12297.htm

CÍMSZÓ: Jiftach

SZÓCIKK: "Jiftach (Jefta). A zsidó nép bírája, állami életének legzűrzavarosabb korszakában. Tulajdonképpen portyázó csapat vezére csak, mikor a gileádiak felhívására az ammoniták elleni hadjárat vezérségére vállalkozott. Harcos hevében megfogadta, hogy ha győzelmesen tér vissza a hadjáratból, akkor «ami háza kapujából eléje kerül, Istennek legyen szentelve» (feláldozza). A győzelem után éppen a leánya jön diadalmi zenével eléje. A vaksorsnak ez a kegyetlen játéka megrendíti, de állja fogadalmát. A Talmud fogadalmáért súlyosan elítéli. E helyen Eliézerre, Ábrahám pátriárka szolgájára utal a Talmud. Mikor Izsák számára feleséget ment keresni, ő is fogadalmat tett: Imé, itt állok a vízforrás mellett és e város lakosainak leányai kijönnek vizet meríteni. Legyen ezért ez : Hogy a leányzó, akinek azt fogom mondani: hajtsd meg a te vedredet, hogy ihassam és ez azt mondja erre : igyál, sőt még a tevéidet is megitatom : legyen az, akit szerzettél a te szolgádnak Izsáknak és ezen ismerjem meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én urammal. (Méz. I. 13. 14). Ezt a fogadalmat is elítéli a Talmud, mert megeshetett volna, hogy sánta, vagy vak lány kínálja meg a vízzel és akkor arra kényszerült volna, hogy a fogadalmát szegje meg, vagy az urához való hűségét. Könnyelműnek bélyegzi a Talmud Saul fogadkozását is, hogy a lányával jutalmazza azt meg, aki Góliátot leveri, mert rabszolga, vagy más megbélyegzett is legyőzhette volna az óriást (Taánit 46). Más helyen tragikus összeütközést sejt a Talmud J. és leánya között. Ez szemrehányásokkal halmozta el apját: «hiszen Jákob is megfogadta; «amit Isten ad, annak tizedét neki szentelem». Isten tizenkét fiúval áldotta meg, vajjon feláldozott-e ezek közül csak egyet is ?» J. barbár hatalmaskodását nem lehet össze egyeztetni még az őskori zsidóság erkölcseivel som, a fogadalmak szentségével még kevésbé és ellenszenvesen zord áldozatkészsége egyszer sem ihlette meg az ősi zsidó költészetet."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2297. címszó a lexikon => 416. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12297.htm

CÍMSZÓ: Jiftach

SZÓCIKK: Jiftach Jefta . A zsidó nép bírája, állami életének legzűrzavarosabb korszakában. Tulajdonképpen portyázó csapat vezére csak, mikor a gileádiak felhívására az ammoniták elleni hadjárat vezérségére vállalkozott. Harcos hevében megfogadta, hogy ha győzelmesen tér vissza a hadjáratból, akkor ami háza kapujából eléje kerül, Istennek legyen szentelve feláldozza . A győzelem után éppen a leánya jön diadalmi zenével eléje. A vaksorsnak ez a kegyetlen játéka megrendíti, de állja fogadalmát. A Talmud fogadalmáért súlyosan elítéli. E helyen Eliézerre, Ábrahám pátriárka szolgájára utal a Talmud. Mikor Izsák számára feleséget ment keresni, ő is fogadalmat tett: Imé, itt állok a vízforrás mellett és e város lakosainak leányai kijönnek vizet meríteni. Legyen ezért ez : Hogy a leányzó, akinek azt fogom mondani: hajtsd meg a te vedredet, hogy ihassam és ez azt mondja erre : igyál, sőt még a tevéidet is megitatom : legyen az, akit szerzettél a te szolgádnak Izsáknak és ezen ismerjem meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én urammal. Méz. I. 13. 14 . Ezt a fogadalmat is elítéli a Talmud, mert megeshetett volna, hogy sánta, vagy vak lány kínálja meg a vízzel és akkor arra kényszerült volna, hogy a fogadalmát szegje meg, vagy az urához való hűségét. Könnyelműnek bélyegzi a Talmud Saul fogadkozását is, hogy a lányával jutalmazza azt meg, aki Góliátot leveri, mert rabszolga, vagy más megbélyegzett is legyőzhette volna az óriást Taánit 46 . Más helyen tragikus összeütközést sejt a Talmud J. és leánya között. Ez szemrehányásokkal halmozta el apját: hiszen Jákob is megfogadta; amit Isten ad, annak tizedét neki szentelem . Isten tizenkét fiúval áldotta meg, vajjon feláldozott-e ezek közül csak egyet is ? J. barbár hatalmaskodását nem lehet össze egyeztetni még az őskori zsidóság erkölcseivel som, a fogadalmak szentségével még kevésbé és ellenszenvesen zord áldozatkészsége egyszer sem ihlette meg az ősi zsidó költészetet.

