12334.htm

CÍMSZÓ: Joseffy

SZEMÉLYNÉV: Joseffy Vilmos

SZÓCIKK: "J. Vilmos, teológus, szül. Sárospatakon 1825 okt. 25., megh. Budapesten 1910 mára 5. Előbb különböző jesivákon, majd a sárospataki ref. kollégiumban tanult. A hallei egyetemen Geseniusnál keleti nyelveket hallgatott, később a padovai rabbiszemináriumon S. D. Luzzatto és Lelio della Torre növendéke volt, az ottani egyetemen pedig filozófiai doktorátust tett. 1856- 57-ig tanító a Pesti Izr. Hitközség iskolájában. 1861-64 közt Bécsben működött, mint rabbi, 1873-85 közt pedig Londonban tartózkodott 8 kéziratok tanulmányozásával foglalkozott, később, haláláig Budapesten élt, mint magántudás Önállóan megjelent művei: Moria (Leipzig 1870); Sir ha Sirim (Basel 1877); Gott und Götter (Budapest 1897). Egy cikksorozat is jelent meg tőle a kolozsvári Magyar Polgárban A történetírás bűnlajstroma címen."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2334. címszó a lexikon => 423. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12334.htm

CÍMSZÓ: Joseffy

SZEMÉLYNÉV: Joseffy Vilmos

SZÓCIKK: J. Vilmos, teológus, szül. Sárospatakon 1825 okt. 25., megh. Budapesten 1910 mára 5. Előbb különböző jesivákon, majd a sárospataki ref. kollégiumban tanult. A hallei egyetemen Geseniusnál keleti nyelveket hallgatott, később a padovai rabbiszemináriumon S. D. Luzzatto és Lelio della Torre növendéke volt, az ottani egyetemen pedig filozófiai doktorátust tett. 1856- 57-ig tanító a Pesti Izr. Hitközség iskolájában. 1861-64 közt Bécsben működött, mint rabbi, 1873-85 közt pedig Londonban tartózkodott 8 kéziratok tanulmányozásával foglalkozott, később, haláláig Budapesten élt, mint magántudás Önállóan megjelent művei: Moria Leipzig 1870 ; Sir ha Sirim Basel 1877 ; Gott und Götter Budapest 1897 . Egy cikksorozat is jelent meg tőle a kolozsvári Magyar Polgárban A történetírás bűnlajstroma címen.

12334.ht

CÍMSZÓ Joseff

SZEMÉLYNÉV Joseff Vilmo

SZÓCIKK J Vilmos teológus szül Sárospatako 182 okt 25. megh Budapeste 191 már 5 Előb különböz jesivákon maj sárospatak ref kollégiumba tanult halle egyeteme Geseniusná kelet nyelveke hallgatott későb padova rabbiszemináriumo S D Luzzatt é Leli dell Torr növendék volt a ottan egyeteme pedi filozófia doktorátus tett 1856 57-i tanít Pest Izr Hitközsé iskolájában 1861-6 köz Bécsbe működött min rabbi 1873-8 köz pedi Londonba tartózkodot kézirato tanulmányozásáva foglalkozott később halálái Budapeste élt min magántudá Önállóa megjelen művei Mori Leipzi 187 Si h Siri Base 187 Got un Götte Budapes 189 Eg cikksoroza i jelen me től kolozsvár Magya Polgárba történetírá bűnlajstrom címen

12334.h

CÍMSZ Josef

SZEMÉLYNÉ Josef Vilm

SZÓCIK Vilmo teológu szü Sárospatak 18 ok 25 meg Budapest 19 má Elő különbö jesiváko ma sárospata re kollégiumb tanul hall egyetem Geseniusn kele nyelvek hallgatot késő padov rabbiszeminárium Luzzat Lel del Tor növendé vol otta egyetem ped filozófi doktorátu tet 185 57- taní Pes Iz Hitközs iskolájába 1861- kö Bécsb működöt mi rabb 1873- kö ped Londonb tartózkodo kézirat tanulmányozásáv foglalkozot későb halálá Budapest él mi magántud Önálló megjele műve Mor Leipz 18 S Sir Bas 18 Go u Gött Budape 18 E cikksoroz jele m tő kolozsvá Magy Polgárb történetír bűnlajstro címe

12334.

CÍMS Jose

SZEMÉLYN Jose Vil

SZÓCI Vilm teológ sz Sárospata 1 o 2 me Budapes 1 m El különb jesivák m sárospat r kollégium tanu hal egyete Gesenius kel nyelve hallgato kés pado rabbiszemináriu Luzza Le de To növend vo ott egyete pe filozóf doktorát te 18 57 tan Pe I Hitköz iskolájáb 1861 k Bécs működö m rab 1873 k pe London tartózkod kézira tanulmányozásá foglalkozo késő halál Budapes é m magántu Önáll megjel műv Mo Leip 1 Si Ba 1 G Göt Budap 1 cikksoro jel t kolozsv Mag Polgár történetí bűnlajstr cím

12334

CÍM Jos

SZEMÉLY Jos Vi

SZÓC Vil teoló s Sárospat m Budape E külön jesivá sárospa kollégiu tan ha egyet Geseniu ke nyelv hallgat ké pad rabbiszeminári Luzz L d T növen v ot egyet p filozó doktorá t 1 5 ta P Hitkö iskolájá 186 Béc működ ra 187 p Londo tartózko kézir tanulmányozás foglalkoz kés halá Budape magánt Önál megje mű M Lei S B Gö Buda cikksor je kolozs Ma Polgá történet bűnlajst cí

1233

CÍ Jo

SZEMÉL Jo V

SZÓ Vi teol Sárospa Budap külö jesiv sárosp kollégi ta h egye Geseni k nyel hallga k pa rabbiszeminár Luz növe o egye filoz doktor t Hitk iskoláj 18 Bé műkö r 18 Lond tartózk kézi tanulmányozá foglalko ké hal Budap magán Öná megj m Le G Bud cikkso j koloz M Polg történe bűnlajs c