12299.htm

CÍMSZÓ: Jigdal

SZÓCIKK: Jigdal (h.). Magasztaltassék az élő Isten és legyen dicsőítve. A reggeli imarendbe fölvett hitvallomás, amely a Maimonides által dogmatizált tizenhárom hitcikkelyt tartalmazza. A közforgalomban levő imakönyvek ennek az imádságnak szerzőjéül is Maimonidest vallják, de tévesen, mert a XIV. sz: derekáig még nem is ismerték. A J. szerzője Dániel b. Jehuda Dájan, aki Olaszországban élt, A XV. sz. sziddurjai még a péntekesti liturgiába iktatták, némelyek a szombati muszaf, a legtöbben az engesztelő ünnep esti imarendjéhez csatolták. Utolsó versét (mészim jechaje él berov chaszdó, a holtakat feltámasztja a Mindenható nagy kegyelme) kétszer mondják. A spanyol-szefárd rituálé hozzáfűzte még azt a tizennegyedik verset is: Éle jud gimmel ikarim jeszod torat Mose emesz unvuato, íme ez a tizenhárom hitcikkely Mózes igaz Tórájának és prófétaságának alapja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2299. címszó a lexikon => 417. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12299.htm

CÍMSZÓ: Jigdal

SZÓCIKK: Jigdal h. . Magasztaltassék az élő Isten és legyen dicsőítve. A reggeli imarendbe fölvett hitvallomás, amely a Maimonides által dogmatizált tizenhárom hitcikkelyt tartalmazza. A közforgalomban levő imakönyvek ennek az imádságnak szerzőjéül is Maimonidest vallják, de tévesen, mert a XIV. sz: derekáig még nem is ismerték. A J. szerzője Dániel b. Jehuda Dájan, aki Olaszországban élt, A XV. sz. sziddurjai még a péntekesti liturgiába iktatták, némelyek a szombati muszaf, a legtöbben az engesztelő ünnep esti imarendjéhez csatolták. Utolsó versét mészim jechaje él berov chaszdó, a holtakat feltámasztja a Mindenható nagy kegyelme kétszer mondják. A spanyol-szefárd rituálé hozzáfűzte még azt a tizennegyedik verset is: Éle jud gimmel ikarim jeszod torat Mose emesz unvuato, íme ez a tizenhárom hitcikkely Mózes igaz Tórájának és prófétaságának alapja.

12299.ht

CÍMSZÓ Jigda

SZÓCIKK Jigda h Magasztaltassé a él Iste é legye dicsőítve reggel imarendb fölvet hitvallomás amel Maimonide álta dogmatizál tizenháro hitcikkely tartalmazza közforgalomba lev imakönyve enne a imádságna szerzőjéü i Maimonides vallják d tévesen mer XIV sz derekái mé ne i ismerték J szerzőj Dánie b Jehud Dájan ak Olaszországba élt XV sz sziddurja mé péntekest liturgiáb iktatták némelye szombat muszaf legtöbbe a engesztel ünne est imarendjéhe csatolták Utols versé mészi jechaj é bero chaszdó holtaka feltámasztj Mindenhat nag kegyelm kétsze mondják spanyol-szefár rituál hozzáfűzt mé az tizennegyedi verse is Él ju gimme ikari jeszo tora Mos emes unvuato ím e tizenháro hitcikkel Móze iga Tórájána é prófétaságána alapja

12299.h

CÍMSZ Jigd

SZÓCIK Jigd Magasztaltass é Ist legy dicsőítv regge imarend fölve hitvallomá ame Maimonid ált dogmatizá tizenhár hitcikkel tartalmazz közforgalomb le imakönyv enn imádságn szerzőjé Maimonide valljá tévese me XI s dereká m n ismerté szerző Dáni Jehu Dája a Olaszországb él X s sziddurj m péntekes liturgiá iktattá némely szomba musza legtöbb engeszte ünn es imarendjéh csatoltá Utol vers mész jecha ber chaszd holtak feltámaszt Mindenha na kegyel kétsz mondjá spanyol-szefá rituá hozzáfűz m a tizennegyed vers i É j gimm ikar jesz tor Mo eme unvuat í tizenhár hitcikke Móz ig Tóráján prófétaságán alapj

12299.

CÍMS Jig

SZÓCI Jig Magasztaltas Is leg dicsőít regg imaren fölv hitvallom am Maimoni ál dogmatiz tizenhá hitcikke tartalmaz közforgalom l imaköny en imádság szerzőj Maimonid vallj téves m X derek ismert szerz Dán Jeh Dáj Olaszország é sziddur pénteke liturgi iktatt némel szomb musz legtöb engeszt ün e imarendjé csatolt Uto ver més jech be chasz holta feltámasz Mindenh n kegye kéts mondj spanyol-szef ritu hozzáfű tizennegye ver gim ika jes to M em unvua tizenhá hitcikk Mó i Tórájá prófétaságá alap

12299

CÍM Ji

SZÓC Ji Magasztalta I le dicsőí reg imare föl hitvallo a Maimon á dogmati tizenh hitcikk tartalma közforgalo imakön e imádsá szerző Maimoni vall téve dere ismer szer Dá Je Dá Olaszorszá sziddu péntek liturg iktat néme szom mus legtö engesz ü imarendj csatol Ut ve mé jec b chas holt feltámas Minden kegy két mond spanyol-sze rit hozzáf tizennegy ve gi ik je t e unvu tizenh hitcik M Tóráj prófétaság ala

1229

CÍ J

SZÓ J Magasztalt l dicső re imar fö hitvall Maimo dogmat tizen hitcik tartalm közforgal imakö imáds szerz Maimon val tév der isme sze D J D Olaszorsz szidd pénte litur ikta ném szo mu legt enges imarend csato U v m je cha hol feltáma Minde keg ké mon spanyol-sz ri hozzá tizenneg v g i j unv tizen hitci Tórá prófétasá al