12305.htm

CÍMSZÓ: Joachim

SZEMÉLYNÉV: Joachim József

SZÓCIKK: "Joachim, 1. József*, hegedűművész és komponista, szül. Köpcsényben 1831 jún. 28., megh.. Berlinben 1907 aug. 15. Kilencéves korában a bécsi konzervatóriumba került, ahol Böhm tanítványa volt. Itt Mendelssohn-Bertholdy előtt is játszott, majd a Gewandhausban lépett fel tizenkétéves korában az Ernst-quartettel. 1849-ig maradt J. Lipcsében, mint Dávid és Hartmann tanítványa, de közben egész Németországban hangversenyezett. 1844-ben maga Mendelssohn vitte Angliába, ahol előkelő koncerteken lépett fel. 1849-ben Parisba ment és itt Berliozzal együtt lépett fel nagy sikerrel. Ezután Weimarba hívták meg koncertmesternek, majd a hannoveri király hegedű szólistája lett 1852. 1868-ban Berlinbe, a Königl. Hochschule f. Musik tanárának és a Szépművészeti Akadémia tagjának hívták meg. Világhírű quartettjét továbbra is vezette s öregkoráig koncertezett. Kompozícióin Schumann hatása érzik erősen. Formai és tartalmi tekintetben legkiválóbb alkotása a Magyar koncert. További jelentékeny kompozíciói: Hamlet-nyitány (op.4); Héber melódiák (hegedűre és pianóra, op. 9); Nocturne, hegedűre és kis zenekarra (op. 12); Dem Andenken Kleists (op. 14); Marza jelenet Schiller Demetriusából (contralto-solo és orches-terre, op. 14) stb. A J.-ról szóló számos könyv közül legjobb Moseré (2 köt. 1900). Ugyanő J. levelezéseinek kiadója is."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2305. címszó a lexikon => 417. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12305.htm

CÍMSZÓ: Joachim

SZEMÉLYNÉV: Joachim József

SZÓCIKK: Joachim, 1. József*, hegedűművész és komponista, szül. Köpcsényben 1831 jún. 28., megh.. Berlinben 1907 aug. 15. Kilencéves korában a bécsi konzervatóriumba került, ahol Böhm tanítványa volt. Itt Mendelssohn-Bertholdy előtt is játszott, majd a Gewandhausban lépett fel tizenkétéves korában az Ernst-quartettel. 1849-ig maradt J. Lipcsében, mint Dávid és Hartmann tanítványa, de közben egész Németországban hangversenyezett. 1844-ben maga Mendelssohn vitte Angliába, ahol előkelő koncerteken lépett fel. 1849-ben Parisba ment és itt Berliozzal együtt lépett fel nagy sikerrel. Ezután Weimarba hívták meg koncertmesternek, majd a hannoveri király hegedű szólistája lett 1852. 1868-ban Berlinbe, a Königl. Hochschule f. Musik tanárának és a Szépművészeti Akadémia tagjának hívták meg. Világhírű quartettjét továbbra is vezette s öregkoráig koncertezett. Kompozícióin Schumann hatása érzik erősen. Formai és tartalmi tekintetben legkiválóbb alkotása a Magyar koncert. További jelentékeny kompozíciói: Hamlet-nyitány op.4 ; Héber melódiák hegedűre és pianóra, op. 9 ; Nocturne, hegedűre és kis zenekarra op. 12 ; Dem Andenken Kleists op. 14 ; Marza jelenet Schiller Demetriusából contralto-solo és orches-terre, op. 14 stb. A J.-ról szóló számos könyv közül legjobb Moseré 2 köt. 1900 . Ugyanő J. levelezéseinek kiadója is.

12305.ht

CÍMSZÓ Joachi

SZEMÉLYNÉV Joachi Józse

SZÓCIKK Joachim 1 József* hegedűművés é komponista szül Köpcsénybe 183 jún 28. megh. Berlinbe 190 aug 15 Kilencéve korába bécs konzervatóriumb került aho Böh tanítvány volt It Mendelssohn-Berthold előt i játszott maj Gewandhausba lépet fe tizenkétéve korába a Ernst-quartettel 1849-i marad J Lipcsében min Dávi é Hartman tanítványa d közbe egés Németországba hangversenyezett 1844-be mag Mendelssoh vitt Angliába aho előkel koncerteke lépet fel 1849-be Parisb men é it Berliozza együt lépet fe nag sikerrel Ezutá Weimarb hívtá me koncertmesternek maj hannover királ heged szólistáj let 1852 1868-ba Berlinbe Königl Hochschul f Musi tanárána é Szépművészet Akadémi tagjána hívtá meg Világhír quartettjé továbbr i vezett öregkorái koncertezett Kompozíciói Schuman hatás érzi erősen Forma é tartalm tekintetbe legkiválób alkotás Magya koncert Tovább jelentéken kompozíciói Hamlet-nyitán op. Hébe melódiá hegedűr é pianóra op Nocturne hegedűr é ki zenekarr op 1 De Andenke Kleist op 1 Marz jelene Schille Demetriusábó contralto-sol é orches-terre op 1 stb J.-ró szól számo köny közü legjob Moser köt 190 Ugyan J levelezéseine kiadój is

