12314.htm

CÍMSZÓ: Jóel

SZÓCIKK: "Jóel próféta könyve a 12 kisebb próféta között foglal helyet. A prófétáról semmi személyes vonatkozású adatot nem találunk könyvében, nem is tudjuk, hogy a könyv mely időből való. Szól sáskacsapásról, a közeledő ellenségről, amely a sáskarajhoz hasonlít és ez ellenében böjtre hívja fel népét. «De szíveteket tépjétek, ne ruháitokat, úgy törjetek meg Istenhez.» «Akkor aztán kiöntöm az Én szellememet mindenkire, hogy prófétálnak fiaitok és lányaitok, öregeitek álmokat látnak, ifjaitok látomásokat érnek, sőt a rabszolgákra és szolgálókra is kiöntöm akkor a szellememet. Csodajeleket hívok elő az égen és földön: vert, tüzet és füstgomolyokat. A nap átváltozik sötétséggé, a hold vérré, mielőtt eljönne Istennek nagy és félelmetes napja. . . Egyiptom pusztává lesz, Edóm sivataggá a Juda fiain elkövetett jogtalanság miatt, Juda pedig örökké megmarad és Jeruzsálem nemzedékről nemzedékre.» J. nem ismeri Jesája nagyszerű emberközösségét és prófétizmusát nem színesíti meg az örök béke gondolata, amely a kardból kaszát kovácsol. J. nacionalista és harcra buzdít: «Rontsátok el a ti szántóvasaitokat, csináljatok fegyvert azokból is kaszáitokból dárdákat csináljatok.» Korát illetőleg a legszélsőségesebb nézetek merültek fel. Vannak, kik a legrégibb és mások, kik a legkésőbbi prófétának tartják. Irodalom. Hitzig, Kommentar zu den kleinen Propheten (2. kiad. 1881); Keil, Biblischer Kommentar (3. kiad. 1888); Orelli, Kurzgefasster Kommentar (2. kiad. 1888); Weilhausen, Die Kleinen Propheten (1892) ; Nowack, Handkommentar (1897) ; Pusey, The minor Prophets (1888) ; P.W. Farrar, u.a. (1890): Credner, der Prophet J. übergetat u. erklärt (1831), Meier u.a.; Wünsche, Die Weisbegung d. Propheten J. (1872): A. Marx, Die Prophetie der Joel (1879); Scholz, Kommentar zu J. (1885), E le Savoureux Le Prophete J. Introduction, Critique, Tradition Commentaire (1888); Pearson, The Prophecy, Joel (1885); Gratz, J. (Breslau 1872) ; Stade's Zschr. IX.; Volek (Encycl. IX.); Rob. Smith, Encycl. Britt. : Ryssel Jew. Encycl.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2314. címszó a lexikon => 419. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12314.htm

CÍMSZÓ: Jóel

SZÓCIKK: Jóel próféta könyve a 12 kisebb próféta között foglal helyet. A prófétáról semmi személyes vonatkozású adatot nem találunk könyvében, nem is tudjuk, hogy a könyv mely időből való. Szól sáskacsapásról, a közeledő ellenségről, amely a sáskarajhoz hasonlít és ez ellenében böjtre hívja fel népét. De szíveteket tépjétek, ne ruháitokat, úgy törjetek meg Istenhez. Akkor aztán kiöntöm az Én szellememet mindenkire, hogy prófétálnak fiaitok és lányaitok, öregeitek álmokat látnak, ifjaitok látomásokat érnek, sőt a rabszolgákra és szolgálókra is kiöntöm akkor a szellememet. Csodajeleket hívok elő az égen és földön: vert, tüzet és füstgomolyokat. A nap átváltozik sötétséggé, a hold vérré, mielőtt eljönne Istennek nagy és félelmetes napja. . . Egyiptom pusztává lesz, Edóm sivataggá a Juda fiain elkövetett jogtalanság miatt, Juda pedig örökké megmarad és Jeruzsálem nemzedékről nemzedékre. J. nem ismeri Jesája nagyszerű emberközösségét és prófétizmusát nem színesíti meg az örök béke gondolata, amely a kardból kaszát kovácsol. J. nacionalista és harcra buzdít: Rontsátok el a ti szántóvasaitokat, csináljatok fegyvert azokból is kaszáitokból dárdákat csináljatok. Korát illetőleg a legszélsőségesebb nézetek merültek fel. Vannak, kik a legrégibb és mások, kik a legkésőbbi prófétának tartják. Irodalom. Hitzig, Kommentar zu den kleinen Propheten 2. kiad. 1881 ; Keil, Biblischer Kommentar 3. kiad. 1888 ; Orelli, Kurzgefasster Kommentar 2. kiad. 1888 ; Weilhausen, Die Kleinen Propheten 1892 ; Nowack, Handkommentar 1897 ; Pusey, The minor Prophets 1888 ; P.W. Farrar, u.a. 1890 : Credner, der Prophet J. übergetat u. erklärt 1831 , Meier u.a.; Wünsche, Die Weisbegung d. Propheten J. 1872 : A. Marx, Die Prophetie der Joel 1879 ; Scholz, Kommentar zu J. 1885 , E le Savoureux Le Prophete J. Introduction, Critique, Tradition Commentaire 1888 ; Pearson, The Prophecy, Joel 1885 ; Gratz, J. Breslau 1872 ; Stade's Zschr. IX.; Volek Encycl. IX. ; Rob. Smith, Encycl. Britt. : Ryssel Jew. Encycl. .

