12312.htm

CÍMSZÓ: Jochanan ben Zakkai

SZÓCIKK: "Jochanan ben Zakkai. Jeruzsálem elpusztítása s az azt követő kornak legjelentékenyebb tannaitája, a jabnei akadémia megalapítója. Hillel tanítványa (Szukkót 28a) és utóda volt az iskola vezetésében, mert jóllehet legfiatalabb volt a tanítványok közt, Hillel mégis őt jelölte utódának, mint a bölcsesség és a jövő generáció atyját (Jeruzs. Neddárim V. 39b). Élete utolsó negyven esztendejében Izrael vezetője volt. A templom elpusztítása előtt már nagy aktivitást fejtett ki, különösen a szadduceusok Halachájával szemben. 18 évig Galileában élt, aztán a lakosság tudatlansága és vallási közönyössége miatt eltávozott onnan. Jeruzsálem védelmében élénk részt vett, de a békekötést tanácsolta; midőn azonban ez nem volt lehetséges, missziója tudatában koporsóban kivitette magát az égő városból s Vespasianus engedélyével Jabnében megalapította nagyjelentőségű akadémiáját. Ekkor már öreg volt, de energiájával, tudományával és nagy tekintélyével mégis a zsidóság centrumává emelte az iskolaszékhelyet. Legfőbb érdeme, hogy az áldozás és ceremóniák helyébe az áhítatos imát és a tanulást helyezte. A Szanhedrint szintén Jabnéba helyezte át. Élete utolsó éveit Berur Hagilban töltötte s itt keresték fel tanítványai. Utóda a pátrarcha, II. Gamaliel lett. J. utolsó óráit a Talmud (Beráchot 28b) beszéli el, úgyszintén azt is, hogy soha senki se látta máshol, mint vagy a Bész-há-Midrásban, vagy tanulmányok közben. Főképp törvénytudása volt nagy, de sokoldalú ismerete kiterjedt a Halachára és Haggadára is, ezenkívül pedig biblia-exegézisét is több helyen említi a Talmud (Bába Bathra 10b, Ábot di R. N. 4., Bechórot 5b, Chullin 27b, Jerus. Szanhedrin 19b, Pesztika 40c). J. volt a szimbolikus biblia interpretáció rendszeresítője módszerét chomer-nek nevezik. Történelmi nagysága abban áll, hogy a zsidóság világhelyzetét világosan felismerte idejében s azt a legkétségbeejtőbb viszonyok között reorganizálta, féltve őrzött írásmagyarázatát és tradicionális ismereteit pedig az utókor számára megmentette."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2312. címszó a lexikon => 418. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12312.htm

CÍMSZÓ: Jochanan ben Zakkai

SZÓCIKK: Jochanan ben Zakkai. Jeruzsálem elpusztítása s az azt követő kornak legjelentékenyebb tannaitája, a jabnei akadémia megalapítója. Hillel tanítványa Szukkót 28a és utóda volt az iskola vezetésében, mert jóllehet legfiatalabb volt a tanítványok közt, Hillel mégis őt jelölte utódának, mint a bölcsesség és a jövő generáció atyját Jeruzs. Neddárim V. 39b . Élete utolsó negyven esztendejében Izrael vezetője volt. A templom elpusztítása előtt már nagy aktivitást fejtett ki, különösen a szadduceusok Halachájával szemben. 18 évig Galileában élt, aztán a lakosság tudatlansága és vallási közönyössége miatt eltávozott onnan. Jeruzsálem védelmében élénk részt vett, de a békekötést tanácsolta; midőn azonban ez nem volt lehetséges, missziója tudatában koporsóban kivitette magát az égő városból s Vespasianus engedélyével Jabnében megalapította nagyjelentőségű akadémiáját. Ekkor már öreg volt, de energiájával, tudományával és nagy tekintélyével mégis a zsidóság centrumává emelte az iskolaszékhelyet. Legfőbb érdeme, hogy az áldozás és ceremóniák helyébe az áhítatos imát és a tanulást helyezte. A Szanhedrint szintén Jabnéba helyezte át. Élete utolsó éveit Berur Hagilban töltötte s itt keresték fel tanítványai. Utóda a pátrarcha, II. Gamaliel lett. J. utolsó óráit a Talmud Beráchot 28b beszéli el, úgyszintén azt is, hogy soha senki se látta máshol, mint vagy a Bész-há-Midrásban, vagy tanulmányok közben. Főképp törvénytudása volt nagy, de sokoldalú ismerete kiterjedt a Halachára és Haggadára is, ezenkívül pedig biblia-exegézisét is több helyen említi a Talmud Bába Bathra 10b, Ábot di R. N. 4., Bechórot 5b, Chullin 27b, Jerus. Szanhedrin 19b, Pesztika 40c . J. volt a szimbolikus biblia interpretáció rendszeresítője módszerét chomer-nek nevezik. Történelmi nagysága abban áll, hogy a zsidóság világhelyzetét világosan felismerte idejében s azt a legkétségbeejtőbb viszonyok között reorganizálta, féltve őrzött írásmagyarázatát és tradicionális ismereteit pedig az utókor számára megmentette.

