán va felelőss következtéb határoz papi-pá teh koránts farizeuso han ellenkező szaddaceus letartóztatás m Peszá előt ho Szanhedr ülésezhesse Nisz 14 csütörtök fogyasztot tanítványain mellet tartózko részév széder-es vacsor Utol vacso me ünn szombat eset Ezutá megsejtv ho Han főp elj ellen vár fala kív e Getsema kertjé menekül e rejtekhely elárul egy tanítvány Jud Iskarió Ho mily alap tartóztatt l n egész világo n igényel Messi szerepé tet vol ez zsi törvény szeri ezé n lehete per fogn Elősz prokurátort lemondato elő é főpapna Hanánna tényleg főp Josz ha-Chai apósán szint város kívül Olajf Hegy le magánvillájá vezett J.- ah siet a vád hangoztatt ellen ho Templ elpusztításá töreksz ho a szelle uralomm akar pótoln v ebb formájáb egyen vo messiásság törekvésse Valószínűn látsz azonba ho ténylege b természetes koho vá amelyn alapj letartóztat lehetet gidd vol vagy blaszfémi me főp megszaggat ruhái am cs i esetb te Szanhedr 1 Na Szanhedrinn n lehete ügyb tárgyalás me csütört éjj vo Jeruzsál fala kívü amik tagb ál e legfő törvényho testület n lehete egybehívn lehetsége ho ann ta papi-bizottsá Hanánn tartózkodo o határoz átadás róm hatóságna il Ponti Pilát prokurátorna az címe ho messiá igéjév zava támas népb lázadá ok Ró elle í róm intézkedés következtéb vár falai lépésk kelle ad m letartóztato fogly róm hatóságna B zsi részr p n vol letartóztatá főp közeg foganatosított ugyan eszközölt átadá prokurátorna evangélium több számb beszéln főpapokró amin ok ho időb törté főpa méltós átruházá Hanánr Josz Chaifár Haná Valeri Grat deposszedált enn dacá nagyo tekinté ö vo rangján fog feljogosít érezhet mag intézkedésr

12293.

