12331.htm

CÍMSZÓ: Jordán

SZEMÉLYNÉV: Jordán Sándor

SZÓCIKK: Jordán Sándor, rabbi, szül. Sátán (Borsod vm.) 1861. Különböző jesivák és egyetemek elvégzése után a rabbi-pályára lépett. Miskolcon mint hittanár, Fogarason mint megyés rabbi működött. Érdemrendes dísztagja a fogarasi katonai veteránok egyesületének. Megindítója, elnöke és vezetője volt a magyarországi izr. statusquo-hitközségek egyesülési és szervezkedési mozgalmának. A háborúban a katonai kóser-élelmezés első bevezetője, amit később más városban is követtek. Szatmáron, amelynek most főrabbija, Szafa Chaja néven egyletet alapított a héber nyelv felújítása érdekében. U. o. alapította meg az első héber tannyelvű óvodát 1911., majd 1922. a hat osztályú nyilvános, héber tannyelvű elemi iskolát. Főműve 1895. jelent meg a századbeli rabbi Jochanan ben Nappacháról. A műhöz Nöldecke, a neves orientalista írt kritikai megjegyzéseket


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2331. címszó a lexikon => 423. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12331.htm

CÍMSZÓ: Jordán

SZEMÉLYNÉV: Jordán Sándor

SZÓCIKK: Jordán Sándor, rabbi, szül. Sátán Borsod vm. 1861. Különböző jesivák és egyetemek elvégzése után a rabbi-pályára lépett. Miskolcon mint hittanár, Fogarason mint megyés rabbi működött. Érdemrendes dísztagja a fogarasi katonai veteránok egyesületének. Megindítója, elnöke és vezetője volt a magyarországi izr. statusquo-hitközségek egyesülési és szervezkedési mozgalmának. A háborúban a katonai kóser-élelmezés első bevezetője, amit később más városban is követtek. Szatmáron, amelynek most főrabbija, Szafa Chaja néven egyletet alapított a héber nyelv felújítása érdekében. U. o. alapította meg az első héber tannyelvű óvodát 1911., majd 1922. a hat osztályú nyilvános, héber tannyelvű elemi iskolát. Főműve 1895. jelent meg a századbeli rabbi Jochanan ben Nappacháról. A műhöz Nöldecke, a neves orientalista írt kritikai megjegyzéseket

12331.ht

CÍMSZÓ Jordá

SZEMÉLYNÉV Jordá Sándo

SZÓCIKK Jordá Sándor rabbi szül Sátá Borso vm 1861 Különböz jesivá é egyeteme elvégzés utá rabbi-pályár lépett Miskolco min hittanár Fogaraso min megyé rabb működött Érdemrende dísztagj fogaras katona veteráno egyesületének Megindítója elnök é vezetőj vol magyarország izr statusquo-hitközsége egyesülés é szervezkedés mozgalmának háborúba katona kóser-élelmezé els bevezetője ami későb má városba i követtek Szatmáron amelyne mos főrabbija Szaf Chaj néve egylete alapítot hébe nyel felújítás érdekében U o alapított me a els hébe tannyelv óvodá 1911. maj 1922 ha osztály nyilvános hébe tannyelv elem iskolát Főműv 1895 jelen me századbel rabb Jochana be Nappacháról műhö Nöldecke neve orientalist ír kritika megjegyzéseke

12331.h

CÍMSZ Jord

SZEMÉLYNÉ Jord Sánd

SZÓCIK Jord Sándo rabb szü Sát Bors v 186 Különbö jesiv egyetem elvégzé ut rabbi-pályá lépet Miskolc mi hittaná Fogaras mi megy rab működöt Érdemrend dísztag fogara katon veterán egyesületéne Megindítój elnö vezető vo magyarorszá iz statusquo-hitközség egyesülé szervezkedé mozgalmána háborúb katon kóser-élelmez el bevezetőj am késő m városb követte Szatmáro amelyn mo főrabbij Sza Cha név egylet alapíto héb nye felújítá érdekébe alapítot m el héb tannyel óvod 1911 ma 192 h osztál nyilváno héb tannyel ele iskolá Főmű 189 jele m századbe rab Jochan b Nappacháró műh Nöldeck nev orientalis í kritik megjegyzések

12331.

CÍMS Jor

SZEMÉLYN Jor Sán

SZÓCI Jor Sánd rab sz Sá Bor 18 Különb jesi egyete elvégz u rabbi-pály lépe Miskol m hittan Fogara m meg ra működö Érdemren díszta fogar kato veterá egyesületén Megindító eln vezet v magyarorsz i statusquo-hitközsé egyesül szervezked mozgalmán háború kato kóser-élelme e bevezető a kés város követt Szatmár amely m főrabbi Sz Ch né egyle alapít hé ny felújít érdekéb alapíto e hé tannye óvo 191 m 19 osztá nyilván hé tannye el iskol Főm 18 jel századb ra Jocha Nappachár mű Nöldec ne orientali kriti megjegyzése

12331

CÍM Jo

SZEMÉLY Jo Sá

SZÓC Jo Sán ra s S Bo 1 Külön jes egyet elvég rabbi-pál lép Misko hitta Fogar me r működ Érdemre díszt foga kat veter egyesületé Megindít el veze magyarors statusquo-hitközs egyesü szervezke mozgalmá hábor kat kóser-élelm bevezet ké váro követ Szatmá amel főrabb S C n egyl alapí h n felújí érdeké alapít h tanny óv 19 1 oszt nyilvá h tanny e isko Fő 1 je század r Joch Nappachá m Nölde n oriental krit megjegyzés

1233

CÍ J

SZEMÉL J S

SZÓ J Sá r B Külö je egye elvé rabbi-pá lé Misk hitt Foga m műkö Érdemr dísz fog ka vete egyesület Megindí e vez magyaror statusquo-hitköz egyes szervezk mozgalm hábo ka kóser-élel beveze k vár köve Szatm ame főrab egy alap felúj érdek alapí tann ó 1 osz nyilv tann isk F j száza Joc Nappach Nöld orienta kri megjegyzé