12297.ht

CÍMSZÓ Jiftac

SZÓCIKK Jiftac Jeft zsid né bírája állam életéne legzűrzavarosab korszakában Tulajdonképpe portyáz csapa vezér csak miko gileádia felhívásár a ammonitá ellen hadjára vezérségér vállalkozott Harco hevébe megfogadta hog h győzelmese té vissz hadjáratból akko am ház kapujábó eléj kerül Istenne legye szentelv feláldozz győzele utá éppe leány jö diadalm zenéve eléje vaksorsna e kegyetle játék megrendíti d állj fogadalmát Talmu fogadalmáér súlyosa elítéli helye Eliézerre Ábrahá pátriárk szolgájár uta Talmud Miko Izsá számár felesége men keresni i fogadalma tett Imé it állo vízforrá mellet é váro lakosaina leánya kijönne vize meríteni Legye ezér e Hog leányzó akine az fogo mondani hajts me t vedredet hog ihassa é e az mondj err igyál ső mé tevéide i megitato legye az aki szerzetté t szolgádna Izsákna é eze ismerje meg hog irgalmasságo cselekedté a é urammal Méz I 13 1 Ez fogadalma i elítél Talmud mer megeshetet volna hog sánta vag va lán kínálj me vízze é akko arr kényszerül volna hog fogadalmá szegj meg vag a uráho val hűségét Könnyelműne bélyegz Talmu Sau fogadkozásá is hog lányáva jutalmazz az meg ak Góliáto leveri mer rabszolga vag má megbélyegzet i legyőzhett voln a óriás Taáni 4 Má helye tragiku összeütközés sej Talmu J é leány között E szemrehányásokka halmozt e apját hisze Jáko i megfogadta ami Iste ad anna tizedé nek szentele Iste tizenké fiúva áldott meg vajjo feláldozott- eze közü csa egye i J barbá hatalmaskodásá ne lehe össz egyeztetn mé a őskor zsidósá erkölcseive som fogadalma szentségéve mé kevésb é ellenszenvese zor áldozatkészség egysze se ihlett me a ős zsid költészetet

12297.h

CÍMSZ Jifta

SZÓCIK Jifta Jef zsi n bíráj álla életén legzűrzavarosa korszakába Tulajdonképp portyá csap vezé csa mik gileádi felhívásá ammonit elle hadjár vezérségé vállalkozot Harc hevéb megfogadt ho győzelmes t viss hadjáratbó akk a há kapujáb elé kerü Istenn legy szentel feláldoz győzel ut épp leán j diadal zenév eléj vaksorsn kegyetl játé megrendít áll fogadalmá Talm fogadalmáé súlyos elítél hely Eliézerr Ábrah pátriár szolgájá ut Talmu Mik Izs számá feleség me keresn fogadalm tet Im i áll vízforr melle vár lakosain leány kijönn viz meríten Legy ezé Ho leányz akin a fog mondan hajt m vedrede ho ihass a mond er igyá s m tevéid megitat legy a ak szerzett szolgádn Izsákn ez ismerj me ho irgalmasság cselekedt uramma Mé 1 E fogadalm elíté Talmu me megeshete voln ho sánt va v lá kínál m vízz akk ar kényszerü voln ho fogadalm szeg me va uráh va hűségé Könnyelműn bélyeg Talm Sa fogadkozás i ho lányáv jutalmaz a me a Góliát lever me rabszolg va m megbélyegze legyőzhet vol óriá Taán M hely tragik összeütközé se Talm leán közöt szemrehányásokk halmoz apjá hisz Ják megfogadt am Ist a ann tized ne szentel Ist tizenk fiúv áldot me vajj feláldozott ez köz cs egy barb hatalmaskodás n leh öss egyeztet m ősko zsidós erkölcseiv so fogadalm szentségév m kevés ellenszenves zo áldozatkészsé egysz s ihlet m ő zsi költészete

