12319.htm

CÍMSZÓ: Jognélküliség

SZÓCIKK: Jognélküliség. A XVII. sz. közepén II. és III. Ferdinánd uralkodása alatt a harmincadok és vámok bérlői zsidók voltak. III. Ferdinánd nem akarta őket megtűrni ebben a jövedelmező foglalkozásban és több ízben bocsátott ki szigorú rendeleteket, hogy megfossza őket a bérleteiktől. Végzetes hatású volt az 1647. kiadott rendelete, amelyben kimondja, hogy a vámok bérletétől el kell mozdítani a zsidókat, akik az ország jogainak nem részesei (jurium regni non capaces). Ez volt a hazai törvényhozásban az első királyi megnyilatkozás, amely a magyar zsidókra a jognélküliség állapotát deklarálta. (L. Jogfosztottság.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2319. címszó a lexikon => 420. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12319.htm

CÍMSZÓ: Jognélküliség

SZÓCIKK: Jognélküliség. A XVII. sz. közepén II. és III. Ferdinánd uralkodása alatt a harmincadok és vámok bérlői zsidók voltak. III. Ferdinánd nem akarta őket megtűrni ebben a jövedelmező foglalkozásban és több ízben bocsátott ki szigorú rendeleteket, hogy megfossza őket a bérleteiktől. Végzetes hatású volt az 1647. kiadott rendelete, amelyben kimondja, hogy a vámok bérletétől el kell mozdítani a zsidókat, akik az ország jogainak nem részesei jurium regni non capaces . Ez volt a hazai törvényhozásban az első királyi megnyilatkozás, amely a magyar zsidókra a jognélküliség állapotát deklarálta. L. Jogfosztottság.

12319.ht

CÍMSZÓ Jognélkülisé

SZÓCIKK Jognélküliség XVII sz közepé II é III Ferdinán uralkodás alat harmincado é vámo bérlő zsidó voltak III Ferdinán ne akart őke megtűrn ebbe jövedelmez foglalkozásba é töb ízbe bocsátot k szigor rendeleteket hog megfossz őke bérleteiktől Végzete hatás vol a 1647 kiadot rendelete amelybe kimondja hog vámo bérletétő e kel mozdítan zsidókat aki a orszá jogaina ne részese juriu regn no capace E vol haza törvényhozásba a els király megnyilatkozás amel magya zsidókr jognélkülisé állapotá deklarálta L Jogfosztottság

12319.h

CÍMSZ Jognélkülis

SZÓCIK Jognélkülisé XVI s közep I II Ferdiná uralkodá ala harmincad vám bérl zsid volta II Ferdiná n akar ők megtűr ebb jövedelme foglalkozásb tö ízb bocsáto szigo rendeleteke ho megfoss ők bérleteiktő Végzet hatá vo 164 kiado rendelet amelyb kimondj ho vám bérletét ke mozdíta zsidóka ak orsz jogain n részes juri reg n capac vo haz törvényhozásb el királ megnyilatkozá ame magy zsidók jognélkülis állapot deklarált Jogfosztottsá

12319.

CÍMS Jognélküli

SZÓCI Jognélkülis XV köze I Ferdin uralkod al harminca vá bér zsi volt I Ferdin aka ő megtű eb jövedelm foglalkozás t íz bocsát szig rendeletek h megfos ő bérleteikt Végze hat v 16 kiad rendele amely kimond h vá bérleté k mozdít zsidók a ors jogai része jur re capa v ha törvényhozás e kirá megnyilatkoz am mag zsidó jognélküli állapo deklarál Jogfosztotts

12319

CÍM Jognélkül

SZÓC Jognélküli X köz Ferdi uralko a harminc v bé zs vol Ferdi ak megt e jövedel foglalkozá í bocsá szi rendelete megfo bérleteik Végz ha 1 kia rendel amel kimon v bérlet mozdí zsidó or joga rész ju r cap h törvényhozá kir megnyilatko a ma zsid jognélkül állap deklará Jogfosztott

1231

CÍ Jognélkü

SZÓ Jognélkül kö Ferd uralk harmin b z vo Ferd a meg jövede foglalkoz bocs sz rendelet megf bérletei Vég h ki rende ame kimo bérle mozd zsid o jog rés j ca törvényhoz ki megnyilatk m zsi jognélkü álla deklar Jogfosztot