12307.htm

CÍMSZÓ: Jób

SZÓCIKK: "Jób (Ijób, Hiób), hőse a róla elnevezett könyvnek, amely a bibliai Szentiratok c. gyűjteményben a harmadik helyre került a zsidó kánon szerint. J. a szenvedésben való jámbor kitartás eszményképévé magasodott a világirodalomban. J. nem zsidó, hanem Uc-ból való arab. Három országból való három barátja szintén nem zsidó. Egész környezete idegen s a könyv témája is kiemelkedik a zsidóvallás légköréből és az általános emberi vallásbölcselet magasságában mozog. J. könyve (Kohelettel és a Példabeszédekkel) az ú. n. Chochmó- (bölcsesség) irodalom körébe tartozik és az egyetemes emberi szempontok racionális fölismerése jellemzi. Költői stílusú párbeszédben bontakozik ki a hős szenvedése és valláserkölcsi szemlélete. A dialógust prózai nyelven írt prológus előzi meg. A prológus nem minden adata egyezik a párbeszéd adataival és ezért sokan azt a felfogást vallják, hogy a prózai bevezetés csak későbbi toldalék. J. jámbor ember s nagyon gazdag. A sátán kétségbe vonja az ő igaz jámborságát, s azt mondja, hogy azért istenfélő J., mert gazdag. Sújtaná Isten őt csapásokkal, bizony nem tartana ki vallásosságában. Isten, hogy próbára tegye J.-ot, kiszolgáltatja őt mindenestül, de élete kivételével, a sátánnak. Gyermekeit, vagyonát elvesztette és barátai Elifáz, Bildád és Cofár (aztán Elihu) felkeresik, hogy megvigasztalják. Végül Isten is megszólal és J. sorsa jóra fordul. J. tehát azáltal is pernyertessé lett, hogy ő bizonyult vallásosnak a jámborkodó barátokkal szemben. Amazok vallása a megszokottság kényelmes puha párnája, az övé azonban a kritika útvesztőjén keresztül világosságra kijutott vallásosság, mely a becsület védelmének hevében született újjá. Kételyek mardossák meg mindvégig az isteni igazságszolgáltatás felől, de elvégre Isten fölötte áll még annak az igazságnak is, melyet ember a maga szűk látókörében annak tart. Az anthropocentrikus világlátásnak át kell alakulni theocentrikussá. Ennyiben lehet a könyvet, mint általában szokás, theodiceának, istenigazolásnak venni. De még sokkal inkább igazolja az embert, ki a sátán ármánykodása ellenére megtartja jellemének tengelyét: az Istenhitet. Ilyen értelemben fogja fel e könyv tendenciáját magyar-zsidó kutatója : Hevesi Simon is. A liturgiában J. könyve borús hangulatú tartalma folytán av hó 9 napjának magánolvasmányai között kapott helyet. Jób könyvét az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat bibliájában Béres Ármin, a Frenkel-féle bibliában Hevesi Simon fordította. Irodalom. Hevesi Simon, J. könyve; C. Siegfried (Jew. Encycl.), Ewald (2. kiad. 1854) : Klostermann (Real-encycl.) : Budde (1896) ; Ceyne, J. a. Solomon (1887) ; Bickell, Dichtungen d. Hebräer II. (1892) : Das Buch J. (Wien 1894): Voigt, Einge Stellen d. Buches J.). (1895) ; Lei, Studien u. Kritiken (1896) ; Bár. Text d. Buches J. (1895) ; Laue,, Die Komposition d. Buches J. (1895) ; Reuss, Das Alte Testament (1892-94) ; Duhm, J. (1897) : Reuss, Vortrag über d, Buch J. (1888): Hoffmann. J. (1891): Fr. Delitsch, Das Buch J. (Leipzig 1902)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2307. címszó a lexikon => 418. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12307.htm

