12325.htm

CÍMSZÓ: Jóna

SZÓCIKK: "Jóna próféta könyve a 12 kisebb próféta gyűjteményének egyik része. Tartalmi tekintetben az elbeszélő műfajhoz tartoznék, de alapeszméje a próféták közé utalja. J.-t Isten Ninivébe, Asszíria fővárosába küldi, hogy ott Istenítéletet és bűnbánatot hirdessen. Tehát a pogányok számára is van megtérés és a biblikus felfogás nem köti ezt az Egyisten hitére való megtéréshez. A megtérés tehát erkölcsi javulásban áll. J. azonban egy Tarsisba induló hajón szökik meg hivatása elől. Ekkor Isten vihart támaszt és a hajó már-már törést szenved. Rémület fogja el a hajóslegényeket, mindegyik a maga Istenéhez kiáltoz, tengerbe vetik a hajó rakományát, J. azonban a hajó sarkában húzódik meg, lefekszik és elalszik. Szól hozzá a kormányos: mit alszol? kelj fel, kiálts te Istenedhez, hátha rnegkönyörül rajtunk! Aztán sorsot vetnek, hogy ki miatt érte őket a veszedelem és a sors J.-ra esik. Kérdik tőle: Mi a mesterséged, honnan jössz, mi a hazád, miféle népből való vagy ? Mire ő feleli : Héber vagyok és az Örökkévalót, az ég Istenét imádom. Saját tanácsára aztán tengerbe dobják J.-t. Elnyeli egy hal és ő annak belében imádkozik. A hal erre kiveti a partra és ő most már elmegy Ninivébe és hirdeti a végveszedelmet. Ott böjtöt rendel a király, még az állatokra is és Isten visszavonja a kimondott veszedelmet. Ezt zokon veszi J., de Isten egy ricinusbokrot mutat neki, melyet féreg emészt hogy ő nem hűsölhet árnyékában. Mire így szól Isten «Te fájlalod a ricinusbokrot, mellyel nem vesződtél és én ne sajnáljam Ninivét, a nagy várost ?» A könyv bizonyára szatirikus célzatú Izrael ellen, mely nem akarja hivatását teljesíteni, holott más vallásúak jobbak; a hajóslegények imádkoznak, mialatt J. alszik, a niniveiek megtérnek, holott J. jobban röstelli, hogy szava nem ment teljesedésbe, mint ahogy fájlalja a város erkölcsi romlását és szörnyű bűnhődésének bekövetkeztét. Csak zsidó próféta lehetett akkoriban oly éles bírálója saját népe gyöngéinek, mint amilyen J. volt. Irodalom. Hitzig, Kurzgefasstes Exegetisches Hdbuch (4. kiad. 1904) ; G. A. Smith, Twelve Prophets ; Wellhausen, Die kleinen Propheten (2. kiad. 1898) : Nowack, Die kleinen Propheten (2. kiad. 1904); Kalisch, Bible-Studies II.; Cheyne (Thel. Rev. 1877); Wright, Biblical Studies (1886): G. S. Block, Studien z. Gesch. d. althebräischen Litteratur."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2325. címszó a lexikon => 422. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12325.htm

CÍMSZÓ: Jóna

SZÓCIKK: Jóna próféta könyve a 12 kisebb próféta gyűjteményének egyik része. Tartalmi tekintetben az elbeszélő műfajhoz tartoznék, de alapeszméje a próféták közé utalja. J.-t Isten Ninivébe, Asszíria fővárosába küldi, hogy ott Istenítéletet és bűnbánatot hirdessen. Tehát a pogányok számára is van megtérés és a biblikus felfogás nem köti ezt az Egyisten hitére való megtéréshez. A megtérés tehát erkölcsi javulásban áll. J. azonban egy Tarsisba induló hajón szökik meg hivatása elől. Ekkor Isten vihart támaszt és a hajó már-már törést szenved. Rémület fogja el a hajóslegényeket, mindegyik a maga Istenéhez kiáltoz, tengerbe vetik a hajó rakományát, J. azonban a hajó sarkában húzódik meg, lefekszik és elalszik. Szól hozzá a kormányos: mit alszol? kelj fel, kiálts te Istenedhez, hátha rnegkönyörül rajtunk! Aztán sorsot vetnek, hogy ki miatt érte őket a veszedelem és a sors J.-ra esik. Kérdik tőle: Mi a mesterséged, honnan jössz, mi a hazád, miféle népből való vagy ? Mire ő feleli : Héber vagyok és az Örökkévalót, az ég Istenét imádom. Saját tanácsára aztán tengerbe dobják J.-t. Elnyeli egy hal és ő annak belében imádkozik. A hal erre kiveti a partra és ő most már elmegy Ninivébe és hirdeti a végveszedelmet. Ott böjtöt rendel a király, még az állatokra is és Isten visszavonja a kimondott veszedelmet. Ezt zokon veszi J., de Isten egy ricinusbokrot mutat neki, melyet féreg emészt hogy ő nem hűsölhet árnyékában. Mire így szól Isten Te fájlalod a ricinusbokrot, mellyel nem vesződtél és én ne sajnáljam Ninivét, a nagy várost ? A könyv bizonyára szatirikus célzatú Izrael ellen, mely nem akarja hivatását teljesíteni, holott más vallásúak jobbak; a hajóslegények imádkoznak, mialatt J. alszik, a niniveiek megtérnek, holott J. jobban röstelli, hogy szava nem ment teljesedésbe, mint ahogy fájlalja a város erkölcsi romlását és szörnyű bűnhődésének bekövetkeztét. Csak zsidó próféta lehetett akkoriban oly éles bírálója saját népe gyöngéinek, mint amilyen J. volt. Irodalom. Hitzig, Kurzgefasstes Exegetisches Hdbuch 4. kiad. 1904 ; G. A. Smith, Twelve Prophets ; Wellhausen, Die kleinen Propheten 2. kiad. 1898 : Nowack, Die kleinen Propheten 2. kiad. 1904 ; Kalisch, Bible-Studies II.; Cheyne Thel. Rev. 1877 ; Wright, Biblical Studies 1886 : G. S. Block, Studien z. Gesch. d. althebräischen Litteratur.

