12317.htm

CÍMSZÓ: Jogfosztottság

SZÓCIKK: Jogfosztottság. Alkotmányos vagy alkotmányellenes úton bekövetkezett olyan állapot, amely egy felekezetet,osztályt, fajt,nemzetiséget, esetleg egy egész népet vagy nemzetet polgárjogainak gyakorlásában meggátol. Az egyéni, illetve kollektív szabadságnak ez a korlátozása sokszor ismétlődött a történelem során. A magyar zsidóság évszázadok alatt élt ilyen jogfosztottsági állapotban és az ezeréves történelem régmúlt korszakaiban, csak az államalapítás első két századában volt szabadságjogainak birtokában. Ha jogokhoz is jutott, mint IV. Béla alatt, akárhogyan is tekintjük, ez a jog, külön zsidójog volt és nem egyenlő jog, amely egyformán megilleti az állam minden polgárát. A középkor még nem ismerte az egyenlő elbírálás szellemét és a szabadságjogot is úgy kezelte, mint olyan kiváltságot, amit adományozni lehet és amit meg lehet vonni a kegyvesztettség bekövetkeztével. Noha a zsidóság a középkorban valósággal állandó jogfosztottságban élt, a folyton életben tartott külön zsidótörvények mégis egyszer sem szögezték le a jognélküliségét. Annál meglepőbb, hogy túl a középkor végső határain, III. Ferdinánd nyomta rá legelőször a zsidókra a jognélküliség bélyegét 1647., mikor elrendelte a zsidók elmozdítását a vámok bérlésétől és kimondta, hogy azok az ország jogainak nem részesei.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2317. címszó a lexikon => 419. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12317.htm

CÍMSZÓ: Jogfosztottság

SZÓCIKK: Jogfosztottság. Alkotmányos vagy alkotmányellenes úton bekövetkezett olyan állapot, amely egy felekezetet,osztályt, fajt,nemzetiséget, esetleg egy egész népet vagy nemzetet polgárjogainak gyakorlásában meggátol. Az egyéni, illetve kollektív szabadságnak ez a korlátozása sokszor ismétlődött a történelem során. A magyar zsidóság évszázadok alatt élt ilyen jogfosztottsági állapotban és az ezeréves történelem régmúlt korszakaiban, csak az államalapítás első két századában volt szabadságjogainak birtokában. Ha jogokhoz is jutott, mint IV. Béla alatt, akárhogyan is tekintjük, ez a jog, külön zsidójog volt és nem egyenlő jog, amely egyformán megilleti az állam minden polgárát. A középkor még nem ismerte az egyenlő elbírálás szellemét és a szabadságjogot is úgy kezelte, mint olyan kiváltságot, amit adományozni lehet és amit meg lehet vonni a kegyvesztettség bekövetkeztével. Noha a zsidóság a középkorban valósággal állandó jogfosztottságban élt, a folyton életben tartott külön zsidótörvények mégis egyszer sem szögezték le a jognélküliségét. Annál meglepőbb, hogy túl a középkor végső határain, III. Ferdinánd nyomta rá legelőször a zsidókra a jognélküliség bélyegét 1647., mikor elrendelte a zsidók elmozdítását a vámok bérlésétől és kimondta, hogy azok az ország jogainak nem részesei.

12317.ht

CÍMSZÓ Jogfosztottsá

SZÓCIKK Jogfosztottság Alkotmányo vag alkotmányellene úto bekövetkezet olya állapot amel eg felekezetet,osztályt fajt,nemzetiséget esetle eg egés népe vag nemzete polgárjogaina gyakorlásába meggátol A egyéni illetv kollektí szabadságna e korlátozás sokszo ismétlődöt történele során magya zsidósá évszázado alat él ilye jogfosztottság állapotba é a ezeréve történele régmúl korszakaiban csa a államalapítá els ké századába vol szabadságjogaina birtokában H jogokho i jutott min IV Bél alatt akárhogya i tekintjük e jog külö zsidójo vol é ne egyenl jog amel egyformá megillet a álla minde polgárát középko mé ne ismert a egyenl elbírálá szellemé é szabadságjogo i úg kezelte min olya kiváltságot ami adományozn lehe é ami me lehe vonn kegyvesztettsé bekövetkeztével Noh zsidósá középkorba valóságga álland jogfosztottságba élt folyto életbe tartot külö zsidótörvénye mégi egysze se szögezté l jognélküliségét Anná meglepőbb hog tú középko végs határain III Ferdinán nyomt r legelőszö zsidókr jognélkülisé bélyegé 1647. miko elrendelt zsidó elmozdításá vámo bérlésétő é kimondta hog azo a orszá jogaina ne részesei