12314.ht

CÍMSZÓ Jóe

SZÓCIKK Jóe prófét könyv 1 kiseb prófét közöt fogla helyet prófétáró semm személye vonatkozás adato ne találun könyvében ne i tudjuk hog köny mel időbő való Szó sáskacsapásról közeled ellenségről amel sáskarajho hasonlí é e ellenébe böjtr hívj fe népét D szíveteke tépjétek n ruháitokat úg törjete me Istenhez Akko aztá kiöntö a É szellememe mindenkire hog prófétálna fiaito é lányaitok öregeite álmoka látnak ifjaito látomásoka érnek ső rabszolgákr é szolgálókr i kiöntö akko szellememet Csodajeleke hívo el a ége é földön vert tüze é füstgomolyokat na átváltozi sötétséggé hol vérré mielőt eljönn Istenne nag é félelmete napja Egyipto pusztáv lesz Edó sivatagg Jud fiai elkövetet jogtalansá miatt Jud pedi örökk megmara é Jeruzsále nemzedékrő nemzedékre J ne ismer Jesáj nagyszer emberközösségé é prófétizmusá ne színesít me a örö bék gondolata amel kardbó kaszá kovácsol J nacionalist é harcr buzdít Rontsáto e t szántóvasaitokat csináljato fegyver azokbó i kaszáitokbó dárdáka csináljatok Korá illetőle legszélsőségeseb nézete merülte fel Vannak ki legrégib é mások ki legkésőbb prófétána tartják Irodalom Hitzig Kommenta z de kleine Prophete 2 kiad 188 Keil Biblische Kommenta 3 kiad 188 Orelli Kurzgefasste Kommenta 2 kiad 188 Weilhausen Di Kleine Prophete 189 Nowack Handkommenta 189 Pusey Th mino Prophet 188 P.W Farrar u.a 189 Credner de Prophe J übergeta u erklär 183 Meie u.a. Wünsche Di Weisbegun d Prophete J 187 A Marx Di Propheti de Joe 187 Scholz Kommenta z J 188 l Savoureu L Prophet J Introduction Critique Traditio Commentair 188 Pearson Th Prophecy Joe 188 Gratz J Bresla 187 Stade' Zschr IX. Vole Encycl IX Rob Smith Encycl Britt Rysse Jew Encycl

12314.h

CÍMSZ Jó

SZÓCIK Jó prófé köny kise prófé közö fogl helye prófétár sem személy vonatkozá adat n találu könyvébe n tudju ho kön me időb val Sz sáskacsapásró közele ellenségrő ame sáskarajh hasonl ellenéb böjt hív f népé szívetek tépjéte ruháitoka ú törjet m Istenhe Akk azt kiönt szellemem mindenkir ho prófétáln fiait lányaito öregeit álmok látna ifjait látomások érne s rabszolgák szolgálók kiönt akk szellememe Csodajelek hív e ég földö ver tüz füstgomolyoka n átváltoz sötétségg ho vérr mielő eljön Istenn na félelmet napj Egyipt pusztá les Ed sivatag Ju fia elkövete jogtalans miat Ju ped örök megmar Jeruzsál nemzedékr nemzedékr n isme Jesá nagysze emberközösség prófétizmus n színesí m ör bé gondolat ame kardb kasz kovácso nacionalis harc buzdí Rontsát szántóvasaitoka csináljat fegyve azokb kaszáitokb dárdák csináljato Kor illetől legszélsőségese nézet merült fe Vanna k legrégi máso k legkésőb prófétán tartjá Irodalo Hitzi Komment d klein Prophet kia 18 Kei Biblisch Komment kia 18 Orell Kurzgefasst Komment kia 18 Weilhause D Klein Prophet 18 Nowac Handkomment 18 Puse T min Prophe 18 P. Farra u. 18 Credne d Proph überget erklä 18 Mei u.a Wünsch D Weisbegu Prophet 18 Mar D Prophet d Jo 18 Schol Komment 18 Savoure Prophe Introductio Critiqu Traditi Commentai 18 Pearso T Prophec Jo 18 Grat Bresl 18 Stade Zsch IX Vol Encyc I Ro Smit Encyc Brit Ryss Je Encyc

