12327.htm

CÍMSZÓ: Jónás

SZEMÉLYNÉV: Jónás János

SZÓCIKK: "J. János*, úttörő pedagógus és keresk. akadémiai igazgató, szül. Kiskunhalason 1848 nov. 4, megh. Eperjesen 1911. jan. 3. Eleinte jesivanövendék volt, de világi műveltségre törekedvén, kizárták onnan, mire J. cél nélkül tovább tanult, majd elvégezte a gimnáziumokat. Azután a pesti egyetemen az orvosi és bölcsészeti karra iratkozott be egyszerre. Az orvostudományi tanulmányokat nemsokára feladva, keleti nyelveket és matematikát hallgatott. J. 1870. Lipcsében Roschernél nemzetgazdaságtant tanult s Bebellel személyes érintkezésbe lépett. 1829-ben a budapesti Kereskedelmi Akadémiához hívták meg, 1885. pedig Trefort kinevezte az akkor létesült pozsonyi kereskedelmi akadémia igazgatójává. Foglalkozott keleti és európai középkori irodalommal és számos pedagógiai tanulmányt írt. Lefordította Vámbéry angolul írt meséit, az Indiai tündérmeséket (1881); Garibaldi regényét, A szerzetes uralma címen (1870, névtelenül); Duncker Az ókor történetét (4 köt. 1876-78), amellett írt számos tankönyvet, nyelvtant és kereskedelmi iskolai szakkönyvet. J.-t úgy tekintik, mint a hazai kereskedelmi szakoktatás úttörő kezdeményezőjét."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2327. címszó a lexikon => 423. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12327.htm

CÍMSZÓ: Jónás

SZEMÉLYNÉV: Jónás János

SZÓCIKK: J. János*, úttörő pedagógus és keresk. akadémiai igazgató, szül. Kiskunhalason 1848 nov. 4, megh. Eperjesen 1911. jan. 3. Eleinte jesivanövendék volt, de világi műveltségre törekedvén, kizárták onnan, mire J. cél nélkül tovább tanult, majd elvégezte a gimnáziumokat. Azután a pesti egyetemen az orvosi és bölcsészeti karra iratkozott be egyszerre. Az orvostudományi tanulmányokat nemsokára feladva, keleti nyelveket és matematikát hallgatott. J. 1870. Lipcsében Roschernél nemzetgazdaságtant tanult s Bebellel személyes érintkezésbe lépett. 1829-ben a budapesti Kereskedelmi Akadémiához hívták meg, 1885. pedig Trefort kinevezte az akkor létesült pozsonyi kereskedelmi akadémia igazgatójává. Foglalkozott keleti és európai középkori irodalommal és számos pedagógiai tanulmányt írt. Lefordította Vámbéry angolul írt meséit, az Indiai tündérmeséket 1881 ; Garibaldi regényét, A szerzetes uralma címen 1870, névtelenül ; Duncker Az ókor történetét 4 köt. 1876-78 , amellett írt számos tankönyvet, nyelvtant és kereskedelmi iskolai szakkönyvet. J.-t úgy tekintik, mint a hazai kereskedelmi szakoktatás úttörő kezdeményezőjét.

12327.ht

CÍMSZÓ Jóná

SZEMÉLYNÉV Jóná Jáno

SZÓCIKK J János* úttör pedagógu é keresk akadémia igazgató szül Kiskunhalaso 184 nov 4 megh Eperjese 1911 jan 3 Eleint jesivanövendé volt d világ műveltségr törekedvén kizártá onnan mir J cé nélkü továb tanult maj elvégezt gimnáziumokat Azutá pest egyeteme a orvos é bölcsészet karr iratkozot b egyszerre A orvostudomány tanulmányoka nemsokár feladva kelet nyelveke é matematiká hallgatott J 1870 Lipcsébe Roscherné nemzetgazdaságtan tanul Bebelle személye érintkezésb lépett 1829-be budapest Kereskedelm Akadémiáho hívtá meg 1885 pedi Trefor kinevezt a akko létesül pozsony kereskedelm akadémi igazgatójává Foglalkozot kelet é európa középkor irodalomma é számo pedagógia tanulmány írt Lefordított Vámbér angolu ír meséit a India tündérmeséke 188 Garibald regényét szerzete uralm címe 1870 névtelenü Duncke A óko történeté köt 1876-7 amellet ír számo tankönyvet nyelvtan é kereskedelm iskola szakkönyvet J.- úg tekintik min haza kereskedelm szakoktatá úttör kezdeményezőjét