12325.ht

CÍMSZÓ Jón

SZÓCIKK Jón prófét könyv 1 kiseb prófét gyűjteményéne egyi része Tartalm tekintetbe a elbeszél műfajho tartoznék d alapeszméj prófétá köz utalja J.- Iste Ninivébe Asszíri fővárosáb küldi hog ot Istenítélete é bűnbánato hirdessen Tehá pogányo számár i va megtéré é bibliku felfogá ne köt ez a Egyiste hitér val megtéréshez megtéré tehá erkölcs javulásba áll J azonba eg Tarsisb indul hajó szöki me hivatás elől Ekko Iste vihar támasz é haj már-má törés szenved Rémüle fogj e hajóslegényeket mindegyi mag Istenéhe kiáltoz tengerb veti haj rakományát J azonba haj sarkába húzódi meg lefekszi é elalszik Szó hozz kormányos mi alszol kel fel kiált t Istenedhez háth rnegkönyörü rajtunk Aztá sorso vetnek hog k miat ért őke veszedele é sor J.-r esik Kérdi tőle M mesterséged honna jössz m hazád mifél népbő val vag Mir felel Hébe vagyo é a Örökkévalót a é Istené imádom Sajá tanácsár aztá tengerb dobjá J.-t Elnyel eg ha é anna belébe imádkozik ha err kivet partr é mos má elmeg Ninivéb é hirdet végveszedelmet Ot böjtö rende király mé a állatokr i é Iste visszavonj kimondot veszedelmet Ez zoko vesz J. d Iste eg ricinusbokro muta neki melye fére emész hog ne hűsölhe árnyékában Mir íg szó Iste T fájlalo ricinusbokrot mellye ne vesződté é é n sajnálja Ninivét nag város köny bizonyár szatiriku célzat Izrae ellen mel ne akarj hivatásá teljesíteni holot má vallásúa jobbak hajóslegénye imádkoznak mialat J alszik niniveie megtérnek holot J jobba röstelli hog szav ne men teljesedésbe min ahog fájlalj váro erkölcs romlásá é szörny bűnhődéséne bekövetkeztét Csa zsid prófét lehetet akkoriba ol éle bírálój sajá nép gyöngéinek min amilye J volt Irodalom Hitzig Kurzgefasste Exegetische Hdbuc 4 kiad 190 G A Smith Twelv Prophet Wellhausen Di kleine Prophete 2 kiad 189 Nowack Di kleine Prophete 2 kiad 190 Kalisch Bible-Studie II. Cheyn Thel Rev 187 Wright Biblica Studie 188 G S Block Studie z Gesch d althebräische Litteratur

12325.h

CÍMSZ Jó

SZÓCIK Jó prófé köny kise prófé gyűjteményén egy rész Tartal tekintetb elbeszé műfajh tartozné alapeszmé prófét kö utalj J. Ist Ninivéb Asszír fővárosá küld ho o Istenítélet bűnbánat hirdesse Teh pogány számá v megtér biblik felfog n kö e Egyist hité va megtéréshe megtér teh erkölc javulásb ál azonb e Tarsis indu haj szök m hivatá elő Ekk Ist viha támas ha már-m töré szenve Rémül fog hajóslegényeke mindegy ma Istenéh kiálto tenger vet ha rakományá azonb ha sarkáb húzód me lefeksz elalszi Sz hoz kormányo m alszo ke fe kiál Istenedhe hát rnegkönyör rajtun Azt sors vetne ho mia ér ők veszedel so J.- esi Kérd től mestersége honn jöss hazá mifé népb va va Mi fele Héb vagy Örökkévaló Isten imádo Saj tanácsá azt tenger dobj J.- Elnye e h ann beléb imádkozi h er kive part mo m elme Ninivé hirde végveszedelme O böjt rend királ m állatok Ist visszavon kimondo veszedelme E zok ves J Ist e ricinusbokr mut nek mely fér emés ho n hűsölh árnyékába Mi í sz Ist fájlal ricinusbokro melly n vesződt sajnálj Ninivé na váro kön bizonyá szatirik célza Izra elle me n akar hivatás teljesíten holo m vallású jobba hajóslegény imádkozna miala alszi ninivei megtérne holo jobb röstell ho sza n me teljesedésb mi aho fájlal vár erkölc romlás szörn bűnhődésén bekövetkezté Cs zsi prófé lehete akkorib o él bíráló saj né gyöngéine mi amily vol Irodalo Hitzi Kurzgefasst Exegetisch Hdbu kia 19 Smit Twel Prophe Wellhause D klein Prophet kia 18 Nowac D klein Prophet kia 19 Kalisc Bible-Studi II Chey The Re 18 Wrigh Biblic Studi 18 Bloc Studi Gesc althebräisch Litteratu