12305.h

CÍMSZ Joach

SZEMÉLYNÉ Joach Józs

SZÓCIK Joachi József hegedűművé komponist szü Köpcsényb 18 jú 28 megh Berlinb 19 au 1 Kilencév koráb béc konzervatórium kerül ah Bö tanítván vol I Mendelssohn-Berthol elő játszot ma Gewandhausb lépe f tizenkétév koráb Ernst-quartette 1849- mara Lipcsébe mi Dáv Hartma tanítvány közb egé Németországb hangversenyezet 1844-b ma Mendelsso vit Angliáb ah előke koncertek lépe fe 1849-b Paris me i Berliozz együ lépe f na sikerre Ezut Weimar hívt m koncertmesterne ma hannove kirá hege szólistá le 185 1868-b Berlinb König Hochschu Mus tanárán Szépművésze Akadém tagján hívt me Világhí quartettj tovább vezet öregkorá koncertezet Kompozíció Schuma hatá érz erőse Form tartal tekintetb legkiváló alkotá Magy koncer Továb jelentéke kompozíció Hamlet-nyitá op Héb melódi hegedű pianór o Nocturn hegedű k zenekar o D Andenk Kleis o Mar jelen Schill Demetriusáb contralto-so orches-terr o st J.-r szó szám kön köz legjo Mose kö 19 Ugya levelezésein kiadó i

12305.

CÍMS Joac

SZEMÉLYN Joac Józ

SZÓCI Joach Józse hegedűműv komponis sz Köpcsény 1 j 2 meg Berlin 1 a Kilencé korá bé konzervatóriu kerü a B tanítvá vo Mendelssohn-Bertho el játszo m Gewandhaus lép tizenkété korá Ernst-quartett 1849 mar Lipcséb m Dá Hartm tanítván köz eg Németország hangversenyeze 1844- m Mendelss vi Angliá a elők koncerte lép f 1849- Pari m Berlioz egy lép n sikerr Ezu Weima hív koncertmestern m hannov kir heg szólist l 18 1868- Berlin Köni Hochsch Mu tanárá Szépművész Akadé tagjá hív m Világh quartett továb veze öregkor koncerteze Kompozíci Schum hat ér erős For tarta tekintet legkivál alkot Mag konce Tová jelenték kompozíci Hamlet-nyit o Hé melód heged pianó Noctur heged zeneka Anden Klei Ma jele Schil Demetriusá contralto-s orches-ter s J.- sz szá kö kö legj Mos k 1 Ugy levelezései kiad

12305

CÍM Joa

SZEMÉLY Joa Jó

SZÓC Joac Józs hegedűmű komponi s Köpcsén me Berli Kilenc kor b konzervatóri ker tanítv v Mendelssohn-Berth e játsz Gewandhau lé tizenkét kor Ernst-quartet 184 ma Lipcsé D Hart tanítvá kö e Németorszá hangversenyez 1844 Mendels v Angli elő koncert lé 1849 Par Berlio eg lé siker Ez Weim hí koncertmester hanno ki he szólis 1 1868 Berli Kön Hochsc M tanár Szépművés Akad tagj hí Világ quartet tová vez öregko koncertez Kompozíc Schu ha é erő Fo tart tekinte legkivá alko Ma konc Tov jelenté kompozíc Hamlet-nyi H meló hege pian Noctu hege zenek Ande Kle M jel Schi Demetrius contralto- orches-te J. s sz k k leg Mo Ug levelezése kia

1230

CÍ Jo

SZEMÉL Jo J

SZÓ Joa Józ hegedűm kompon Köpcsé m Berl Kilen ko konzervatór ke tanít Mendelssohn-Bert játs Gewandha l tizenké ko Ernst-quarte 18 m Lipcs Har tanítv k Németorsz hangversenye 184 Mendel Angl el koncer l 184 Pa Berli e l sike E Wei h koncertmeste hann k h szóli 186 Berl Kö Hochs taná Szépművé Aka tag h Vilá quarte tov ve öregk koncerte Kompozí Sch h er F tar tekint legkiv alk M kon To jelent kompozí Hamlet-ny mel heg pia Noct heg zene And Kl je Sch Demetriu contralto orches-t J s le M U levelezés ki