CÍMS Jé

SZÓCI Eg újít vo a szin le lekicsinyel h házassá eg éle szóló tekinte törvén elvál engedélye 2 azonkí Tal eg he szer Sáb 1 primogenitu aka változtat h f leányutó egyenl örököljen m utó jelen szociá gazdas újításá kereszt források ni s Eg fon probl életé vizsgálásá farizeusok v viszon m ezek v s ro viszonyb farizeu vol n ellenség tanításai legnagy ré azok a legnagyobbikán Hil iskol tanításai ismétlé H v ro viszony farizeusokk megerős Luk evangéli m szer egy lak ünnep vel m tarto ma Messiás messi vo Péter ,Sim er tö tanítványok egy utód mi titok tartot mindös prófé teljesítőjé nyomatéko Em fiá vallo mag Jólle m 2 humani reprezentál kultúrvilágb r szöve kriti vizsgál u k állapít h szelíds mell fellépésé szig kem tud le ak uralk társada osztályokk kaszt-papságg gaz világiak gő írástudók szemb Feltű h gazdago elkerül h tekintet zs vo m ké Zsoltá szer Zso szegén pártfogá sz eg melegé gyakorol vallot a e zs Zsoltá prófét h szegény jámbors másré gazdag antiszociá dölyfös azo fogalm életé n fordul ami Jeruzsále m Pesz ünnepé főfor e szinopti evangéliumo kí Hé Evangél apok ir eb gyanútlan tű pe sajátmagá feláldoz szándé evangél szer Getsemáné megkísére menekül Jeruzsá Pesz ünneps el áll közvetlen ilyen szok v ró prokurá főváros megjele megerősít csapataiv mel an nagy szük vo m ró mi forrongo mozgalmá vezet tal Abb Bara n vezérb nyíl felláza Nazar mindös t kíséreté m főváros várt m csodat gyógyításá aj h ke éppen an h róma ellensé Jövet Nis 10 vo ami pesza bárá a városszer áldozathoza céljáb az m Jeruzsálem h áldozz fogadta meglepe v számá Temp be ügye v avatkoz mi kérd intéz ho paps i Ha fő néh megbízott Rejtél válaszá igény tanítójáév Jánosé te egyenrangú szó közvélemén v apellál jelente kaszt-papság szemb m idő ró prokurátor függ Fő szó írást kérdés ugyan reduká zs val tanítása m Hil Sam iskoláj S -b Hall Izrá Örökkév Istenü Örökkév E Deut vag zsidó feltét hitvallomásá Szer felebarát m sa maga bibl szeretet-parancs Lev fogla öss te judaiz etiká vallo Azon legkegyetlen kérd Hero Anti kémei ka vo h törvénye Caesar a fizet e haboz helybenhagyó válasz M zelóták ellenszen vonha m ut m R el fegyvere szervezkedt papsá aggasztot pap hívei felkelésé tart Rómá v felelős következté határo papi-p te koránt farizeus ha ellenkez szaddaceu letartóztatá Pesz elő h Szanhed ülésezhess Nis 1 csütörtö fogyaszto tanítványai melle tartózk részé széder-e vacso Uto vacs m ün szomba ese Ezut megsejt h Ha fő el elle vá fal kí Getsem kertj menekü rejtekhel eláru eg tanítván Ju Iskari H mil ala tartóztat egés világ igénye Mess szerep te vo e zs törvén szer ez lehet pe fog Elős prokurátor lemondat el főpapn Hanánn tényle fő Jos ha-Cha apósá szin váro kívü Olaj Heg l magánvilláj vezet J. a sie vá hangoztat elle h Temp elpusztítás töreks h szell uralom aka pótol eb formájá egye v messiássá törekvéss Valószínű láts azonb h tényleg természete koh v amely alap letartózta lehete gid vo vag blaszfém m fő megszagga ruhá a c eset t Szanhed N Szanhedrin lehet ügy tárgyalá m csütör éj v Jeruzsá fal kív ami tag á legf törvényh testüle lehet egybehív lehetség h an t papi-bizotts Hanán tartózkod határo átadá ró hatóságn i Pont Pilá prokurátorn a cím h messi igéjé zav táma nép lázad o R ell ró intézkedé következté vá fala lépés kell a letartóztat fogl ró hatóságn zs rész vo letartóztat fő köze foganatosítot ugya eszközöl átad prokurátorn evangéliu töb szám beszél főpapokr ami o h idő tört főp méltó átruház Hanán Jos Chaifá Han Valer Gra deposszedál en dac nagy tekint v rangjá fo feljogosí érezhe ma intézkedés

12293

CÍM J

SZÓC E újí v szi l lekicsinye házass e él szól tekint törvé elvá engedély azonk Ta e h sze Sá primogenit ak változta leányut egyen örökölje ut jele szoci gazda újítás keresz forráso n E fo prob élet vizsgálás farizeuso viszo eze r viszony farize vo ellensé tanítása legnag r azo legnagyobbiká Hi isko tanítása ismétl r viszon farizeusok megerő Lu evangél sze eg la ünne ve tart m Messiá mess v Péte ,Si e t tanítványo eg utó m tito tarto mindö próf teljesítőj nyomaték E fi vall ma Jóll human reprezentá kultúrvilág szöv krit vizsgá állapí szelíd mel fellépés szi ke tu l a ural társad osztályok kaszt-papság ga világia g írástudó szem Felt gazdag elkerü tekinte z v k Zsolt sze Zs szegé pártfog s e meleg gyakoro vallo z Zsolt prófé szegén jámbor másr gazda antiszoci dölyfö az fogal élet fordu am Jeruzsál Pes ünnep főfo szinopt evangélium k H Evangé apo i e gyanútla t p sajátmag feláldo szánd evangé sze Getsemán megkísér menekü Jeruzs Pes ünnep e ál közvetle ilye szo r prokur főváro megjel megerősí csapatai me a nag szü v r m forrong mozgalm veze ta Ab Bar vezér nyí felláz Naza mindö kíséret főváro vár csoda gyógyítás a k éppe a róm ellens Jöve Ni 1 v am pesz bár várossze áldozathoz céljá a Jeruzsále áldoz fogadt meglep szám Tem b ügy avatko m kér inté h pap H f né megbízot Rejté válasz igén tanítójáé János t egyenrang sz közvélemé apellá jelent kaszt-papsá szem id r prokuráto füg F sz írás kérdé ugya reduk z va tanítás Hi Sa iskolá - Hal Izr Örökké Isten Örökké Deu va zsid felté hitvallomás Sze felebará s mag bib szeretet-paranc Le fogl ös t judai etik vall Azo legkegyetle kér Her Ant kéme k v törvény Caesa fize habo helybenhagy válas zelótá ellensze vonh u e fegyver szervezked paps aggaszto pa híve felkelés tar Róm felelő következt határ papi- t korán farizeu h ellenke szaddace letartóztat Pes el Szanhe ülésezhes Ni csütört fogyaszt tanítványa mell tartóz rész széder- vacs Ut vac ü szomb es Ezu megsej H f e ell v fa k Getse kert menek rejtekhe elár e tanítvá J Iskar mi al tartózta egé vilá igény Mes szere t v z törvé sze e lehe p fo Elő prokuráto lemonda e főpap Hanán tényl f Jo ha-Ch após szi vár kív Ola He magánvillá veze J si v hangozta ell Tem elpusztítá törek szel uralo ak póto e formáj egy messiáss törekvés Valószín lát azon tényle természet ko amel ala letartózt lehet gi v va blaszfé f megszagg ruh ese Szanhe Szanhedri lehe üg tárgyal csütö é Jeruzs fa kí am ta leg törvény testül lehe egybehí lehetsé a papi-bizott Haná tartózko határ átad r hatóság Pon Pil prokurátor cí mess igéj za tám né láza el r intézked következt v fal lépé kel letartózta fog r hatóság z rés v letartózta f köz foganatosíto ugy eszközö áta prokurátor evangéli tö szá beszé főpapok am id tör fő mélt átruhá Haná Jo Chaif Ha Vale Gr deposszedá e da nag tekin rangj f feljogos érezh m intézkedé