CÍMSZÓ: Jób

SZÓCIKK: Jób Ijób, Hiób , hőse a róla elnevezett könyvnek, amely a bibliai Szentiratok c. gyűjteményben a harmadik helyre került a zsidó kánon szerint. J. a szenvedésben való jámbor kitartás eszményképévé magasodott a világirodalomban. J. nem zsidó, hanem Uc-ból való arab. Három országból való három barátja szintén nem zsidó. Egész környezete idegen s a könyv témája is kiemelkedik a zsidóvallás légköréből és az általános emberi vallásbölcselet magasságában mozog. J. könyve Kohelettel és a Példabeszédekkel az ú. n. Chochmó- bölcsesség irodalom körébe tartozik és az egyetemes emberi szempontok racionális fölismerése jellemzi. Költői stílusú párbeszédben bontakozik ki a hős szenvedése és valláserkölcsi szemlélete. A dialógust prózai nyelven írt prológus előzi meg. A prológus nem minden adata egyezik a párbeszéd adataival és ezért sokan azt a felfogást vallják, hogy a prózai bevezetés csak későbbi toldalék. J. jámbor ember s nagyon gazdag. A sátán kétségbe vonja az ő igaz jámborságát, s azt mondja, hogy azért istenfélő J., mert gazdag. Sújtaná Isten őt csapásokkal, bizony nem tartana ki vallásosságában. Isten, hogy próbára tegye J.-ot, kiszolgáltatja őt mindenestül, de élete kivételével, a sátánnak. Gyermekeit, vagyonát elvesztette és barátai Elifáz, Bildád és Cofár aztán Elihu felkeresik, hogy megvigasztalják. Végül Isten is megszólal és J. sorsa jóra fordul. J. tehát azáltal is pernyertessé lett, hogy ő bizonyult vallásosnak a jámborkodó barátokkal szemben. Amazok vallása a megszokottság kényelmes puha párnája, az övé azonban a kritika útvesztőjén keresztül világosságra kijutott vallásosság, mely a becsület védelmének hevében született újjá. Kételyek mardossák meg mindvégig az isteni igazságszolgáltatás felől, de elvégre Isten fölötte áll még annak az igazságnak is, melyet ember a maga szűk látókörében annak tart. Az anthropocentrikus világlátásnak át kell alakulni theocentrikussá. Ennyiben lehet a könyvet, mint általában szokás, theodiceának, istenigazolásnak venni. De még sokkal inkább igazolja az embert, ki a sátán ármánykodása ellenére megtartja jellemének tengelyét: az Istenhitet. Ilyen értelemben fogja fel e könyv tendenciáját magyar-zsidó kutatója : Hevesi Simon is. A liturgiában J. könyve borús hangulatú tartalma folytán av hó 9 napjának magánolvasmányai között kapott helyet. Jób könyvét az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat bibliájában Béres Ármin, a Frenkel-féle bibliában Hevesi Simon fordította. Irodalom. Hevesi Simon, J. könyve; C. Siegfried Jew. Encycl. , Ewald 2. kiad. 1854 : Klostermann Real-encycl. : Budde 1896 ; Ceyne, J. a. Solomon 1887 ; Bickell, Dichtungen d. Hebräer II. 1892 : Das Buch J. Wien 1894 : Voigt, Einge Stellen d. Buches J. . 1895 ; Lei, Studien u. Kritiken 1896 ; Bár. Text d. Buches J. 1895 ; Laue,, Die Komposition d. Buches J. 1895 ; Reuss, Das Alte Testament 1892-94 ; Duhm, J. 1897 : Reuss, Vortrag über d, Buch J. 1888 : Hoffmann. J. 1891 : Fr. Delitsch, Das Buch J. Leipzig 1902 .

12307.ht

CÍMSZÓ Jó

SZÓCIKK Jó Ijób Hió hős ról elnevezet könyvnek amel biblia Szentirato c gyűjteménybe harmadi helyr kerül zsid káno szerint J szenvedésbe val jámbo kitartá eszményképév magasodot világirodalomban J ne zsidó hane Uc-bó val arab Háro országbó val háro barátj szinté ne zsidó Egés környezet idege köny témáj i kiemelkedi zsidóvallá légkörébő é a általáno ember vallásbölcsele magasságába mozog J könyv Kohelette é Példabeszédekke a ú n Chochmó bölcsessé irodalo köréb tartozi é a egyeteme ember szemponto racionáli fölismerés jellemzi Költő stílus párbeszédbe bontakozi k hő szenvedés é valláserkölcs szemlélete dialógus próza nyelve ír prológu előz meg prológu ne minde adat egyezi párbeszé adataiva é ezér soka az felfogás vallják hog próza bevezeté csa később toldalék J jámbo embe nagyo gazdag sátá kétségb vonj a iga jámborságát az mondja hog azér istenfél J. mer gazdag Sújtan Iste ő csapásokkal bizon ne tartan k vallásosságában Isten hog próbár tegy J.-ot kiszolgáltatj ő mindenestül d élet kivételével sátánnak Gyermekeit vagyoná elvesztett é baráta Elifáz Bildá é Cofá aztá Elih felkeresik hog megvigasztalják Végü Iste i megszóla é J sors jór fordul J tehá azálta i pernyertess lett hog bizonyul vallásosna jámborkod barátokka szemben Amazo vallás megszokottsá kényelme puh párnája a öv azonba kritik útvesztőjé keresztü világosságr kijutot vallásosság mel becsüle védelméne hevébe születet újjá Kételye mardossá me mindvégi a isten igazságszolgáltatá felől d elvégr Iste fölött ál mé anna a igazságna is melye embe mag szű látókörébe anna tart A anthropocentriku világlátásna á kel alakuln theocentrikussá Ennyibe lehe könyvet min általába szokás theodiceának istenigazolásna venni D mé sokka inkáb igazolj a embert k sátá ármánykodás ellenér megtartj jelleméne tengelyét a Istenhitet Ilye értelembe fogj fe köny tendenciájá magyar-zsid kutatój Heves Simo is liturgiába J könyv ború hangulat tartalm folytá a h napjána magánolvasmánya közöt kapot helyet Jó könyvé a Izraelit Magya Irodalm Társula bibliájába Bére Ármin Frenkel-fél bibliába Heves Simo fordította Irodalom Heves Simon J könyve C Siegfrie Jew Encycl Ewal 2 kiad 185 Klosterman Real-encycl Budd 189 Ceyne J a Solomo 188 Bickell Dichtunge d Hebräe II 189 Da Buc J Wie 189 Voigt Eing Stelle d Buche J 189 Lei Studie u Kritike 189 Bár Tex d Buche J 189 Laue, Di Kompositio d Buche J 189 Reuss Da Alt Testamen 1892-9 Duhm J 189 Reuss Vortra übe d Buc J 188 Hoffmann J 189 Fr Delitsch Da Buc J Leipzi 190

