12316.htm

CÍMSZÓ: Jogegyenlőség

SZÓCIKK: Jogegyenlőség az az elv, amely a társadalmi berendezésre való tekintet nélkül a törvény előtt nem tesz különbséget az ország polgárai között, tartozzanak azok bármely nemzetiséghez, fajhoz, osztályhoz, vagy felekezethez. A törvény előtt való egyforma jogokban való részesedését a polgárságnak először a francia forradalom valósította meg, Magyarországon az 1848-iki törvényhozás.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2316. címszó a lexikon => 419. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12316.htm

CÍMSZÓ: Jogegyenlőség

SZÓCIKK: Jogegyenlőség az az elv, amely a társadalmi berendezésre való tekintet nélkül a törvény előtt nem tesz különbséget az ország polgárai között, tartozzanak azok bármely nemzetiséghez, fajhoz, osztályhoz, vagy felekezethez. A törvény előtt való egyforma jogokban való részesedését a polgárságnak először a francia forradalom valósította meg, Magyarországon az 1848-iki törvényhozás.

12316.ht

CÍMSZÓ Jogegyenlősé

SZÓCIKK Jogegyenlősé a a elv amel társadalm berendezésr val tekinte nélkü törvén előt ne tes különbsége a orszá polgára között tartozzana azo bármel nemzetiséghez fajhoz osztályhoz vag felekezethez törvén előt val egyform jogokba val részesedésé polgárságna előszö franci forradalo valósított meg Magyarországo a 1848-ik törvényhozás

12316.h

CÍMSZ Jogegyenlős

SZÓCIK Jogegyenlős el ame társadal berendezés va tekint nélk törvé elő n te különbség orsz polgár közöt tartozzan az bárme nemzetiséghe fajho osztályho va felekezethe törvé elő va egyfor jogokb va részesedés polgárságn elősz franc forradal valósítot me Magyarország 1848-i törvényhozá

12316.

CÍMS Jogegyenlő

SZÓCI Jogegyenlő e am társada berendezé v tekin nél törv el t különbsé ors polgá közö tartozza a bárm nemzetiségh fajh osztályh v felekezeth törv el v egyfo jogok v részesedé polgárság elős fran forrada valósíto m Magyarorszá 1848- törvényhoz

12316

CÍM Jogegyenl

SZÓC Jogegyenl a társad berendez teki né tör e különbs or polg köz tartozz bár nemzetiség faj osztály felekezet tör e egyf jogo részesed polgársá elő fra forrad valósít Magyarorsz 1848 törvényho

1231

CÍ Jogegyen

SZÓ Jogegyen társa berende tek n tö különb o pol kö tartoz bá nemzetisé fa osztál felekeze tö egy jog részese polgárs el fr forra valósí Magyarors 184 törvényh