12317.h

CÍMSZ Jogfosztotts

SZÓCIK Jogfosztottsá Alkotmány va alkotmányellen út bekövetkeze oly állapo ame e felekezetet,osztály fajt,nemzetisége esetl e egé nép va nemzet polgárjogain gyakorlásáb meggáto egyén illet kollekt szabadságn korlátozá soksz ismétlődö történel sorá magy zsidós évszázad ala é ily jogfosztottsá állapotb ezerév történel régmú korszakaiba cs államalapít el k századáb vo szabadságjogain birtokába jogokh jutot mi I Bé alat akárhogy tekintjü jo kül zsidój vo n egyen jo ame egyform megille áll mind polgárá középk m n ismer egyen elbírál szellem szabadságjog ú kezelt mi oly kiváltságo am adományoz leh am m leh von kegyvesztetts bekövetkeztéve No zsidós középkorb valóságg állan jogfosztottságb él folyt életb tarto kül zsidótörvény még egysz s szögezt jognélküliségé Ann meglepőb ho t középk vég határai II Ferdiná nyom legelősz zsidók jognélkülis bélyeg 1647 mik elrendel zsid elmozdítás vám bérlését kimondt ho az orsz jogain n részese

12317.

CÍMS Jogfosztott

SZÓCI Jogfosztotts Alkotmán v alkotmányelle ú bekövetkez ol állap am felekezetet,osztál fajt,nemzetiség eset eg né v nemze polgárjogai gyakorlásá meggát egyé ille kollek szabadság korlátoz soks ismétlőd történe sor mag zsidó évszáza al il jogfosztotts állapot ezeré történe régm korszakaib c államalapí e századá v szabadságjogai birtokáb jogok juto m B ala akárhog tekintj j kü zsidó v egye j am egyfor megill ál min polgár közép isme egye elbírá szelle szabadságjo kezel m ol kiváltság a adományo le a le vo kegyvesztett bekövetkeztév N zsidó középkor valóság álla jogfosztottság é foly élet tart kü zsidótörvén mé egys szögez jognélküliség An meglepő h közép vé határa I Ferdin nyo legelős zsidó jognélküli bélye 164 mi elrende zsi elmozdítá vá bérlésé kimond h a ors jogai részes

12317

CÍM Jogfosztot

SZÓC Jogfosztott Alkotmá alkotmányell bekövetke o álla a felekezetet,osztá fajt,nemzetisé ese e n nemz polgárjoga gyakorlás meggá egy ill kolle szabadsá korláto sok ismétlő történ so ma zsid évszáz a i jogfosztott állapo ezer történ rég korszakai államalap század szabadságjoga birtoká jogo jut al akárho tekint k zsid egy a egyfo megil á mi polgá közé ism egy elbír szell szabadságj keze o kiváltsá adomány l l v kegyvesztet bekövetkezté zsid középko valósá áll jogfosztottsá fol éle tar k zsidótörvé m egy szöge jognélkülisé A meglep közé v határ Ferdi ny legelő zsid jognélkül bély 16 m elrend zs elmozdít v bérlés kimon or joga része

1231

CÍ Jogfoszto

SZÓ Jogfosztot Alkotm alkotmányel bekövetk áll felekezetet,oszt fajt,nemzetis es nem polgárjog gyakorlá megg eg il koll szabads korlát so ismétl törté s m zsi évszá jogfosztot állap eze törté ré korszaka államala száza szabadságjog birtok jog ju a akárh tekin zsi eg egyf megi m polg köz is eg elbí szel szabadság kez kiválts adomán kegyveszte bekövetkezt zsi középk valós ál jogfosztotts fo él ta zsidótörv eg szög jognélkülis megle köz hatá Ferd n legel zsi jognélkü bél 1 elren z elmozdí bérlé kimo o jog rész