12325.

CÍMS J

SZÓCI J próf kön kis próf gyűjteményé eg rés Tarta tekintet elbesz műfaj tartozn alapeszm prófé k utal J Is Ninivé Asszí főváros kül h Istenítéle bűnbána hirdess Te pogán szám megté bibli felfo k Egyis hit v megtérésh megté te erköl javulás á azon Tarsi ind ha szö hivat el Ek Is vih táma h már- tör szenv Rémü fo hajóslegények mindeg m Istené kiált tenge ve h rakomány azon h sarká húzó m lefeks elalsz S ho kormány alsz k f kiá Istenedh há rnegkönyö rajtu Az sor vetn h mi é ő veszede s J. es Kér tő mesterség hon jös haz mif nép v v M fel Hé vag Örökkéval Iste imád Sa tanács az tenge dob J. Elny an belé imádkoz e kiv par m elm Niniv hird végveszedelm böj ren kirá állato Is visszavo kimond veszedelm zo ve Is ricinusbok mu ne mel fé emé h hűsöl árnyékáb M s Is fájla ricinusbokr mell vesződ sajnál Niniv n vár kö bizony szatiri célz Izr ell m aka hivatá teljesíte hol vallás jobb hajóslegén imádkozn mial alsz ninive megtérn hol job röstel h sz m teljesedés m ah fájla vá erköl romlá ször bűnhődésé bekövetkezt C zs próf lehet akkori é bírál sa n gyöngéin m amil vo Irodal Hitz Kurzgefass Exegetisc Hdb ki 1 Smi Twe Proph Wellhaus klei Prophe ki 1 Nowa klei Prophe ki 1 Kalis Bible-Stud I Che Th R 1 Wrig Bibli Stud 1 Blo Stud Ges althebräisc Litterat

12325

CÍM

SZÓC pró kö ki pró gyűjtemény e ré Tart tekinte elbes műfa tartoz alapesz próf uta I Niniv Assz főváro kü Istenítél bűnbán hirdes T pogá szá megt bibl felf Egyi hi megtérés megt t erkö javulá azo Tars in h sz hiva e E I vi tám már tö szen Rém f hajóslegénye minde Isten kiál teng v rakomán azo sark húz lefek elals h kormán als ki Istened h rnegköny rajt A so vet m veszed J e Ké t mestersé ho jö ha mi né fe H va Örökkéva Ist imá S tanác a teng do J Eln a bel imádko ki pa el Nini hir végveszedel bö re kir állat I visszav kimon veszedel z v I ricinusbo m n me f em hűsö árnyéká I fájl ricinusbok mel vesző sajná Nini vá k bizon szatir cél Iz el ak hivat teljesít ho vallá job hajóslegé imádkoz mia als niniv megtér ho jo röste s teljesedé a fájl v erkö roml szö bűnhődés bekövetkez z pró lehe akkor bírá s gyöngéi ami v Iroda Hit Kurzgefas Exegetis Hd k Sm Tw Prop Wellhau kle Proph k Now kle Proph k Kali Bible-Stu Ch T Wri Bibl Stu Bl Stu Ge althebräis Littera

1232SZÓ pr k k pr gyűjtemén r Tar tekint elbe műf tarto alapes pró ut Nini Ass fővár k Isteníté bűnbá hirde pog sz meg bib fel Egy h megtéré meg erk javul az Tar i s hiv v tá má t sze Ré hajóslegény mind Iste kiá ten rakomá az sar hú lefe elal kormá al k Istene rnegkön raj s ve vesze K mesters h j h m n f v Örökkév Is im taná ten d El be imádk k p e Nin hi végveszede b r ki álla vissza kimo veszede ricinusb m e hűs árnyék fáj ricinusbo me vesz sajn Nin v bizo szati cé I e a hiva teljesí h vall jo hajósleg imádko mi al nini megté h j röst teljesed fáj erk rom sz bűnhődé bekövetke pr leh akko bír gyöngé am Irod Hi Kurzgefa Exegeti H S T Pro Wellha kl Prop No kl Prop Kal Bible-St C Wr Bib St B St G althebräi Litter