12318.htm

CÍMSZÓ: Jogkiterjesztés

SZÓCIKK: Jogkiterjesztés. A zsidók jogállapotát 1790 -1840-ig a De Judaeis c. törvény (l. o.) szabályozta. Az 1840-iki országgyűlés a régi törvény helyett az alábbi 1840: XXIX. t.-cikket léptette életbe: «Addig is, míg a zsidók állapotjáról a törvény bővebben rendelkezik, ezúttal határoztatik: 1. §. Mindazon zsidók, kik az Országban, vagy kapcsolt Részekben születtek, valamint szinte azok is, kik az itteni lakásra törvényes úton engedőimet nyertek, ha ellenük erkölcsi ki­fogás nincsen, az egész Országban és kapcsolt Részekben bárhol szabadon lakhatnak, kivévén gyedül az 1790 . XXXVIII. t.-cikkben említett bányavárosokat, melyekből a bányák és bányászi intézetek tekintetéből törvényes régi szokás mellett jelenleg kizárva vannak. 2. §. A fennálló feltételek mellett gyárakat zsidók is állíthatnak, kereskedést és mesterségeket akár maguk késükre, akár vallásukbeli legények segítségével is űzhetnek s ifjaikat azokban taníthatják, azon tudományokat pedig és szép mesterségeket, miknek gyakorlatában eddig is voltak, ezután is gyakorolhatják. 3. §. Egyébiránt köteleztetnek, hogy állandó vezeték- és tulajdonnevekkel éljenek, a születendők pedig vallásuk papjai által vezetendő anyakönyvben bejegyeztessenek. 4. §. Minden oklevelet és szerződéseket a hazában és a kapcsolt részekben divatozó élő nyelven kötelesek szerkesztetni. 5. §. Amennyiben az izraeliták polgári telkeknek szabad szerezhetése gyakorlatában lennének, az ily városokban ezen gyakorlat jövendőre nézve is megállapíttatik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2318. címszó a lexikon => 419. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12318.htm

CÍMSZÓ: Jogkiterjesztés

SZÓCIKK: Jogkiterjesztés. A zsidók jogállapotát 1790 -1840-ig a De Judaeis c. törvény l. o. szabályozta. Az 1840-iki országgyűlés a régi törvény helyett az alábbi 1840: XXIX. t.-cikket léptette életbe: Addig is, míg a zsidók állapotjáról a törvény bővebben rendelkezik, ezúttal határoztatik: 1. §. Mindazon zsidók, kik az Országban, vagy kapcsolt Részekben születtek, valamint szinte azok is, kik az itteni lakásra törvényes úton engedőimet nyertek, ha ellenük erkölcsi ki­fogás nincsen, az egész Országban és kapcsolt Részekben bárhol szabadon lakhatnak, kivévén gyedül az 1790 . XXXVIII. t.-cikkben említett bányavárosokat, melyekből a bányák és bányászi intézetek tekintetéből törvényes régi szokás mellett jelenleg kizárva vannak. 2. §. A fennálló feltételek mellett gyárakat zsidók is állíthatnak, kereskedést és mesterségeket akár maguk késükre, akár vallásukbeli legények segítségével is űzhetnek s ifjaikat azokban taníthatják, azon tudományokat pedig és szép mesterségeket, miknek gyakorlatában eddig is voltak, ezután is gyakorolhatják. 3. §. Egyébiránt köteleztetnek, hogy állandó vezeték- és tulajdonnevekkel éljenek, a születendők pedig vallásuk papjai által vezetendő anyakönyvben bejegyeztessenek. 4. §. Minden oklevelet és szerződéseket a hazában és a kapcsolt részekben divatozó élő nyelven kötelesek szerkesztetni. 5. §. Amennyiben az izraeliták polgári telkeknek szabad szerezhetése gyakorlatában lennének, az ily városokban ezen gyakorlat jövendőre nézve is megállapíttatik.

12318.ht

CÍMSZÓ Jogkiterjeszté

SZÓCIKK Jogkiterjesztés zsidó jogállapotá 179 -1840-i D Judaei c törvén l o szabályozta A 1840-ik országgyűlé rég törvén helyet a alább 1840 XXIX t.-cikke léptett életbe Addi is mí zsidó állapotjáró törvén bővebbe rendelkezik ezútta határoztatik 1 § Mindazo zsidók ki a Országban vag kapcsol Részekbe születtek valamin szint azo is ki a itten lakásr törvénye úto engedőime nyertek h ellenü erkölcs ki­fogá nincsen a egés Országba é kapcsol Részekbe bárho szabado lakhatnak kivévé gyedü a 179 XXXVIII t.-cikkbe említet bányavárosokat melyekbő bányá é bányász intézete tekintetébő törvénye rég szoká mellet jelenle kizárv vannak 2 § fennáll feltétele mellet gyáraka zsidó i állíthatnak kereskedés é mesterségeke aká magu késükre aká vallásukbel legénye segítségéve i űzhetne ifjaika azokba taníthatják azo tudományoka pedi é szé mesterségeket mikne gyakorlatába eddi i voltak ezutá i gyakorolhatják 3 § Egyébirán köteleztetnek hog álland vezeték é tulajdonnevekke éljenek születendő pedi vallásu papja álta vezetend anyakönyvbe bejegyeztessenek 4 § Minde oklevele é szerződéseke hazába é kapcsol részekbe divatoz él nyelve kötelese szerkesztetni 5 § Amennyibe a izraelitá polgár telkekne szaba szerezhetés gyakorlatába lennének a il városokba eze gyakorla jövendőr nézv i megállapíttatik