12307.h

CÍMSZ J

SZÓCIK J Ijó Hi hő ró elneveze könyvne ame bibli Szentirat gyűjteményb harmad hely kerü zsi kán szerin szenvedésb va jámb kitart eszményképé magasodo világirodalomba n zsid han Uc-b va ara Hár országb va hár barát szint n zsid Egé környeze ideg kön témá kiemelked zsidóvall légköréb általán embe vallásbölcsel magasságáb mozo köny Kohelett Példabeszédekk Chochm bölcsess irodal köré tartoz egyetem embe szempont racionál fölismeré jellemz Költ stílu párbeszédb bontakoz h szenvedé valláserkölc szemlélet dialógu próz nyelv í prológ elő me prológ n mind ada egyez párbesz adataiv ezé sok a felfogá valljá ho próz bevezet cs későb toldalé jámb emb nagy gazda sát kétség von ig jámborságá a mondj ho azé istenfé J me gazda Sújta Ist csapásokka bizo n tarta vallásosságába Iste ho próbá teg J.-o kiszolgáltat mindenestü éle kivételéve sátánna Gyermekei vagyon elvesztet barát Elifá Bild Cof azt Eli felkeresi ho megvigasztaljá Vég Ist megszól sor jó fordu teh azált pernyertes let ho bizonyu vallásosn jámborko barátokk szembe Amaz vallá megszokotts kényelm pu párnáj ö azonb kriti útvesztőj kereszt világosság kijuto vallásossá me becsül védelmén hevéb születe újj Kétely mardoss m mindvég iste igazságszolgáltat felő elvég Ist fölöt á m ann igazságn i mely emb ma sz látóköréb ann tar anthropocentrik világlátásn ke alakul theocentrikuss Ennyib leh könyve mi általáb szoká theodiceána istenigazolásn venn m sokk inká igazol ember sát ármánykodá ellené megtart jellemén tengelyé Istenhite Ily értelemb fog f kön tendenciáj magyar-zsi kutató Heve Sim i liturgiáb köny bor hangula tartal folyt napján magánolvasmány közö kapo helye J könyv Izraeli Magy Irodal Társul bibliájáb Bér Ármi Frenkel-fé bibliáb Heve Sim fordított Irodalo Heve Simo könyv Siegfri Je Encyc Ewa kia 18 Klosterma Real-encyc Bud 18 Ceyn Solom 18 Bickel Dichtung Hebrä I 18 D Bu Wi 18 Voig Ein Stell Buch 18 Le Studi Kritik 18 Bá Te Buch 18 Laue D Kompositi Buch 18 Reus D Al Testame 1892- Duh 18 Reus Vortr üb Bu 18 Hoffman 18 F Delitsc D Bu Leipz 19

12307.