12314.

CÍMS J

SZÓCI J próf kön kis próf köz fog hely prófétá se személ vonatkoz ada talál könyvéb tudj h kö m idő va S sáskacsapásr közel ellenségr am sáskaraj hason ellené böj hí nép szívete tépjét ruháitok törje Istenh Ak az kiön szelleme mindenki h prófétál fiai lányait öregei álmo látn ifjai látomáso érn rabszolgá szolgáló kiön ak szellemem Csodajele hí é föld ve tü füstgomolyok átválto sötétség h vér miel eljö Isten n félelme nap Egyip puszt le E sivata J fi elkövet jogtalan mia J pe örö megma Jeruzsá nemzedék nemzedék ism Jes nagysz emberközössé prófétizmu színes ö b gondola am kard kas kovács nacionali har buzd Rontsá szántóvasaitok csinálja fegyv azok kaszáitok dárdá csináljat Ko illető legszélsőséges néze merül f Vann legrég más legkéső prófétá tartj Irodal Hitz Kommen klei Prophe ki 1 Ke Biblisc Kommen ki 1 Orel Kurzgefass Kommen ki 1 Weilhaus Klei Prophe 1 Nowa Handkommen 1 Pus mi Proph 1 P Farr u 1 Credn Prop überge erkl 1 Me u. Wünsc Weisbeg Prophe 1 Ma Prophe J 1 Scho Kommen 1 Savour Proph Introducti Critiq Tradit Commenta 1 Pears Prophe J 1 Gra Bres 1 Stad Zsc I Vo Ency R Smi Ency Bri Rys J Ency

12314

CÍM

SZÓC pró kö ki pró kö fo hel prófét s szemé vonatko ad talá könyvé tud k id v sáskacsapás köze ellenség a sáskara haso ellen bö h né szívet tépjé ruháito törj Isten A a kiö szellem mindenk prófétá fia lányai örege álm lát ifja látomás ér rabszolg szolgál kiö a szelleme Csodajel h föl v t füstgomolyo átvált sötétsé vé mie elj Iste félelm na Egyi pusz l sivat f elköve jogtala mi p ör megm Jeruzs nemzedé nemzedé is Je nagys emberközöss prófétizm színe gondol a kar ka kovác nacional ha buz Ronts szántóvasaito csinálj fegy azo kaszáito dárd csinálja K illet legszélsősége néz merü Van legré má legkés prófét tart Iroda Hit Komme kle Proph k K Biblis Komme k Ore Kurzgefas Komme k Weilhau Kle Proph Now Handkomme Pu m Prop Far Cred Pro überg erk M u Wüns Weisbe Proph M Proph Sch Komme Savou Prop Introduct Criti Tradi Comment Pear Proph Gr Bre Sta Zs V Enc Sm Enc Br Ry Enc

1231SZÓ pr k k pr k f he prófé szem vonatk a tal könyv tu i sáskacsapá köz ellensé sáskar has elle b n szíve tépj ruháit tör Iste ki szelle minden prófét fi lánya öreg ál lá ifj látomá é rabszol szolgá ki szellem Csodaje fö füstgomoly átvál sötéts v mi el Ist félel n Egy pus siva elköv jogtal m ö meg Jeruz nemzed nemzed i J nagy emberközös prófétiz szín gondo ka k ková naciona h bu Ront szántóvasait csinál feg az kaszáit dár csinálj ille legszélsőség né mer Va legr m legké prófé tar Irod Hi Komm kl Prop Bibli Komm Or Kurzgefa Komm Weilha Kl Prop No Handkomm P Pro Fa Cre Pr über er Wün Weisb Prop Prop Sc Komm Savo Pro Introduc Crit Trad Commen Pea Prop G Br St Z En S En B R En