12297.

CÍMS Jift

SZÓCI Jift Je zs bírá áll életé legzűrzavaros korszakáb Tulajdonkép porty csa vez cs mi gileád felhívás ammoni ell hadjá vezérség vállalkozo Har hevé megfogad h győzelme vis hadjáratb ak h kapujá el ker Isten leg szente feláldo győze u ép leá diada zené elé vaksors kegyet ját megrendí ál fogadalm Tal fogadalmá súlyo elíté hel Eliézer Ábra pátriá szolgáj u Talm Mi Iz szám felesé m keres fogadal te I ál vízfor mell vá lakosai leán kijön vi meríte Leg ez H leány aki fo monda haj vedred h ihas mon e igy tevéi megita leg a szerzet szolgád Izsák e ismer m h irgalmassá cseleked uramm M fogadal elít Talm m megeshet vol h sán v l kíná víz ak a kényszer vol h fogadal sze m v urá v hűség Könnyelmű bélye Tal S fogadkozá h lányá jutalma m Góliá leve m rabszol v megbélyegz legyőzhe vo óri Taá hel tragi összeütköz s Tal leá közö szemrehányások halmo apj his Já megfogad a Is an tize n szente Is tizen fiú áldo m vaj feláldozot e kö c eg bar hatalmaskodá le ös egyezte ősk zsidó erkölcsei s fogadal szentségé kevé ellenszenve z áldozatkészs egys ihle zs költészet

12297

CÍM Jif

SZÓC Jif J z bír ál élet legzűrzavaro korszaká Tulajdonké port cs ve c m gileá felhívá ammon el hadj vezérsé vállalkoz Ha hev megfoga győzelm vi hadjárat a kapuj e ke Iste le szent feláld győz é le diad zen el vaksor kegye já megrend á fogadal Ta fogadalm súly elít he Eliéze Ábr pátri szolgá Tal M I szá feles kere fogada t á vízfo mel v lakosa leá kijö v merít Le e leán ak f mond ha vedre iha mo ig tevé megit le szerze szolgá Izsá isme irgalmass cseleke uram fogada elí Tal megeshe vo sá kín ví a kénysze vo fogada sz ur hűsé Könnyelm bély Ta fogadkoz lány jutalm Góli lev rabszo megbélyeg legyőzh v ór Ta he trag összeütkö Ta le köz szemrehányáso halm ap hi J megfoga I a tiz szent I tize fi áld va feláldozo k e ba hatalmaskod l ö egyezt ős zsid erkölcse fogada szentség kev ellenszenv áldozatkész egy ihl z költésze

1229

CÍ Ji

SZÓ Ji bí á éle legzűrzavar korszak Tulajdonk por c v gile felhív ammo e had vezérs vállalko H he megfog győzel v hadjára kapu k Ist l szen felál győ l dia ze e vakso kegy j megren fogada T fogadal súl elí h Eliéz Áb pátr szolg Ta sz fele ker fogad vízf me lakos le kij merí L leá a mon h vedr ih m i tev megi l szerz szolg Izs ism irgalmas cselek ura fogad el Ta megesh v s kí v kénysz v fogad s u hűs Könnyel bél T fogadko lán jutal Gól le rabsz megbélye legyőz ó T h tra összeütk T l kö szemrehányás hal a h megfog ti szen tiz f ál v feláldoz b hatalmasko egyez ő zsi erkölcs fogad szentsé ke ellenszen áldozatkés eg ih költész