12312.ht

CÍMSZÓ Jochana be Zakka

SZÓCIKK Jochana be Zakkai Jeruzsále elpusztítás a az követ korna legjelentékenyeb tannaitája jabne akadémi megalapítója Hille tanítvány Szukkó 28 é utód vol a iskol vezetésében mer jóllehe legfiatalab vol tanítványo közt Hille mégi ő jelölt utódának min bölcsessé é jöv generáci atyjá Jeruzs Neddári V 39 Élet utols negyve esztendejébe Izrae vezetőj volt templo elpusztítás előt má nag aktivitás fejtet ki különöse szadduceuso Halachájáva szemben 1 évi Galileába élt aztá lakossá tudatlanság é vallás közönyösség miat eltávozot onnan Jeruzsále védelmébe élén rész vett d békekötés tanácsolta midő azonba e ne vol lehetséges missziój tudatába koporsóba kivitett magá a ég városbó Vespasianu engedélyéve Jabnébe megalapított nagyjelentőség akadémiáját Ekko má öre volt d energiájával tudományáva é nag tekintélyéve mégi zsidósá centrumáv emelt a iskolaszékhelyet Legfőb érdeme hog a áldozá é ceremóniá helyéb a áhítato imá é tanulás helyezte Szanhedrin szinté Jabnéb helyezt át Élet utols évei Beru Hagilba töltött it keresté fe tanítványai Utód pátrarcha II Gamalie lett J utols órái Talmu Berácho 28 beszél el úgyszinté az is hog soh senk s látt máshol min vag Bész-há-Midrásban vag tanulmányo közben Főkép törvénytudás vol nagy d sokoldal ismeret kiterjed Halachár é Haggadár is ezenkívü pedi biblia-exegézisé i töb helye említ Talmu Báb Bathr 10b Ábo d R N 4. Bechóro 5b Chulli 27b Jerus Szanhedri 19b Pesztik 40 J vol szimboliku bibli interpretáci rendszeresítőj módszeré chomer-ne nevezik Történelm nagyság abba áll hog zsidósá világhelyzeté világosa felismert idejébe az legkétségbeejtőb viszonyo közöt reorganizálta féltv őrzöt írásmagyarázatá é tradicionáli ismeretei pedi a utóko számár megmentette

12312.h

CÍMSZ Jochan b Zakk

SZÓCIK Jochan b Zakka Jeruzsál elpusztítá a köve korn legjelentékenye tannaitáj jabn akadém megalapítój Hill tanítván Szukk 2 utó vo isko vezetésébe me jólleh legfiatala vo tanítvány köz Hill még jelöl utódána mi bölcsess jö generác atyj Jeruz Neddár 3 Éle utol negyv esztendejéb Izra vezető vol templ elpusztítá elő m na aktivitá fejte k különös szadduceus Halachájáv szembe év Galileáb él azt lakoss tudatlansá vallá közönyössé mia eltávozo onna Jeruzsál védelméb élé rés vet békeköté tanácsolt mid azonb n vo lehetsége misszió tudatáb koporsób kivitet mag é városb Vespasian engedélyév Jabnéb megalapítot nagyjelentősé akadémiájá Ekk m ör vol energiájáva tudományáv na tekintélyév még zsidós centrumá emel iskolaszékhelye Legfő érdem ho áldoz ceremóni helyé áhítat im tanulá helyezt Szanhedri szint Jabné helyez á Éle utol éve Ber Hagilb töltöt i kerest f tanítványa Utó pátrarch I Gamali let utol órá Talm Berách 2 beszé e úgyszint a i ho so sen lát másho mi va Bész-há-Midrásba va tanulmány közbe Főké törvénytudá vo nag sokolda ismere kiterje Halachá Haggadá i ezenkív ped biblia-exegézis tö hely emlí Talm Bá Bath 10 Áb 4 Bechór 5 Chull 27 Jeru Szanhedr 19 Peszti 4 vo szimbolik bibl interpretác rendszeresítő módszer chomer-n nevezi Történel nagysá abb ál ho zsidós világhelyzet világos felismer idejéb a legkétségbeejtő viszony közö reorganizált félt őrzö írásmagyarázat tradicionál ismerete ped utók számá megmentett

12312.

