12306.htm

CÍMSZÓ: Joachim

SZEMÉLYNÉV: Joachim Vilmos

SZÓCIKK: ". J. Vilmos, kiváló orvosíró, szül. Pozsonyban 1811., megh. Pesten 1858. szept. 17. A pozsonyi jesiván Talmudot tanult, majd a pesti egyetem orvosi fakultására iratkozott be és 1838. doktorátust tett, azután Bécsben lett kórházi-, majd katonaorvos Itáliában. Aztán Sárváron, majd 1853-tól kezdve Pesten volt orvos. Értékes orvostudományi munkásságot fejtett ki magyar nyelven is. Magyarországnak egyik legelső szakképzett balneológusa volt s idevonatkozó írásai részint az Orvosi Tárban jelentek meg, részint a Balneologische Zeitschrift-ben és a Zeitschrift f. Natur- u. Heilkunde in Ungarn-ban. Önállóan megjelent művei: Der Gesundheitsfreund der menschlichen Seele (1845); Törvénykezési orvostan orvosok s jogászoknak számára (1853, első enemű munka magyar nyelven); Betrachtungen über die hämohoidalzustände u. deren Heilung (1855); Die Bitterwässer Pannoniens in chemischen physioologischer u. vorzüglich in therapeutischer Beziehung (1855.); Zur Diagnostik u. Therapie der Abscesse (1856). Tagja volt több külföldi orvosi tudományos társaságnak. (V. ö. Reich Bész Él III. f. 18.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2306. címszó a lexikon => 417. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12306.htm

CÍMSZÓ: Joachim

SZEMÉLYNÉV: Joachim Vilmos

SZÓCIKK: . J. Vilmos, kiváló orvosíró, szül. Pozsonyban 1811., megh. Pesten 1858. szept. 17. A pozsonyi jesiván Talmudot tanult, majd a pesti egyetem orvosi fakultására iratkozott be és 1838. doktorátust tett, azután Bécsben lett kórházi-, majd katonaorvos Itáliában. Aztán Sárváron, majd 1853-tól kezdve Pesten volt orvos. Értékes orvostudományi munkásságot fejtett ki magyar nyelven is. Magyarországnak egyik legelső szakképzett balneológusa volt s idevonatkozó írásai részint az Orvosi Tárban jelentek meg, részint a Balneologische Zeitschrift-ben és a Zeitschrift f. Natur- u. Heilkunde in Ungarn-ban. Önállóan megjelent művei: Der Gesundheitsfreund der menschlichen Seele 1845 ; Törvénykezési orvostan orvosok s jogászoknak számára 1853, első enemű munka magyar nyelven ; Betrachtungen über die hämohoidalzustände u. deren Heilung 1855 ; Die Bitterwässer Pannoniens in chemischen physioologischer u. vorzüglich in therapeutischer Beziehung 1855. ; Zur Diagnostik u. Therapie der Abscesse 1856 . Tagja volt több külföldi orvosi tudományos társaságnak. V. ö. Reich Bész Él III. f. 18.

12306.ht

CÍMSZÓ Joachi

SZEMÉLYNÉV Joachi Vilmo

SZÓCIKK J Vilmos kivál orvosíró szül Pozsonyba 1811. megh Peste 1858 szept 17 pozsony jesivá Talmudo tanult maj pest egyete orvos fakultásár iratkozot b é 1838 doktorátus tett azutá Bécsbe let kórházi- maj katonaorvo Itáliában Aztá Sárváron maj 1853-tó kezdv Peste vol orvos Értéke orvostudomány munkásságo fejtet k magya nyelve is Magyarországna egyi legels szakképzet balneológus vol idevonatkoz írása részin a Orvos Tárba jelente meg részin Balneologisch Zeitschrift-be é Zeitschrif f Natur u Heilkund i Ungarn-ban Önállóa megjelen művei De Gesundheitsfreun de menschliche Seel 184 Törvénykezés orvosta orvoso jogászokna számár 1853 els enem munk magya nyelve Betrachtunge übe di hämohoidalzuständ u dere Heilun 185 Di Bitterwässe Pannonien i chemische physioologische u vorzüglic i therapeutische Beziehun 1855 Zu Diagnosti u Therapi de Abscess 185 Tagj vol töb külföld orvos tudományo társaságnak V ö Reic Bés É III f 18