12327.h

CÍMSZ Jón

SZEMÉLYNÉ Jón Ján

SZÓCIK János úttö pedagóg keres akadémi igazgat szü Kiskunhalas 18 no meg Eperjes 191 ja Elein jesivanövend vol vilá műveltség törekedvé kizárt onna mi c nélk tová tanul ma elvégez gimnáziumoka Azut pes egyetem orvo bölcsésze kar iratkozo egyszerr orvostudomán tanulmányok nemsoká feladv kele nyelvek matematik hallgatot 187 Lipcséb Roschern nemzetgazdaságta tanu Bebell személy érintkezés lépet 1829-b budapes Kereskedel Akadémiáh hívt me 188 ped Trefo kinevez akk létesü pozson kereskedel akadém igazgatójáv Foglalkozo kele európ középko irodalomm szám pedagógi tanulmán ír Lefordítot Vámbé angol í meséi Indi tündérmesék 18 Garibal regényé szerzet ural cím 187 névtelen Dunck ók történet kö 1876- amelle í szám tankönyve nyelvta kereskedel iskol szakkönyve J. ú tekinti mi haz kereskedel szakoktat úttö kezdeményezőjé

12327.

CÍMS Jó

SZEMÉLYN Jó Já

SZÓCI Jáno útt pedagó kere akadém igazga sz Kiskunhala 1 n me Eperje 19 j Elei jesivanöven vo vil műveltsé törekedv kizár onn m nél tov tanu m elvége gimnáziumok Azu pe egyete orv bölcsész ka iratkoz egyszer orvostudomá tanulmányo nemsok felad kel nyelve matemati hallgato 18 Lipcsé Roscher nemzetgazdaságt tan Bebel személ érintkezé lépe 1829- budape Kereskede Akadémiá hív m 18 pe Tref kineve ak létes pozso kereskede akadé igazgatójá Foglalkoz kel euró középk irodalom szá pedagóg tanulmá í Lefordíto Vámb ango mesé Ind tündérmesé 1 Gariba regény szerze ura cí 18 névtele Dunc ó történe k 1876 amell szá tankönyv nyelvt kereskede isko szakkönyv J tekint m ha kereskede szakokta útt kezdeményezőj

12327

CÍM J

SZEMÉLY J J

SZÓC Ján út pedag ker akadé igazg s Kiskunhal m Eperj 1 Ele jesivanöve v vi művelts töreked kizá on né to tan elvég gimnáziumo Az p egyet or bölcsés k iratko egysze orvostudom tanulmány nemso fela ke nyelv matemat hallgat 1 Lipcs Rosche nemzetgazdaság ta Bebe szemé érintkez lép 1829 budap Keresked Akadémi hí 1 p Tre kinev a léte pozs keresked akad igazgatój Foglalko ke eur közép irodalo sz pedagó tanulm Lefordít Vám ang mes In tündérmes Garib regén szerz ur c 1 névtel Dun történ 187 amel sz tanköny nyelv keresked isk szakköny tekin h keresked szakokt út kezdeményező

1232SZEMÉL

SZÓ Já ú peda ke akad igaz Kiskunha Eper El jesivanöv v művelt töreke kiz o n t ta elvé gimnázium A egye o bölcsé iratk egysz orvostudo tanulmán nems fel k nyel matema hallga Lipc Rosch nemzetgazdasá t Beb szem érintke lé 182 buda Kereske Akadém h Tr kine lét poz kereske aka igazgató Foglalk k eu közé irodal s pedag tanul Lefordí Vá an me I tündérme Gari regé szer u névte Du törté 18 ame s tankön nyel kereske is szakkön teki kereske szakok ú kezdeményez