12315.htm

CÍMSZÓ: Jóél

SZÓCIKK: Jóél. máramarosi szabó, a hétesztendős háborúban Máramaros vm. alispánjának megbízásából Hottin besszarábiai városban járt, hogy a, tatársereg mozdulatairól híreket hozzon. 1762 aug. 13. volt Hottinban értesüléseit, melyek a valóságnak mindenben megfeleltek, a porosz ezredes zsidó tolmácsától szerezte. Az erről szóló okmány szerint J. fontos tudósítását «sidó» nyelven, tehát héberül vagy jiddisül írta meg és ebből fordították magyarra. Az okmány most a marosvásárhelyi Teleki-levéltárban van. J. személyéről semmi adat nem maradt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2315. címszó a lexikon => 419. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12315.htm

CÍMSZÓ: Jóél

SZÓCIKK: Jóél. máramarosi szabó, a hétesztendős háborúban Máramaros vm. alispánjának megbízásából Hottin besszarábiai városban járt, hogy a, tatársereg mozdulatairól híreket hozzon. 1762 aug. 13. volt Hottinban értesüléseit, melyek a valóságnak mindenben megfeleltek, a porosz ezredes zsidó tolmácsától szerezte. Az erről szóló okmány szerint J. fontos tudósítását sidó nyelven, tehát héberül vagy jiddisül írta meg és ebből fordították magyarra. Az okmány most a marosvásárhelyi Teleki-levéltárban van. J. személyéről semmi adat nem maradt.

12315.ht

CÍMSZÓ Jóé

SZÓCIKK Jóél máramaros szabó hétesztendő háborúba Máramaro vm alispánjána megbízásábó Hotti besszarábia városba járt hog a tatársere mozdulatairó híreke hozzon 176 aug 13 vol Hottinba értesüléseit melye valóságna mindenbe megfeleltek poros ezrede zsid tolmácsátó szerezte A errő szól okmán szerin J fonto tudósításá sid nyelven tehá héberü vag jiddisü írt me é ebbő fordítottá magyarra A okmán mos marosvásárhely Teleki-levéltárba van J személyérő semm ada ne maradt

12315.h

CÍMSZ Jó

SZÓCIK Jóé máramaro szab hétesztend háborúb Máramar v alispánján megbízásáb Hott besszarábi városb jár ho tatárser mozdulatair hírek hozzo 17 au 1 vo Hottinb értesülései mely valóságn mindenb megfelelte poro ezred zsi tolmácsát szerezt err szó okmá szeri font tudósítás si nyelve teh héber va jiddis ír m ebb fordított magyarr okmá mo marosvásárhel Teleki-levéltárb va személyér sem ad n marad

12315.

CÍMS J

SZÓCI Jó máramar sza héteszten háború Márama alispánjá megbízásá Hot besszaráb város já h tatárse mozdulatai híre hozz 1 a v Hottin értesülése mel valóság minden megfelelt por ezre zs tolmácsá szerez er sz okm szer fon tudósítá s nyelv te hébe v jiddi í eb fordítot magyar okm m marosvásárhe Teleki-levéltár v személyé se a mara

12315

CÍM

SZÓC J márama sz héteszte hábor Máram alispánj megbízás Ho besszará váro j tatárs mozdulata hír hoz Hotti értesülés me valósá minde megfelel po ezr z tolmács szere e s ok sze fo tudósít nyel t héb jidd e fordíto magya ok marosvásárh Teleki-levéltá személy s mar

1231SZÓ máram s héteszt hábo Mára alispán megbízá H besszar vár tatár mozdulat hí ho Hott értesülé m valós mind megfele p ez tolmác szer o sz f tudósí nye hé jid fordít magy o marosvásár Teleki-levélt személ ma