12306.h

CÍMSZ Joach

SZEMÉLYNÉ Joach Vilm

SZÓCIK Vilmo kivá orvosír szü Pozsonyb 1811 meg Pest 185 szep 1 pozson jesiv Talmud tanul ma pes egyet orvo fakultásá iratkozo 183 doktorátu tet azut Bécsb le kórházi ma katonaorv Itáliába Azt Sárváro ma 1853-t kezd Pest vo orvo Érték orvostudomán munkásság fejte magy nyelv i Magyarországn egy legel szakképze balneológu vo idevonatko írás részi Orvo Tárb jelent me részi Balneologisc Zeitschrift-b Zeitschri Natu Heilkun Ungarn-ba Önálló megjele műve D Gesundheitsfreu d menschlich See 18 Törvénykezé orvost orvos jogászokn számá 185 el ene mun magy nyelv Betrachtung üb d hämohoidalzustän der Heilu 18 D Bitterwäss Pannonie chemisch physioologisch vorzügli therapeutisch Beziehu 185 Z Diagnost Therap d Absces 18 Tag vo tö külföl orvo tudomány társaságna Rei Bé II 1

12306.

CÍMS Joac

SZEMÉLYN Joac Vil

SZÓCI Vilm kiv orvosí sz Pozsony 181 me Pes 18 sze pozso jesi Talmu tanu m pe egye orv fakultás iratkoz 18 doktorát te azu Bécs l kórház m katonaor Itáliáb Az Sárvár m 1853- kez Pes v orv Érté orvostudomá munkássá fejt mag nyel Magyarország eg lege szakképz balneológ v idevonatk írá rész Orv Tár jelen m rész Balneologis Zeitschrift- Zeitschr Nat Heilku Ungarn-b Önáll megjel műv Gesundheitsfre menschlic Se 1 Törvénykez orvos orvo jogászok szám 18 e en mu mag nyel Betrachtun ü hämohoidalzustä de Heil 1 Bitterwäs Pannoni chemisc physioologisc vorzügl therapeutisc Bezieh 18 Diagnos Thera Absce 1 Ta v t külfö orv tudomán társaságn Re B I

12306

CÍM Joa

SZEMÉLY Joa Vi

SZÓC Vil ki orvos s Pozson 18 m Pe 1 sz pozs jes Talm tan p egy or fakultá iratko 1 doktorá t az Béc kórhá katonao Itáliá A Sárvá 1853 ke Pe or Ért orvostudom munkáss fej ma nye Magyarorszá e leg szakkép balneoló idevonat ír rés Or Tá jele rés Balneologi Zeitschrift Zeitsch Na Heilk Ungarn- Önál megje mű Gesundheitsfr menschli S Törvényke orvo orv jogászo szá 1 e m ma nye Betrachtu hämohoidalzust d Hei Bitterwä Pannon chemis physioologis vorzüg therapeutis Bezie 1 Diagno Ther Absc T külf or tudomá társaság R

1230

CÍ Jo

SZEMÉL Jo V

SZÓ Vi k orvo Pozso 1 P s poz je Tal ta eg o fakult iratk doktor a Bé kórh katona Itáli Sárv 185 k P o Ér orvostudo munkás fe m ny Magyarorsz le szakké balneol idevona í ré O T jel ré Balneolog Zeitschrif Zeitsc N Heil Ungarn Öná megj m Gesundheitsf menschl Törvényk orv or jogász sz m ny Betracht hämohoidalzus He Bitterw Panno chemi physioologi vorzü therapeuti Bezi Diagn The Abs kül o tudom társasá