CÍMS

SZÓCI Ij H h r elnevez könyvn am bibl Szentira gyűjtemény harma hel ker zs ká szeri szenvedés v jám kitar eszménykép magasod világirodalomb zsi ha Uc- v ar Há ország v há bará szin zsi Eg környez ide kö tém kiemelke zsidóval légköré általá emb vallásbölcse magasságá moz kön Kohelet Példabeszédek Choch bölcses iroda kör tarto egyete emb szempon racioná fölismer jellem Köl stíl párbeszéd bontako szenved valláserköl szemléle dialóg pró nyel proló el m proló min ad egye párbes adatai ez so felfog vallj h pró beveze c késő toldal jám em nag gazd sá kétsé vo i jámborság mond h az istenf m gazd Sújt Is csapásokk biz tart vallásosságáb Ist h prób te J.- kiszolgálta mindenest él kivételév sátánn Gyermeke vagyo elveszte bará Elif Bil Co az El felkeres h megvigasztalj Vé Is megszó so j ford te azál pernyerte le h bizony vallásos jámbork barátok szemb Ama vall megszokott kényel p párná azon krit útvesztő keresz világossá kijut vallásoss m becsü védelmé hevé szület új Kétel mardos mindvé ist igazságszolgálta fel elvé Is fölö an igazság mel em m s látóköré an ta anthropocentri világlátás k alaku theocentrikus Ennyi le könyv m általá szok theodiceán istenigazolás ven sok ink igazo embe sá ármánykod ellen megtar jellemé tengely Istenhit Il értelem fo kö tendenciá magyar-zs kutat Hev Si liturgiá kön bo hangul tarta foly napjá magánolvasmán köz kap hely köny Izrael Mag Iroda Társu bibliájá Bé Árm Frenkel-f bibliá Hev Si fordítot Irodal Hev Sim köny Siegfr J Ency Ew ki 1 Klosterm Real-ency Bu 1 Cey Solo 1 Bicke Dichtun Hebr 1 B W 1 Voi Ei Stel Buc 1 L Stud Kriti 1 B T Buc 1 Lau Komposit Buc 1 Reu A Testam 1892 Du 1 Reu Vort ü B 1 Hoffma 1 Delits B Leip 1

12307

CÍM

SZÓC I elneve könyv a bib Szentir gyűjtemén harm he ke z k szer szenvedé já kita eszményké magaso világirodalom zs h Uc a H orszá h bar szi zs E környe id k té kiemelk zsidóva légkör által em vallásbölcs magasság mo kö Kohele Példabeszéde Choc bölcse irod kö tart egyet em szempo racion fölisme jelle Kö stí párbeszé bontak szenve valláserkö szemlél dialó pr nye prol e prol mi a egy párbe adata e s felfo vall pr bevez kés tolda já e na gaz s kéts v jámborsá mon a isten gaz Súj I csapások bi tar vallásosságá Is pró t J. kiszolgált mindenes é kivételé sátán Gyermek vagy elveszt bar Eli Bi C a E felkere megvigasztal V I megsz s for t azá pernyert l bizon valláso jámbor baráto szem Am val megszokot kénye párn azo kri útveszt keres világoss kiju vallásos becs védelm hev szüle ú Kéte mardo mindv is igazságszolgált fe elv I föl a igazsá me e látókör a t anthropocentr világlátá alak theocentriku Enny l köny által szo theodiceá istenigazolá ve so in igaz emb s ármányko elle megta jellem tengel Istenhi I értele f k tendenci magyar-z kuta He S liturgi kö b hangu tart fol napj magánolvasmá kö ka hel kön Izrae Ma Irod Társ bibliáj B Ár Frenkel- bibli He S fordíto Iroda He Si kön Siegf Enc E k Kloster Real-enc B Ce Sol Bick Dichtu Heb Vo E Ste Bu Stu Krit Bu La Komposi Bu Re Testa 189 D Re Vor Hoffm Delit Lei

1230SZÓ elnev köny bi Szenti gyűjtemé har h k sze szenved j kit eszményk magas világirodalo z U orsz ba sz z körny i t kiemel zsidóv légkö álta e vallásbölc magassá m k Kohel Példabeszéd Cho bölcs iro k tar egye e szemp racio fölism jell K st párbesz bonta szenv valláserk szemlé dial p ny pro pro m eg párb adat felf val p beve ké told j n ga két jámbors mo iste ga Sú csapáso b ta vallásosság I pr J kiszolgál mindene kivétel sátá Gyerme vag elvesz ba El B felker megvigaszta megs fo az pernyer bizo vallás jámbo barát sze A va megszoko kény pár az kr útvesz kere világos kij valláso bec védel he szül Két mard mind i igazságszolgál f el fö igazs m látókö anthropocent világlát ala theocentrik Enn kön álta sz theodice istenigazol v s i iga em ármányk ell megt jelle tenge Istenh értel tendenc magyar- kut H liturg k hang tar fo nap magánolvasm k k he kö Izra M Iro Tár bibliá Á Frenkel bibl H fordít Irod H S kö Sieg En Kloste Real-en C So Bic Dicht He V St B St Kri B L Kompos B R Test 18 R Vo Hoff Deli Le