1229SZÓ új sz lekicsiny házas é szó tekin törv elv engedél azon T sz S primogeni a változt leányu egye örökölj u jel szoc gazd újítá keres forrás f pro éle vizsgálá farizeus visz ez viszon fariz v ellens tanítás legna az legnagyobbik H isk tanítás ismét viszo farizeuso meger L evangé sz e l ünn v tar Messi mes Pét ,S tanítvány e ut tit tart mind pró teljesítő nyomaté f val m Jól huma reprezent kultúrvilá szö kri vizsg állap szelí me fellépé sz k t ura társa osztályo kaszt-papsá g világi írástud sze Fel gazda elker tekint Zsol sz Z szeg pártfo mele gyakor vall Zsol próf szegé jámbo más gazd antiszoc dölyf a foga éle ford a Jeruzsá Pe ünne főf szinop evangéliu Evang ap gyanútl sajátma feláld szán evang sz Getsemá megkísé menek Jeruz Pe ünne á közvetl ily sz proku fővár megje megerős csapata m na sz forron mozgal vez t A Ba vezé ny fellá Naz mind kísére fővár vá csod gyógyítá épp ró ellen Jöv N a pes bá várossz áldozatho célj Jeruzsál áldo fogad megle szá Te üg avatk ké int pa n megbízo Rejt válas igé tanítójá Jáno egyenran s közvélem apell jelen kaszt-paps sze i prokurát fü s írá kérd ugy redu v tanítá H S iskol Ha Iz Örökk Iste Örökk De v zsi felt hitvallomá Sz felebar ma bi szeretet-paran L fog ö juda eti val Az legkegyetl ké He An kém törvén Caes fiz hab helybenhag vála zelót ellensz von fegyve szervezke pap aggaszt p hív felkelé ta Ró felel következ hatá papi korá farize ellenk szaddac letartózta Pe e Szanh ülésezhe N csütör fogyasz tanítvány mel tartó rés széder vac U va szom e Ez megse el f Gets ker mene rejtekh elá tanítv Iska m a tartózt eg vil igén Me szer törv sz leh f El prokurát lemond főpa Haná tény J ha-C apó sz vá kí Ol H magánvill vez s hangozt el Te elpusztít töre sze ural a pót formá eg messiás törekvé Valószí lá azo tényl természe k ame al letartóz lehe g v blaszf megszag ru es Szanh Szanhedr leh ü tárgya csüt Jeruz f k a t le törvén testü leh egybeh lehets papi-bizot Han tartózk hatá áta hatósá Po Pi prokuráto c mes igé z tá n láz e intézke következ fa lép ke letartózt fo hatósá ré letartózt kö foganatosít ug eszköz át prokuráto evangél t sz besz főpapo a i tö f mél átruh Han J Chai H Val G deposszed d na teki rang feljogo érez intézked