12318.h

CÍMSZ Jogkiterjeszt

SZÓCIK Jogkiterjeszté zsid jogállapot 17 -1840- Judae törvé szabályozt 1840-i országgyűl ré törvé helye aláb 184 XXI t.-cikk léptet életb Add i m zsid állapotjár törvé bővebb rendelkezi ezútt határoztati Mindaz zsidó k Országba va kapcso Részekb születte valami szin az i k itte lakás törvény út engedőim nyerte ellen erkölc ki­fog nincse egé Országb kapcso Részekb bárh szabad lakhatna kivév gyed 17 XXXVII t.-cikkb említe bányavárosoka melyekb bány bányás intézet tekintetéb törvény ré szok melle jelenl kizár vanna fennál feltétel melle gyárak zsid állíthatna kereskedé mesterségek ak mag késükr ak vallásukbe legény segítségév űzhetn ifjaik azokb taníthatjá az tudományok ped sz mesterségeke mikn gyakorlatáb edd volta ezut gyakorolhatjá Egyébirá köteleztetne ho állan vezeté tulajdonnevekk éljene születend ped vallás papj ált vezeten anyakönyvb bejegyeztessene Mind oklevel szerződések hazáb kapcso részekb divato é nyelv köteles szerkesztetn Amennyib izraelit polgá telkekn szab szerezheté gyakorlatáb lennéne i városokb ez gyakorl jövendő néz megállapíttati

12318.

CÍMS Jogkiterjesz

SZÓCI Jogkiterjeszt zsi jogállapo 1 -1840 Juda törv szabályoz 1840- országgyű r törv hely alá 18 XX t.-cik lépte élet Ad zsi állapotjá törv bőveb rendelkez ezút határoztat Minda zsid Országb v kapcs Részek születt valam szi a itt laká törvén ú engedői nyert elle erköl ki­fo nincs eg Ország kapcs Részek bár szaba lakhatn kivé gye 1 XXXVI t.-cikk említ bányavárosok melyek bán bányá intéze tekinteté törvén r szo mell jelen kizá vann fenná feltéte mell gyára zsi állíthatn keresked mestersége a ma késük a vallásukb legén segítségé űzhet ifjai azok taníthatj a tudományo pe s mesterségek mik gyakorlatá ed volt ezu gyakorolhatj Egyébir köteleztetn h álla vezet tulajdonnevek éljen születen pe vallá pap ál vezete anyakönyv bejegyeztessen Min okleve szerződése hazá kapcs részek divat nyel kötele szerkesztet Amennyi izraeli polg telkek sza szerezhet gyakorlatá lennén városok e gyakor jövend né megállapíttat

12318

CÍM Jogkiterjes

SZÓC Jogkiterjesz zs jogállap -184 Jud tör szabályo 1840 országgy tör hel al 1 X t.-ci lépt éle A zs állapotj tör bőve rendelke ezú határozta Mind zsi Ország kapc Része szület vala sz it lak törvé engedő nyer ell erkö ki­f ninc e Orszá kapc Része bá szab lakhat kiv gy XXXV t.-cik emlí bányavároso melye bá bány intéz tekintet törvé sz mel jele kiz van fenn feltét mel gyár zs állíthat kereske mesterség m késü vallásuk legé segítség űzhe ifja azo taníthat tudomány p mestersége mi gyakorlat e vol ez gyakorolhat Egyébi köteleztet áll veze tulajdonneve élje születe p vall pa á vezet anyaköny bejegyeztesse Mi oklev szerződés haz kapc része diva nye kötel szerkeszte Amenny izrael pol telke sz szerezhe gyakorlat lenné városo gyako jöven n megállapítta

1231

CÍ Jogkiterje

SZÓ Jogkiterjes z jogálla -18 Ju tö szabály 184 országg tö he a t.-c lép él z állapot tö bőv rendelk ez határozt Min zs Orszá kap Rész szüle val s i la törv enged nye el erk ki­ nin Orsz kap Rész b sza lakha ki g XXX t.-ci eml bányaváros mely b bán inté tekinte törv s me jel ki va fen felté me gyá z állítha keresk mestersé kés vallásu leg segítsé űzh ifj az tanítha tudomán mesterség m gyakorla vo e gyakorolha Egyéb kötelezte ál vez tulajdonnev élj szület val p veze anyakön bejegyeztess M okle szerződé ha kap rész div ny köte szerkeszt Amenn izrae po telk s szerezh gyakorla lenn város gyak jöve megállapítt