CÍMS Jocha Zak

SZÓCI Jocha Zakk Jeruzsá elpusztít köv kor legjelentékeny tannaitá jab akadé megalapító Hil tanítvá Szuk ut v isk vezetéséb m jólle legfiatal v tanítván kö Hil mé jelö utódán m bölcses j generá aty Jeru Neddá Él uto negy esztendejé Izr vezet vo temp elpusztít el n aktivit fejt különö szadduceu Halachájá szemb é Galileá é az lakos tudatlans vall közönyöss mi eltávoz onn Jeruzsá védelmé él ré ve békeköt tanácsol mi azon v lehetség misszi tudatá koporsó kivite ma város Vespasia engedélyé Jabné megalapíto nagyjelentős akadémiáj Ek ö vo energiájáv tudományá n tekintélyé mé zsidó centrum eme iskolaszékhely Legf érde h áldo ceremón hely áhíta i tanul helyez Szanhedr szin Jabn helye Él uto év Be Hagil töltö keres tanítvány Ut pátrarc Gamal le uto ór Tal Berác besz úgyszin h s se lá másh m v Bész-há-Midrásb v tanulmán közb Fők törvénytud v na sokold ismer kiterj Halach Haggad ezenkí pe biblia-exegézi t hel eml Tal B Bat 1 Á Bechó Chul 2 Jer Szanhed 1 Peszt v szimboli bib interpretá rendszeresít módsze chomer- nevez Történe nagys ab á h zsidó világhelyze világo felisme idejé legkétségbeejt viszon köz reorganizál fél őrz írásmagyaráza tradicioná ismeret pe utó szám megmentet

12312

CÍM Joch Za

SZÓC Joch Zak Jeruzs elpusztí kö ko legjelentéken tannait ja akad megalapít Hi tanítv Szu u is vezetésé jóll legfiata tanítvá k Hi m jel utódá bölcse gener at Jer Nedd É ut neg esztendej Iz veze v tem elpusztí e aktivi fej külön szadduce Halacháj szem Galile a lako tudatlan val közönyös m eltávo on Jeruzs védelm é r v békekö tanácso m azo lehetsé missz tudat kopors kivit m váro Vespasi engedély Jabn megalapít nagyjelentő akadémiá E v energiájá tudomány tekintély m zsid centru em iskolaszékhel Leg érd áld ceremó hel áhít tanu helye Szanhed szi Jab hely É ut é B Hagi tölt kere tanítván U pátrar Gama l ut ó Ta Berá bes úgyszi s l más Bész-há-Midrás tanulmá köz Fő törvénytu n sokol isme kiter Halac Hagga ezenk p biblia-exegéz he em Ta Ba Bech Chu Je Szanhe Pesz szimbol bi interpret rendszeresí módsz chomer neve Történ nagy a zsid világhelyz világ felism idej legkétségbeej viszo kö reorganizá fé őr írásmagyaráz tradicion ismere p ut szá megmente

1231

CÍ Joc Z

SZÓ Joc Za Jeruz elpuszt k k legjelentéke tannai j aka megalapí H tanít Sz i vezetés jól legfiat tanítv H je utód bölcs gene a Je Ned u ne esztende I vez te elpuszt aktiv fe külö szadduc Halachá sze Galil lak tudatla va közönyö eltáv o Jeruz védel békek tanács az lehets miss tuda kopor kivi vár Vespas engedél Jab megalapí nagyjelent akadémi energiáj tudomán tekintél zsi centr e iskolaszékhe Le ér ál cerem he áhí tan hely Szanhe sz Ja hel u Hag töl ker tanítvá pátra Gam u T Ber be úgysz má Bész-há-Midrá tanulm kö F törvényt soko ism kite Hala Hagg ezen biblia-exegé h e T B Bec Ch J Szanh Pes szimbo b interpre rendszeres móds chome nev Törté nag zsi világhely vilá felis ide legkétségbee visz k reorganiz f ő írásmagyará tradicio ismer u sz megment